intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
159
lượt xem
61
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk. Đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Đắk Lắk

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG  NGUY N QUANG HUY PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I CHI NHÁNH NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N Đ K L K Chuyên ngành: Qu n tr Kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2012
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Võ Xuân Ti n Ph n bi n 1: TS. Nguy n Qu c Tu n Ph n bi n 2: PGS.TS Nguy n Văn Phát Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c s Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 13 tháng 08 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài M t doanh nghi p mu n ñ ng v ng trong kinh doanh và th ng l i trong c nh tranh ph i có m t ngu n nhân l c t t vì các y u t khác như (v n, công ngh , cơ s v t ch t…) ch phát huy m t cách t t nh t khi có ngu n nhân l c phát tri n. Đ ñ t các m c tiêu trong dài h n, các doanh nghi p c n ph i xây d ng chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c nh m ñáp ng ñ v s lư ng và tinh v ch t lư ng. Nh n th c ñư c v n ñ nêu trên, BIDV Đ k L k ñã xác ñ nh nhi m v tr ng tâm và quan tr ng hàng ñ u là phát tri n ngu n nhân l c, ñi u này nh m ñ m b o cho cho chi n lư c kinh doanh c a Ngân hàng luôn ñ t ñư c thành công trong tương lai. Tuy nhiên, vi c phát tri n ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k v n còn m t s b t c p c n ph i hoàn thi n (ch t lư ng ngu n nhân l c chưa cao, năng su t lao ñ ng còn th p, vi c b trí t i m t s b ph n chưa h p lý ...). Vì v y, vi c tìm ki m các gi i pháp ñ phát tri n ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k là y u t c p bách. Đó là lý do tác gi ch n ñ tài “Phát tri n ngu n nhân l c t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Đ k L k” làm hư ng nghiên c u cho lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ lý lu n liên quan ñ n ngu n nhân l c và phát tri n ngu n nhân l c trong các doanh nghi p. - Phân tích th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k trong th i gian qua. - Đ ra gi i pháp nh m phát tri n ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k trong th i gian t i.
 4. 4 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n vi c phát tri n ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k. - Ph m vi nghiên c u: + V n i dung: ñ tài t p trung nghiên c u nh ng v n ñ liên quan phát tri n ngu n nhân l c. + V không gian: n i dung nghiên c u ñư c ti n hành t i BIDV Đ k L k. + V th i gian: các ñ xu t trong lu n văn có ý nghĩa trong nh ng năm trư c m t. 4. Phương pháp nghiên c u Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên, tác gi s d ng các phương pháp sau: - Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích chu n t c; - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, chuyên gia; - Phương pháp phân tích so sánh, khái quát hóa…. 5. B c c c a ñ tài Ngoài ph n m ñ u, m c l c, danh m c tài li u tham kh o, ñ tài ñư c chia thành 3 chương như sau: Chương 1: M t s v n ñ lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c trong các doanh nghi p Chương 2: Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Đ k L k th i gian qua Chương 3: M t s gi i pháp nh m phát tri n ngu n nhân l c t i Chi nhánh Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Đ k L k th i gian t i.
 5. 5 CHƯƠNG 1: M T S V N Đ LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG CÁC DOANH NGHI P 1.1. T NG QUAN V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1.1. M t s khái ni m Nhân l c Nhân l c ñư c hi u là ngu n l c c a m i con ngư i g m th l c, trí l c và nhân cách. Th l c là s c l c c a cơ th con ngư i, là s c kh e c a thân th con ngư i. Trí l c là năng l c trí tu , ñó là s c suy nghĩ, s hi u bi t, s ti p thu ki n th c, tài năng, năng khi u, quan ñi m lòng tin, nhân cách,… c a t ng con ngư i. Ngu n nhân l c Ngu n nhân l c là t ng th các ti m năng c a con ngư i, trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng (g m: th l c, trí l c, nhân cách c a con ngư i) ñư c huy ñ ng vào quá trình lao ñ ng nh m ñáp ng m c tiêu c a m t t ch c, doanh nghi p.. Phát tri n ngu n nhân l c Phát tri n ngu n nhân l c th c ch t là t o ra s thay ñ i ñáng k v ch t lư ng c a ngu n nhân l c theo hư ng ti n b . Nói cách khác, phát tri n ngu n nhân l c là làm gia tăng ñáng k ch t lư ng c a ngu n nhân l c ñ ñáp ng nhu c u ngày càng cao c a t ch c và yêu c u c a ngư i lao ñ ng. 1.1.2. Đ c ñi m c a ngu n nhân l c trong các ngân hàng thương m i và nh hư ng c a nó ñ n phát tri n ngu n nhân l c - Nhân l c b t bu c ph i ñư c ñào t o. - Nhân l c có tác phong mang tính chuyên nghi p cao. - Ngu n nhân l c thư ng phân b t p trung t i các ñô th .
 6. 6 - Trình ñ nh n th c thư ng cao hơn so v i các doanh nghi p ho t ñ ng trong ngành nông nghi p, lâm nghi p.... 1.1.3. Ý nghĩa c a phát tri n ngu n nhân l c - Đơn v s d ng lao ñ ng, phát tri n ngu n nhân l c nh m ñáp ng yêu c u, m c tiêu, nhi m v chi n lư c c a t ch c ñó. - Phát tri n ngu n nhân l c ñáp ng ñư c nguy n v ng, nhu c u ñư c h c t p nâng cao và cơ h i phát tri n, thăng ti n trong s nghi p c a ngư i lao ñ ng, là m t trong nh ng y u t t o nên ñ ng cơ lao ñ ng t t. - Phát tri n ngu n nhân l c là v n ñ s ng còn c a m t qu c gia, nó quy t ñ nh s phát tri n c a xã h i, là m t trong nh ng gi i pháp ch ng l i n n th t nghi p. 1.2. N I DUNG C A PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.2.1. Xác ñ nh s lư ng c a ngu n nhân l c - S lư ng ngu n nhân l c c a m t doanh nghi p bi u hi n quy mô l c lư ng lao ñ ng c a doanh nghi p ñó. - Xác ñ nh s lư ng ngu n nhân l c c n thi t có vai trò quan tr ng, nó g n li n v i m c tiêu, chi n lư c phát tri n c a t ch c. M c tiêu ch có th hoàn thành t t khi s lư ng ngu n nhân l c ñư c xác ñ nh m t cách ñúng ñ n, v a ñ ñ th c hi n t t các nhi m v c th . - Tiêu chí xác ñ nh s lư ng ngu n nhân l c c a doanh nghi p ñó là: + S lư ng lao ñ ng c a doanh nghi p nói chung và c a t ng b ph n. + M c ñ bi n ñ ng c a ngu n nhân l c qua các năm.
 7. 7 1.2.2. Xây d ng cơ c u ngu n nhân l c ñáp ng các nhi m v c a doanh nghi p - Cơ c u ngu n nhân l c là t tr ng các thành ph n và vai trò c a t ng thành t , c a các b ph n có trong t ch c ñó.. - Xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c t c là xu t phát t yêu c u nhi m v chi n lư c c a doanh nghi p ñ xác ñ nh thành ph n, t tr ng vai trò c a ngu n nhân l c các b ph n, lĩnh v c cho tương x ng v i nhi m v chi n lư c c a nó.. - Tiêu chí ph n ánh cơ c u c a ngu n nhân l c là: + Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh ñào t o. + Cơ c u ngu n nhân l c theo b ph n t ch c. + Cơ c u ngu n nhân l c theo ñơn v công tác. 1.2.3. Nâng cao trình ñ chuyên môn, nghi p v c a ngu n nhân l c - Trình ñ chuyên môn, nghi p v c a ngư i lao ñ ng ñư c hi u là c p b c ñào t o hay trình ñ chuyên môn, nghi p v ñư c ñào t o ñ ngư i lao ñ ng th c hi n các nhi m v c th do t ch c phân công.. - Nâng cao trình ñ chuyên môn, nghi p v th c ch t là vi c nâng cao trình ñ ñào t o, phát tri n năng l c ngh nghi p cho ngư i lao ñ ng nh m ñáp ng yêu c u nhi m v hi n t i và m c tiêu chi n lư c trong tương lai c a t ch c.. - Ch tiêu ch y u khi ñánh giá trình ñ chuyên môn, nghi p v c a ngư i lao ñ ng là: T l lao ñ ng ñã qua ñào t o và T l lao ñ ng theo c p b c ñào t o.
 8. 8 1.2.4. Phát tri n k năng c a ngu n nhân l c - K năng c a ngư i lao ñ ng là s thành th o, tinh thông v các thao tác, ñ ng tác, nghi p v trong quá trình th c hi n và hoàn thành m t công vi c c th nào ñó. - Phát tri n k năng ngh nghi p là nâng cao kh năng chuyên bi t c a con ngư i trên nhi u khía c nh ñ ñáp ng các yêu c u cao hơn trong ho t ñ ng ngh nghi p hi n t i ho c ñ trang b k năng m i cho vi c thay ñ i công vi c trong tương lai. - Khi ñánh giá k năng ngh nghi p thư ng s d ng các công c ño lư ng ñ nh tính ñ xác ñ nh m c ñ ñáp ng v k năng như: kh năng v n d ng ki n th c vào thao tác, s thành th o, k x o, kh năng x lý tình hu ng, kh năng truy n ñ t, thu hút s chú ý, kh năng ng x trong giao ti p 1.2.5. Nâng cao trình ñ nh n th c c a ngu n nhân l c - Trình ñ nh n th c c a ngư i lao ñ ng ph n ánh m c ñ hi u bi t v chính tr , văn hóa, xã h i, tính sáng t o, các hành v , thái ñ ñ i v i công vi c, m i quan h c ng ñ ng và các giao ti p trong xã h i. - Nâng cao trình ñ nh n th c c a ngư i lao ñ ng có th hi u là m t quá trình ñi t trình ñ nh n th c kinh nghi m ñ n trình ñ nh n th c lý lu n, t trình ñ nh n th c thông tin ñ n trình ñ nh n th c khoa h c ... - Tiêu chí ñánh giá trình ñ nh n th c c a ngư i lao ñ ng ñ i v i t ch c g m: + Ý th c t ch c k lu t, tinh th n t giác và h p tác. + Có trách nhi m và ni m say mê ngh nghi p, yêu ngh , năng ñ ng trong công vi c.
 9. 9 + Th hi n trong các m i quan h xã h i, thái ñ trong giao ti p, ng x trong công vi c và cu c s ng. 1.2.6. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngu n nhân l c - Đ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng chính là m t ñ ng l c có ý th c hay vô th c khơi d y và hư ng hành ñ ng vào vi c ñ t ñư c m t m c tiêu mong ñ i, là s khao khát, t nguy n c a ngư i lao ñ ng ñ tăng cư ng, n l c nh m hư ng t i vi c ñ t các m c tiêu c a t ch c. - Các y u t c a ñ ng l c thúc ñ y bao g m: + Y u t ti n lương. + C i thi n ñi u ki n làm vi c. + Công tác ñào t o. + S thăng ti n 1.3. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.3.1. Nhân t thu c v môi trư ng xã h i - Môi trư ng chính tr - xã h i. - H th ng pháp lu t c a nhà nư c - S phát tri n c a khoa h c công ngh . - Môi trư ng văn hóa. 1.3.2. Nhân t thu c v ñơn v s d ng lao ñ ng - M c tiêu c a t ch c. - Chính sách, chi n lư c v nhân l c c a t ch c. - Môi trư ng văn hóa c a t ch c. - Kh năng tài chính ñ u tư cho phát tri n ngu n nhân l c. - Y u t qu n lý.
