intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần Đồng Tâm miền Trung

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
22
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần Đồng Tâm miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa các vấn đề về lý luận phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức, đơn vị. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần Đồng Tâm miền Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển nguồn nhân lực trong công ty cổ phần Đồng Tâm miền Trung

 1. 1 2 Công trình ñư c hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. VÕ XUÂN TI N HOÀNG TH QUỲNH HƯƠNG Ph n bi n 1: TS. NGUY N TH BÍCH THU PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG CÔNG TY C PH N Đ NG TÂM MI N TRUNG Ph n bi n 2: TS. LÂM MINH CHÂU Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH Mã s : 60.34.05 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i H c Đà N ng vào ngày 01 tháng 07 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH * Có th tìm hi u lu n văn t i: Đà N ng - Năm 2012 - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i H c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh T , Đ i h c Đà N ng.
 2. 3 4 M Đ U 3. Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1. LÝ DO CH N Đ TÀI - Đ i tư ng nghiên c u: Ngu n nhân l c là y u t quy t ñ nh s thành công hay th t b i Đ tài ch y u nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên c a doanh nghi p. Vi c s d ng ngu n nhân l c có hi u qu hay không quan ñ n phát tri n NNL c a Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung. nh hư ng r t l n ñ n tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. - Ph m vi nghiên c u: Tuy nhiên làm th nào ñ s d ng hi u qu và phát tri n ngu n nhân + V n i dung: Đ tài t p trung nghiên c u v m t s gi i pháp l c ñã có là c m t ngh thu t. ñ phát tri n NNL t i Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung. Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung là công ty ho t ñ ng + V không gian: Các n i dung trên ñư c ti n hành nghiên c u trong lĩnh v c VLXD và trang trí n i th t. V i hoài bão tr thành m t t i Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung. trong nh ng thương hi u hàng ñ u c a ngành. Chi n lư c phát tri n + V th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý nghĩa công ty giai ño n 2010 – 2015: “L y ch t lư ng s n ph m làm hàng trong nh ng năm trư c m t. ñ u, s hài lòng c a khách hàng là tôn ch thành công trong kinh 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U doanh”. Tuy nhiên, ngu n nhân l c hi n nay chưa th t s tương x ng Đ th c hi n m c tiêu nghiên c u trên, ñ tài t p trung s d ng v i m c tiêu, chi n lư c phát tri n trong th i gian ñ n c a công ty. các phương pháp nghiên c u sau: V i th c tr ng trên, v n ñ phát tri n ngu n nhân l c ñ v s - Phương pháp phân tích th c ch ng, phương pháp phân tích lư ng, ñ t v ch t lư ng và phù h p v cơ c u ñ ñáp ng nhi m v chu n t c, chi n lư c c a công ty là vi c làm c n thi t và c p bách. - Phương pháp ñi u tra, kh o sát, Xu t phát t nh ng lý do trên, tôi ch n ñ tài “Phát tri n ngu n - Phương pháp phân tích, t ng h p, so sánh, nhân l c trong Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung” làm lu n văn - Phương pháp khác... t t nghi p c a mình v i mong mu n ñ tài s góp ph n gi i quy t v n 5. B C C C A LU N VĂN ñ phát tri n NNL c a công ty trong th i gian ñ n. Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, ph l c, danh m c tài li u tham 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U kh o, c u trúc c a ñ tài g m 3 chương: - H th ng hóa các v n ñ lý lu n v phát tri n NNL trong t Chương 1. M t s v n ñ lý lu n v phát tri n ngu n nhân l c ch c, ñơn v , trong các doanh nghi p - Phân tích, ñánh giá th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c hi n Chương 2. Th c tr ng phát tri n ngu n nhân l c t i Công ty C nay c a Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung, ph n Đ ng Tâm Mi n Trung - Đ xu t m t s gi i pháp ñ phát tri n NNL cho Công ty C Chương 3. Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung. ph n Đ ng Tâm Mi n Trung.
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 - T o ñi u ki n ñ ngư i lao ñ ng nâng cao ki n th c, trình ñ M T S V N Đ LÝ LU N V PHÁT TRI N NGU N NHÂN chuyên môn, nghi p v , phát tri n k năng, nâng cao nh n th c, ñáp L C TRONG DOANH NGHI P úng ñư c nhi m v hi n t i và tương lai. - T o s g n bó gi a ñ i ngũ lao ñ ng v i công ty. 1.1. KHÁI QUÁT V PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.2. N I DUNG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C 1.1.1. M t s khái ni m 1.2.1. Gia tăng s lư ng ngu n nhân l c a) Nhân l c Phát tri n s lư ng NNL là phát tri n v quy mô t ng s nhân - Nhân l c là toàn b các kh năng v th l c và trí l c c a con l c và s lư ng các lo i hình nhân l c c a m t công ty, doanh nghi p, ngư i ñư c v n d ng trong quá trình lao ñ ng s n xu t. nh m ñáp ng yêu c u v phát tri n c a công ty, doanh nghi p ñó. b) Ngu n nhân l c Phát tri n v s lư ng ngu n nhân l c c n d a trên nhu c u Ngu n nhân l c là t ng th nh ng ti m năng c a con ngư i th c t công vi c ñòi h i ph i tăng s lư ng lao ñ ng nh m ñáp ng ñòi (trư c h t và cơ b n nh t là ti m năng lao ñ ng), g m: th l c, trí l c, h i v vi c m r ng quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p nhân cách c a con ngư i nh m ñáp ng yêu c u c a m t t ch c. trong tương lai. c) Phát tri n ngu n nhân l c 1.2.2. Xác ñ nh cơ c u ngu n nhân l c Phát tri n NNL là t ng th các hình th c, phương pháp, chính Cơ c u ngu n nhân l c là m t khái ni m kinh t , ph n ánh sách, bi n pháp nh m t o ra s thay ñ i ñáng k v ch t lư ng NNL (trí thành ph n, t l các b ph n h p thành và m i quan h tương tác gi a tu , th ch t, nhân cách, ph m ch t ñ o ñ c) ñáp ng m c tiêu chung các b ph n y trong doanh nghi p. c a t ch c và nhi m v chi n lư c c a công ty, doanh nghi p. Cơ c u ngu n nhân l c có th ñư c xem xét nhi u góc ñ 1.1.2. Ý nghĩa c a phát tri n ngu n nhân l c khác nhau: theo trình ñ chuyên môn, k thu t; theo t ng b ph n; theo - Nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu trong ho t ñ ng gi i tính; theo nhóm tu i… s n xu t kinh doanh. Cơ c u ngu n nhân l c ñư c xác ñ nh theo yêu c u c a chi n - Là m t nhân t ñ phát tri n n ñ nh, b n v ng, ñ m b o năng lư c phát tri n mà t ch c ñã xây d ng. Nói cách khác, ph i xu t phát l c c nh tranh. t tiêu c a t ch c, t yêu c u công vi c ph i hoàn thành, t yêu c u - Đ t ra nh ng yêu c u cao v phương di n th l c, trí l c và nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c, t quy trình công ngh mà ph m ch t tâm lý, trong ñó ñ c bi t là yêu c u nâng cao ch t lư ng v trí chu n b cơ c u ngu n nhân l c cho phù h p. T ñó v a ñ t ñu c m c l c (ki n th c, trình ñ chuyên môn) và ph m ch t ñ o ñ c (thái ñ , hành tiêu phát tri n c a t ch c, v a s d ng có hi u qu ngu n nhân l c. vi) c a ngư i lao ñ ng t i công ty, doanh nghi p Đi u này cũng có nghĩa là, khi chi n lư c, m c tiêu c a công ty thay ñ i, thì cơ c u c a ngu n nhân l c ph i thay ñ i tương ng.
 4. 7 8 1.2.3. Nâng cao năng l c ngu n nhân l c vi c, ñi u này s ñư c th hi n qua hành vi c a h . M t ngư i có th có Năng l c là s t ng hòa c a các y u t ki n th c, k năng, hành ki n th c sâu r ng, k năng chuyên nghi p nhưng thái ñ bàng quang vi thái ñ , góp ph n t o ra tính hi u qu trong công vi c c a m i ngư i. v i cu c s ng, vô trách nhi m v i t p th thì chưa ch c ñã làm t t công a) Phát tri n trình ñ chuyên môn k thu t vi c. Trình ñ chuyên môn nghi p v là m t trong nh ng y u t hình Vì v y, nâng cao trình ñ nh n th c cho ngư i lao ñ ng là thành nên năng l c làm vi c c a m i con ngư i, nó là k t qu c a quá trình nhi m v quan tr ng mà công tác phát tri n ngu n nhân l c c n quan ñào t o, phát tri n và kinh nghi m ñư c tích lu theo th i gian. tâm, nó nh hư ng tr c ti p ñ n hi u qu công vi c c a t ch c. Phát tri n trình ñ chuyên môn nghi p v th c ch t là vi c nâng d) Nâng cao s c kh e cho ngư i lao ñ ng cao trình ñ ñào t o, nâng cao ki n th c, phát tri n năng l c ngh Nâng cao s c kho là nâng cao th ch t, tinh th n cho ngư i lao nghi p cho ngư i lao ñ ng nh m ñáp ng yêu c u nhi m v hi n t i và ñ ng. S c kho c a ngư i lao ñ ng bi u hi n cơ th cư ng tráng, năng m c tiêu chi n lư c trong tương lai c a t ch c. l c lao ñ ng chân tay, s d o dai c a ho t ñ ng tinh th n, kh năng v n Phát tri n trình ñ chuyên môn nghi p v là n i dung quan ñ ng c a trí tu , bi n tư duy thành ho t ñ ng th c ti n. tr ng trong phát tri n NNL. 1.2.3. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng b) Phát tri n k năng ngh nghi p Con ngư i s ng và làm vi c có nh ng nhu c u khác nhau. Đó là K năng c a ngư i lao ñ ng là s thành th o, tinh thông v các nhu c u v t ch t, nhu c u tinh th n, nhu c u xã h i và cũng có th là thao tác, ñ ng tác, nghi p v trong quá trình hoàn thành m t công vi c nhu c u ho t ñ ng làm vi c. T o ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng là c th nào ñó. K năng ngh nghi p có ñư c nh quá trình ñào t o và cái thúc ñ y, kích thích ngư i lao ñ ng t giác làm vi c và c ng hi n. s rèn luy n trong công vi c. T o ñ ng l c cho ngư i lao ñ ng có th b ng các y u t v t Phát tri n k năng ngh nghi p là nâng cao kh năng chuyên ch t ho c y u t tinh th n. bi t c a con ngư i trên nhi u khía c nh ñ ñáp ng các yêu c u cao hơn a) S d ng các phương ti n v t ch t trong ho t ñ ng ngh nghi p hi n t i ho c ñ trang b k năng m i cho Y u t v t ch t ñư c hi u là: ti n lương, thư ng, các kho n ph vi c thay ñ i công vi c trong tương lai. c p, phúc l i xã h i… Đây là nh ng y u t con ngư i c n dùng ñ th a Phát tri n k năng ngh nghi p cho ngư i lao ñ ng là n i dung mãn các nhu c u t i thi u. Chính vì v y y u t v t ch t ñư c s d ng căn b n c a phát tri n ngu n nhân l c trong các t ch c, nó nh hư ng như ñòn b y ñ kích thích tính tích c c c a ngư i lao ñ ng. ñ n hi u qu s d ng ngu n nhân l c. S d ng y u t v t ch t ñ nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i c) Nâng cao trình ñ nh n th c lao ñ ng thư ng ñư c th c hi n b ng 2 cách: Trình ñ nh n th c c a ngư i lao ñ ng cho th y cách nhìn nh n + Làm t t công tác tr lương c a ngư i ñó v vai trò, trách nhi m, m c ñ nhi t tình ñ i v i các công + Th c hi n t t ch ñ thư ng, ph c p, phúc l i xã h i…
 5. 9 10 Tuy nhiên, vi c s d ng y u t v t ch t c n ph i ñư c th c hi n CHƯƠNG 2 rõ ràng, minh b ch, công b ng. TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C TRONG b) S d ng các phương ti n tinh th n CÔNG TY C PH N Đ NG TÂM MI N TRUNG Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng b ng y u t tinh 2.1. TÌNH HÌNH CƠ B N C A CÔNG TY NH HƯ NG th n t c là dùng l i ích tinh th n ñ nâng cao tính tích c c, kh năng Đ N PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C làm vi c c a ngư i lao ñ ng. 2.1.1. Đ c ñi m v công tác t ch c Y u t tinh th n là nh ng y u t thu c v tâm lý c a con ngư i a) Gi i thi u công ty và không th ñ nh lư ng ñư c như: khen, tuyên dương, môi trư ng làm Công ty C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung là ñơn v thành viên vi c, cơ h i phát tri n và thăng ti n… Các y u t này ñem l i s th a c a Công ty Đ ng Tâm, có ñ y ñ tư cách pháp nhân, h ch toán kinh t mãn v tinh th n cho ngư i lao ñ ng, nh v y h s làm vi c b ng ni m ñ c l p, ho t ñ ng trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh v t li u xây d ng hăng say và t t c s c sáng t o c a mình. và trang trí n i th t. Công ty chính th c ñi vào ho t ñ ng t ngày 1.3. NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N 28/10/2000 t i KCN Đi n Nam - Đi n Ng c, Qu ng Nam NGU N NHÂN L C b) Cơ c u t ch c 1.3.1. Nhóm nhân t thu c v môi trư ng xã h i Công ty ñư c t ch c theo mô hình qu n lý tr c tuy n - ch c a) Môi trư ng kinh t năng. Đ ng ñ u là giám ñ c, ch u trách nhi m v m i ho t ñ ng c a b) Y u t dân s , l c lư ng lao ñ ng công ty. Giúp vi c cho giám ñ c là 2 phó giám ñ c (ph trách kinh c) Cơ ch , chính sách Nhà nư c doanh và ph trách k thu t). Phó giám ñ c kinh doanh giúp giám ñ c d) Môi trư ng văn hóa ch ñ o, ñi u hành công vi c kinh doanh. Phó giám ñ c k thu t ch e) S phát tri n c a khoa h c công ngh ñ o, ñi u hành các công vi c liên quan ñ n v n ñ k thu t. Công ty có 1.3.2. Nhóm nhân t thu c v doanh nghi p 7 phòng ban ch c năng v i ch c năng tham mưu cho giám ñ c trong a) M c tiêu c a t ch c ph m vi, quy n h n và chuyên môn c a mình. b) Chính sách, chi n lư c c a công ty Đây là mô hình có nhi u ưu ñi m: v a ñ m b o ñư c ch ñ c) Môi trư ng văn hóa c a công ty th trư ng, v a phát huy ñư c s tham mưu c a các ñơn v ch c năng. d) Các nhân t khác 2.1.2. Đ c ñi m các ngu n l c c a công ty 1.3.3. Nhóm nhân t thu c v ngư i lao ñ ng a) Ngu n nhân l c 1.4. M T S KINH NGHI M PHÁT TRI N NGU N Trong th i gian qua, s lư ng lao ñ ng c a Công ty tăng ñ u NHÂN L C qua các năm (năm 2007 công ty có 1252 ngư i, ñ n nay công ty ñã có 1562 ngư i), ch y u là tăng s lư ng lao ñ ng tr c ti p do công ty m
 6. 11 12 r ng quy mô s n xu t, giai ño n 2007-2010 bình quân hàng năm tăng Tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty giai ño n 2007 - 2010 8%. Đơn v tính: Tri u ñ ng b) Ngu n l c tài chính STT Ch tiêu 2007 2008 2009 2010 T ng giá tr tài s n c a công ty tăng m nh trong các năm qua, Doanh thu bán hàng và cung 1 930.892 1.182.137 1.317.074 1.855.377 t hơn 4.000 t trong năm 2007 ñ n năm 2010 công ty ñã có hơn c p d ch v Các kho n gi m tr doanh 17.000 t 2 4.730 12.356 26.557 45.961 thu B ng 2.2. B ng giá tr tài s n c a công ty 3 Doanh thu thu n 926.161 1.169.780 1.290.517 1.809.416 N i dung 2007 2008 2009 2010 4 Giá v n hàng bán 810.261 1.029.410 1.133.436 1.289.430 TSCĐ 3.567,2 6.419,7 16.656,5 16.656,5 5 L i nhu n g p 115.889 140.369 157.081 520.013 TSCĐ bình quân 2.662,1 4.993,1 11.538,1 16.656,5 TSLĐ 473,6 494,0 877,2 1.007,5 6 Chi phí bán hàng 21.403 25.904 34.020 45.790 TSLĐ bình quân 361,7 483,8 685,6 942,3 7 Chi phí qu n lý doanh 13.355 17.378 19.842 40.155 T ng giá tr 4.040,8 6.913,9 17.533,6 17.663,8 nghi p L i nhu n t ho t ñ ng kinh (Ngu n : Báo cáo c a phòng Tài chính K toán) 8 doanh 54.890 73.768 48.101 388.827 T ng l i nhu n k toán trư c Nhìn vào b ng 2.1 ta th y giá tr TSCĐ tăng m nh, nguyên 9 thu 55.378 70.867 51.789 390.278 nhân là do công ty ñang có s ñ u tư m nh v máy móc thi t b , dây 10 Thu thu nh p doanh nghi p 1.249 chuy n s n xu t công ngh , xây d ng nhà xư ng ñ m r ng quy mô 11 L i nhu n sau thu thu nh p 55.378 70.867 51.789 390.278 doanh nghi p s n xu t kinh doanh trong th i gian t i. (Ngu n : Báo cáo c a phòng Tài chính K toán) c) Ngu n l c cơ s v t ch t Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v c a công ty tăng lên rõ M t b ng : T ng di n tích m t b ng: 18ha, năm 2005 công ty r t trong các năm qua. L i nhu n g p v bán hàng và cung c p d ch v xây d ng nhà máy s n xu t và ñã ñưa vào ho t ñ ng. cũng tăng m nh trong các năm 2008 và năm 2010. Nguyên nhân ch Máy móc thi t b : Máy móc thi t b c a công ty ñ m b o v n y u là do công ty ñã cho ra m t nhi u b sưu t p m i ch t lư ng cao, hành t t do ñư c trang b ñ ng b và hi n ñ i. Hi u su t khai thác bình m u mã ñ p ñáp ng ñư c th hi u c a khách hàng, ñ ng th i công ty quân ñ t ñư c 85% cũng có nhi u bi n pháp ñ ti t ki m chi phí trong quá trình s n xu t. 2.1.3. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh c a công ty C ph n 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C Đ ng Tâm Mi n Trung T I CÔNG TY TRONG TH I GIAN QUA Tình hình ho t ñ ng kinh doanh t i công ty ñã có nh ng bư c 2.2.1. S lư ng ngu n nhân l c phát tri n t t, hoàn thành ñư c các m c tiêu, nhi m v k ho ch h ng V i m c tiêu m r ng quy mô s n xu t, ñáp ng nhu c u c a năm. Đi u ñó th hi n c th như sau: th trư ng v các m t hàng: g ch lát n n ceramic, granite, s v sinh,
 7. 13 14 Phân xư ng 2 134 10,70 138 9,91 160 10,78 177 11,33 g ... nên trong th i gian qua, công ty ñã chú tr ng ñ n vi c gia tăng s Phân xư ng 3 114 9,11 118 8,48 119 8,02 130 8,32 lư ng lao ñ ng các b ph n lao ñ ng tr c ti p (ñ c bi t là các phân Phân xư ng 4 237 18,93 269 19,32 270 18,19 270 17,29 Phân xư ng 5 134 10,70 175 12,57 180 12,13 175 11,20 xư ng s n xu t g ch ceramic, g ch granite và s v sinh. C th : Phân xư ng 6 158 12,62 176 12,64 176 11,86 180 11,52 B ng s lư ng lao ñ ng c a công ty: T cung ng v t tư 4 0,32 4 0,29 8 0,54 4 0,26 2. Theo trình ñ N i 2007 2008 2009 2010 Đ i h c, CĐ 300 23,96 377 27,08 405 27,29 429 27,46 dung SL T l SL T l SL T l SL T l Trung c p 183 14,62 208 14,94 226 15,23 274 17,54 Công nhân KT 124 9,90 136 9,77 148 9,97 154 9,86 LĐ tr c Lao ñ ng PT 613 48,96 637 45,76 669 45,08 669 42,83 959 - 1076 11% 1130 10,5% 1176 10,4% Công nhân PV 32 2,56 34 2,44 36 2,43 36 2,30 ti p (Ngu n s li u : Báo cáo c a phòng Hành chính Nhân s ) LĐ gián 292 - 316 10% 354 8% 386 8% a) Cơ c u ngu n nhân l c theo ch c năng nhi m v ti p Qua b ng cơ c u lao ñ ng theo phòng ban, ta th y cơ c u lao T ng s 1252 - 1392 1484 1562 ñ ng c a công ty phân b các ñơn v tương ñ i h p lý, s lư ng lao (Ngu n s li u: Báo cáo c a phòng Hành chính Nhân s ) ñ ng tr c ti p chi m g n 70% và ñư c tăng lên ñáng k qua các năm t i 2.2.2. Cơ c u ngu n nhân l c c a công ty các phân xư ng s n xu t g ch ceramic; g ch granite; g ch bông; ngói Xu t phát t nh ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c, cơ c u màu; sơn nư c do công ty m r ng quy mô s n xu t các m t hàng ch ngu n nhân l c t i công ty ñư c b trí như sau: l c trên. B ng 2.8. Cơ c u ngu n nhân l c c a công ty Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 b) Cơ c u ngu n nhân l c theo trình ñ chuyên môn Ch tiêu L i th c a công ty là lao ñ ng có trình ñ ñ i h c, cao ñ ng, SL T l SL T l SL T l SL T l qu n lý kinh t chi m m t t l khá cao (trên 22%). Tuy nhiên, lao ñ ng ngư i % ngư i % ngư i % ngư i % ph thông chi m t l l n (>45%) nên công ty g p nhi u khó khăn trong T ng lao ñ ng 1.252 100 1.392 100 1.484 100 1.562 100 vi c ñưa dây chuy n s n xu t hi n ñ i và công ngh m i vào s n xu t. 1. Theo b ph n ch c năng 2.2.3. Nâng cao năng l c ngu n nhân l c Ban Giám ñ c 4 0,32 5 0,36 5 0,34 5 0,32 a) Nâng cao trình ñ ki n th c, chuyên môn nghi p v Phòng HC-NS 97 7,75 104 7,47 114 7,68 122 7,81 Phòng TC-KT 10 0,80 14 1,01 20 1,35 24 1,54 Trong th i gian qua, công ty ñã quan tâm ñ n vi c phát tri n Phòng TKPTSP 6 0,48 8 0,57 8 0,54 10 0,64 Phòng KH 67 5,35 75 5,39 85 5,73 91 5,83 trình ñ chuyên môn, nghi p v cho ñ i ngũ lao ñ ng, mà trư c h t th Phòng Cơ ñi n 114 9,11 118 8,48 130 8,76 144 9,22 hi n qua quá trình ñào t o như c cán b qu n lý và nhân viên, ngư i B ph n QLSX 4 0,32 6 0,43 6 0,40 6 0,38 Phòng Ch t lư ng 39 3,12 39 2,80 45 3,03 51 3,27 lao ñ ng h c t p, b i dư ng nâng cao trình ñ . C th : Phòng Công ngh 35 2,80 41 2,95 41 2,76 45 2,88 Phân xư ng 1 95 7,59 102 7,33 117 7,88 128 8,19
 8. 15 16 B ng 2.9. B ng trình ñ chuyên môn ngu n nhân l c c) Th c tr ng nâng cao nh n th c c a ngư i lao ñ ng Tiêu chu n Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Đánh giá trình ñ nh n th c NNL c a công ty, tác gi tìm hi u SL T l SL T l SL T l v ý th c t giác ch p hành n i quy, quy ñ nh làm vi c c a ngư i lao (ngư i) (%) (ngư i) (%) (ngư i) (%) ñ ng; nh n th c v vi c h c t p nâng cao trình ñ ; nh n th c v trách T ng s 1392 100 1484 100 1562 100 nhi m, s sáng t o và ch ñ ng trong th c hi n công vi c; nh n th c v Th c sĩ 0 0 1 0.07 3 0.19 ñoàn k t, h p tác trong công vi c; nh n th c v ñ nh hư ng phát tri n Đ i h c,CĐ 377 27.08 405 27.27 429 27.41 tương lai; v nh ng mong mu n công ty ñáp ng… Trung c p 208 14.94 226 15.22 274 17.51 Ch p hành n i quy, quy ñ nh, quy ch c a công ty: CNKT, LĐPT 807 57.97 853 57.44 859 54.89 S li u th ng kê t các báo cáo cho th y, t năm 2007-2010 công (Ngu n s li u : Báo cáo c a phòng Hành chính Nhân s ) ty ñã x lý k lu t 26 trư ng h p ngư i lao ñ ng ñ i v i nh ng vi ph m Tuy nhiên t l lao ñ ng ñư c ñào t o trình ñ sau ñ i h c r t n i quy, quy ch c a công ty. Đi u này cho th y ý th c ch p hành n i th p, lao ñ ng ph thông chưa qua ñào t o chi m t l l n trong cơ c u quy, quy ch c a ngư i lao ñ ng chưa cao, ch y u là ñ i ngũ lao ñ ng lao ñ ng. ph thông chưa ch p hành t t th i gian làm vi c, nh hư ng ñ n năng b) Phát tri n k năng ngh su t lao ñ ng c a công ty. Nh ng năm g n ñây, lãnh ñ o công ty ñã bư c ñ u có k ho ch V ý th c g n bó lâu dài v i công ty phát tri n k năng ngh cho ngư i lao ñ ng, c th : Th ng kê v s lư ng ngư i lao ñ ng ngh vi c trong th i gian - Rà soát l i toàn b cơ c u t ch c các b ph n. Ti n hành s p qua cho th y trung bình m i năm có kho ng 60 lao ñ ng thôi vi c và lý x p, b trí, thuyên chuy n, cho ngh , b sung, ñi u ch nh m t s cán b , do thôi vi c ch y u là tìm ñư c vi c làm t t hơn, s ít là chuy n ñ n nhân viên làm ñúng v trí và ngành ngh ñư c ñào t o. ñ a phương khác sinh s ng. Đi u này cho th y nh n th c c a ngư i lao - Xây d ng các ch tiêu ñ nh m c kinh t -k thu t cho cá nhân, ñ ng v v n ñ g n bó lâu dài c a công ty là chưa cao nên h s n sàng t p th ngư i lao ñ ng trong các lĩnh v c ngành ngh phù h p, ñ ng ra ñi khi có ñi u ki n t t hơn. th i khuy n khích c i ti n k thu t, tăng năng su t lao ñ ng, t o ñi u V m c ñ quan tâm ñ n h c t p nâng cao trình ñ ki n ñ cán b , nhân viên phát huy h t năng l c cá nhân và nâng cao k Qua kh o sát, có 50,9 % ý ki n tr l i hoàn toàn không quan tâm năng ngh cho ngư i lao ñ ng. ñ n vi c h c t p nâng cao trình ñ , ñi u này ph n ánh nh n th c ñ i v i - Đ nh kỳ t ch c thi tay ngh cho t ng lĩnh v c, k t qu ñ t ngh nghi p, ñ ng l c phát tri n trong tương lai c a ngư i lao ñ ng ñư c c a các cá nhân, t p th s ñư c Công ty khen thư ng v v t ch t, chưa cao. tinh th n. Đi u này kích thích ngư i lao ñ ng luôn ph n ñ u h c t p rèn Do nh hư ng thói quen và t p quán sinh ho t c a m t ñ t nư c luy n k năng ngh nghi p. v n có n n s n xu t nh , nên m t s không ít ngư i lao ñ ng thi u năng
 9. 17 18 ñ ng, năng l c sáng t o y u, thi u tính ñ t phá, tinh th n làm vi c nhóm khí làm vi c chuyên nghi p, thân thi n và c i m ... kém, ñ o ñ c ngh nghi p, ý th c ch p hành k lu t c a m t s b ph n 2.3. NGUYÊN NHÂN C A VI C CH M PHÁT TRI N chưa t t, ñ c bi t ñ i ngũ công nhân. Trong th i gian t i, công ty c n NGU N NHÂN L C TRONG TH I GIAN QUA ph i có chương trình c th v nâng cao trình ñ nh n th c cho ngư i 2.3.1. Thi u chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c lao ñ ng nh m ñáp ng yêu c u phát tri n b n v ng c a công ty. - Công tác ho ch ñ nh ngu n nhân l c c a công ty hi n nay ch 2.2.4. Th c tr ng v ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng ñơn thu n là th ng kê, tính toán gi n ñơn v nhu c u nhân l c t các a) Chính sách ti n lương, thư ng, ch ñ ñãi ng ñơn v . Do ñó k ho ch lao ñ ng hàng năm chưa th c s phù h p v i - Ti n lương c a công ty ñư c chi tr ñ nh kỳ 2 l n/tháng, th c t , thi u căn c khoa h c, mang tính hình th c, ch quan. g m: Lương c ng và lương m m. - K ho ch v ñ i ngũ ñư c xây d ng theo t ng năm, chưa có + Ph n lương c ng ñư c áp d ng theo Ngh ñ nh k ho ch dài h n nên chưa xác ñ nh ñư c m c tiêu, nhu c u ñào t o 204/2004/NĐ-CP v ch ñ ti n lương ñ i v i cán b , công ch c, viên nâng cao trình ñ ñáp ng m c tiêu, chi n lư c phát tri n c a công ty. ch c và các Ngh ñ nh quy ñ nh v m c lương t i thi u ñư c quy ñ nh - Quy trình tuy n d ng, ñ b t, b nhi m, s p x p v trí công tác hàng năm. ch y u d a vào h sơ lý l ch, thâm niên công tác, b ng c p mà chưa th c + Lương m m ñư c chi tr theo quy ch chi tiêu n i b c a hi n vi c phân tích m t cách khoa h c v trí công vi c và năng l c cán b công ty căn c vào k t qu kinh doanh c a công ty và th c hi n chi tr t ng v trí. theo v trí ch c danh, k t qu ñánh giá công vi c hàng tháng. 2.3.2. Nh n th c v phát tri n ngu n nhân l c chưa ñúng m c + Công ty ñã xây d ng quy ch th c hi n qu phúc l i, trong Nh n th c v vai trò, t m quan tr ng c a phát tri n ngu n ñó ñã ñưa ra và th c hi n nhi u chính sách ñãi ng ñ i v i ngư i lao nhân l c t i công ty còn nhi u h n ch . Chưa xây d ng chương trình, ñ ng: chi ti n thư ng ñ i v i các ngày qu c l , ngày thành l p công bi n pháp ph bi n, tuyên truy n ñ n ngư i lao ñ ng v t m quan ty, chính sách h tr khó khăn ñ t xu t... tr ng c a phát tri n ngu n nhân l c. Ngoài ra công ty cũng ñã th c hi n ñ y ñ ch ñ BHXH, 2.3.3. H n ch v tài chính BHYT theo quy ñ nh c a pháp lu t. Đi u này t o cho ngư i lao ñ ng Trong th i gian qua, v n, t giá và lãi su t,... tăng khi n chi phí có tâm lý yên tâm công tác, g n bó lâu dài v i công ty. c a công ty tăng lên. C t gi m các chi phí qu n lý, ñãi ng nhân viên, b) T o môi trư ng làm vi c thu n l i chi phí ñào t o ngu n nhân l c... là phương pháp mà công ty ñưa ra ñ Đ t o ñi u ki n cho cán b , nhân viên làm vi c thu n l i, có gi i quy t bài toán khó khăn v tài chính trong th i kỳ l m phát. Tuy hi u qu , Công ty ñã b trí các ban phòng làm vi c ñ ánh sáng, trang nhiên xét v lâu dài cách này mang l i nhi u tác ñ ng không t t t i b ñ y ñ các máy móc thi t b , phương ti n làm vi c. M t khác công m c tiêu phát tri n b n v ng c a doanh nghi p. Đi u này ñ c bi t ty cũng ñã xây d ng quy ñ nh v “văn hóa Đ ng Tâm” t o b u không ñúng ñ i v i vi c c t gi m chi phí cho ñào t o ngu n nhân l c.
 10. 19 20 CHƯƠNG 3 - Ti p t c ñ u tư xây d ng m r ng nhà máy, c i ti n dây chuy n M T S GI I PHÁP NH M PHÁT TRI N NGU N NHÂN s n xu t L C TRONG CÔNG TY C PH N Đ NG TÂM MI N - Chu n hóa c a hàng c ng tác và các chính sách kinh doanh TRUNG TRONG TH I GIAN T I phù h p hơn ñư c tri n khai áp d ng. 3.1. CƠ S CHO VI C Đ XU T GI I PHÁP - Ti p t c ñ u tư xây d ng cơ s h t ng và ñưa vào kinh doanh 3.1.1. Môi trư ng kinh doanh các d án b t ñ ng s n. a) Cơ h i - Đ y m nh ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý Chính ph Vi t Nam ñã xây d ng nhi u chương trình h tr Đ ng Tâm l y lĩnh v c s n xu t và kinh doanh truy n th ng là tín d ng, xúc ti n thương m i qu c gia ñ ñ y m nh xu t kh u và gia v t li u xây d ng – trang trí n i th t làm n n t ng phát tri n cho toàn h tăng th ph n c a Vi t Nam m t s ngành s n xu t như: v t li u xây th ng, t o th ñ ng v ng ch c ñ công ty phát tri n sang các lĩnh v c d ng, ñ g và trang trí n i th t, g m s …. Đây là cơ h i ñ công ty khác. m r ng quy mô s n xu t, phát tri n thương hi u c a mình trên th 3.1.3. Các quan ñi m có tính nguyên t c khi xây d ng gi i pháp trư ng qu c t . - Phát tri n ngu n nhân l c ph i xu t phát t nhu c u c a công ty, b) Thách th c ph i phù h p v i ñ c ñi m tình hình và kh năng tài chính c a công ty. H i nh p kinh t qu c t ñ ng nghĩa v i vi c các doanh nghi p Ph i thư ng xuyên l y m c tiêu c a t ch c làm tiêu chí ñ nh hư ng ph i ñ i m t v i m t thách th c l n ñó là s phát tri n ngu n nhân l c. hay nói cách khác, phát tri n ngu n nhân l c ph i ph c v m c tiêu c a Các doanh nghi p nói chung và C ph n Đ ng Tâm Mi n Trung nói t ch c m t cách t t nh t, giúp cho các ñơn v hoàn thành nhi m v s n riêng ph i ñ u tư cho vi c ñào t o ngu n nhân l c, ñ h ñ kh năng xu t kinh doanh. làm ch công ngh , làm ch công vi c c a mình. - Phát tri n ngu n nhân l c ph i tuân theo nguyên t c c a cơ ch 3.1.2. Chi n lư c kinh doanh c a công ty th trư ng. Phát tri n ngu n nhân l c ph i t o s c nh tranh công b ng Chi n lư c phát tri n công ty giai ño n 2010 – 2015: “L y ch t và là ñ ng l c khách quan nâng cao ch t lư ng lao ñ ng. lư ng s n ph m làm hàng ñ u, s hài lòng c a khách hàng là tôn ch - Đ m b o tính công b ng, h p lý và không ng ng nâng cao ñ i thành công trong kinh doanh”. s ng v t ch t và tinh th n cho ngư i lao ñ ng. Ban lãnh ñ o công ty ñã ñưa ra ñ nh hư ng ho t ñ ng như sau: - Các gi i pháp ph i mang tính h th ng, liên quan t i các khâu t - Đ y m nh công tác ñào t o, nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ nhân ñ u vào, quá trình và ñ u ra. Gi i pháp mang tính ñ ng b m i m t phát viên. huy vai trò c a ban lãnh ñ o công ty và tăng cư ng tính ch ñ ng sáng - Hoàn thi n chính sách ti n lương và chính sách ch ñ ñãi ng t o c a l c lư ng lao ñ ng. khác ñ n ñ nh và phát tri n ngu n nhân l c.
 11. 21 22 3.2. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C - Thư ng xuyên ki m tra, ñánh giá k t qu th c hi n công tác T I CÔNG TY C PH N Đ NG TÂM MI N TRUNG ho ch ñ nh ngu n nhân l c nh m k p th i ñi u ch nh cho phù h p chi n 3.2.1. Gia tăng s lư ng ngu n nhân l c lư c phát tri n c a công ty trong t ng th i kỳ, giai ño n. Đ có th thu hút ñư c nhân tài thì trong chính sách tuy n d ng M t s gi i pháp c n chú ý trong quá trình ho t ñ ng ho ch ñ nh công ty c n m r ng ñ n các ñ i tư ng các t nh mi n trung tây ngu n nhân l c: nguyên và c n thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin ñ i + Xây d ng k ho ch c th công tác tuy n d ng chúng. Ngoài ra, công ty c n tham gia các ngày l tư v n vi c làm ñ + K ho ch hóa công tác ñào t o phát tri n ñ i ngũ theo nhu c u gi i thi u v công ty ñ ng th i tìm ki m các ng viên sáng giá. th c t . - Chính sách tuy n d ng lao ñ ng: + Xây d ng quy ch khen thư ng, ñ ng viên ñ duy trì ñ i ngũ + Xây d ng tiêu chu n tuy n d ng c th ñ i v i t ng v trí, ch c lao ñ ng có ch t lư ng cao. danh. T ch c ki m tra, sát h ch v trình ñ văn hóa, nh n th c. C n 3.2.3. Nâng cao năng l c ngu n nhân l c chú ý v trình ñ chuyên môn ñư c ñào t o chính quy, k năng tay ngh Năng l c ngư i lao ñ ng th hi n qua ki n th c, trình ñ chuyên cao, s c kh e t t. … môn, k năng và hành vi, thái ñ . Vì v y mu n nâng cao năng l c c a + Duy trì và ti p t c hoàn thi n quy trình tuy n d ng m t cách ñ i ngũ, công ty ph i làm t t công tác ñào t o. khoa h c và hi u qu . a) Gi i pháp nâng cao trình ñ chuyên môn, k thu t - Chính sách b trí, s d ng lao ñ ng: B t k m t doanh nghi p nào cũng ph i coi tr ng công tác ñào + Cân ñ i lao ñ ng c a t ng b ph n, ñơn v . Th c hi n ñi u t o ngu n nhân l c, b i mu n nâng cao trình ñ chuyên môn k thu t chuy n n i b , ñào t o m i, ñào t o l i ñ b trí nh ng lao ñ ng dôi dư cho ngư i lao ñ ng ch có th ñư c thông qua vi c ñào t o. Ch nh ng vào nh ng v trí công tác phù h p hơn. lao ñ ng ñư c ñào t o bài b n, khoa h c, có trình ñ tri th c th c s thì 3.2.2. Hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c m i làm ch ñư c công vi c. Đ hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c, trong th i gian ñ n công ty Đ làm t t công tác ñào t o trong th i gian t i, Công ty C ph n c n làm t t công t t công tác ho ch ñ nh ngu n nhân l c, c th : Đ ng Tâm Mi n Trung c n th c hi n m t s gi i pháp c th sau: - Ho ch ñ nh ngu n nhân l c ph i d trên các căn c khoa h c và - L p k ho ch ñào t o t ng th c a công ty c n d a trên nhu c u mang tính th c t ñ i v i t ng b ph n, ñơn v . Không ñ x y ra tình ñào t o c a công ty, kh năng chi tài chính cho vi c ñào t o, kh năng tr ng v a th a v s lư ng và y u v ch t lư ng có th cung c p các ñi u ki n ph c v cho ñào t o (cơ s v t ch t, kh - K ho ch lao ñ ng ph i ñư c tính toán ñ n m i quan h cung năng chu n b n i dung ñào t o, tìm ki m giáo viên phù h p...); k c u ngu n nhân l c và ph i ñ m b o ñ y ñ c v s lư ng l n ch t ho ch công tác (s lư ng lao ñ ng ñư c c ñi ñào t o và th i gian t lư ng ñ ñáp ng yêu c u, nhi m v s n xu t kinh doanh c a công ty. ch c ñào t o ph i ñ m b o ho t ñ ng c a công ty di n ra bình thư ng).
 12. 23 24 Vi c xác l p nhu c u ñào t o ph i d a trên cơ s s hòa h p gi a m c - Th c hi n ch trương c a Đ ng là h c t p và làm theo t m tiêu chi n lư c phát tri n c a t ch c và m c tiêu nhu c u c a cá nhân. gương ñ o ñ c H Chí Minh m t cách thư ng xuyên, liên t c. - Xác ñ nh m c tiêu ñào t o nh m t o ra ñư c m t ñ i ngũ cán b - T o ñi u ki n cho cán b nhân viên ñi h c chính tr . nhân viên có trình ñ chuyên môn, có k năng làm vi c, ñ năng l c và - Xây d ng và c ng c v ng m nh các t ch c ñoàn th ph m ch t ñáp ng ñư c yêu c u c a công vi c hi n t i và tương lai. 3.2.4. Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngư i lao ñ ng - Xác ñ nh nhu c u ñào t o: Phân tích công vi c và phân tích a) Hoàn thi n chính sách ti n l ương và thu nh p nhân viên ñ có th tr l i ñư c các câu h i ñào t o ñâu, ñào t o cái Đ phát huy hi u qu c a ngu n nhân l c, công ty c n hoàn gì, ñào t o cho ai là h p lý nh t và hi u qu nh t. thi n chính sách ti n lương v i các n i dung sau ñây: - Đánh giá k t qu ñào t o: Vi c ñánh giá hi u qu ñào t o ngu n Đ m b o hài hòa l i ích c a công ty và nhân viên; công b ng và nhân l c không ch có ý nghĩa ñ i v i các chương trình ñào t o hi n t i minh b ch; ñ ng th i s d ng các hình th c chi tr phù h p. mà còn giúp vi c ti n hành trong tương lai - Xây d ng l i h th ng lương theo t ng nhóm ch c danh b) Phát tri n k năng ngh cho ngư i lao ñ ng công vi c c th trên cơ s yêu c u trình ñ chuyên môn, k năng - Rà soát l i công tác s p x p, b trí, s d ng cán b nhân viên. lao ñ ng, ñ ph c t p, m c tiêu hao trí l c và th nh m ñ m b o tính Vi c b trí lao ñ ng ñúng ngành ngh , ñúng s trư ng s t o ñi u ki n h p lý gi a các ch c danh cũng như gi a các b c h s c a cùng m t cho ngư i lao ñ ng phát huy h t năng l c và ñ t hi u qu cao. ch c danh c th , trên cơ s tham kh o m c thu nh p bình quân c a - Đánh giá l i trình ñ , tay ngh , năng l c công tác c a ñ i ngũ các doanh nghi p trên ñ a bàn thành ph Đà N ng. cán b nhân viên. - Phân ph i ti n lương ph i d a trên cơ s xác ñ nh chính xác - Phát ñ ng phong trào nghiên c u khoa h c, sáng ki n c i ti n t l tham gia ñóng góp c a t ng ñơn v , t ng ngư i trong thành qu nh m nâng cao năng su t lao ñ ng cho cá nhân và t p th lao ñ ng. lao ñ ng chung. T l tham gia ñóng góp c a cá nhân, ñơn v ñư c - T ch c thi tay ngh ñ nh kỳ cho ngư i lao ñ ng. xác ñ nh trên cơ s t ng h p k t qu ñánh giá sau: - Thư ng xuyên t ch c các bu i h i th o v ngh nghi p. + Tham gia ñóng góp v m t s lư ng; c) Nâng cao nh n th c cho ngư i lao ñ ng + Tham gia ñóng góp v ch t lư ng; - Nh n th c v vai trò trong công tác phát tri n ñ i ngũ c n ñư c + Tham gia ñóng góp v m t tuân th ti n ñ ; c th hoá trong các Ngh quy t c a c p u Đ ng, trong Ban lãnh ñ o c a + Trình ñ chuyên môn, nghi p v ñư c ñào t o; công ty v chi n lư c, phương hư ng, k ho ch phát tri n. + Thâm niên công tác và công vi c. - Tăng cư ng s ch ñ o t p trung k t h p v i phát huy dân ch b) Th c hi n ch ñ khen thư ng cán b nhân viên c p dư i. Khen thư ng ñư c th c hi n dư i hai hình th c v t ch t và tinh - Tăng cư ng công tác giáo d c tư tư ng, tư tư ng thông su t, th n. Ch ñ khen thư ng ñúng ñ n, k p th i có tác d ng khuy n khích nh n th c ñúng ñ n m i có th hành ñ ng ñúng ñ n. nhân viên c a công ty làm vi c chăm ch và hi u qu hơn.
 13. 25 26 Các tiêu th c xét thư ng ph i chính xác và k p th i nh m phát nh n ñư c t m quan tr ng c a h trong công ty. huy ñư c c ñ ng l c v t ch t l n ñ ng l c tinh th n c a cán b - Xây d ng các chương trình hành ñ ng thi t th c cho nhân viên nhân viên, t o ra ñư c m t phong trào thi ñua lành m nh, mang l i tham gia t o b u không khí c i m , ñoàn k t n i b trong t p th . hi u qu thi t th c cho công ty. - T ch c cho cán b nhân viên ñư c ñi tham quan, du l ch. Th c hi n t t công tác ñánh giá cán b nhân viên - Quan tâm hơn n a ñ n gia ñình c a nhân viên, t ch c các s M t là, căn c vào b ng mô t công vi c và tiêu chu n ch c ki n cho gia ñình c a h cùng tham gia. danh, xây d ng và áp d ng b ng ch m ñi m c th ñ th c hi n vi c 3.3. M T S KI N NGH VÀ K T LU N ñánh giá nhân viên. B ng ch m ñi m ph i ñ m b o ñư c các n i Lu n văn “Phát tri n ngu n nhân l c trong Công ty C ph n dung ñánh giá v chuyên môn nghi p v , tác phong làm vi c, ñ tin Đ ng Tâm Mi n Trung” có hi u qu khi t ch c tri n khai th c hi n c y, trung thành c a nhân viên. m t s n i dung sau: Hai là, b ng ch m ñi m ñư c th c hi n b i các c p lãnh ñ o 1. Xây d ng chi n lư c ng n, dài h n v phát tri n ngu n nhân tr c ti p, ñ ng th i theo dõi, ki m tra m i ho t ñ ng c a nhân viên. l c phù h p v i chi n lư c s n xu t kinh doanh c a công ty. Ba là, k t qu ñánh giá ph i ñư c công khai, minh b ch và lưu 2. Xây d ng, hoàn thi n các quy ñ nh, tiêu chu n liên quan và gi h sơ cá nhân ph c v cho m c ñích khen thư ng, quy ho ch, ñ th c hi n t t các gi i pháp phát tri n NNL trong th i gian t i, c th : b t và b i dư ng ñào t o cán b nhân viên chính xác và k p th i. - Gia tăng s lư ng ngu n nhân l c; c) T o môi trư ng làm vi c thân thi n, có cơ h i thăng ti n - Hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c; Hình nh c a m t công ty ñó chính là tài s n vô giá c a công ty. - Nâng cao năng l c ngu n nhân l c; M t công ty th nh vư ng hay không ch là nh ng con s mà c nh ng - Nâng cao ñ ng l c thúc ñ y ngu n nhân l c. gì nh hư ng c a công ty ñó v i môi trư ng xung quanh 3. Xây d ng và t ch c tuyên truy n, giáo d c, nâng cao trình - Tìm hi u thêm v nh ng mong ñ i c a nhân viên và nh ng lý ñ nh n th c cho cán b công nhân viên, ñ c bi t nh ng nhà qu n tr do c a h khi quy t ñ nh làm vi c cho công ty. trung cao c p hi u rõ t m quan tr ng, l i ích phát tri n ngu n nhân l c - T o ñi u ki n cho cán b nhân viên nêu ra nh ng ý tư ng sáng t o, trong th i kỳ h i nh p kinh t qu c t . Đ ng th i không ng ng nâng phát huy t t nh t kh năng c a mình cho s phát tri n c a công ty ñ ng th i cao tinh th n v a là nghĩa v , v a là trách nhi m th c hi n ñ y ñ , có cơ h i cho s thăng ti n c a h . nghiêm túc ñúng các quy ñ nh, các tiêu chu n khác có liên quan, ñ - Công ty ph i ch u trách nhi m ñ ñ m b o an toàn và s c kho m i ngư i có th phát huy t i ña kh năng c a mình c ng hi n cho s lao ñ ng c a nhân viên. phát tri n công ty. - C n xây d ng văn hoá công ty chuyên nghi p, thân thi n, trong ñó t t c các nhân viên ñoàn k t v i nhau ñ ng th i làm cho h c m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản