intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
108
lượt xem
34
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận về đầu tư, đầu tư vốn, vai trò của vốn đầu tư, thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi, giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG TRƯƠNG QUANG DŨNG THU HÚT V N Đ U TƯ Đ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T I T NH QU NG NGÃI Chuyên ngành : Kinh t phát tri n TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ KINH T Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà N ng - Năm 2011
 2. 1 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Qu ng Ngãi là m t t nh m i ñư c tái l p năm 1989, n m vùng duyên h i và n m trong Vùng Kinh t tr ng ñi m mi n Trung (VKTTĐMT), có nhi u l i th v v trí ñ a lý, ti m năng ñ t ñai và con ngư i. Xu t phát t m t t nh nông nghi p là chính, trong nh ng năm qua Đ ng b , chính quy n và nhân dân Qu ng Ngãi ñã có nhi u n l c th c hi n các chương trình kinh t - xã h i c a ñ a phương; bư c ñ u ñã ñ t ñư c nh ng thành t u nh t ñ nh trong vi c n ñ nh s n xu t và ñ i s ng c a các t ng l p nhân dân, gi v ng n ñ nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. Trong chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i ñ n năm 2015 c a t nh Qu ng Ngãi, công nghi p có vai trò r t quan tr ng trong vi c góp ph n thi t th c làm tăng t ng s n ph m xã h i và thu nh p qu c dân, t o ngu n thu cho NSNN, gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i lao ñ ng, vi c phát tri n công nghi p trong ñó vi c xây d ng các KCN t p trung, phát tri n các c m công nghi p làng ngh , ña ngh ñư c xác ñ nh là khâu ñ t phá ñ ñ y nhanh t c ñ chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh t Nông nghi p - Công nghi p - D ch v sang Công nghi p - D ch v - Nông nghiêp là ñ nh hư ng ñúng ñ n nh m ph n ñ u ñ n năm 2020 Qu ng Ngãi cơ b n tr thành t nh công nghi p. Tuy nhiên, phát tri n công nghi p t i ñ a phương Qu ng Ngãi còn t n t i nhi u b t c p làm h n ch s phát tri n công nghi p nói riêng và phát tri n kinh t -xã h i nói chung mà nguyên nhân chính v n là ngu n v n ñ u tư. Xu t phát t nh ng cơ s lý lu n và th c ti n vi c ñi tìm l i gi i cho bài toán phát tri n công nghi p ñ a phương ñ t o ñà thúc ñ y s phát tri n c a các ngành kinh t khác ñang là m t v n ñ b c thi t. Thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i ñ a phương c n thi t và r t quan tr ng, nhưng Qu ng Ngãi v n tương ñ i m i m , chưa ñư c quan tâm nghiên c u ñúng m c m t cách có h th ng. V i ñ tài " Thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi" b n thân mong mu n góp ph n tìm ra nh ng gi i pháp kh thi ñ ñáp ng nhu c u phát tri n công nghi p c a t nh; ph c v vi c th c hi n các m c tiêu c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i ñ a phương. Đó là lý do nghiên c u c a ñ tài. 2. M c ñích nghiên c u - Khái quát lý lu n v v n ñ u tư, ñ u tư v n, các ngu n v n ñ u tư và vai trò c a v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p nói chung và phát tri n công nghi p t i ñ a phương nói riêng ñ hình thành khung n i dung nghiên c u cho ñ tài. - Xác ñ nh nh ng t n t i cùng các nguyên nhân trong thu hút v n ñ u tư vào phát tri n công ngh p t nh Qu ng Ngãi. - Đưa ra ñư c các gi i pháp ñ thu hút v n ñ u tư vào phát tri n công ngh p t nh Qu ng Ngãi. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng: ho t ñ ng thu hút v n ñ u tư; - Ph m vi: trên ñ a bàn t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n 2000-2010. 4. Phương pháp nghiên c u S d ng t ng h p các phương pháp nghiên c u như phân tích th ng kê, so sánh, mô t , khái quát, ñánh giá, di n gi i, … trong kh o c u tài li u cũng như phân tích tình hình th c t thu hút ñ u tư t ñó hình thành các gi i pháp cho công tác này. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài
 3. 2 H th ng hoá và làm rõ lý lu n cơ b n v b n ch t, n i dung, vai trò quy t ñ nh c a v n ñ u tư ñ i v i s phát tri n kinh t nói chung và phát tri n công nghi p t i ñ a phương nói riêng trong quá trình CNH-HĐH. Phân tích th c tr ng thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi giai ño n 2000-2010; làm rõ quan h tác ñ ng c a các vi c phát tri n công nghi p ñ a phương t i s phát tri n công nghi p quy mô l n, hi n ñ i và phát tri n công nghi p truy n th ng, công nghi p nông thôn. Góp ph n ñánh giá vai trò c a chính quy n ñ a phương trong quá trình ho ch ñ nh, th c thi, ñánh giá vi c thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a t nh. Xây d ng các quan ñi m phương hư ng và ñ xu t các gi i pháp ñ y m nh thu hút ngu n v n ñ u tư ñ phát tri n phát tri n công nghi p phù h p v i tình hình c th c a t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n 2011-2020; Đưa ra nh ng ki n ngh ñ góp ph n hoàn thi n chính sách c a Đ ng và Nhà nư c nh m tăng cư ng thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p nói chung, công nghi p các ñ a phương trong quá trình CNH-HĐH. K t qu nghiên c u c a lu n văn có th làm tài li u tham kh o cho các cơ quan ho ch ñ nh chính sách và cơ quan qu n lý nhà nư c c p t nh Qu ng Ngãi và m t s t nh khác. 6. K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, k t lu n, m c l c, ph l c, danh m c tài li u tham kh o. Lu n văn k t c u thành 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p. Chương 2: Th c tr ng v thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi. Chương 3: Nh ng gi i pháp nh m tăng cư ng thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p trên ñ a bàn t nh Qu ng Ngãi. Đây là lĩnh v c nghiên c u tương ñ i r ng và cũng là lĩnh v c mà t nh Qu ng Ngãi r t quan tâm. Đ ng th i v i năng l c v th c ti n và th i gian còn ít nhi u h n ch nên quá trình nghiên c u không th tránh kh i các nh ng thi u sót, r t mong nh n ñư c ý ki n ñóng góp c a quý th y, cô và các b n.
