intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế: Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
78
lượt xem
26
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế: Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đấu thầu tại Tổng công ty để thấy được những bất cập đang tồn tại, từ đó đề xuất một số giải pháp chính hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại Tổng công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế: Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> KIỀU MINH SƠN<br /> <br /> QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ<br /> XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC<br /> DẦU KHÍ VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 34 04 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> HÀ NỘI -2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC...................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...........................................................................v<br /> DANH MỤC BẢNG ..................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU ..........................................................................................................8<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 9<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 9<br /> 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu. 9<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 4. Kết cấu của luận văn. 10<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM<br /> QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC ..............................11<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 11<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về quản lý đấu thầu tại doanh nghiệp nhà nƣớc. 17<br /> 1.2.1. Những vấn đề chung về đấu thầu và quản lý đấu thầu.<br /> 1.2.2. Quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng.<br /> <br /> 17<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.3. Nội dung quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng.<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.2.4. Nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây<br /> dựng.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3. Kinh nghiệm quản lý đấu thầu tại một số doanh nghiệp nhà nƣớc.<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Tổng công ty Đầu tƣ và Phát triển đƣờng cao tốc Việt Nam<br /> (VEC). Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2. Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3.3. Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.4. Bài học kinh nghiệm cho Tổng công ty.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> ́<br /> ́<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHAP NGHIÊN CƢUError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Phƣơng pháp tiếp cận hệ thống.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 2.1.3. Phƣơng pháp thống kê mô tả, so sánh. Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin.<br /> defined.<br /> <br /> defined.<br /> 2.2. Thiết kế luận văn.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Nghiên cứu các công trình, tài liệu liên quan đến đề tài. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.Xây dựng đề cƣơng nghiên cứu.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.4. Thu thập dữ liệu.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.5. Phân tích, xử lý dữ liệu, số liệu.<br /> defined.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> 2.2.6. Giải thích kết quả và hoàn thành luận văn. Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT<br /> BỊ XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1. Khái quát về Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng quản lý đấu thầu MSTB xây dựng tại Tổng Công ty<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Về bộ máy quản lý đấu thầu: Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Về thực hiện các văn bản pháp luật về đấu thầu:<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.3.Công tác đánh giá Hồ sơ dự thầu.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.4. Công tác thẩm định đấu thầu Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Kết quả quản lý đấu thầu MSTB xây dựng tại Tổng công ty. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.4. Đánh giá thực trạng quản lý đấu thầu MSTB xây dựng tại Tổng công<br /> ty. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN<br /> LÝ ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI TỔNG CÔNG TY<br /> ĐIỆN LỰCDẦU KHÍ VIỆT NAM ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1. Bối cảnh chung quốc tế, trong nƣớc.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> defined.<br /> 4.1.1. Bối cảnh quốc tế.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.2. Bối cảnh trong nƣớc. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> not<br /> <br /> 4.1.3. Chiến lƣợc phát triển của Tổng công ty đến năm 2030.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây<br /> tại Tổng công ty. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> dựng<br /> <br /> 4.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý đấu thầu chuyên trách.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Hoàn thiện văn bản pháp lý đi đôi với bồi dƣỡng nghiệp vụ cho<br /> đội ngũ cán bộ quản lý đấu thầu tại Tổng công ty. Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 4.2.3. Tổ chức đấu thầu công khai, minh bạch.<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 4.2.4. Áp dụng hình thức mua sắm tập trung và đấu thầu qua mạng:<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................22<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2