intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
23
lượt xem
7
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bản tóm tắt luận văn trình bày cơ sở lý luận về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp, thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12, các giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thăng Long 12

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> Vũ Thị Hằng<br /> <br /> TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ<br /> THĂNG LONG 12<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60.34.01.02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> Luận văn được hoàn thành tại:<br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƢU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. NGUYỄN KẾ TUẤN<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Thanh Tùng<br /> Phản biện 2: TS. Nguyễn Thành Hiếu<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ<br /> Bưu chính Viễn thông<br /> Vào lúc:<br /> <br /> 14h30 ngày 27 tháng 02 năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Động lực làm việc là những yếu tố thôi thúc, động viên người lao động tự<br /> giác và sáng tạo thực hiện công việc nhằm đạt được mục tiêu nhất định. Đó là một<br /> trong những vấn đề then chốt được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, bởi đây<br /> chính là nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng doanh thu lợi nhuận và<br /> nâng cao chất lượng nguồn lực con người.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo động lực cho người lao động và<br /> với mong muốn tìm hiểu sâu hơn và đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác tạo<br /> động lực cho người lao động tôi chọn đề tài “Tạo động lực làm việc cho người lao<br /> động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long<br /> 12”.<br /> 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu<br /> Vấn đề tạo động lực trong lao động là một trong những nội dung quan trọng<br /> của công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, nó thúc đẩy người lao động hăng<br /> say làm viậc nâng cao năng suất lao động. Tôi xin nêu một số luận văn liên quan<br /> đến chủ đề này<br /> 1/ Tạo động lực cho người lao động tại Công ty điện toán và truyền số liệu của<br /> Lê Ngọc Hưng (2012) Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội.<br /> 2/ Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Khách sạn Hương<br /> Giang của Trần Ngọc Quyền (2014), Trường Đại học Kinh tế Huế.<br /> Các luận văn này đã đề cập một cách có hệ thống nội dung những vấn đề lý<br /> luận cơ bản về động lực lao động và tạo động lực lao động trong doanh nghiệp, tuy<br /> nhiên các luận văn này còn có những ý kiến khác nhau vậy để làm sáng tỏ hơn vấn<br /> đề này và giúp mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về tạo động lực cho người lao<br /> động trong doanh nghiệp tôi đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu, phân tích đánh giá và<br /> đưa ra giải pháp hoàn thiện, nâng cao công tác tạo động lực cho người lao động tại<br /> Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.<br /> 3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Làm rõ những cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Phân tích đánh giá thực trạng để tìm ra các ưu điểm, tồn tại trong công tác tạo<br /> động lực tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng<br /> Long 12.<br /> Đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại nhằm hoàn thiện nâng cao công tác tạo<br /> động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và<br /> chuyển giao công nghệ Thăng Long 12.<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4.1. Đối tượng nghiên cứu:<br /> Động lực lao động và Công tác tạo động lực cho người lao động trong doanh<br /> nghiệp.<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu:<br /> Nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho người lao động tại<br /> Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ Thăng Long 12 giai<br /> đoạn 2012 – 2014, giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho người<br /> lao động tại công ty đến năm 2020.<br /> 5.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu là: Khảo sát, điều tra, phỏng vấn các<br /> nhu cầu của người lao động và ban lãnh đạo Công ty, tổng hợp, phân tích, thống kê<br /> với mục đích để so sánh đối chiếu giữa lý thuyết và thực tế công tác tạo động lực<br /> làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và chuyển giao<br /> công nghệ Thăng Long 12.<br /> Nguồn dữ liệu sử dụng cho đề tài là nguồn dữ liệu thứ cấp trích dẫn từ các báo<br /> cáo của công ty, các phòng ban và các thông tin đăng tải trên website<br /> Thanglong12.com.vn, cũng như nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập từ điều tra phỏng vấn<br /> 129 người lao động và Ban lãnh đạo trong Công ty.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG<br /> LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP<br /> 1.1. Khái quát về động lực làm việc và các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực<br /> làm việc<br /> 1.1.1. Động lực làm việc và vai trò của động lực làm việc<br /> 1.1.1.1.<br /> Khái niệm động lực làm việc<br /> Động lực lao động là những nhân tố thôi thúc con người làm việc và giúp họ<br /> làm việc có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức đồng thời cũng là để<br /> thỏa mãn mong muốn của bản thân người lao động.<br /> 1.1.1.2.<br /> <br /> Vai trò động lực làm việc<br /> <br /> - Động lực làm việc sẽ giúp cho người lao động có những hành vi tích cực<br /> trong việc hoàn thiện mình thông qua công việc.<br /> 1.1.2. Tạo động lực làm việc cho người lao động<br /> 1.1.2.1. Khái niệm tạo động lực làm việc<br /> Tạo động lực làm việc là quá trình làm nảy sinh động lực trong mỗi cá nhân<br /> người lao động.<br /> 1.1.2.2. Vai trò của tạo động lực làm việc<br /> Vấn đề tạo động lực trong lao động đóng một vai trò hết sức quan trọng<br /> không chỉ giúp ích cho bản thân người lao động mà còn có vai trò quan trọng đối<br /> với người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện mục tiêu đề ra.<br /> 1.1.3. Các học thuyết về tạo động lực<br /> 1.1.3.1. Học thuyết hệ thống nhu cầu của Maslow<br /> Học thuyết này cho rằng con người có xu hướng vươn tới những nhu cầu cao<br /> hơn khi những nhu cầu thấp hơn đã được thỏa mãn. Mặc dù không có một nhu cầu<br /> nào có thể được thỏa mãn một cách triệt để song nhu cầu được thỏa mãn một cách<br /> căn bản sẽ không còn tạo ra động lực nữa.<br /> 1.1.3.2.<br /> <br /> Học thuyết tăng cường tích cực của B.F.Skinner<br /> <br /> Học thuyết này cho rằng những hành vi được thưởng thường có xu hướng<br /> được lặp đi lặp lại, những hành vi không được thưởng hay bị phạt thường có xu<br /> hướng không lặp lại. Khoảng thời gian giữa thời điểm xảy ra hành vi và thời điểm<br /> thưởng phạt càng ngắn bao nhiêu thì càng có tác dụng điều chỉnh hành vi bấy nhiêu.<br /> 1.1.3.3.<br /> <br /> Học thuyết về sự kỳ vọng của Victor Vroom.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản