intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai

Chia sẻ: Hinh Duyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
13
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn góp phần hệ thống hóa những cơ sở lý luận về hoạt động quản lý nhà nước về công tác thanh niên, trong đó cập nhật và hệ thống những quản điểm mới về công tác thanh niên, đồng thời tập trung làm rõ hơn nội dung quản lý nhà nước đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Gia Lai

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VIẾT HÙNG QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI T NH GIA AI C y : c M : 60.34.04.03 M L N N C NL C N ĐĂK ĂK - NĂM 2017
 2. C trì o t tại: ỌC IỆN ÀN C ÍN ỐC IA N ười ướ dẫ k oa ọc: TS. TRẦN THỊ DIỆU OANH P biệ 1: …………………………………………. …………………………………………. P biệ 2: …………………………………………. …………………………………………. L ậ vă được b o vệ tại ội đồ c ấm ậ vă , ọc việ c í c ia Địa điểm: P ò : …………., N A– ội trườ b o vệ ậ vă t ạc ĩ, ọc việ c í : ….- Đườ …………. – P ườ ……………… - TP ……….. ời ia : o ồi ……….. iờ ………. t á …….. ăm 2017 Có t ể tìm iể ậ vă tại ư việ ọc việ c í c gia oặc tra web của K oa a Đại ọc, ọc việ c í c ia
 3. MỞ ĐẦU .T a i đó vai trò a trọ tro ịc đấ tra d ước v i ước của d tộc ta. ro t c ộc đời oạt độ các mạ của mì , C ủ tịc ồ C í Mi d c ot ệ tr a t m đặc biệt. C ủ tịc ồ C í Mi đ k đị h: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”; [21] i đị ướ , độ vi đ các t ì t a i mới ay ưa với tưở cao đẹ , át y t i ă , tí á tạo, ẵ y i vì đại ĩa. iệt Nam đa tro t ời kỳ “cơ cấ d v ” với tỷ ệ t a t i i cao ất tro ịc k i óm d từ 10-29 t ổi c i mk o 33% d v d ki t ời kỳ y ẽ kéo d i c o đ ăm 2040 (t eo Báo cáo c ia về t a i iệt Nam, Bộ Nội vụ, t á 6-2015). Đ y cơ ội ớ để iệt Nam có t ể át triể ki t -x ội v át y t i đa tiềm c của đất ước bằ đẩy mạ vai trò của c ượ t a i .Q ước về c tác thanh ni c có ĩa a trọ , k c x ất át từ y c của iệ c iệ óa, iệ đại óa m cò đòi i của iá trị co ười c ướ tới tro t ời kỳ đổi mới c t tại địa b i t ia Lai có đặc điểm đặc t về ki t -x ội. Các c ươ trì do C í yề địa ươ v các cơ ở Đo tổ c c đ đạt được iệ ất đị . y i , tỷ ệ t a i có việc m ổ đị ,t ậ t t, ất t a i ở các x v ,v xa, v d tộc t iể vẫ c ưa cao. Có rất iề y dẫ đ tì trạ t ất iệ 1
 4. của t a i tại địa ươ . Đa t a i tr địa b , đặc biệt t a i d tộc t iể cò iề ạ c về ậ t c v ti t c ủ độ ậ iệ . Một i vi a k it t iệ , mặc d có bằ cấ ư t i ki t ct c tiễ , ại k ó, ại k ổ k đá được y c c việc của các doa iệ , cơ a , dẫ đ tì trạ một bộ ậ t a i k mđ ề mì t eo ọc m c yể a m c việc t ời vụ, ao độ ổt .B cạ đó, t m “y ư k y ươ ” cũ ưở rất ớ đ cơ ội tìm ki m việc m của t a i t v việc tạo điề kiệ đi ao độ có t ời ạ ở ước o i ay tă cườ i k t với các doa iệ ở các t ớ cũ k mấy k a … ro t ời kỳ ội ậ ct , m i trườ vă óa t c bị xáo trộ , điề kiệ ọc tậ v r yệ ở địa ươ c ưa đ y đủ, b cạ đó k có việc m oặc việc m k ổ đị , tác độ ti c cđ i v ậ t c của t ớ t a i k c ri tro địa b t . ới do tr , tác i c ọ đề t i m đề t i ậ vă của mì . .T N i c về ước đ i với c tác t a i ở óc độ k ái át, đưa ra ki ị, i i á v các đề t i át triể ồ c tr , c i t là i với thanh niên là người ng ào d n tộc thi u s hu v c T y guyên. Điề y có t ể t ấy a một c trì k oa ọc ư: 2
 5. - “Thanh niên và l i s ng của thanh niên Vi t am trong quá trình ổi mới và hội nhập qu c tế”. . . P ạm ồ , N x ất b C í trị c ia, 2011. [26] - “ u n l nhà nước v thanh niên thời c ng nghi p h a, hi n ại h a” của . ũ Đă Mi , Bộ Nội vụ – N x ất b C í trị c ia, 2016. [22] - “ hát tri n ngu n nh n l c v ng d n tộc thi u s Vi t am áp ng yêu cầu y mạnh c ng nghi p h a, hi n ại h a t nước”, của . . N yễ Đă –N x ất b C í trị c ia, 2012. [24] N i c về ước đ i với c tác t a i với đ i tượ cụ t ể ước về c tác t a i với ạm vi k ia ất đị ằm i i đặc t v tìm ki m i i á o t iệ ước về c tác t a i . Một c trì ư a : - “Chính sách vi c làm cho thanh niên d n tộc thi u s tỉnh Đă ng”, đề t i t ạc ĩ c y c của P ạm ươ c r , 2013. [25] - “ u n l nhà nước v c ng tác thanh niên tại thị n hê, tỉnh ia ai”, đề t i t ạc ĩ c y c của Ma i , 2015. [23] Đ i với địa ươ có iề đặc t ưt ia Lai, việc i c oạt độ ước về c tác t a i vẫ c ưa có tác i ođ tư i c một các cơ b v ệt . ì vậy, tác i mạ dạ i c vấ đề y với mo m ó v o ậ i i vấ đề m ậ v t c tiễ đ v đa đặt ra. 3
 6. .M Đề x ất i i á ó o t iệ v tă cườ ước về c tác t a i tại t ia Lai tro t ời ia tới ( iai đoạ 2016-2020). L m r cơ ở ậ v t c tiễ về oạt độ ước về c tác t a i . P tíc , đá iá t c trạ oạt độ ước về c tác t a i tại t ia Lai c ra được ư điểm, ạ c , xác đị y của ạ c , a đó r t ra vấ đề c i i y t. ác đị a điểm v đề x ất một i i á ằm cao iệ oạt độ ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai tro iai đoạ mới. .Đ Đ i tượ i c của đề t i oạt độ ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai. ềk ia : đề t i i c t c trạ t c iệ c tác ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai ( ồm 1 t , 2 t ị x v 14 yệ . ề k ác t ể i c : Đề t i i c t a i từ 16 đ 30 t ổi tr địa b t ia Lai. ề t ời ia k o át t c trạ iai đoạ từ 2011 đ ay; các i i á d ki đề x ất c o iai đoạ từ ay đ ăm 2020. 4
 7. .P L ậ vă ấy é biệ c d y vật mác xít, tư tưở ồ C í Mi , a điểm của Đ v N ước ta về ước về c tác t a i m ươ á ậ i c . P ươ á k oc t i iệ : Đề t i t am k o các t i iệ về ước về c tác t a i , P át triể ồ cởv d tộc t iể iệt Nam đá y c đẩy mạ c iệ óa, iệ đại óa đất ước, các c trì , b i vi t được đă t i tr các báo, tạ c í, I ter et, các vă b á ật i a đ t a i v ước về c tác t a i . ác i t t ậ d iệ t cấ từ i iám t k t ia Lai, báo cáo của BND t ia Lai. P ươ á t k , tíc , tổ ợ : P ươ á yd để ệ t óa các iệ t cấ v ơ cấ t được tro á trì điề tra, i c ; tíc tỷ ệ được đ o tạo của t a i , tỷ ệ có việc m của t a i tr địa b t ia Lai. . ă Đ ng g p v l luận L ậ vă ó ệ t óa cơ ở ậ về oạt độ ước về c tác t a i , tro đó cậ ật v ệt a điểm mới về c tác t a i , đồ t ời tậ tr mr ơ ội d ước đ i với t a i ười d tộc t iể tại t ia Lai. ngh a th c ti n của luận văn P tíc , đá iá oạt độ ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai tro t ời ia a. 5
 8. Đề x ất i i á ằm cao iệ oạt độ ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai. L ậ vă có t ể d m t i iệ t am k o c o việc i dạy v i c oặc m t i iệ t am k o c o ai a t mđ vấ đề y. .K ă N o i mở đ , k t ậ , da mục t i iệ t am k o v ụ ục, ậ vă ồm 3 c ươ : C ươ 1: Cơ ở ậ ước về c tác t a i . C ươ 2: c trạ t a i v ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai. C ươ 3: P ươ ướ v i i á tă cườ ước về c tác t a i tr địa b t ia Lai. 6
 9. C ng 1: C SỞ U N QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N . .T . . . . hái ni m thanh niên Đ i với iệt Nam, Điề 1 của L ật a i ăm 2005 y đị : “Thanh niên quy ịnh trong uật này là c ng d n Vi t am t ủ mười sáu tuổi ến a mươi tuổi”. [7] . . . . Vai tr của thanh niên C tác t a i vấ đề cò của d tộc, một tro t y t đị t bại của các mạ ”. N ị y t r ươ 7 (k óa “ ề tă cườ đạo của Đ đ i với c tác t a i ” ti tục k đị : a i c ượ ao độ x ội to ớ , một tro t a trọ y t đị tươ ai, vậ mệ của d tộc, c ượ c ủy tr iề ĩ v c, đ m ậ c việc đòi i y i , ia k ổ, c k e, á tạo. C iệ ay, có t ể oại b c ủ t ể a đ y c m c tác t a i : Một ,Đ Cộ iệt Nam. ai ,N ước cộ òa x ội c ũ ĩa iệt Nam, Ba , Đo a i Cộ ồ C í Mi .B , Mặt trậ ổ c v các đo t ể d k ác. C tác t a i được iể to bộ oạt độ của Đ ,N ước v x ội ằm c ăm o c o t a i . eo đó có b c ủt ể :Đ Cộ iệt Nam, 7
 10. N ước Cộ òa x ội c ủ ĩa iệt Nam, r ươ Đo a i Cộ ồ C í Mi , Mặt trậ ổ c iệt Nam v các đo t ể d t vi của Mặt trậ ổ c đề có trác iệm đ i với t a i t eo vị trí, c c ă , iệm vụ v yề ạ của tổ c c mì ; đồ t ời các “c việc” của c b c ủt ể y đ v đa mc ot a i được ọi “c tác t a i ” theo y ĩa cụm từ “c tác” tro ừ điể ti iệt. N ư vậy, k t ể ói iệm vụ ước của cơ a ước “ ước về c tác t a i ” được, vì ư vậy, các cơ a ước c các oạt độ của Đ , Đo a i v Mặt trậ ổ c trong việc t c iệ c c ă , iệm vụ của mì đ i với t a i k đ t ẩm yề của N ước t eo y đị của i á ăm 2013 v các vă b y ạm á ật có i a ”.[22] N ư vậy, có t ể t ấy iệ ay tro các vă b á ật iệ , t i iệ , báo c í, các ấ ẩm i c k oa ọc về t a i v c tác t a i ít iề cò có đồ ất các iể i a k ái iệm “qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên” với “qu n l nhà nước v thanh niên”. ro L ậ vă y, tác i biệt r i a k ái iệm “thanh niên” với “c ng tác thanh niên”, ư ti tục dụ tro các trì b yt ất t eo L ật t a i ăm 2005 v các vă b có i a dụ k ái ni m “qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên” đồ ất với k ái iệm “qu n l nhà nước v thanh niên”; đồ t ời cũ t ất dụ k ái iệm “ ước về t a i ” tro các ậ 8
 11. t cd av ok t i c của tậ t ể tác i tại Bộ Nội vụ t ac ác tr , cũ ư a các dụ từ k oa ọc tro các vă b á ật của N ước tro ăm đ y; c o đ k i L ật a i a đổi, bổ được t a ẽt ất tro các ậ t c v các trì b y. . .Q ớ hanh 1.2.1.. hái ni m qu n l và qu n l nhà nước Q tác độ v điề c bằ một ệ t các biệ á , ươ á v các c cụ của c ủ t ể tới các đ i tượ ằm đạt được mục ti của tổ c c, cá đề ra. ước oạt độ của bộ máy ước (ậ á , á , tư á , tro đó c ủ t ể i ợ dụ các ồ c, c cụ, ươ á để tác độ đ các đ i tượ ằm đạt được mục ti đề ra; ó có tí yề c ước ( bằ á ật v ma tí cưỡ c . ước được t c iệ đ i với tất c các ĩ v c oạt độ của đời x ội v có k t ợ i a ước t eo v ước t eo địa b t ổ. 1.2.1.2. u n l nhà nước v c ng tác thanh niên Q ước về c tác t a i oạt độ của cơ a ước có t ẩm yề ằm t ể c óa đườ i, c ủ trươ của Đ v của N ước về t a i v c tác t a i t c í ác , á ật; đồ t ời tổ c ct c iệ có iệ c í ác á ật đ được cấ có t ẩm yề ba 9
 12. ằm đ m b o t c iệ yề , ĩa vụ v trác iệm của t a i t eo y đị của i á , á ật. 1.2.2 Theo quy ịnh của uật Thanh niên năm 005, qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên ao g m các nội dung sau Ba v tổ c ct c iệ các vă b y ạm á ật, c i ược, c í ác , c ươ trì át triể t a i v c tác t a i .Đ o tạo, bồi dưỡ , x y d đội ũ cá bộ mc tác t a i . a tra, kiểm tra, i i y tk i ại, t cáo v x vi ạm tro việc t c iệ c í ác , á ật về t a i v c tác t a i . oạt độ ợ tác c t về c tác t a i . 1.2.2.1. Th chế qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên 1.2.2.2. Bộ máy qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên ệt cơ a ước về t a i cơ a c yề của N ước được ì t v tổ c ct ất, có tí ệt v t bậc c ặt c ẽ. iệ tại, bộ máy ước về t a i được tổ c ct ất ở b cấ : r ươ (đ m i Bộ Nội vụ , cấ t (đ m i ở Nội vụ , cấ yệ (đ m i P ò Nội vụ v cấ x (do c c c i c c da ă ò -t k đ m iệm-t am mư . 1.2.2.3. h n l c ( ội ngũ cán ộ, c ng ch c) làm c ng tác qu n l nhà nước v thanh niên. Đội ũ cá bộ, c c c ước về t a i i đá điề kiệ ti c ẩ v y tắc tro t i c vụ t eo y đị của L ật Cá bộ, c c c ( ăm 2008 . 10
 13. Đ y k ác biệt cơ b i a đội ũ cá bộ, c c c ước về t a i với đội ũ cá bộ Đo a i . 1.2.2.4. gu n tài chính phục vụ cho qu n l nhà nước v c ng tác thanh niên N ồ t ic í ục vụ c o ước về c tác t a i được N ước t ể c óa tại C i ược át triể t a i iệt Nam iai đoạ 2011-2020 r tại k o 3, Điề 2 ư a “Bộ Tài chính chủ trì, ph i hợp với Bộ ế hoạch và Đầu tư trí ng n sách th c hi n các chương trình, d án v phát tri n thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, i m tra vi c sử dụng inh phí th c hi n các chương trình, d án v phát tri n thanh niên ược phê duy t theo quy ịnh của uật g n sách nhà nước và các quy ịnh pháp luật hác c liên quan.” 1.2.2.5. C ng tác i m tra, thanh tra v qu n l nhà nước i với c ng tác thanh niên 1.2.3 thanh 1.3. C y ut ộ n hi u qu qu ớc v Một là, s l nh ạo của Đ ng i với c ng tác thanh niên. Hai là, năng l c qu n l của cơ quan qu n l nhà nước. Ba là, hội i với thanh niên. B n là, n th n thanh niên trong vi c phát tri n, hoàn thi n mình và phát huy vai tr trong c ng cuộc y d ng và o v Tổ qu c. ăm là, yêu cầu của toàn cầu h a, hội nhập qu c tế trong s ng nổ th ng tin và phát tri n nh y v t của hoa h c-c ng ngh . 11
 14. C TH C TRẠNG C NG TÁC THANH NI N VÀ QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI T NH GIA LAI . .K G Gia Lai - Gia Lai N y 12 t á 8 ăm 1991, t eo N ị y t kỳ ọ t 9 của c ội k oá III, Gia Lai - Kon Tum tác t ai t ia Lai v Kon Tum. ia Lai V cơ c u, s lượng, ph n : eo iệ t k , tí đ t á 11-2016, tổ d tr địa b t ia Lai tr 1,4 triệ ười, tro đó t a i (độ t ổi từ 16 đ 30 có k o 260.000 ười, c i m 22,8% d to t . ro đó, t a i t c i m 62,4%, t a i đ t ị c i m 20,2%, t a i c c i m 6%, t a i c c c, vi c c c i m 4,3%, t a i trườ ọc c i m 6,6%, t a i c ượ vũ tra c i m 3,6%. Ri t a i d tộc t iể c i m 39,5%. B 1C ấ so ổ â s Gia Lai ừ 2011-2015 T Nộ 2011 2012 2013 2014 2015 T dung D địa 1 1.321.742 1.344.541 1.359.149 1.378.891 1.397.347 ươ ( ười 12
 15. c ượ 2 lao 788.823 797.340 827.824 833.305 874.359 độ ( ười 3 thanh 388.100 392.291 407.289 409.986 411.675 i ỷ ệ % thanh i 4 tr 29.36 29.18 29.97 29.73 29.85 d địa ươ (%) N 5 70,6 70,7 70,6 69,6 56,8 t 29,4 29,3 29,4 40,4 43,2 t ị (N ồ : Cục t k t Gia Lai ăm 2015) V cơ c u thanh niên d n tộc thi u s , tín t n giáo và hội í đ c i ăm 2014, tr địa b t có tất c 34/54 d tộc i . ro đó, d tộc Ki c i m 54,23 %, Jrai c i m 30,75%, Ba ar c i m 12,73%, v các d tộc k ác c i m 2,69%, ượ t a i d tộc t iể k o 41,9%, t a i to t , iệ báo cáo c y đề về t a i tí đồ t iáo cò ạ c , iệ tổ ợ c ưa đ y đủ, tác i k đề cậ đ iệ y. r địa b t ia Lai: có 05 t iáo đa oạt độ (C iáo, P ật iáo, i L , Cao Đ i, Ba a’i). 13
 16. V trình ộ h c v n: eo k t điề tra ao độ -việc m ăm, ao độ t a i ở các cấ ọc có x ướ tă o với trước đ y. B 2 ọ ấ ổ Gia Lai o ừ ă 2011-2015 ị % TT NỘI DUNG 2011 2012 2013 2014 2015 K 1 C ưa đi ọc 0,65 0,62 0,47 0,44 0,39 C ưa t t iệ 2 0,56 0,6 0,75 0,7 0,6 tiể ọc 3 t iệ tiể ọc 46,52 45,73 44,32 43,87 41,34 t iệ tr 4 70,24 73,12 75,32 76,15 77,23 ọc cơ ở t iệ tr 5 61,97 63,09 64,6 66,35 68,54 ọc ổ t K 1 C ưa đi ọc 1,47 1,32 1,28 0,9 0,7 C ưa t t iệ 2 9,1 8,86 8,12 7,48 6,14 tiể ọc 3 t iệ tiể ọc 67,42 69,19 70,01 71,14 73,45 t iệ tr 4 63,29 65,17 66,34 67,26 69,87 ọc cơ ở t iệ tr 5 45,12 46,28 46,91 47,25 42,36 ọc ổ t (N ồ : ở Nội vụ t ia Lai ăm 2015 14
 17. ak t t k trì độ ọc vấ ổt của t a i t am ia c ượ ao độ các ăm 2010-2014, tại t ia Lai, ì c t a i có trì độ ọc vấ ở m c tr bì k á o với mặt bằ c của k v c yN y (tỷ ệ t a i t t iệ r ọc cơ ở 71,7%, t t iệ r ọc ổt 56,28%) V trình ộ chuyên m n, ỹ thuật Tỷ ệ t a i được a đ o tạo ềc y m cò t ấ , ăm 2012 c c i m 14,9% so với tổ t a i to t (bao ồm các trì độ ơ cấ 3,5%, r cấ 4,2%, Cao đ 3,8%, Đại ọc 3,2% , các ăm ti t eo iệ k được đ y đủ á tì ì k c í xác. V vi c làm của thanh niên Theo báo cáo của đo , ăm 2016, tổ t a i tro to t ơ 260.000 ười. tro đó, t a i ở độ t ổi ao độ t i việc m v t ất iệ c i m 50%. - ề ĩ v c á ật: B 3S ( 6- 0 ổ) s ừ ă 011-2015 TT NỘI DUNG 2011 2012 2013 2014 2015 ổ vụ ạm 1 906 874 895 965 997 á ì ổ vụ ạm á ì do 2 573 607 516 576 642 t a i t c iệ t a i vi 3 ạm á ật 664 771 713 935 985 ì (N ồ C a t Gia Lai c cấ 15
 18. ab iệ 2.3 tr , có t ể t ấy m c độ vi ạm á ật của t a i đa tă d a từ ăm, đặc biệt từ 2013- 2014, t a i vi ạm á ật ì tă đột bi tr 20% (tă từ 713 đ 935 ười . C o o s C Đ ay to t có 768 tổ c c cơ ở Đo ( Đoàn , phường, thị tr n; 64 Đoàn trường h c; 75 tổ ch c cơ s Đoàn h i l c lượng vũ trang, 407 Chi oàn cơ s ) với ơ 4.332 C i đo .[11] y i , một oạt độ iáo dục của Đo ội d cò t i tí c iề , ì t c, c ưa t ật ấ dẫ , t i c ic đ i với đo vi , t a t i i. iệc ắm bắt tì ì tư tưở v đị ướ dư ậ tro tì ì mới có c c ưa kị t ời. ỷ ệ t a t i i ạm á có dấ iệ ia tă , tỷ ệ t a i được đ o tạo ề cò t ấ , c ất ượ c ưa cao. . .T ớ Gia Lai C ây b ổ s ị b Đ ay 17/17 BND yệ , t ị x , t v 08 ở, ba t đ ba k oạc , c ươ trì t c iệ c ươ trì át triể t a i ; có 15/17 P ò Nội vụ cấ yệ tổ c c k k t c ươ trì i ợ oạt độ với Đo a i c cấ i a đ t a i v c tác t a i . [17] 16
 19. C ây ổ b y c iệ t báo 327- B/ W y 16/4/2010 của Bộ C í trị về d yệt Đề á “ ổ c c bộ máy ước về c tác t a i ở các địa ươ ”. 2.2.3. C o o b ây b t ồ c có trì độ t ạc ĩ, i vi t t iệ đại ọc oại x ất ắc, i i: o t đ t t được 284 ười có trì độ ạc ĩ v t t iệ đại ọc oại x ất ắc, i i về c tác tại t , ồm: 115 t ạc ĩ v 169 i vi t t iệ đại ọc oại x ất ắc, i i (đề tro độ t ổi t a i . C y y ổb o s BND t a t m, c đạo các ở, ba , t , BND các yệ , t ị x , t i ợ với Đo a i các cấ tổ c c các oạt độ t y tr yề , iáo dục c í trị tư tưở ằm cao ậ t cc ot a i về c ủ ĩa Mác- L i , tư tưở ồ C í Mi , ịc Đ , tr yề t d tộc, tưở các mạ ; c ủ trươ của Đ , c í ác á ật của ước với iề ì t c, ội d t i tt c, có ĩa iáo dục; đặc biệt đẩy mạ việc ọc tậ v m t eo tấm ươ đạo đ c ồ C í Mi ; iáo dục t ct c, t cườ , ti t ao độ á tạo, t cc ấ á ật c o t a i . 2.2.5. ia Lai đ t c iệ 03 c ươ trì iao ư i a ai t ia Lai v t Rata akiri, Cam c ia. 17
 20. 2.2.6 y o o s Đ ay tr địa b t ia Lai, c ưa i ậ các vụ việc k i ại, t cao, x vi ạm tro t c iệ c í ác , á ật về t a i v c tác t a i tại các cơ a , đơ vị 2.2.7 C b o o Ở m c độ tươ đ i, các oạt độ báo cáo, t k về iệ c tác t a i đ được t c iệ iá ti tr các báo cáo về ki t -x ội. . .Đ ớ G o y N ì c , việc triể k ai t c iệ L ật a i các c ươ trì át triể t a i của r ươ , t tro ăm a đ đạt được k t tíc c c; Ủy ba d t đ ba v t c iệ các y đị của L ật t a i ợ với tì ì t c t của địa ươ , t c iệ ồ é các c ti át triể t a i v c tác t a i . N o i ra c tác c đạo, tổ c c t c iệ cũ ư ậ t c của các cấ ủy Đ , c í yề các cấ về c tác t a i cũ được a t m iề ơ . y â o iệc t eo d i, đá iá, t k , tổ ợ các iệ về tì ì t c iệ L ật t a i tro ăm 2013, 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2