 10. 10 1.3.3. Các nhân t thu c v con ngư i - L c lư ng lao ñ ng d i dào hay khan hi m. - Trình ñ chuyên môn, nghi p v gi i hay d (ki n th c, k năng, thái ñ , hành vi...). 1.4. M T S KINH NGHI M V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I T I VI T NAM ****** CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I BIDV Đ K L K TH I GIAN QUA 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A BIDV Đ K L K NH HƯ NG Đ N VI C PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 2.1.1. Đ c ñi m công tác t ch c c a BIDV Đ k L k a. Quá trình thành l p BIDV Đ k L k là m t chi nhánh Ngân hàng thương m i nhà nư c thành l p t tháng 06/1976, có l ch s ho t ñ ng và phát tri n trên 30 năm trên ñ a bàn. b. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a chi nhánh c. B máy qu n lý c a chi nhánh 2.1.2. Đ c ñi m các ngu n l c c a BIDV Đ k L k a. Đ c ñi m c a ngu n nhân l c L c lư ng lao ñ ng t i BIDV Đ k L k là 150 ngư i, ña s là lao ñ ng tr , m i vào ngành
 11. 11 b. Đ c ñi m c a ngu n l c tài chính. Là m t doanh nghi p ho t ñ ng lâu năm t i ñ a bàn t nh Đ k L k nên quy mô c a BIDV Đ k L k thu c d ng l n, kh năng tài chính ngày càng l n m nh, luôn duy trì s ti n tương ñ i l n cho qu khen thư ng, qu phúc l i, các chương trình ñào t i, chương trình mua s m cơ s v t ch t ñ t o ñi u ki n t t cho ngư i lao ñ ng. c. Đ c ñi m c a h th ng cơ s v t ch t. Ngu n l c cơ s v t ch t c a chi nhánh r t ña d ng, bao g m nhà c a, máy móc thi t b , phương ti n v n t i, quy n s d ng ñ t … Có th th y r ng h th ng cơ s v t ch t c a chi nhánh ñáp ng t t cho m c tiêu phát tri n th i gian trư c m t và trong trung h n. 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh th i gian qua S li u chi ti t v k t qu ho t ñ ng kinh doanh c a chi nhánh th hi n qua b ng dư i ñây: B ng 2.4: K t qu ho t ñ ng kinh doanh giai ño n 2008-2011 Đvt: t ñ ng và % TT Ch tiêu ho t ñ ng 2008 2009 2010 2011 1 L i nhu n trư c thu 32,10 39,80 64,78 80,78 2 L i nhu n trư c thu /ñ u ngư i 0,245 0,297 0,453 0,539 3 Huy ñ ng v n cu i kỳ 702 1.021 1.186 1.386 4 Dư n tín d ng cu i kỳ 2.387 2.490 2.818 3.318 Ngu n: Phòng K ho ch T ng h p Th i gian qua, tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a BIDV Đ k L k luôn phát tri n theo chi u hư ng t t, hi u qu c a năm sau luôn cao hơn năm trư c. Đ t ñư c nh ng k t qu này là do công s c ñóng góp c a ngư i lao ñ ng, do chi n lư c th c hi n m c tiêu kinh
 12. 12 doanh ñã v ch ra t t, do ñ nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c tương ñ i h p lý. 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I BIDV Đ K L K TH I GIAN QUA 2.2.1. V s lư ng ngu n nhân l c c a chi nhánh S lư ng ngu n nhân l c có t m quan tr ng ñ i v i ho t ñ ng c a m t t ch c, nó ph thu c vào quy mô ho t ñ ng c a t ch c ñó. Doanh nghi p có quy mô l n thì thông thư ng c n nhi u nhân l c và ngư c l i. S li u c th ñư c minh h a qua b ng dư i ñây: B ng 2.5: S lư ng ngu n nhân l c t i BIDV Đ k L k T Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 N i dung SL TL SL TL SL TL SL TL T (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) T ng s Lao ñ ng 131 100 134 100 143 100 150 100 1 Ban giám ñ c 3 2 3 2 3 2 3 2 2 Kh i QHKH 17 13 19 14 23 16 26 17 3 Kh i tr c thu c 46 35 46 34 47 33 31 21 4 Kh i Tác Nghi p 26 20 26 19 30 21 5 3 5 Kh i QLRR 4 3 6 4 5 3 35 23 6 Kh i Qu n lý n i b 35 27 34 25 35 24 50 33 Ngu n: Phòng T ch c – Nhân s Nhìn chung, s lư ng lao ñ ng/quy mô c a BIDV Đ k L k m c v a ph i, có th ñáp ng ñư c m c tiêu, theo quy mô phát tri n c a Chi nhánh trong th i gian t i. 2.2.2. V cơ c u c a ngu n nhân l c a. Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh ñào t o Cơ c u ngu n nhân l c theo ngành ngh ñào t o c a chi nhánh v n còn m t s b t c p ñư c th hi n qua b ng s li u sau ñây:
 13. 13 B ng 2.7: Cơ c u NNL theo ngành ngh ñào t o GĐ 2008-2011 TT Ngành ngh ñào t o Đvt Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Tài chính ngân hàng % 48.09 48.51 47.55 47.33 2 Qu n tr kinh doanh % 18.32 19.40 18.88 20.00 3 K toán % 9.16 9.70 9.09 9.33 4 Kinh t % 9.92 9.70 11.19 10.67 5 Các ngành khác % 14.50 12.69 13.29 12.67 T ng c ng 100 100 100 100 Ngu n: Phòng T ch c Nhân s Qua b ng s li u trên cho th y, ngư i lao ñ ng có chuyên ngành tài chính ngân hàng tuy chi m ña s nhưng có xu hư ng gi m qua các năm, ngành qu n tr kinh doanh có bi n ñ ng và xu hư ng tăng trong nh ng năm sau, các ngành ngh khác v n còn chi m m t t l tương ñ i l n trong cơ c u ngành ngh ñào t o t i chi nhánh. b. Cơ c u ngu n nhân l c theo b ph n t ch c Cơ c u ngu n nhân l c theo b ph n t ch c c a BIDV Đ k L k trong nh ng năm qua ñư c ph n ánh theo s li u t i b ng sau B ng 2.8: Cơ c u NNL theo b ph n t ch c giai ño n 2008-2011 Đ Năm Năm Năm Năm TT N i dung VT 2008 2009 2010 2011 1 Cán b qu n lý % 24,43 24,63 23,08 22,17 2 Cán b chuyên môn % 75,57 75,37 76,92 77,83 T ng c ng 100 100 100 100 Ngu n: Phòng T ch c – Nhân s Qua b ng s li u trên ta nh n th y cơ c u ngu n nhân l c c a chi nhánh theo theo b ph n t ch c thì s cán b qu n lý có xu hư ng gi m và cán b chuyên môn có xu hư ng tăng lên.
 14. 14 2.2.3. Trình ñ chuyên môn, nghi p v c a ngu n nhân l c Th c tr ng phát tri n trình ñ chuyên môn t i chi nhánh trong nh ng năm qua r t h n ch , t l ngư i lao ñ ng có trình ñ sau ñ i h c tương ñ i th p th hi n qua b ng sau: B ng 2.11: Th c tr ng trình ñ chuyên môn, nghi p v c a NNL Trình ñ Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 T chuyên môn, SL TL SL TL SL TL SL TL T nghi p v (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) 1 Trên Đ i h c - 0,0 1 0,8 1 0,7 1 0,7 2 Đ ih c 99 75,6 106 79,1 111 77,6 116 77,3 3 Dư i Đ i h c 32 24,4 27 20,1 31 21,7 33 22,0 Ngu n: Phòng T ch c – Nhân s Nhìn chung, công tác ñào t o nâng cao trình ñ c a ñ i ngũ cán b t i chi nhánh trong th i gian qua chưa th c s ñư c quan tâm ñúng m c, chưa có s th ng kê, phân tích và ho ch ñ nh ngu n nhân l c m t cách khoa h c, bài b n d n ñ n cơ c u ngu n nhân l c theo trình ñ c a các ñ i tư ng v a thi u, v a y u, m t cân ñ i, không h p lý gi a các b ph n ñã làm nh hư ng không nh ñ n hi u qu ho t ñ ng c a chi nhánh 2.2.4. V k năng c a ngu n nhân l c K năng ngh nghi p ph n ánh s hi u bi t v trình ñ thông th o tay ngh , trong vi c th c hi n các công vi c và ñư c tăng d n qua th i gian. Đ ñánh giá th c tr ng k năng ngu n nhân l c t i chi nhánh. tác gi ti n hành ñi u tra 2 nhóm ñ i tư ng t i chi nhánh: cán b qu n lý (t c p phó phòng tr lên) và ngư i lao ñ ng làm công tác chuyên môn, cho th y k t qu như sau:
 15. 15 B ng 2.11: Th c tr ng k năng c a ñ i ngũ cán b qu n lý S M c ñ và t tr ng l a ch n T K năng ngư i Chưa thành Thành th o Trung bình T ngh nghi p ñư c th o h i Ngư i (%) Ngư i (%) Ngư i (%) 1 L p k ho ch công tác 30 20 66,67 8 26,67 2 6,67 T ch c th c hi n công 2 30 15 50,00 12 40,00 3 10,00 vi c 3 Làm vi c theo nhóm 30 13 43,33 12 40,00 5 16,67 4 Qu n lý công vi c 30 24 80,00 6 20,00 0 0,00 5 Giao ti p 30 23 76,67 7 23,33 0 0,00 6 S d ng tin h c 30 21 70,00 9 30,00 0 0,00 7 S d ng ti ng Anh 30 1 3,33 7 23,33 22 73,33 Ngu n: S li u ñi u tra c a tác gi B ng 2.12: Th c tr ng k năng c a ñ i ngũ cán b chuyên môn S M c ñ và t tr ng l a ch n T K năng ngư i Chưa thành Thành th o Trung bình T ngh nghi p ñư c th o h i Ngư i (%) Ngư i (%) Ngư i (%) 1 Làm vi c theo nhóm 70 18 25,71 41 58,57 11 15,71 T ch c th c hi n công 2 70 24 34,29 44 62,86 2 2,86 vi c 3 S d ng tin h c 70 52 74,29 18 25,71 0 0,00 4 S d ng ti ng Anh 70 3 4,29 34 48,57 33 47,14 5 Giao ti p 70 47 67,14 23 32,86 0 0,00 Ngu n: S li u ñi u tra c a tác gi Nhìn chung, ngoài nh ng ñi m ñ t yêu c u, k năng c a ngu n nhân l c v n ñang còn ph i kh c ph c như là kh năng s d ng ngo i ng c a cán b trong công vi c còn r t y u; k năng làm vi c theo nhóm, tinh th n h p tác trong công vi c còn th p; k năng t
 16. 16 ch c th c hi n công vi c c n ph i nâng cao hơn n a m i có th ñáp ng t t các m c tiêu chi n lư c c a chi nhánh trong th i gian t i. 2.2.5. V nh n th c c a ngu n nhân l c Nh n th c c a ngư i lao ñ ng th hi n rõ hơn qua k t qu ñi u tra, kh o sát t i b ng dư i ñây: B ng 2.14: Th c tr ng nh n th c ngư i lao ñ ng t i chi nhánh SN Ít Hoàn Không Đ ng TT N i dung ñi u tra ñư c ñ ng toàn ñ ng ý ý h i ý ñ ng ý Các chính sách c a nhà nư c 1 liên quan có ñư c tri n khai 100 - 11 55 34 k p th i Anh/ch có ch p hành và th c 2 hi n ch trương, chính sách 100 - - 18 82 c a nhà nư c Các quy ñ nh n i b c a Ngân 3 hàng ñ u phát huy tác d ng 100 - 27 73 - t t Anh/ch luôn nh n ñư c s 4 quan tâm, giúp ñ c a ñ ng 100 8 29 63 - nghi p. Các ý ki n tham gia xây d ng 5 ñơn v ñ u ñư c ph n h i k p 100 13 36 42 9 th i Các b ph n trong cơ quan 6 ph i h p t t v i nhau ñ th c 100 - 67 33 - hi n nhi m v M i ngư i luôn có ý th c 7 trách nhi m ñ i v i công vi c 100 - 16 84 - ñư c giao M i ngư i luôn quan tâm ñ n 8 100 7 34 59 - các ho t ñ ng c a cơ quan Các ý ki n góp ý ñ u trên tinh 9 100 4 18 71 7 th n xây d ng Kỳ v ng doanh nghi p s phát 10 100 - - 5 95 tri n t t trong nh ng năm t i M i nhân viên ñ u quan tâm 11 100 23 51 26 - ñ n văn hóa doanh nghi p Ngu n: S li u ñi u tra c a tác gi
 17. 17 Ngoài nh ng m t ñ t ñư c, chi nhánh cũng c n th c s lưu ý ñ n các v n ñ như s chưa ph i h p gi a các b ph n trong cơ quan (67%), s ph n h i chưa k p th i ý ki n ngư i lao ñ ng (49%) hay chưa quan tâm ñ n văn hóa doanh nghi p (74%) c a ngư i lao ñ ng ñ có k ho ch tuyên truy n, giáo d c thêm v nh n th c cho ngư i lao ñ ng trong th i gian t i. 2.2.6. Vi c nâng cao ñ ng l c c a ngu n nhân l c a. Th c tr ng thu nh p c a ngư i lao ñ ng Thu nh p c a ngư i lao ñ ng t i chi nhánh ñư c th hi n qua b ng dư i ñây: B ng 2.15: Th c tr ng v thu nh p ngư i lao ñ ng giai ño n 2008-2011 T Năm Năm Năm Năm T Thu nh p bình quân ĐVT 2008 2009 2010 2011 1 Cán b qu n lý Trñ/tháng 16,01 19,29 23,24 28 2 Cán b chuyên môn Trñ/tháng 10,29 12,55 15,30 18 3 Chênh l ch thu nh p l n 1,56 1,54 1,52 1,56 Ngu n: Phòng Tài chính K toán Tuy nhiên, có v n ñ v thu nh p c n ph i xem xét ñó là m c ñ chênh l ch gi a cán b qu n lý v i cán b chuyên môn không cao (m c chênh l ch th i gian qua ch n m trong kho ng 1,5 l n) và m c ñ chênh l ch gi a các cán b cùng công vi c v i nhau cũng chưa rõ r t. b. Th c tr ng v y u t tinh th n Th c tr ng v y u t tinh th n c a cán b ñư c t ng h p qua b ng ñi u tra sau: B ng 2.16: Th c tr ng nhu c u tinh th n c a cán b t i chi nhánh
 18. 18 S Không Ít R t ngư i Quan TT Các tiêu chí v tinh th n quan quan quan ñư c tr ng tr ng tr ng tr ng h i S thăng ti n trong công 1 100 4 39 47 10 vi c Đư c kh ng ñ nh mình 2 100 6 34 45 15 trong ngh nghi p Đư c m i ngư i tôn 3 100 - 29 55 16 tr ng Công vi c có thu nh p 4 100 - 23 19 58 n ñ nh Môi trư ng làm vi c t t, 5 100 - 25 46 29 thu n l i Có cơ h i phát tri n v 6 100 17 36 29 18 h cv n Đư c c p trên khen 7 thư ng, ñ ng viên k p 100 2 37 42 19 th i Nh n ñư c s quan tâm, 8 100 - 24 62 14 chia s k p th i Ngu n: S li u ñi u tra c a tác gi Qua k t qu ñi u tra, ta nh n th y ngư i lao ñ ng t i chi nhánh quan tâm ñ n thu nh p trong công vi c, sau ñó ñ n ñư c s quan tâm chia s t ñ ng nghi p, môi trư ng làm vi c t t, ñư c m i ngư i tôn tr ng, ti p theo là các nhu c u ñư c khen thư ng, ñ ng viên k p th i, ñư c kh ng ñ nh mình, ñư c thăng ti n và có cơ h i phát tri n v h c v n.. c. Th c tr ng v ñi u ki n làm vi c Nhìn chung, ñi u ki n làm vi c t i chi nhánh thu c vào lo i tương ñ i t t so v i các cơ quan ban ngành trong t nh, h th ng cơ s v t ch t ñư c ñ u tư m i. Ngoài ra th i gian làm vi c theo gi hành chính nên nhân viên ít khi ph i làm thêm gi như các ngành s n xu t.
 19. 19 2.3. NGUYÊN NHÂN C A TH C TR NG VI C CHƯA PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I BIDV Đ K L K TH I GIAN QUA 2.3.1. Thi u chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c Chi nhánh chưa th y ñúng v trí, vai trò và t m quan tr ng c a vi c phát tri n ngu n nhân l c. Do ñó, chưa xây d ng ñư c chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c c a chi nhánh, ñ i ngũ nhân viên t i chi nhánh còn thi u v s lư ng, chưa phù h p v cơ c u, y u v ch t lư ng, k năng. . 2.3.2. Do ñ c thù y u t ñ a lý V i ñ c thù là ñ a bàn khu v c Tây nguyên, ngu n nhân l c ñư c ñào t o t i ch ñ có th ñáp ng ñư c yêu c u c a chi nhánh là r t th p, ña s ph i tuy n d ng nhân l c t các nơi khác như: Sài gòn, Đà n ng, Hà n i…d n ñ n chi nhánh luôn b ñ ng b i ngu n nhân l c ñ u vào. 2.3.3. Do năng l c c a b ph n qu n lý ngu n nhân l c B ph n T ch c nhân s c a chi nhánh còn thi u năng l c công tác, trách nhi m phân công t ng cán b qu n lý chưa rõ ràng t o s c ỳ l n, công tác tham mưu xây d ng chính sách qu n lý còn y u. Ngoài ra, nh n th c v công tác phát tri n ngu n nhân l c c a b ph n lãnh ñ o chi nhánh chưa th t s ñ y ñ , toàn di n, ch y u m i ch quan ni m ñơn thu n là gia tăng v s lư ng và nâng cao trình ñ chuyên môn nghi p v (ñánh giá ch t lư ng ch d a vào tiêu chí trình ñ chuyên môn nghi p v ) mà chưa chú ý m t cách toàn di n ñ n các y u t khác như cơ c u, k năng, nh n th c, ñ ng l c c a ngư i lao ñ ng..
 20. 20 CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C T I BIDV Đ K L K 3.1. CĂN C C A VI C ĐƯA RA GI I PHÁP 3.1.1. Xu hư ng v phát tri n ngu n nhân l c trong các ngân hàng - Xu hư ng liên k t hóa. - Xu hư ng toàn c u hóa. - Xu hư ng hi n ñ i hóa. 3.1.2. Chi n lư c phát tri n c a BIDV Đ k L k th i gian t i Đ y m nh ho t ñ ng huy ñ ng v n, l y huy ñ ng v n làm ho t ñ ng trung tâm; m r ng và phát tri n các lo i d ch v , ñưa d ch v làm ngu n thu chính trong cơ c u thu nh p c a chi nhánh; thúc ñ y ho t ñ ng ngân hàng bán l , ñ nh hư ng trong dài h n l y bán l làm n n t ng tín d ng c a chi nhánh. 3.1.3. M t s quan ñi m có tính nguyên t c khi phát tri n ngu n nhân l c - Phát tri n ngu n nhân l c ph i l y m c tiêu c a doanh nghi p làm tiêu chí ñ nh hư ng phát tri n. - Phát tri n ngu n nhân l c ph i ñ m b o m c tiêu ch t lư ng, ñ s lư ng. - Phát tri n ngu n nhân l c ph i xem xét ñ n hi u qu kinh doanh c a t ch c. - Phát tri n ngu n nhân l c ph i chú ý ñ n các y u t truy n th ng c a ngành, c a ñơn v . - Ph i chú ý ñ n tính công b ng và ñ m b o ñ i s ng v t ch t và tinh th n cho ngu n nhân l c.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản