intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
15
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của luận văn là nhằm lựa chọn, hệ thống hóa lý luận cơ bản nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh và việc nghiên cứu, tạo dựng cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty và đề xuất giải pháp xác lập và sử dụng cơ sở khoa học có hiệu quả trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY<br /> DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP............... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp .. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh ...Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Đặc trưng cơ bản và cấu trúc của chiến lược kinh doanh ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Vị trí của xây dựng chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh<br /> của doanh nghiệp .....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Những thành tố cơ bản cấu thành cơ sở khoa học xây dựng chiến lược<br /> kinh doanh của doanh nghiệp .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệpError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.2.2. Môi trường kinh doanh và xu hướng vận dộng của môi trường kinh<br /> doanh.......................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Những nhân tố thuộc tiềm năng của doanh nghiệpError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.3. Nhóm các yếu tố thuộc về hoạt động xây dựng chiến lược kinh doanh<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Quan điểm về xây dựng chiến lược kinh doanh của lãnh đạo doanh<br /> nghiệp .....................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.3. Phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanhError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.3.4. Điều kiện về nguồn lực để xây dựng và thực hiện chiến lược kinh<br /> doanh.......................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ NGHIÊN<br /> CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH<br /> DOANH Ở CÔNG TY V-STANDA ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty V-STANDA Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty V-STANDA.. Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.3. Thực trạng chiến lược kinh doanh và vận dụng cơ sở khoa học xây dựng<br /> chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Thực trạng chiến lược kinh doanh của công ty V-STANDA....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hoạt động phân tích và vận dụng kết quả nghiên cứu môi trường kinh<br /> doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA ............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Hoạt động phân tích và vận dụng kết quả nghiên cứu, đánh giá tiềm<br /> lực của doanh nghiệp trong xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA<br /> ................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Hoạt động phân tích và vận dụng phương pháp xây dựng chiến lược<br /> kinh doanh khả thi để đưa ra các chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA<br /> ................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5. Hoạt động phân tích và vận dụng các phương pháp và mô hình đánh<br /> giá trong lựa chọn chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDAError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.4. Đánh giá về hoạt động nghiên cứu và vận dụng cơ sở khoa học xây<br /> dựng chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA ........ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.4.1. Về thành tựu .......................................Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Về hạn chế ..........................................Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC<br /> YẾU TỐ CẤU THÀNH CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG<br /> CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY V-STANDA Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1. Yêu cầu nâng cao chất lượng chiến lược kinh doanh của công ty VSTANDA................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu các yếu tố cấu thành<br /> cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty VSTANDA................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo các yếu tố môi trường kinh<br /> doanh bên ngoài ......................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo các yếu tố thuộc tiềm lực của<br /> Công ty....................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Hoàn thiện phương pháp xây dựng chiến lược kinh doanh ......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Điều kiện thực hiện chiến lược kinh doanh ở công ty V-STANDA... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty và nâng cao chất lượng<br /> nguồn nhân lực ........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Tăng cường nguồn lực tài chính, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và<br /> nhà máy sản xuất chế tạo thiết bị điện......................Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.3. Tăng cường công tác vận hành và quản lý chất lượng ................ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về<br /> bản thân mình cũng như về môi trường kinh doanh bên ngoài để hình thành nên<br /> những mục tiêu chiến lược, sách lược và giải pháp thực hiện thành công những mục<br /> tiêu đó. Trước đây, việc hình thành chiến lược kinh doanh mang tính tự phát, chưa<br /> được quan tâm đúng mức để trở thành các đối tượng nghiên cứu của bộ môn khoa<br /> học. Khi quy mô của các hoạt động kinh doanh tăng lên đòi hỏi các nhà quản trị<br /> phải có cái nhìn khoa học hơn về hướng phát triển của tổ chức trong tương lai. Xuất<br /> phát từ yêu cầu đó, những cơ sở khoa học về chiến lược và xây dựng chiến lược<br /> mới được tiếp cận và nghiên cứu.<br /> Xuất phát từ yêu cầu thực tế và bối cảnh phát triển chung của đất nước và<br /> của doanh nghiệp, tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho xây<br /> dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiêu chuẩn Việt (VSTANDA)” với mong muốn từ thực tế nghiên cứu những cơ sở khoa học của việc<br /> xây dựng chiến lược kinh doanh và căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của<br /> Công ty sẽ đưa ra giải pháp nhằm đóng góp một số ý kiến của mình tạo thêm cơ sở<br /> cho các quyết định chiến lược phát triển lâu dài và ổn định của Công ty.<br /> Mục tiêu của luận văn là nhằm lựa chọn, hệ thống hóa lý luận cơ bản nghiên<br /> cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích<br /> thực trạng chiến lược kinh doanh và việc nghiên cứu, tạo dựng cơ sở khoa học để<br /> xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty và đề xuất giải pháp xác lập và sử<br /> dụng cơ sở khoa học có hiệu quả trong xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược<br /> kinh doanh của công ty V-STANDA. Đề tài tập trung vào nghiên cứu, phân tích các<br /> thông tin, số liệu thứ cấp thu thập được qua các phương tiện thông tin đại chúng và<br /> trực tiếp từ nội bộ công ty V-STANDA ở những nội dung cơ bản nhất.<br /> Việc nghiên cứu và xây dựng các ma trận lựa chọn chiến lược được thực<br /> hiện bằng phương pháp chuyên gia, tức là tham khảo ý kiến những chuyên gia có<br /> am hiểu sâu về sản phẩm, về tình hình thị trường kinh doanh máy biến áp tại Việt<br /> Nam để từ đó thiết lập các tiêu chí và đánh giá các tiêu chí đó. Phương pháp<br /> thống kê, phân tích, so sánh và suy luận logic được sử dụng để tổng hợp những số<br /> <br /> liệu, dữ liệu nhằm xác định mục tiêu cũng như việc lựa chọn những phương án, giải<br /> pháp chiến lược. Bên cạnh đó cũng sử dụng thêm phương pháp điều tra thực tế để<br /> tìm hiểu khả năng đáp ứng nhu cầu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.<br /> Xây dựng chiến lược là một phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng<br /> hiệu quả các nguồn lực, đồng thời xác định đường lối riêng của mình. Đề tài này đã<br /> trình bày một phương pháp tiếp cận khoa học để xây dựng chiến lược phát triển<br /> doanh nghiệp và vận dụng cụ thể vào việc phân tích chiến lược kinh doanh của<br /> công ty V-STANDA, từ đó góp phần đem lại những kinh nghiệm xây dựng chiến<br /> lược phát triển cho các doanh nghiệp Việt Nam.<br /> Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở khoa học về chiến lược và xây dựng chiến<br /> lược kinh doanh; phân tích, đánh giá các chiến lược kinh doanh của công ty VSTANDA giúp cho Công ty có được tầm nhìn cụ thể hơn về môi trường kinh doanh<br /> của mình, từ đó nhận ra những cơ hội và thách thức cũng như điểm mạnh, điểm yếu<br /> và nguyên nhân các vấn đề của Công ty để có những chiến lược kinh doanh cụ thể<br /> trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, Luận văn còn đưa ra những kiến nghị và đề<br /> xuất các giải pháp, làm cơ sở thực tiễn nhằm nâng cao kết quả ứng dụng cơ sở khoa<br /> học xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty, giúp Công ty gia tăng năng lực<br /> cạnh tranh trong ngành và đảm bảo thích ứng trong điều kiện hiện nay.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản