intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Chia sẻ: Lang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
252
lượt xem
64
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung bao gồm 3 chương trình bày về: chương 1 cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên, chương 2 thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung, chương 3 một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần thủy điện miền Trung

 1. Công trình hoàn thành t i B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG LÊ TH L THANH Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N TH BÍCH THU Ph n bi n 1: TS. NGUY N THANH LIÊM HOÀN THI N CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N TH Y ĐI N MI N TRUNG Ph n bi n 2: TS. NGUY N VĂN HÙNG Lu n văn ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Chuyên ngành: QU N TR KINH DOANH th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c ĐN vào ngày 18 tháng Mã s : 60.34.05 08 năm 2012 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng - Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 1 2 M Đ U 3. Đ i tư ng nghiên c u 1. Lý do ch n ñ tài Đ i tư ng nghiên c u c a ñ tài là ho t ñ ng ñánh giá Ngày nay, khi ngu n nhân l c ñư c xem là m t trong các thành tích nhân viên t i Công Ty C ph n Th y ñi n Mi n y u t c t lõi t o d ng l i th c nh tranh cho doanh nghi p, các Trung trong th i gian qua. nhà qu n lý c n nh n th c sâu s c ñư c l i ích c a vi c ñánh 4. Phương pháp nghiên c u giá thành tích nhân viên, cũng như vi c thi t l p, tri n khai, Tác gi s d ng các phương pháp quan sát th c ti n, qu n tr công tác ñánh giá thành tích nhân viên m t cách khoa phương pháp chuyên gia, phương pháp ph ng v n thông qua h c và có hi u qu nh m ñ t ñư c các m c tiêu chi n lư c c a b ng câu h i, phân pháp phân tích th ng kê. t ch c. Qua th i gian công tác t i Công ty C ph n Th y ñi n 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài Mi n Trung, nh n th y còn m t s t n t i trong công tác ñánh Giúp Công ty C ph n Th y ñi n Mi n Trung nh n th y giá thành tích ñã khi n không ít nh ng phàn nàn trong nhân nh ng t n t i trong công tác ñánh giá thành tích nhân viên viên. Vì v y, tôi quy t ñ nh ch n ñ tài “Hoàn thi n công tác trong th i gian qua. Đ ng th i m nh d n ñưa ra m t s ñ xu t ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty C ph n Th y ñi n nh m giúp Công ty hoàn thi n công tác ñánh giá thành tích Mi n Trung” nh m ñánh giá, phát hi n nh ng t n t i trong nhân viên c a mình phù h p v i ñi u ki n môi trư ng c th t i công tác ñánh giá nhân viên và ñưa ra m t s gi i pháp ñ c i Công ty trong th i gian t i. thi n công tác ñánh giá nhân viên t i công ty nh m góp ph n 6. K t c u ñ tài hoàn thi n công tác qu n tr ngu n nhân l c t i Công ty. Đ tài ñư c trình bày thành ba chương: 2. M c ñích nghiên c u CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ - H th ng hóa các lý thuy t cơ b n v ñánh giá thành tích THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN nhân viên CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH - Đánh giá th c tr ng công tác ñánh giá thành tích nhân viên GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N t i Công ty C ph n Th y ñi n Mi n Trung trong th i gian TH Y ĐI N MI N TRUNG qua. CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP HOÀN THI N - Phát hi n nh ng t n t i và h n ch c a công tác ñánh giá CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I nhân viên t i công ty, qua ñó ñ xu t m t s gi i pháp. CÔNG TY C PH N TH Y ĐI N MI N TRUNG 7. Nh ng h n ch c a ñ tài - Vi c xây d ng văn hóa ñánh giá thành tích là c n thi t nh m thi t l p s ñ ng thu n v các m c tiêu, tiêu
 3. 3 4 chu n và các yêu c u năng l c nh m thi t l p m t văn CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V ĐÁNH GIÁ THÀNH hóa ñánh giá thành tích cao. Tuy nhiên, các gi i pháp TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHI P tác gi ñ xu t chưa ñi sâu xây d ng văn hóa ñánh giá 1.1. T NG QUAN V ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH thành tích mà m i ch d ng l i vi c ñ nh hư ng xây 1.1.1. Khái ni m ñánh giá thành tích d ng văn hóa ñánh giá, b i vì công tác xây d ng văn Đánh giá thành tích nhân viên (ñánh giá thành tích) là ti n hóa thành tích là m t quá trình lâu dài và c n nhi u th i trình ñánh giá nh ng ñóng góp c a nhân viên cho t ch c trong gian nghiên c u v văn hóa Công ty. m t giai ño n. - Đ tài ch y u s d ng d li u sơ c p do h th ng lưu 1.1.2. T m quan tr ng c a ñánh giá thành tích tr thông tin ñánh giá t i Công ty còn sơ sài. Vi c xây 1.1.2.1. S nh t quán gi a hành vi công vi c và chi n lư c d ng phương pháp lưu tr thông tin ñánh giá chưa ñư c t ch c tác gi nghiên c u trong ñ tài này do ñây là quá trình Đánh giá thành tích ñóng m t vai trò quan tr ng trong vi c lâu dài nên tác gi và c n th i gian quan sát. ñ m b o hành vi mà nhân viên th c hi n trên công vi c nh t - Đ tài th c hi n kh o sát ý ki n nhân viên, tuy nhiên k t quán v i chi n lư c c a t ch c. qu kh o sát chưa ñư c s d ng h t vào ñ tài mà ch s 1.1.2.2. S nh t quán gi a hành vi công vi c và giá tr t d ng k t qu cho m t s n i dung chính y u. ch c - Các gi i pháp ñưa ra trên cơ s phù h p v i ñi u ki n Đánh giá thành tích là công c ñư c s d ng ñ c ng c môi trư ng lao ñ ng riêng t i Công ty C ph n Th y giá tr và văn hoá t ch c. Đánh giá thành tích s ñ m b o ñi u ñi n Mi n Trung và áp d ng trong ng n và trung h n có ch nh hành vi c a nhân viên nh t quán v i văn hóa t ch c. tính ñ n năm 2017. 1.2. H TH NG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1. Xác ñ nh m c ñích c a công tác ñánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích như là công c hành chính - K t n i ph n thư ng v i thành tích: Đánh giá thành tích là c u thành c a h th ng thư ng - ph t c a t ch c. - Đánh giá các chính sách và chương trình ngu n nhân l c: Thông tin ñánh giá thành tích có th cũng ñư c s d ng ñ ñánh giá hi u qu các chương trình qu n tr ngu n nhân l c Đánh giá thành tích như là công c phát tri n nhân viên
 4. 5 6 - C ng c và duy trì thành tích: b ng cách cung c p thông tin 1.2.3. Th i gian ñánh giá ph n h i v thành tích quá kh , ngư i giám sát có th Tùy theo ñ c ñi m ngành ngh kinh doanh, ho c ñ nh khuy n khích nhân viên ti p t c theo chi u hư ng thành tích hư ng qu n tr c a t ng t ch c mà l a ch n th i gian ñánh giá t t mà h ñã ñ t ñư c. phù h p, có th là hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hàng ngày. - C i thi n thành tích: Trên cơ s thông tin v ñánh giá, ngư i 1.2.4. N i dung ñánh giá giám sát có th ñ ngh cách th c giúp cho nhân viên th c 1.2.4.1. Đánh giá d a trên ñ c ñi m hi n công vi c t t hơn trong tương lai. Dùng ñ ñánh giá tính cách ho c ñ c ñi m cá nhân c a - Xác ñ nh nhu c u ñào t o: Đánh giá thành tích là ti n ñ cho nhân viên, như tính ñ c l p, sáng t o, sáng ki n k năng lãnh vi c xác ñ nh nhu c u ñào t o c a nhân viên. ñ o, kh năng ra quy t ñ nh, k năng giao ti p... - Xác ñ nh m c tiêu phát tri n ngh nghi p 1.2.4.2. Đánh giá d a trên hành vi 1.2.2. Thi t l p tiêu chu n ñánh giá Đánh giá hành vi quan tâm ñ n hành vi th c hi n công vi c 1.2.2.1. Khái ni m v tiêu chu n ñánh giá c a nhân viên. Tiêu chu n ñánh giá thành tích nhân viên là h th ng các 1.2.4.3. Đánh giá d a trên k t qu tiêu chí, ch tiêu th hi n các yêu c u c a vi c hoàn thành m t Đánh giá d a trên các s li u như doanh s bán hàng, năng công vi c c v m t ch t lư ng l n s lư ng. su t ñ u ra và nh ng d li u tương t khác. 1.2.2.2. Phương pháp xây d ng tiêu chu n ñánh giá 1.2.5. Phương pháp ñánh giá a. Thi t l p tiêu chu n trên cơ s b n mô t công vi c 1.2.5.1. Đánh giá khách quan Căn c vào n i dung b n mô t công vi c ñ xác ñ nh m c Là ñánh giá thành tích dư i góc ñ các con s , như s tiêu, ñ nh lư ng công vi c nhân viên c n ph i th c hi n lư ng s n ph m làm ra/tiêu th . Có năm lo i chính c a ñánh b. Thi t l p tiêu chu n ñánh giá trên cơ s b n tiêu chu n th c giá khách quan: s lư ng s n xu t, doanh s bán, d li u nhân hi n công vi c. s , tr c nghi m thành tích và ñánh giá ñơn v kinh doanh. B n tiêu chu n th c hi n công vi c ñư c xem là cơ s ñ 1.2.5.2. Đánh giá ch quan tham kh o cho vi c thi t l p tiêu chu n ñánh giá nhân viên. Đánh giá ch quan ñư c s d ng ñ ñánh giá hành vi ho c 1.2.2.3. Các yêu c u khi xác ñ nh tiêu chu n ñánh giá ñ c ñi m cá nhân cũng như k t qu , ñư c th c hi n thông qua Tiêu chu n ñánh giá c n ñ m b o tính d hi u, d nh n bi t, các k thu t ñánh giá sau ñây: X p h ng (ranking), so sánh c p, d th y và ño lư ng ñư c, mang tính thách th c và th c t , và phân ph i tr ng s , thang ñi m ñánh giá, li t kê ki m tra, k có khung th i gian c th . thu t s ki n ñi n hình, thang ñi m ñánh giá hành vi
 5. 7 8 (Behaviorally anchored rating scale – BARS) ,thang quan sát 1.2.7.2. L i nghiêm kh c hành vi (Bihavioral observation scale – BOSs). Là ñánh giá th p hơn m c l ra h ñáng ñư c nh n. 1.2.5.3. Qu n tr m c tiêu 1.2.7.3. L i xu hư ng trung tâm V i phương pháp qu n tr b ng m c tiêu, tr ng tâm c a Đánh giá g n v i ñi m gi a c a thang thành tích. Ít vi c ñánh giá chuy n t các ñ c tính cá nhân qua s hoàn thành nhân viên nh n ñư c ñánh giá quá cao ho c quá th p. công tác. 1.2.7.4. L i v ng hào quang (Halo) 1.2.6. Đ i tư ng ñánh giá Là khuynh hư ng mà ngư i ñánh giá tô h ng thành tích Ngư i th c hi n ñánh giá thành tích có th là chính cá c a ngư i ñư c ñánh giá theo chi u hư ng t t. nhân ñó, ho c c p trên tr c ti p, c p dư i, ñ ng nghi p, khách 1.3. CÁC Y U T NH HƯ NG Đ N CÔNG TÁC hàng, ho c k t h p các ñ i tư ng này g i là ñánh giá 360o. ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.6.1. T ñánh giá 1.3.1. Các y u t môi trư ng bên ngoài Thích h p nh t khi nó ñư c s d ng như công c phát tri n 1.3.2. Các y u t môi trư ng bên trong nhân viên hơn là công c ñ ra các quy t ñ nh hành chính. 1.4. QU N TR THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.6.2. C p trên tr c ti p ñánh giá 1.4.1. Đ nh nghĩa qu n tr thành tích nhân viên C p trên tr c ti p ñánh giá thành tích c a c p dư i là m t Qu n tr thành tích là vi c tích h p h th ng ñánh giá phương pháp ph bi n nh t. thành tích v i h th ng ngu n nhân l c r ng hơn. 1.2.6.3. C p dư i ñánh giá 1.4.2. M c tiêu c a qu n tr thành tích nhân viên 1.2.6.4. Đ ng nghi p ñánh giá M c tiêu chung là thi t l p m t văn hóa thành tích cao 1.2.6.5. Khách hàng ñánh giá mà trong ñó các cá nhân và nhóm ch u trách nhi m cho vi c c i Ph bi n trong lĩnh v c cung c p d ch v , nơi mà có m c thi n liên t c các ti n trình kinh doanh và c i thi n các k năng ñ tham gia cao c a khách hàng. c a chính mình và ñóng góp vào trong m t khuôn kh c u trúc 1.2.6.6. Đánh giá 360o ñư c thi t l p ra b i s lãnh ñ o hi u qu . Đây là phương pháp t ng h p t các phương pháp trên. 1.4.3. Nh ng ñ c ñi m c a qu n tr thành tích nhân viên thư ng ñư c s d ng cho m c ñích phát tri n và ph n h i. Qu n tr thành tích nhân viên là m t ti n trình liên t c 1.2.7. Các l i thư ng g p trong ñánh giá thành tích và linh ho t, nh n m nh vào vi c ho ch ñ nh thành tích tương 1.2.7.1. L i bao dung lai và c i thi n hơn là d a trên các ñánh giá thành tích quá kh . L i này x y ra khi ñánh giá thành tích c a nhân viên cao 1.4.4. Ti n trình qu n tr thành tích nhân viên hơn m c mà h x ng ñáng ñư c hư ng. (xem hình 1.6 cu n lu n văn)
 6. 9 10 CHƯƠNG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC ĐÁNH 2.1.4.2. Cơ c u ngu n nhân l c theo trình ñ chuyên môn GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY Ph n ñông là t b c ñ i h c tr lên, chi m 60.63%, k C PH N TH Y ĐI N MI N TRUNG ti p là trung c p chi m 31.50%, th c s chi m 3.15%. 2.1. KHÁI QUÁT V CÔNG TY C PH N TH Y ĐI N 2.1.4.3. Cơ c u ngu n nhân l c theo ch c v MI N TRUNG Ch c v lãnh ñ o chi m 12%, chuyên viên chi m ña s 2.1.1. L ch s hình thành v i 52%, nhân viên chi m 36% ch y u là kh i v n hành. Công ty C Ph n Th y Đi n Mi n Trung ñư c thành 2.2. TH C TR NG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN l p trên cơ s h p ñ ng liên danh gi a 4 ñơn v : T ng Công ty VIÊN T I CÔNG TY CP TH Y ĐI N MI N TRUNG Đi n L c Mi n Nam, T ng Công ty ñi n l c Mi n Trung, Công 2.2.1. Vi c xác ñ nh m c ñích c a vi c ñánh giá thành tích ty Đi n L c Hà N i và Công ty Xây L p Đi n 1, t ng v n ñi u t i Công ty l là 500 t ñ ng. Căn c vào các quy ñ nh ñư c ban hành t i Công ty và 2.1.2. Ngành ngh kinh doanh th c t áp d ng cho th y m c ñích c a vi c ñánh giá thành tích Ngành ngh kinh doanh c a Công ty theo Gi y ch ng nhân viên t i Công ty ch y u ph c v cho các quy t ñ nh hành nh n kinh doanh là: Đ u tư xây d ng các d án th y ñi n; Tư chính: chi tr lương hàng tháng, xét khen thư ng ñ nâng b c, v n xây d ng các công trình ñi n; S n xu t và kinh doanh ñi n nâng nhóm, x ph t. Bênh c nh ñó, còn nh m m c ñích ñánh v.v…Tuy nhiên, hi n nay Công ty ch t p trung ñ u tư xây giá vi c ñ t ñư c m c tiêu c a t ch c trong kỳ. d ng các d án th y ñi n. 2.2.1.1. Đánh giá thành tích ñ làm cơ s tr lương 2.1.3. Sơ ñ t ch c và ch c năng các phòng ban D a trên h s hi u qu công vi c ñ tính lương. Cơ c u t ch c c a Ban lãnh ñ o và b y phòng ban: 2.2.1.2. Đánh giá thành tích ñ làm cơ s công nh n thành Phòng Nhân s - T ng h p, phòng Kinh t k ho ch, phòng Tài tích cá nhân chính-K toán, phòng K thu t-Ch t lư ng,phòng Qu n lý công 2.2.1.3. Đánh giá thành tích làm cơ s cho vi c ñánh giá m c trình, và Ban Chu n b s n xu t. ñ hoàn thành m c tiêu 2.1.4. Đ c ñi m ngu n nhân l c t i Công ty Ki m soát m c tiêu công vi c c a các b ph n thông Đ i ngũ cán b công nhân viên Công ty có t t c 127 qua ñăng ký m c tiêu và báo cáo hoàn thành công vi c. ngư i, trong ñó có 17 n , s còn l i là nam. 2.2.2. Phân tích công vi c 2.1.4.1. Cơ c u ngu n nhân l c theo ñ tu i và gi i tính 2.2.2.1. Xây d ng b n mô t công vi c Đa s là l c lư ng lao ñ ng tr t 18-35 chi m 80,87%, Công ty hi n chưa xây d ng b n mô t công vi c chính t 36-50 chi m 17,44%, trên 50 tu i ch chi m 2,37% th c cho t ng v trí công vi c.
 7. 11 12 2.2.2.2. Xây d ng b n tiêu chu n th c hi n công vi c b. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i cá nhân theo ñ nh kỳ hàng năm B i vì xây d ng b n mô t công vi c nên cũng không X p lo i cu i năm cho cá nhân cũng ñư c x p lo i t A1 b n tiêu chu n th c hi n công vi c cho t ng v trí công vi c. ñ n A5, nhưng không có tiêu chu n ñánh giá rõ ràng, mà do 2.2.3. Các tiêu chu n ñánh giá hi n hành trư ng phòng quy t ñ nh theo hình th c cào b ng, luân phiên. 2.2.3.1. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i t p th phòng ban 2.2.3.3. M i quan h gi a tiêu chu n ñánh giá cho cá nhân a. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i t p th theo ñ nh kỳ hàng tháng và t p th Tiêu chu n ñánh giá thành tích cho t p th phòng, ban Nhân viên ñư c x p lo i t lo i A1 ñ n A5 theo ñúng t theo ñ nh kỳ hàng tháng nh m m c ñích chi tr lương g m l quy ñ nh b ng phân ph i tr ng s - b ng 2.9 bên dư i. ñánh giá các m t ñ t ñư c: g m các tiêu chí v hành vi ñăng ký 2.2.3.4. Nh n xét v công tác xây d ng tiêu chu n ñánh giá k ho ch công vi c, hoàn thành m c tiêu công vi c; và ñánh giá V tiêu chu n dành cho t p th : k t h p tiêu chu n ñánh v m c ñ không ñ t ñư c g m: gi gìn ñoàn k t, tham gia ho t hành vi và k t qu , s d ng tiêu chu n tuy t ñ i. ñ ng ñoàn th , tham gia vi t bài trên website công ty… (xem Nh ng m c ñ t ñư c: tiêu chu n rõ ràng, các m c ñ c th b ng 2.6 trong cu n lu n văn) c a các c p ñ thành tích trên thang c a các tiêu th c Trên cơ s tiêu chu n ñánh giá nêu trong b ng 2.6, ñi m ñánh giá ñư c ñ nh nghĩa rõ ràng; H th ng tiêu chu n t ng k t x p h ng là t ng ñi m t t c các m c nêu trong b ng ñánh giá ña d ng v các tiêu chu n, có thư ng, có ph t. 2.6, theo ñó các phòng ban x p h ng theo lo i t A1 ñ n A5. Nh ng h n ch : Còn t n t i m t s tiêu chu n khó ño b. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i t p th theo ñ nh kỳ hàng năm lư ng và không ñư c lư ng hóa. Thành tích năm c a t p th ñư c x p lo i t A1 ñ n A5 V tiêu chu n dành cho cá nhân ñư c tính bình quân t thành tích c a 12 tháng trong năm. Nh ng m t ñ t ñư c: Có k t h p các tiêu chí ñánh giá 2.2.3.2. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i cá nhân k t qu vi c và hành vi th c hi n công vi c a. Tiêu chu n ñánh giá ñ i v i cá nhân theo ñ nh kỳ hàng Nh ng h n ch : Tiêu chu n ñánh giá cá nhân theo ñ nh tháng: kỳ tháng còn chung chung, m t s tiêu chu n không G m các tiêu chu n: m c ñ hoàn thành kh i lư ng công lư ng hóa. V ñánh giá thành tích năm cho cá nhân, vi c ñư c giao; ch t lư ng công vi c hoàn thành; ngày công không có tiêu chu n ñánh giá mà hoàn toàn d a vào làm vi c trong tháng; phát huy sáng ki n, c i ti n ñi u ki n làm quy t ñ nh ch quan c a trư ng phòng. vi c, môi trư ng làm vi c; ch p hành n i quy; k lu t lao ñ ng; 2.2.4. Th i gian ñánh giá tham gia các ho t ñ ng ñoàn th . K t qu ñánh giá ñư c x p Đ nh kỳ ñánh giá thành tích nhân viên t i Công ty ñư c lo i t A1 ñ n A5. ti n hành theo ñ nh kỳ hàng tháng và theo ñ nh kỳ hàng năm.
 8. 13 14 2.2.5. N i dung ñánh giá 2.2.8. Công tác t ch c cung c p thông tin ph n h i sau G m ñánh giá d a trên k t qu và ñánh giá d a trên ñánh giá hành vi. N i dung ñánh giá d a trên k t qu khá rõ ràng, tuy K t qu thành tích không ñư c dùng nh m cung c p thông nhiên ñánh giá d a trên hành vi dành cho cá nhân còn sơ sài. tin ph n h i thi u sót, ph n h i xây d ng, ph n h i thăng ti n 2.2.6. Phương pháp ñánh giá 2.3. NH N XÉT CHUNG V CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ 2.2.6.1. Phương pháp ñánh giá ñ i v i t p th phòng ban THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG TY C PH N S d ng phương pháp ñánh giá ch quan theo tiêu chu n TH Y ĐI N MI N TRUNG tuy t ñ i, s d ng k thu t s ki n ñi n hình k t h p v i thang 2.3.1. Nh ng m t ñã làm ñư c ñi m ñánh giá hành vi. H th ng ñánh giá thành tích t i Công ty ñã phát huy tác 2.2.6.2. Phương pháp ñánh giá ñ i v i cá nhân d ng như là công c giúp ích cho công tác qu n lý và ki m S d ng phương pháp ñánh giá ch quan d a trên k thu t soát t t vi c hoàn thành m c tiêu công vi c c a nhân viên và phân ph i tr ng s . ph c v cho các quy t ñ nh hành chính. B ng 2.9. Phân ph i tr ng s thành tích cá nhân 2.3.2. Nh ng h n ch KQ thành tích - M c ñích ñánh giá m i ch d ng l i m c ñích quy t K t qu thành tích c a nhân viên c a phòng ñ nh hành chính và m c ñích duy trì m c tiêu c a t ch c. A1 T l cá nhân x p lo i A1 + A2 ≤ 30% - Chưa th c hi n phân tích công vi c ñ ph c v cho vi c A2 T l cá nhân x p lo i A1 + A2 ≤ 20% xây d ng tiêu chí ñánh giá.Đ i tư ng ñánh giá phi n di n t A3 T l cá nhân x p lo i A1 + A2 ≤ 10% m t phía. Phương pháp ñánh giá cá nhân còn h n ch , chưa có T l cá nhân x p lo i A4 + A5 ≥ 30% và phương pháp ñánh giá rõ ràng ñ t ng h p ñi m thành tích. K t A4 qu ñánh giá hoàn toàn theo ý ki n ch quan c a Trư ng phòng t l A1 + A2 ≤ so v i phòng ñ t lo i A3 A4 + A5 ≥ 50%, và phòng x p lo i A5 - Công tác ph n h i thông tin sau ñánh giá b b , chưa có A5 bi u m u ñánh giá th ng nh t. không có cá nhân x p lo i A1, A2. 2.3.3. Nguyên nhân Tuy nhiên, vi c x p lo i cá nhân nào ñư c lo i A1, A2, Vai trò, ch c năng c a công tác ñánh giá thành tích nhân A3…là hoàn toàn do quy t ñ nh ch quan c a trư ng phòng. viên ñ i v i ho t ñ ng qu n tr ngu n nhân l c chưa ñư c các 2.2.7. Đ i tư ng ñánh giá c p lãnh ñ o nh n th c ñ y ñ Đ i v i c p lãnh ñ o: l y theo thành tích phòng. Đ i v i nhân viên, do c p trên tr c ti p ñánh giá.
 9. 15 16 CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG - Gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng sau khi d án k t TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I CÔNG thúc. Có k ho ch b trí, ñi u chuy n, s p x p nhân viên m t TY C PH N TH Y ĐI N MI N TRUNG cách phù h p nh t vào các d án ñ u tư m i. 3.1. NH NG CĂN C Đ Đ XU T GI I PHÁP - Xây d ng môi trư ng lao ñ ng công b ng, bình ñ ng, 3.1.1. Chi n lư c kinh doanh c a Công ty C ph n Th y nâng cao ñ i s ng tinh th n cho các b công nhân viên. ñi n Mi n Trung 3.2. M T S GI I PHÁP CH Y U Đ HOÀN THI N Công ty ñã ñ ra chi n lư c kinh doanh giai ño n 2011- CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN T I 2017, ñó là: CÔNG TY C PH N TH Y ĐI N MI N TRUNG - M r ng quy mô ñ u tư thông qua tìm ki m các d án 3.2.1. Nh n ñ nh vai trò và xác ñ nh m c tiêu c a công tác th y ñi n ti m năng t i khu v c mi n Trung. ñánh giá thành tích nhân viên - Đa d ng hóa lĩnh v c ñ u tư, ñ y m nh, khuy n khích Tác gi m nh d n ñ xu t các c p lãnh ñ o xác ñ nh sáng t o, ý tư ng, bi n pháp qu n lý m i, phương pháp thi m c ñích công tác ñánh giá thành tích trong th i gian ñ n công m i ñ nâng cao hi u qu công vi c và ti t ki m chi phí. không ch d ng l i m c ñích hành chính, duy trì m c tiêu t 3.1.2. Phương hư ng ho t ñ ng c a Công ty C ph n ch c và còn nh m m c ñích phát tri n và tài li u Th y ñi n Mi n Trung trong th i gian t i (như trình bày b ng 3.3 cu n lu n văn). - Ti p t c phát huy năng l c qu n lý, nhanh chóng hoàn 3.2.2. Hoàn thi n vi c xác ñ nh n i dung ñánh giá thành và ñưa d án ñ u tư ñ u tay vào s n xu t kinh doanh có Tác gi ñ xu t ti p t c duy trì n i dung ñánh giá d a trên hi u qu . k t qu th c hi n công vi c và ñánh giá hành vi, trong ñó c n - Phát tri n ñ u tư theo chi u r ng thông qua vi c m r ng phát tri n và ñi sâu hơn n a cho n i dung ñánh giá hành vi. kinh doanh các kênh ñ u tư trên l i th v v n. 3.2.3. Hoàn thi n tiêu chu n ñánh giá thành tích nhân viên - Áp d ng các ti n b khoa h c k thu t m i, công ngh 3.2.3.1. Đ i v i t p th m i. Đ y m nh vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO. Trong các tiêu th c ñánh giá còn t n t i tiêu th c “ph m 3.1.3. Chi n lư c phát tri n ngu n nhân l c l i” chưa ñư c ñ nh nghĩa m t cách rõ ràng, qua ñó tác gi ñ - Xây d ng ñ i ngũ qu n lý d án chuyên nghi p, c n cù, xu t m t s ñ nh nghĩa v tiêu th c ph m l i. sáng t o, văn minh, có n n n p làm vi c khoa h c, chuyên 3.2.3.2. Đ i v i cá nhân nghi p v ng ti n vào th k m i. Coi tr ng vi c ñào t o cán b a. Căn c xây d ng tiêu chí ñánh giá và khuy n khích vi c t ñào t o. Căn c vào b n mô t công vi c và b n tiêu chu n th c hi n công vi c; m c tiêu th c hi n công vi c.
 10. 17 18 b. Thi t l p tiêu chu n ñánh giá tiêu chí ñánh giá Hi u qu ñ t t m c theo yêu - Thi t l p tiêu chu n ñánh giá k t qu th c hi n công vi c c u tr lên và vư t ti n ñ t Hoàn thành vư t tr i 30 10 – 29%, hi u qu ñ t t các c p ñ khác nhau và th c hi n ñ nh nghĩa t ng c p ñ tiêu m c theo yêu c u tr lên chu n: g m 5 c p ñ t hoàn thành xu t s c ñ n chưa hoàn Đ m b o ti n ñ , ñ t k t qu Hoàn thành nhi m v 20 thành công vi c (xem b ng 3.5 cu n lu n văn) 100% - Tiêu chu n ñánh giá v hành vi: xây d ng tiêu chu n ñánh giá Hoàn thành t t 70% tr lên Hoàn thành công vi c hành vi d a trên b n tiêu chu n th c hi n công vi c. Tác gi ñ và dư i 100% kh i lư ng 10 m c trung bình công vi c ñư c giao xu t m t s tiêu chu n ñánh giá hành vi liên quan ñ n th c hi n Hoàn thành dư i m c 70% công vi c trong môi trư ng công vi c t i Công ty như hành vi Chưa hoàn thành công kh i lư ng công vi c ñư c 0 vi c v n i quy lao ñ ng, k lu t lao ñ ng, an toàn k thu t, hành vi giao trong tháng giao ti p ng x , tác phong làm vi c, nh ng ñóng góp cho t p Phương pháp ñánh giá dành cho n i dung ñánh hành vi: ñ th (c th b ng 3.6 cu n Lu n văn) xu t s d ng phương pháp tiêu chu n tuy t ñ i và s d ng k 3.2.4. Xác ñ nh phương pháp ñánh giá thu t thang ñi m ñánh giá hành vi, trong ñó có xây d ng thang Phương pháp ñánh giá dành cho n i dung ñánh giá d a trên ñi m cho t ng m c c p ñ hành vi như b ng 3.8 k t qu th c hi n công vi c: tác gi ñ xu t s d ng phương B ng 3.8: Thang ñi m ñánh giá hành vi pháp qu n tr b ng m c tiêu (MBO) và k t h p s d ng k thu t thang ñi m ñánh giá. Đi m Tiêu chu n ñánh giá Di n gi i t i ña B ng 3.7:Thang ñi m ñánh giá k t qu hoàn thành công Ch p hành n i quy lao vi c ñ ng S l n vi ph m n i quy lao Tiêu chu n k t qu ñ ng như ñi mu n ,v s m, Đ nh nghĩa Đi m s ngày ngh không phép, hoàn thành công vi c Hoàn thành 100% kh i lư ng ch p hành trang ph c lao công vi c ñư c giao và vư t ñ ng, b o h lao ñ ng theo Hoàn thành xu t s c 40 quy ñ nh ti n ñ trên 30%, hi u qu ñ t t m c theo yêu c u tr lên - Không vi ph m 5 - Vi ph m < 3 l n 3 - Vi ph m >= 3 l n 0 Ch p hành qui ph m, qui ñ nh, qui trình công tác an
 11. 19 20 toàn k thu t gi i quy t v n ñ b ng S l n vi ph m các quy ki n th c ho c tìm s ph m, quy trình công tác h tr khi vư t quá qu n lý, v n hành nhà máy kh năng th y ñi n, quy trình an toàn - Nhanh Đưa ra phương hư ng 5 và b o h lao ñ ng gây nh gi i quy t k p th i, hư ng ñ n con ngư i và tài nhanh chóng hơn m c s n mong ñ i, hi u qu t t - Không vi ph m 5 - Bình thư ng Đưa ra phương hư ng 3 - Vi ph m 1 l n 3 gi i quy t không ch m - Vi ph m >= 2 l n 0 tr . Báo cáo và/ho c x lý các s - Ch m Gi i quy t v n ñ 0 c k thu t, an toàn k thu t ch m, gây ch m tr - Nhanh chóng X lý/ báo cáo k p 5 ñ n công vi c. th i, không ch m tr Th c hi n ñăng ký k ho ch 5 ñ n c p trên ñ h n công vi c và báo cáo k t qu ch t i thi u thi t h i công vi c theo các quy ñ nh an - Đăng ký ñúng h n quy Trư c ho c ñúng vào 5 toàn v k thu t ñ nh ngày cu i cùng ñư c - Ch m tr X lý/ báo cáo ñ n 0 ñăng ký theo quy ñ nh c p trên ch m tr gây - Đăng ký tr h n Đăng ký sau ngày quy 0 h u qu n ng n do ñ nh hành ñ ng ch m tr Tác phong làm vi c, giao gây nên ti p ng x Trình ñ nghi p v , năng Ch ñ ng chia s Tinh th n h p tác, ph i h p l c chuyên môn thông tin, h p tác làm v i ñ ng nghi p trong công Là th c hi n nghi p vi c v i các ñ ng vi c N m v ng và v n d ng theo v theo ñúng quy trình nghi p ñ hoàn thành ñúng quy trình nghi p v ñư c quy ñ nh t i công vi c Công ty - T t - T t, ch ñ ng, 5 -Tuân th theo ñúng quy ñ nh 5 nhi t tình, k p th i -Không tuân th /sai quy trình 0 - C nh ch i - Có ph i h p, 3 Kh năng gi i quy t v n ñ Kh năng nh y bén, nhưng mi n cư ng, linh ho t khi phân tích ch làm cho ñúng
 12. 21 22 trách nhi m thi n và nâng cao hi u - Không t t - Gây khó khăn v i 0 qu công vi c chung ñ ng nghi p - T t Có sáng ý ki n c i ti n 5 Cư x có văn hóa, l ch ñư c Công ty áp d ng thi p, tôn tr ng ñ i ñem l i hi u qu Tác phong giao ti p, ph i tác, ph i h p t o - Có sáng ki n Có ñ xu t ý tư ng 3 h p làm vi c v i khách thu n l i cho công nhưng chưa áp d ng hàng/ñ i tác/nhà th u vi c hai bên, không gây nhũng nhi u, khó - Không có sáng ki n 0 khăn v i ñ i tác Hư ng d n ñánh giá t ng thành tích c a nhân viên: K t qu - T t Thân thi n, l ch s , cư 5 thành tích cu i cùng c a nhân viên là t ng ñi m c a các n i x có văn hóa - C nh ch i 3 dung ñánh giá, g m: ñi m do c p trên tr c ti p ñánh giá: g m - Không t t Cư x thi u văn hóa, 0 ñi m k t qu th c hi n công vi c, ñi m hành vi th c hi n công không tôn tr ng, thi u vi c; và ñi m do ñ ng nghi p ñánh giá, theo cơ c u ñi m sau: l ch s khi n ñ ng B ng 3.10: Cơ c u thành tích nghi p/ñ i tác/khách hàng phàn nàn Đóng góp cho t p th Cơ c u ñi m ñánh giá thành tích Đi m t i ña Tham gia tích c c các I. K t qu th c hi n công vi c 40 Tham gia các ho t ñ ng t p ho t ñ ng do Công ty II. Hành vi th c hi n công vi c 40 th , ñoàn th trong Công ty t ch c III. Đ ng nghi p ñánh giá 20 - Tích c c, năng n , nhi t Ch ñ ng tham gia 5 T NG 100 tình năng n , nhi t tình, Trên cơ s ñó ñánh giá x p lo i danh hi u lao ñ ng cá ñư c m i ngư i ghi nhân cho nhân viên theo b ng 3.11 (xem cu n lu n văn) nh n - Có tham gia Có tham gia nhưng 3 3.2.5. Xác ñ nh ñ i tư ng ñánh giá th ñ ng, mi n cư ng V i ñi u ki n môi trư ng công vi c th c t t i Công ty và -Không tham gia 0 tính ch t ñ c thù c a ho t ñ ng s n xu t kinh doanh t i Công ty Phát huy, sáng ki n trong Sáng ki n, ý tư ng c i C ph n Th y ñi n Mi n Trung, tác gi ñ xu t các ñ i tư ng công vi c thi n môi trư ng làm sau ñây tham gia vào ñánh giá thành tích nhân viên: t ñánh vi c, quy trình công vi c sáng ki n k giá, c p trên, ñ ng nghi p. thu t… góp ph n c i
 13. 23 24 3.2.6. Xây d ng bi u m u ñánh giá dành cho cá nhân xu t xây d ng bi u m u b n mô t công vi c và tiêu chu n Tác gi ñ xu t xây d ng các bi u m u sau: th c hi n công vi c áp d ng th ng nh t toàn Công ty. - Phi u ñánh giá dành cho c p trên ñánh giá. 3.3.1.2. Xây d ng quy trình ñánh giá thành tích - Phi u ñánh giá dành cho ñ ng nghi p ñánh giá. Th c hi n quy trình hóa ti n trình ñánh giá ñ giúp ngư i - Phi u t ñánh giá. ñánh giá hoàn thành m t cách có hi u qu công tác ñánh giá 3.2.7. Công tác cung c p thông tin ph n h i sau ñánh giá c a mình. Xây d ng chương trình th o lu n sau ñánh giá v i nhân 3.3.2. Ki n ngh viên ñ trao ñ i v k t qu thành tích c a nhân viên và nh m 3.3.2.1. Xây d ng văn hóa ñánh giá thành tích nhân viên ñ t ñư c s ñ ng thu n k ho ch hành ñ ng trong tương lai phù - Xây d ng văn hóa ñ i tho i: lãnh ñ o và nhân viên c n xác h p v i m c tiêu chi n lư c c a t ch c. Chương trình ph n ñ nh nguyên nhân c t lõi nh ng khó khăn trong th c hi n công h i sau ñánh giá g m: Ph n h i t phía nhà lãnh ñ o; ph n h i vi c ñ ñưa ra nh ng gi i pháp kh c ph c. t phía nhân viên, ñư c ñư c ti n hành thông qua bu i h p n i - Xây d ng văn hóa nói l i c m ơn, bày t s ñánh giá cao b phòng tuyên b k t qu ñánh giá thành tích vào m i tháng. c a lãnh ñ o ñ i v i nhân viên. 3.3. M T S GI I PHÁP H TR VÀ KI N NGH - T i thi u hóa s ch trích, phê bình. 3.3.1. M t s gi i pháp mang tính h tr - Không nên cư ng ñi u l i c a nhân viên. 3.3.1.1. Th c hi n phân tích công vi c - Thúc ñ y m c tiêu Ti n hành th c hi n phân tích công vi c ñ ban hành 3.3.2.2. Ph bi n m c ñích c a vi c ñánh giá ñ n toàn th r ng rãi trong toàn Công ty b n mô t công vi c và b n tiêu cán b công nhân viên t i Công ty chu n th c hi n công vi c cho t ng ch c danh công vi c. Căn 3.3.2.3. B i dư ng, nâng cao k năng ñánh giá nhân viên c vào tình hình th c t v ñ c ñi m ngành ngh ho t ñ ng Công ty c n t ch c chương trình b i dư ng, nâng cao hi n t i và phù h p ñi u ki n môi trư ng th c t t i Công ty, k năng ñánh giá ñ ngư i ñánh giá hi u ñư c h th ng ñánh tác gi ñ xu t ti n trình phân tích công vi c ñư c th c hi n giá và ti n hành ñánh giá m t cách có hi u qu nh t, kh c ph c theo các n i dung như sau: ñư c các l i trong quá trình ñánh giá, x lý thông tin ph n h i Giai ño n chu n b phân tích công vi c: g m xác ñ nh lo i ñ giúp ti n trình ñánh giá nhân viên ngày càng ñư c c i thi n. d li u, xác ñ nh ngu n d li u, phương pháp thu th p thông tin Giai ño n thu th p d li u và phân tích d li u: s d ng phương pháp b n câu h i và phương pháp ph ng v n. Đ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2