Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
9
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public và chương 3 - Một số giải pháp nhằm tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID Public

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> ALCO<br /> <br /> :<br /> <br /> Hội đồng quản lý Tài sản Nợ – Tài sản Có<br /> <br /> CD<br /> <br /> :<br /> <br /> Chứng chỉ tiền gửi<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân hàng Nhà Nước<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> NHTMCP<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> <br /> NHTMNN<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân hàng thương mại nhà nước<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> :<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> VID<br /> <br /> :<br /> <br /> Ngân hàng VID Public<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ<br /> <br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN<br /> TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Huy động vốn .................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2 Cấp tín dụng ...................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3 Cung cấp dịch vụ ngân hàng ...........................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4 Đầu tư.............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 RỦI RO THANH KHOẢN...............................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm về thanh khoản và rủi ro thanh khoảnError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 1.2.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản ........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Diễn biến của rủi ro thanh khoản ....................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4 Hậu quả của rủi ro thanh khoản ......................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN.............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Mục tiêu của quản trị rủi ro thanh khoản.........Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3 Xác định cung, cầu và trạng thái thanh khoản .Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.4 Các nguyên tắc và phương pháp sử dụng trong quản trị rủi ro thanh khoản<br /> ................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI<br /> NGÂN HÀNG VID PUBLIC ................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VID PUBLIC.Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ...................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của Ngân hàngError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.3 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2006-2010 ..........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2 Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng VID PublicError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2.1 Quy trình quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Phân tích tình hình thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản ..............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN<br /> HÀNG VID PUBLIC ..............................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI<br /> RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLICError! Bookmark not<br /> defined.<br /> <br /> 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC .........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Chiến lược phát triển tổng thể của Ngân hàng VID PublicError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.1.2 Kế hoạch phát triển của Ngân hàng VID Public trong thời gian tới ........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ<br /> RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLICError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2.1 Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngân hàng..Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2 Phát triển ổn định cơ sở thị trường bán lẻ ........Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3 Đa dạng hoá nguồn vốn ..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4 Tăng cường nguồn vốn dài hạn có lãi suất cố định, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa<br /> tài sản “Nợ” và tài sản “Có” ....................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Tổ chức tốt hoạt động của hội đồng quản lý Tài sản Nợ – Tài sản Có ....Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Tính toán và tổ chức tốt khả năng thanh toán của ngân hàng .................Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.7 Gia tăng vốn điều lệ của ngân hàng.................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.8 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô, gắn rủi ro thanh<br /> khoản với rủi ro thị trường.......................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.9 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp ..Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.10 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ nhân viênError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ................Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br /> Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của VID giai đoạn 2006-2010 ............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính của VID ....................Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 3: Chỉ tiêu ROA của một số NHTM Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> Bảng 4: Tình hình nguồn vốn của VID giai đoạn 2006-2010Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn của VID ........................Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 6: Tình hình tài sản của VID giai đoạn 2006-2010Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> Bảng 7: Các chỉ số đánh giá tình hình thanh khoản của VIDError! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 8: Tỷ lệ giữa nguồn vốn huy động và vốn tự cóError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> Bảng 9: Khe hở thanh khoản của VID giai đoạn 2006-2010Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 10: Ước tính khe hở thanh khoản từ tháng 11/2010 – tháng 10/2011 .....Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản