intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ tới định hướng cải cách chương trình giáo dục của Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
27
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ tới định hướng cải cách chương trình giáo dục của Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ tới định hướng cải cách chương trình giáo dục. Chương 2: Sự tác động của cách mạng công nghệ đối với định hướng cải cách chương trình giáo dục. Chương 3: Định hướng cải cách chương trình giáo dục Việt Nam trước sự phát triển của cách mạng công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ tới định hướng cải cách chương trình giáo dục của Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ------------------------------------------------<br /> <br /> HỒ NGỌC LÂM<br /> <br /> TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ<br /> TỚI ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CHƢƠNG TRÌNH<br /> GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Quản lý Khoa học và Công nghệ<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> HỒ NGỌC LÂM<br /> <br /> TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ<br /> TỚI ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CHƢƠNG TRÌNH<br /> GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Công nghệ<br /> Mã số: 60 34 04 12<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Cao Đàm<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................3<br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................4<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG..........................................................................................5<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ...........................................................................................6<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................7<br /> 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................7<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..........................................................................9<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .....................................................................10<br /> 3.1. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................10<br /> 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ..................................................................................10<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu ...........................................................................................11<br /> 5. Mẫu khảo sát......................................................................................................11<br /> 6. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................11<br /> 7. Giả thuyết nghiên cứu .......................................................................................11<br /> 8. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................................11<br /> 9. Kết cấu của luận văn..........................................................................................12<br /> CHƢƠNG 1. .............................................................................................................13<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ TÁC ĐỘNG ..................................................................13<br /> CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ .......................................................................13<br /> TỚI ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC .........................13<br /> 1.1. Các khái niệm cơ bản .....................................................................................13<br /> 1.1.1. Khái niệm giáo dục ..................................................................................13<br /> 1.1.2. Khái niệm khoa học .................................................................................14<br /> 1.1.3. Khái niệm công nghệ ...............................................................................15<br /> 1.1.4. Khái niệm cách mạng khoa học và công nghệ ........................................18<br /> 1.1.5. Khái niệm văn minh cơ học .....................................................................19<br /> 1.1.6. Khái niệm văn minh thông tin ..................................................................20<br /> 1.1.7. Khái niệm chương trình giáo dục ............................................................21<br /> 1.1.8. Khái niệm "cải cách" và "cải cách chương trình giáo dục" ...................22<br /> 1.2. Mối quan hệ giữa giáo dục và công nghệ .......................................................22<br /> 1.2.1. Giáo dục đi sau công nghệ ......................................................................23<br /> 1.2.2. Giáo dục tiến lên đi sóng đôi với công nghệ ...........................................23<br /> 1.2.3. Giáo dục vượt lên, tiến trước công nghệ .................................................23<br /> 1.3. Tác động của cách mạng công nghệ tới sự phát triển của giáo dục ...............24<br /> 1.3.1. Tác động tích cực của cách mạng công nghệ đến giáo dục ....................24<br /> 1.3.2. Tác động tiêu cực của cách mạng công nghệ đối với giáo dục ...............25<br /> Tiểu kết chƣơng 1 ..................................................................................................26<br /> CHƢƠNG 2. .............................................................................................................27<br /> SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ............................................27<br /> ĐỐI VỚI ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC .................27<br /> 2.1. Khái quát các chƣơng trình giáo dục ở Việt Nam từ 1945 đến nay ...............27<br /> 2.1.1. Giai đoạn 1945 – 1954: Giáo dục Việt Nam trong những năm kháng<br /> chiến .........................................................................................................28<br /> 1<br /> <br /> 2.1.2. Giai đoạn 1954 – 1975: Nền giáo dục "Nhân bản, Dân tộc và Khai<br /> phóng" ......................................................................................................32<br /> 2.1.3. Giai đoạn 1976 – nay: Nền giáo dục Việt Nam thống nhất ....................36<br /> 2.1.4. Đánh giá chung về diễn biến chương trình giáo dục Việt Nam ..............39<br /> 2.2. Chƣơng trình giáo dục của một số nƣớc trên thế giới ....................................41<br /> 2.2.1. Chương trình giáo dục Hoa Kỳ ...............................................................41<br /> 2.2.2. Chương trình giáo dục Nhật Bản ............................................................45<br /> 2.2.3. So sánh chương trình giáo dục Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam ............49<br /> 2.2.4. Kết quả phỏng vấn du học sinh về sự khác biệt giữa chương trình giáo<br /> dục trên thế giới và tại Việt Nam .............................................................52<br /> 2.3. Nhận diện sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ đến chƣơng trình giáo<br /> dục tại Việt Nam ............................................................................................55<br /> 2.3.1. Tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghệ đến chương trình giáo<br /> dục tại Việt Nam ......................................................................................55<br /> 2.3.2. Tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ đến giáo dục tại Việt<br /> Nam ..........................................................................................................58<br /> Tiểu kết chƣơng 2 ..................................................................................................61<br /> CHƢƠNG 3. .............................................................................................................62<br /> ĐỊNH HƢỚNG CẢI CÁCH CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƢỚC<br /> SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ ....................62<br /> 3.1. Định hƣớng cải cách chƣơng trình giáo dục ở Việt Nam...............................62<br /> 3.1.1. Định hướng cải cách chương trình giáo dục theo Nghị quyết<br /> 88/2014/QH13 .........................................................................................62<br /> 3.1.2. Đổi mới nội dung giáo dục Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng<br /> công nghệ - nền văn minh thông tin ........................................................63<br /> 3.1.3. Đổi mới chương trình giáo dục để hội nhập với thế giới đương đại .......68<br /> 3.1.4. Đổi mới mục tiêu đào tạo từ đào tạo người lao động chuyên sâu sang<br /> đào tạo người lao động đa năng ..............................................................70<br /> 3.1.5. Đổi mới niên hạn đào tạo ........................................................................72<br /> 3.2. Đề xuất một số chính sách nhằm thúc đẩy sự tác động của công nghệ tới định<br /> hƣớng cải cách chƣơng trình giáo dục ở Việt Nam .......................................75<br /> 3.2.1. Chính sách về nhân lực ............................................................................75<br /> 3.2.2. Chính sách về tài chính............................................................................76<br /> 3.2.3. Chính sách về cơ sở vật chất ...................................................................77<br /> Tiểu kết chƣơng 3 ..................................................................................................78<br /> KẾT LUẬN .............................................................................................................80<br /> KHUYẾN NGHỊ .......................................................................................................81<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................82<br /> <br /> 2<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn này được thực hiện tại Khoa Khoa học quản lý, Trường Đại<br /> học Khoa học xã hội và Nhân văn.<br /> Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động<br /> viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Vũ Cao<br /> Đàm đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.<br /> Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã<br /> đem lại cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học<br /> vừa qua.<br /> Đồng thời tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Giám hiệu, Phòng<br /> Đào tạo sau đại học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Ban Chủ nhiệm<br /> Khoa Khoa học quản lý, đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập.<br /> Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã<br /> luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài<br /> nghiên cứu của mình.<br /> Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016<br /> <br /> Hồ Ngọc Lâm<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản