intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu chuyển ngữ tiếng Việt - tiếng Trung (các nhóm chuyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp địa vị và kiêng kị)

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
82
lượt xem
13
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu chuyển ngữ tiếng Việt - tiếng Trung (các nhóm chuyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp địa vị và kiêng kị)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn mong muốn đóng góp một cái nhìn tổng quan về chuyển ngữ tiếng Việt và tiếng Hán; một hướng tiếp cận mới trong việc nâng cao hiệu quả trong giao tiếp, trong việc dạy và học tiếng Hán, tiếng Việt như là một ngoại ngữ; hỗ trợ cho công tác biên phiên dịch ngôn ngữ Việt - Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đối chiếu chuyển ngữ tiếng Việt - tiếng Trung (các nhóm chuyển ngữ liên quan đến nghề nghiệp địa vị và kiêng kị)

B GIÁO D C VÀ ÀO T O<br /> I H C À N NG<br /> <br /> HOÀNG TH LI U<br /> <br /> I CHI U UY N NG<br /> TI NG VI T - TI NG TRUNG<br /> (CÁC NHÓM UY N NG LIÊN QUAN<br /> N<br /> NGH NGHI P - A V VÀ KIÊNG K )<br /> <br /> Chuyên ngành: Ngôn ng h c<br /> Mã s : 60.22.02.40<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ NGÔN NG<br /> <br /> à N ng - Năm 2015<br /> <br /> H C<br /> <br /> Công trình ư c hoàn thành t i<br /> I H C À N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. Trương Th Di m<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS. TS. Dương Qu c Cư ng<br /> Ph n bi n 2: PGS. TS. Hoàng T t Th ng<br /> <br /> Lu n văn ã ư c b o v t i H i ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p Th c sĩ Ngôn ng h c h p t i<br /> i h c à N ng<br /> vào ngày 26 tháng 7 năm 2015.<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> Trung tâm Thông tin - H c li u, i h c à N ng<br /> Thư vi n trư ng i h c Sư ph m, i h c à N ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 1. Lý do ch n tài<br /> Uy n ng (euphemism) là thu t ng b t ngu n t ti ng Hy<br /> L p, có nghĩa là nói cho t t p, nói cho hay hơn. Trong ti ng Vi t,<br /> tùy theo nh ng quan i m và ph m vi nghiên c u mà thu t ng này<br /> còn ư c g i b ng các tên khác như nói gi m, nói tránh, nói vòng,<br /> khinh t hay nhã ng …<br /> Uy n ng là m t hi n tư ng ngôn ng và cũng là m t hi n<br /> tư ng văn hóa; có th nói uy n ng là văn hóa th hi n qua ngôn<br /> ng . Nh ng quan ni m c a xã h i v văn hóa, o c, cách ng x<br /> v i nhau c a con ngư i trư c nh ng vi c t nh , khó nói, au bu n...<br /> ã tác ng t i vi c s d ng các phương ti n ngôn ng và cũng là<br /> nguyên nhân thúc y s xu t hi n c a uy n ng . Có th nói uy n<br /> ng ph n ánh r t rõ văn hóa - o c ng x c a m i cá nhân trong<br /> c ng ng xã h i i v i nh ng s v t, hi n tư ng t nhiên có trong<br /> i s ng c a con ngư i. Uy n ng không ch là v n c a ngôn ng<br /> h c. Ngư i ta có th<br /> c ư c tâm lý, t p quán, truy n th ng văn hóa<br /> dân t c ư c khúc x qua v n t v ng c bi t này. Khi con ngư i<br /> tr nên văn minh hơn, l ch s hơn, văn hóa hơn thì nhu c u s d ng<br /> uy n ng càng nhi u hơn. Chính s phong phú c v hình th c và<br /> n i dung c a uy n ng ti ng Vi t và ti ng Hán ã khích l chúng tôi<br /> xúc ti n nghiên c u<br /> tài này. Hơn n a, m i giao lưu h p tác a<br /> phương di n gi a Vi t Nam và Trung Qu c ang ngày càng ư c<br /> m r ng và phát tri n, vi c h c t p nghiên c u ti ng Hán i v i<br /> ngư i Vi t Nam cũng như vi c h c t p nghiên c u ti ng Vi t i v i<br /> ngư i Trung Qu c ã tr thành nhu c u h t s c c n thi t giúp cho<br /> hai nư c có i u ki n trao i và hi u bi t l n nhau. Nghiên c u<br /> uy n ng trong ti ng Vi t, liên h v i ti ng Hán m t ch ng m c<br /> nh t nh, t ó v n d ng vào d y h c ngo i ng là m t trong nh ng<br /> n i dung quan tr ng góp ph n nâng cao hi u qu h c t p và nghiên<br /> c u ti ng Vi t và ti ng Hán. ó chính là lý do chúng tôi ch n<br /> tài<br /> này nghiên c u.<br /> <br /> 2<br /> 2. M c ích và nhi m v nghiên c u<br /> - Tìm ra nh ng c i m c a uy n ng trong ti ng Vi t, ti ng<br /> Hán nói chung và c i m c a uy n ng thu c nhóm a v , ngh<br /> nghi p và nhóm kiêng k nói riêng.<br /> - Phân tích, i chi u, tìm ra ư c s tương ng và khác bi t<br /> c a nhóm uy n ng này trên bình di n t v ng, phong cách và ng<br /> d ng c a hai ngôn ng .<br /> - Thông qua vi c phân tích c u t o và cách s d ng uy n ng<br /> c a hai ngôn ng<br /> rút ra m t s<br /> c trưng v ngôn ng , văn hóa hai<br /> ngôn ng .<br /> - Khái quát nh ng tri th c c n thi t v uy n ng nh m giúp<br /> tránh ư c nh ng sai sót trong quá trình giao ti p, tránh hi u sai và<br /> nh m l n v nghĩa trong quá trình d y và h c ngôn ng , nâng cao<br /> kh năng s d ng t ng , kh năng bi u t ngôn ng .<br /> 3. Ý nghĩa lí lu n và th c ti n c a<br /> tài<br /> V m t lí lu n: Lu n văn mong mu n óng góp m t cái nhìn<br /> t ng quan v uy n ng ti ng Vi t và ti ng Hán; m t hư ng ti p c n<br /> m i trong vi c nâng cao hi u qu trong giao ti p, trong vi c d y và<br /> h c ti ng Hán, ti ngVi t như là m t ngo i ng ; h tr cho công tác<br /> biên phiên d ch ngôn ng Vi t - Trung.<br /> V m t th c ti n: Qua vi c phân tích i chi u các c i m<br /> v hình th c bi u t c a uy n ng trong ti ng Vi t và ti ng Hán, tìm<br /> hi u s tương ng và khác bi t gi a cách dùng uy n ng c a ngôn<br /> ng ngu n (ti ng Vi t) và c a ngôn ng ích (ti ng Hán), chúng tôi<br /> mong mu n mang l i cho ngư i h c nhi u ki n th c thú v v ngôn<br /> ng nói chung và uy n ng nói riêng; ng d ng k t qu nghiên c u<br /> vào th c ti n s d ng và gi ng d y ngo i ng , ngôn ng .<br /> 4.<br /> i tư ng và ph m vi nghiên c u c a<br /> tài<br /> i tư ng nghiên c u: Uy n ng thu c nhóm a v , ngh<br /> nghi p và kiêng k (ch t chóc, tang ma, b nh t t) trong ti ng Vi t và<br /> ti ng Hán.<br /> Ph m vi nghiên c u: Uy n ng ti ng Vi t và ti ng Hán thu c<br /> <br /> 3<br /> nhóm a v , ngh nghi p và kiêng k (ch t chóc, tang ma, b nh t t)<br /> 3 c p : t , ng , câu; trên 3 bình di n: t v ng h c, phong cách<br /> h c, ng d ng h c; nh ng i m tương ng và d bi t.<br /> 5. Phương pháp nghiên c u: Di n d ch, quy n p, miêu t và<br /> so sánh.<br /> 6. L ch s v n nghiên c u: ã có nhi u công trình c p<br /> nhi u khía c nh khác nhau. i n hình là công trình c a các tác gi như:<br /> inh Tr ng L c, Nguy n Thái Hòa, Trương Viên, Hà H i Tiên …<br /> Qua kh o sát m t s công trình nghiên c u v uy n ng c a<br /> các nhà ngôn ng h c Trung Qu c vi t b ng ti ng Hán, chúng tôi<br /> nh n th y r ng nh ng công trình này ã t ra nh ng v n<br /> cơ b n<br /> và toàn di n khi nghiên c u v uy n ng , làm n n t ng cho nh ng<br /> tài nghiên c u liên quan. Tuy v y, nh ng công trình này ch trình bày<br /> m t cách khái quát ch chưa ti n hành phân lo i uy n ng theo<br /> nhóm<br /> quan tâm m t cách sâu s c n khía c nh riêng c a v n<br /> uy n ng . Như v y, v n<br /> nghiên c u so sánh i chi u c a<br /> tài<br /> chúng tôi là hoàn toàn m i.<br /> 7. B c c lu n văn: Ngoài ph n M<br /> u và K t lu n, lu n<br /> văn g m có 3 chương: Chương 1, chương 2 và chương 3.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> M TS<br /> 1.1.<br /> <br /> V N<br /> <br /> LÝ LU N LIÊN QUAN<br /> <br /> N<br /> <br /> TÀI<br /> <br /> KHÁI NI M UY N NG<br /> Uy n ng là m t t hay m t ng c<br /> nh ư c c u t o l i, di n<br /> t l i t m t n i dung ã có nh m th hi n m t cách t nh và th m<br /> m hơn, m b o nguyên t c l ch s trong giao ti p. M i uy n ng<br /> c a m t ngôn ng có b i c nh văn hóa khác nhau s khác nhau. S<br /> khác nhau gi a uy n ng ti ng Vi t và ti ng Hán cũng ph n ánh s<br /> khác bi t gi a văn hóa Vi t Nam và văn hóa Trung Hoa. Vi c ti p<br /> nh n và hi u th u áo nghĩa bên trong c a uy n ng hoàn toàn ph<br /> thu c vào ng c nh văn hóa c th , n u ch lý gi i nghĩa b m t c a<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2