intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Hướng dẫn luyện tập kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho SV giọng nữ trung hệ Đại học Sư phạm âm nhạc trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

82
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn tập trung nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của giọng nữ trung, tình hình luyện tập thanh nhạc cho giọng nữ trung và phương pháp luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc liên quan, từ đó đề xuất các giải pháp rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc và phương pháp thể hiện bài hát phù hợp cho giọng nữ trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc cho sinh viên hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường và sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ ngành Lý luận Âm nhạc: Hướng dẫn luyện tập kỹ thuật thanh nhạc cơ bản cho SV giọng nữ trung hệ Đại học Sư phạm âm nhạc trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN PHƢƠNG THẢO<br /> <br /> HƢỚNG DẪN LUYỆN TẬP KỸ THUẬT THANH NHẠC<br /> CƠ BẢN CHO SINH VIÊN GIỌNG NỮ TRUNG HỆ ĐẠI HỌC<br /> SƢ PHẠM ÂM NHẠC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC<br /> Khóa 6 (2015 - 2017)<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> NGUYỄN PHƢƠNG THẢO<br /> <br /> HƢỚNG DẪN LUYỆN TẬP KỸ THUẬT THANH NHẠC<br /> CƠ BẢN CHO SINH VIÊN GIỌNG NỮ TRUNG HỆ ĐẠI HỌC<br /> SƢ PHẠM ÂM NHẠC TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học Âm nhạc<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TSKH. Phạm Lê Hòa<br /> <br /> Hà Nội, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa có ai công bố tại bất<br /> cứ công trình nào. Nếu sai với lời cam đoan, tôi xin chịu hoàn toàn trách<br /> nhiệm./.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng 02 năm 2018<br /> <br /> Học viên<br /> Đã ký<br /> Nguyễn Phƣơng Thảo<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> CĐ<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> CĐSP<br /> <br /> Cao đẳng sƣ phạm<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> ĐHSP<br /> <br /> Đại học sƣ phạm<br /> <br /> GS.<br /> <br /> Giáo sƣ<br /> <br /> GS.TS<br /> <br /> Giáo sƣ Tiến sĩ<br /> <br /> HVANQGVN<br /> <br /> Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam<br /> <br /> NCKH<br /> <br /> Nghiên cứu khoa học<br /> <br /> NTAN<br /> <br /> Nghệ thuật âm nhạc<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phƣơng pháp dạy học<br /> <br /> SPAN<br /> <br /> Sƣ phạm âm nhạc<br /> <br /> SV<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> TC<br /> <br /> Trung cấp<br /> <br /> ThS<br /> <br /> Thạc sĩ<br /> <br /> TP. HCM<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> TS<br /> <br /> Tiến sĩ<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ƣơng<br /> <br /> VHNT<br /> <br /> Văn hóa nghệ thuật<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1<br /> Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ......................................... 7<br /> 1.1. Khái niệm thuật ngữ ............................................................................... 7<br /> 1.1.1. Thanh nhạc .......................................................................................... 7<br /> 1.1.2. Kỹ thuật thanh nhạc ............................................................................ 8<br /> 1.1.3. Phƣơng pháp luyện tập thanh nhạc ..................................................... 9<br /> 1.1.4. Cơ quan phát âm ............................................................................... 10<br /> 1.1.5. Tƣ thế và vị trí âm thanh trong thanh nhạc ....................................... 12<br /> 1.2. Phân loại giọng hát ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Phân loại theo âm vực .................. .....Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Phân loại theo âm sắc ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Giọng nữ trung ..................................................................................... 20<br /> 1.3.1. Khái niệm và đặc điểm...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Các loại giọng nữ trung ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Những giọng nữ trung nổi tiếng trong nƣớc ..................................... 20<br /> 1.3.4. Vai trò của giọng nữ trung trong các thể loại thanh nhạc ................. 21<br /> 1.4. Khái quát về trƣờng Đại học Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng .......... 23<br /> 1.4.1. Lịch sử hình thành và phát triển........................................................ 23<br /> 1.4.2. Khoa Thanh nhạc .............................................................................. 25<br /> 1.5. Thực trạng dạy học Thanh nhạc cho giọng nữ trung hệ Đại học Sƣ<br /> phạm Âm nhạc trƣờng ĐHSP Nghệ thuật Trung ƣơng .............................. 29<br /> 1.5.1. Nội dung chƣơng trình môn thanh nhạc hệ ĐHSP âm nhạc ............. 29<br /> 1.5.2. Giáo trình, tài liệu giảng dạy ............................................................. 31<br /> 1.5.3. Phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên ............................................ 34<br /> 1.5.4. Thực trạng học tập thanh nhạc của sinh viên .................................. 346<br /> Tiểu kết ...................................................................................................... 399<br /> Chƣơng 2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRONG RÈN<br /> LUYỆN KỸ THUẬT THANH NHẠC CHO GIỌNG NỮ TRUNG<br /> HỆ ĐHSP .................................................................................................... 40<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2