 4. 3 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P 1.1 T NG QUAN V V N Đ U TƯ 1.1.1 Nh ng khái ni m cơ b n v ho t ñ ng ñ u tư 1.1.1.1 Khái ni m v ñ u tư - Ngân hàng Th gi i xem d án ñ u tư là t ng th các chính sách, ho t ñ ng và chi phí liên quan v i nhau, ñư c ho ch ñ nh nh m ñ t nh ng m c tiêu nh t ñ nh, trong m t th i gian nh t ñ nh. 1.1.1.2 Khái ni m v v n ñ u tư V n là chìa khoá, là ñi u ki n tiên quy t c a m i quá trình phát tri n c a b t kỳ ch th kinh t nào và ngay c m t qu c gia, nh t là các nư c ñang phát tri n và ñ c bi t ñ i v i n n kinh t chuy n ñ i như nư c ta hi n nay. Trong ph m vi toàn b n n kinh t qu c dân, v n ñ u tư cho ho t ñ ng kinh t là r t l n và ña d ng. V n ñ u tư không ch t o l p tài s n tr c ti p s n xu t ra s n ph m hàng hoá, d ch v mà còn bao g m h th ng k t c u h t ng, các công trình công c ng ph c v các nhu c u phát tri n kinh t - xã h i. V n ñ u tư không ch t o l p nh ng tài s n t n t i dư i tr ng thái v t ch t hay h u hình, như máy móc, thi t b , công trình ki n trúc, nguyên v t li u…mà còn dư i d ng phi v t ch t hay vô hình như các phát minh, sáng ch , các gi i pháp h u ích. Ngoài ra, v n ñ u tư còn t o l p các tài s n tài chính như c phi u, trái phi u, ch ng ch ti n g i…. V y, v n ñ u tư là toàn b ngu n l c tài chính (là các kho n ti t ki m c a các t ng l p dân cư, các t ch c kinh t và k c s ti t ki m c a nhà nư c…) ñư c huy ñ ng và s d ng vào m c ñích th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i. 1.1.1.3 Khái ni m v thu hút v n ñ u tư Thu hút v n ñ u tư là các ho t ñ ng khai thác các ngu n l c tài chính nh m tài tr v n cho các d án ñ u tư phát tri n c a các ch th kinh t . Như v y, thu hút v n ñ u tư ñây ñư c hi u là thu hút v n ñ u tư tr c ti p, và k t qu cu i cùng ph i hình thành cơ s s n xu t hàng hóa và d ch v trong n n kinh t . 1.1.2 Vai trò c a v n ñ u tư trong n n kinh t 1.1.2.1 Đ i v i n n kinh t - T c ñ tăng ñ u tư và t c ñ tăng trư ng kinh t : - Tác ñ ng c a v n ñ u tư ñ n cân b ng kinh t vĩ mô: - Tác ñ ng c a v n ñ n vi c phát tri n cơ s h t ng (CSHT) và chuy n d ch cơ c u kinh t : - M i quan h gi a cơ c u ñ u tư và t c ñ tăng trư ng kinh t : 1.1.2.2 Đ i v i các ñơn v kinh t V n là nhân t ti n ñ cho s ra ñ i, t n t i và phát tri n c a t ng ñơn v kinh t . Đ i v i doanh nghi p, v n kinh doanh ñư c xem như là kh i lư ng giá tr ñư c t o l p ra và ñưa vào kinh doanh nh m m c ñích sinh l i. V n v a là nhân t ñ u vào, v a là k t qu phân ph i thu nh p ñ u ra c a quá trình ñ u tư.
 5. 4 1.2 THU HÚT CÁC NGU N V N Đ U TƯ 1.2.1 Thu hút v n ñ u tư trong nư c 1.2.1.1 Ngu n v n t ngân sách nhà nư c V n ñ u tư t NSNN ñư c hình thành t v n tích lu c a n n kinh t , và quy mô c a nó tuỳ thu c vào chính sách ti t ki m và tiêu dùng c a chính ph . V n ñ u tư thu c NSNN thông thư ng tài tr cho các d án ñ u tư công, t c là nh ng d án nh m t o ra nh ng hàng hoá, d ch v công. 1.2.1.2 Ngu n v n ñ u tư c a các doanh nghi p V n ñ u tư c a các doanh nghi p thư ng ñư c hình thành t thu nh p c a doanh nghi p còn l i, sau khi th c hi n nghĩa v thu , chính sách c t c và ngu n kh u hao tài s n c a doanh nghi p. Ngu n v n này ngày càng có vai trò to l n và ý nghĩa quan tr ng trong vi c tái ñ u tư, tác ñ ng tr c ti p ñ n t c ñ tăng trư ng kinh t . 1.2.1.3 Ti t ki m c a dân cư Ti t ki m c a khu v c dân cư thông thư ng là kho n thu nh p còn l i, sau khi s d ng cho m c ñích tiêu dùng hi n t i, và cũng có th là các kho n ñ dành cho nhu c u tương lai c a các cá nhân, h gia ñình ho c các kho n d phòng khi m ñau, tai n n… 1.2.2 Thu hút v n ñ u tư ngoài nư c 1.2.2.1 Vi n tr phát tri n chính th c (ODA) V n vi n tr phát tri n chính th c (ODA) là ngu n v n do Chính ph các nư c, các t ch c tài chính qu c t như Ngân hàng Th gi i (WB), Qu ti n t qu c t (IMF) và các t ch c qu c t tài tr thông qua hình th c vi n tr không hoàn l i, ho c cho vay v i lãi su t th p, th m chí không có lãi. 1.2.2.2 Tài tr c a các t ch c phi chính ph (NGO) Trư c ñây, vi n tr c a các t ch c phi Chính ph ch y u là cho các nhu c u nhân ñ o như nhu c u cung c p thu c men, lương th c, qu n áo cho n n nhân b thiên tai, d ch b nh, ñ ch h a...Hi n nay, hình th c vi n tr này ñã thay ñ i chính sách chuy n d n t vi n tr nhân ñ o sang h tr cho vi c phát tri n các công trình cơ s h t ng có quy mô v a và nh . 1.2.2.3 V n ñ u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI) Vi t Nam, theo Lu t ñ u tư nư c ngoài ñ u tư tr c ti p nư c ngoài có các hình th c sau ñây: - Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài: - Doanh nghi p liên doanh: - Hình th c h p ñ ng h p tác kinh doanh: - Các hình th c khác: 1.3 T NG QUAN V THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P 1.3.1. Khái ni m v thu hút v n ñ u tư Thu hút v n ñ u tư là các ho t ñ ng hay chính sách c a ch th các ñ a phương hay lãnh th (như các cơ quan chính ph hay chính quy n, c ng ñ ng doanh nghi p và dân cư ñ a phương hay vùng lãnh th ) nh m xúc ti n, kêu g i t o ñi u ki n thu n l i ñ các nhà ñ u tư b v n th c hi n các d án ñ u tư (th c hi n ho t
 6. 5 ñ ng ñ u tư v n) hình thành v n s n xu t trong các lĩnh v c kinh t xã h i trên ñ a bàn c a mình. Thu hút v n ñ u tư có nghĩa là làm gia tăng s chú ý và quan tâm c a các nhà ñ u tư qua s phát tri n và xúc ti n các d án ñ u tư c th có th ñem l i nh ng l i ích thương m i cho các nhà ñ u tư 1.3.2 Các chính sách thu hút v n ñ u tư 1.3.2.1 Chính sách marketing ñ a phương ñ thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p (1) Chính sách qu ng bá hình nh ñ a phương Hình nh ñ a phương ñ c bi t nh ng hình nh v công nghi p c a ñ a phương có tác ñ ng m nh t i các nhà ñ u tư. Hình nh công nghi p ñ a phương là t ng h p nh ng ni m tin, ý tư ng và n tư ng mà ngư i ta có v công nghi p ñ a phương. Hình ành công nghi p tiêu bi u cho s ñơn gi n hóa ph n l n nh ng liên h và các m u thông tin g n li n v i công nghi p ñ a phương. Chính sách qu ng bá công nghi p khi ñư c chú ý l ng ghép s làm cho hình nh ñ a phương tr nên quen thu c v i m i ngư i. (2) Chính sách xúc ti n thu hút ñ u tư Xúc ti n ñ u tư là các bi n pháp ñ gi i thi u, qu ng cáo cơ h i ñ u tư v i bên ngoài, các cơ quan xúc ti n ñ u tư ñ a phương thư ng t ch c các ñoàn tham quan, kh o sát các ñ a phương khác và nư c ngoài; tham gia, t ch c các h i th o khoa h c, di n ñàn ñ u tư, kinh t khu v c và qu c t . Công tác xúc ti n ñ u tư ph i ñư c ti n hành ñ ng b v i v i công tác qu ng bá hình nh ñ a phương và du l ch ñ a phương m i có hi u qu . Và dư ng như nhi u khi hai m ng công vi c này xen v i nhau và trùng v i nhau. (3) Chính sách h tr ñ u tư Chính sách h tr ñ u tư là các ho t ñ ng c n thi t và ti p theo các bư c trên. Đây là nh ng ho t ñ ng giúp cho nhà ñ u tư tri n khai d án sau khi ñã quy t ñ nh ñ u tư. Các m c ưu ñãi tài chính - ti n t dành cho v n ñ u tư trư c h t ph i b o ñ m cho các ch ñ u tư tìm ki m ñư c l i nhu n cao nh t trong ñi u ki n kinh doanh chung c a khu v c, c a m i nư c; ñ ng th i nó còn khuy n khích h ñ u tư vào nh ng nơi mà Chính ph mu n khuy n khích ñ u tư. 1.3.2.2 Chính sách thu hút các ngu n v n ñ u tư Chính sách thu hút v n ñ u tư là m t b ph n c u thành c a h th ng chính sách có nh hư ng quy t ñ nh ñ n chính sách ñ u tư phát tri n kinh t , ñ ng th i nó còn có tác ñ ng chi ph i các quan h tích lũy, tiêu dùng, ti t ki m và ñ u tư trong ph m vi toàn xã h i. Các chính sách bao g m: (1) B o ñ m môi trư ng kinh doanh thu n l i Đây là ñi u ki n tiên quy t nh m gi m thi u nh ng r i ro c a v n ñ u tư vư t kh i s ki m soát c a ch ñ u tư. (2) Chính sách phát tri n cơ s h t ng S phát tri n c a cơ s h t ng kinh t c a m t qu c gia và m t ñ a phương ti p nh n ñ u tư luôn là ñi u ki n v t ch t hàng ñ u ñ các ch ñ u tư có th nhanh chóng thông qua các quy t ñ nh và tri n khai th c t các d án ñ u tư ñã cam k t. M t t ng th h t ng phát tri n ph i bao g m m t h th ng giao thông v n t i ñ ng b và hi n ñ i; m t h th ng thông tin liên l c vi n thông v i các phương ti n nghe – nhìn
 7. 6 hi n ñ i; h th ng ñi n, nư c ñ y ñ và phân b ti n l i cho các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh cũng như ñ i s ng xã h i; m t h th ng m ng lư i cung c p các lo i d ch v phát tri n r ng kh p, ña d ng và có ch t lư ng cao. (3) Phát tri n c a ñ i ngũ lao ñ ng, c a trình ñ khoa h c – công ngh và h th ng doanh nghi p trong nư c và trên ñ a bàn Đ i ngũ nhân l c có tay ngh cao là ñi u ki n r t quan tr ng ñ m t nư c và ñ a phương vư t qua ñư c nh ng h n ch v tài nguyên thiên nhiên và tr nên h p d n các nhà ñ u tư. Vi c thi u các nhân l c k thu t lành ngh , các nhà lãnh ñ o, các nhà qu n lý cao c p, các nhà doanh nghi p tài ba và s l c h u v trình ñ khoa h c – công ngh s khó lòng ñáp ng ñư c các yêu c u c a nhà ñ u tư ñ tri n khai các d án c a h , làm ch m và thu h p l i dòng v n ñ u tư. 1.3.3 Các tiêu chí ph n ánh thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p Tình hình thu hút v n ñ u tư vào phát tri n công nghi p ñư c th hi n các tiêu chí sau: (1) S lư ng các d án và quy mô v n thu hút ñư c vào công nghi p (2) S lư ng v n th c hi n trong ngành (3) Danh m c các ngu n v n ñ u tư vào công nghi p (4) Trình ñ công ngh c a các d án ñ u tư 1.3.4 Các ñi u ki n ñ thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p (1) L i th v tài nguyên thiên nhiên Đ i v i m t ñ a phương thì v trí ñ a lý có thu n l i cho ho t ñ ng kinh doanh hay không, ngu n tài nguyên khoáng s n có d i dào, ña d ng và phong phú hay không, ñ u có tác ñ ng ñ n v n ñ u tư c a ñ a phương ñó. Nh ng ñ a phương có ñ y ñ ti m năng và l i th nêu trên thì kh năng thu hút v n ñ u tư s thu n l i hơn, t t hơn các ñ a phương khác có ít ho c không có nh ng ti m năng và l i th ñó. (2 ) S phát tri n công nghi p trên ñ a bàn Ho t ñ ng công nghi p trên ñ a bàn phát tri n ch ng t các doanh nghi p có d án ñ u tư trong quá kh ñã ñi vào ho t ñ ng có hi u qu . Đi u này ch ng t nh ng quy t ñ nh ñ u tư trư c ñây ñang ñúng. (3) S thân thi n c a c ng ñ ng dân cư ñ a phương Thái ñ dân cư c a ñ a phương s là ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p sau khi ñã tri n khai d án ñ u tư. S thân thi n s b o ñ m cho b o ñ m cho d án các ñi u ki n c ñ u vào và ñ u ra. 1.4 KINH NGHI M C A M T S Đ A PHƯƠNG V THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P 1.4.1 Thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p t nh Đ ng Nai 1.4.1.1 Tính năng ñ ng và sáng t o c a chính quy n t nh Đ ng Nai Ngay t nh ng năm 1989 - 1990, trong khi cơ ch chính sách c nư c chưa th c s m c a thì t nh Đ ng Nai ñã c ñoàn c p cao do Bí thư T nh y d n ñ u ñi nghiên c u khu công nghi p Đài Loan. Đây ñư c coi là bư c ñi tiên phong, làm cơ s cho vi c thu hút m nh ñ u tư nư c ngoài t năm 1991 cho ñ n nay. 1.4.1.2 T nh ñã bi t khai thác t t l i th v trí ñ a lý, ñi u ki n t nhiên. Đây có th ñư c coi là l i th r t quan tr ng c a t nh ñ thu hút ñ u tư. Đ ng Nai v a n m trung tâm c a vùng kinh t ñ ng l c phía Nam, v a g n v i các trung tâm kinh t l n như: Thành ph H Chí Minh, Bà R a - Vũng Tàu, Lâm Đ ng...ñ c
 8. 7 bi t là Thành ph H Chí Minh. Đ ng th i, l i có ñi u ki n t nhiên khá thu n l i như: ñ a hình tương ñ i b ng ph ng, khí tư ng ñi u hòa, th y văn thu n l i, ñ t ñai, th như ng ña d ng, tài nguyên khoáng s n tương ñ i phong phú... 1.4.1.3 Vi c hình thành các cơ s công nghi p ñ a bàn t nh ñã có t lâu Đ ng nai có các quan h thương m i lâu ñ i v i các nư c trong khu v c và trên th gi i, ñi u này ñã giúp cho vi c khai thác các ngu n v n ñ u tư t nư c ngoài ñư c thu n l i. 1.4.1.4 Th c hi n chuy n ñ i cơ c u kinh t g n v i quy ho ch và phát tri n các khu công nghi p, thu hút v n ñ u tư nư c ngoài Đ ng Nai ñã s m xây d ng các khu công nghi p nh m thu hút các nhà ñ u tư, ñ ng th i phát tri n làng ngh truy n th ng. T ng v n ñ u tư nư c ngoài theo v n ñăng ký t 1988 ñ n h t năm 2002 c a Đ ng Nai là 4.242,4 tri u USD, ñ ng th 3 c a c nư c sau Thành ph HCM và Hà N i. 1.4.2 Thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Bình Dương 1.4.2.1 Chú tr ng ñ u tư cơ s h t ng, khu công nghi p hi n ñ i Các khu công nghi p ñư c quy ho ch hi n ñ i, có h t ng công nghi p ñ ng b và hoàn ch nh, có h th ng giao thông thu n l i, k t n i. Nh m tăng s thu hút ñ u tư; hi n nay ñ a phương này ñang t p trung hoàn thi n cơ s h t ng k thu t, ñ y nhanh ti n ñ thi công các khu công nghi p m i ñ phát tri n công nghi p ra các huy n phía b c c a t nh . 1.4.2.2 Th c hi n chi n lư c xúc ti n ñ u tư hi u qu Chính quy n ñ a phương th hi n s tr ng th ñ i v i các doanh nghi p thông qua các ho t ñ ng xúc ti n ñ u tư tích c c, t o m i ñi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p trong và ngoài t nh, các nhà ñ u tư nư c ngoài tìm hi u môi trư ng ñ u tư t i Bình Dương. 1.4.2.3 Th c hi n chi n lư c thu hút ñ u tư h p lý, hi u qu Bình Dương r t quan tâm thu hút các d án ñ u tư có m c v n nh và trung bình, các d án nh ñư c th m ñ nh th n trong nhưng r t tích c c nên t l gi i ngân t t. 1.4.3 Bài h c kinh nghi m cho t nh Qu ng Ngãi Th nh t, chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a Qu ng Ngãi không th tách r i v i chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a qu c gia. Th hai, chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i Qu ng Ngãi ph i d a trên l i th so sánh. Trong ñó, l i th v v trí ñ a lý ñư c ñánh giá cao. Vi c phát tri n công nghi p v n là chính sách ưu tiên trong phát tri n kinh t vùng và ñ a phương. Th ba, Chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i Qu ng Ngãi ph i trên cơ s khai thác các ngu n l c c a ñ a phương, ñ ng th i ph i thu hút ñư c các ngu n l c c a các vùng và ñ a phương khác (trong và ngoài nư c) vào phát tri n công nghi p . Th tư, Chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a Qu ng Ngãi ñi sau c n hư ng t i thu hút các ngành có công ngh cao, tiên ti n, tránh tr thành nơi thu hút “công nghi p rác th i” c a các ñô th ho c khu v c kinh t l n g n ñó.
 9. 8 Th năm, chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i Qu ng Ngãi không ch thu hút các nhà ñ u tư t bên ngoài vào mà còn là s khuy n khích ñ u tư, phát tri n kinh doanh c a m i thành ph n kinh t n i t i dân cư trong vùng.
 10. 9 CHƯƠNG II TH C TR NG V THU HÚT V N Đ U TƯ Đ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NGÃI 2.1. Đ C ĐI M ĐI U KI N T NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I T NH QU NG NGÃI 2.1.1 Đ c ñi m ñi u ki n t nhiên Qu ng Ngãi n m mi n Nam Trung b , có nhi u núi ñ i cao, gò, thung lũng và bi n c chia làm các mi n riêng bi t. Mi n núi chi m g n b ng 2/3 di n tích. Mi n ñ ng b ng: ñ t ñai ph n l n là phù sa nhi u cát, ñ t x u. Phía B c giáp t nh Qu ng Nam, phía Nam giáp t nh Bình Đ nh, phía Tây giáp t nh Kon Tum, phía Đông giáp bi n Đông. 2.1.2 Tình hình kinh t xã h i c a t nh Qu ng Ngãi Tăng trư ng kinh t theo xu hư ng tăng lên liên t c và ñ c bi t năm 2009 t c ñ tăng ñ t bi n 21% khi Nhà máy l c d u Dung Qu t ñi vào ho t ñ ng, nh r ng năm 2008-2009 khi kinh t th gi i rơi vào kh ng ho ng khi n kinh t c a các ñ a phương ñ u suy gi m. T tr ng c a ngành nông nghi p gi m d n t g n 44.98% năm 1999 xu ng 22.97% năm 2010 t c gi m t i hơn 22%. T tr ng c a công nghi p xây d ng ñã tăng ñáng k t 19.34% năm 1999 lên 45.3% năm 2010 tăng g n 24%. Ngành d ch v có t l cũng gi m d n t 35.68% năm 1999 gi m còn 31.73% năm 2010. 2.1.3 Tình hình h t ng cơ s c a Qu ng Ngãi Qu ng Ngãi có h th ng giao thông khá ñ ng b bao g m c ñư ng b , ñư ng s t, ñư ng bi n và ñư ng hàng không. Ngoài ra, v i b bi n dài 144 km, Qu ng Ngãi có nhi u c a bi n, c ng bi n nh như: Sa Kỳ, Sa C n, Bình Châu, M Á,… có ti m năng v giao thông ñư ng th y, thương m i và du l ch. Các khu công nghi p và kinh t v i m t lo t các khu công nghi p như Qu ng Phú, T nh Phong và Ph Phong ñã ñư c t nh ñ u tư khá hoàn ch nh cơ s h t ng s là ñi u ki n ñ thu hút v n cho phát tri n công nghi p. Khu kinh t Dung Qu t ñã hoàn thi n v cơ b n và Nhà máy l c d u ñã ñi vào ho t ñ ng s t o ra s c hút ngu n ñ u tư vào công nghi p Qu ng Ngãi. 2.2 TÌNH HÌNH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH QU NG NGÃI 2.2.1 Tăng trư ng s n xu t công nghi p Trong 10 năm qua, giá tr gia tăng (VA) c a ngành công nghi p luôn tăng trư ng, so v i t c ñ tăng VA c a 2 ngành nông nghi p và d ch v công nghi p phát tri n nhanh hơn nhi u. Năm th p nh t ñ t t c ñ t c ñ tăng trư ng là 3.5% năm 2001, và năm 2009 ñ t tăng trư ng 47%. Trung bình th i kỳ là 21% năm. S phát tri n nhanh này c a ngành ñã ñóng góp l n vào s tăng trư ng kinh t GDP chung c a t nh. Giá tr s n xu t công nghi p trên ñ a bàn t nh Qu ng Ngãi tăng nhanh nhưng bi n ñ ng m nh, trung bình kho ng 30% năm nhưng năm 2009 khi Nhà máy l c d u
 11. 10 Dung Qu t ñi vào ho t ñ ng thì t ng trư ng năm ñó là 144% sau ñó tr l i bình thư ng là 18% năm 2010. 2.2.2 Chuy n d ch cơ c u ngành công nghi p Công nghi p khai thác gi m d n t tr ng vì th c ch t Qu ng Ngãi là ñ a phương không nhi u tài nguyên. Công nghi p ch bi n ñã phát tri n m nh nh t là năm 2009 v i s ki n Nhà náy l c d u Dung Qu t ñã khi n cơ c u c a ngành này tăng t 95% lên t i 97.6% khi n cho ngành này càng chi m t tr ng tuy t ñ i. S thay ñ i này không ch thay ñ i v cơ c u mà còn ch t lu ng công ngh c a ngành công nghi p. 2.2.3 Tình hình ho t ñ ng c a các cơ s s n xu t công nghi p S tăng trư ng giá tr gia tăng và giá tr s n xu t c a ngành công nghi p t nh Qu ng Ngãi trong th i gian quan như nói ph n trên r t ñáng chú ý. N u quan sát s li u b ng 2.2 có th th y s thay ñ i này ñã theo chi u sâu. S lư ng cơ s s n xu t không tăng và g n như n ñ nh ch y u khu v c trong nư c và cơ s cá th và ti u ch . Khu v c kinh t nhà nư c và t p th chi m t tr ng không nghi u nhưng quy mô s n xu t l n hơn. Trong công nghi p ngoài lo i hình cơ s s n xu t nh c a h gia ñình có quy mô s n xu t nh thì các doanh nghi p có quy mô và hi u qu kinh doanh t t hơn. Chúng ta s xem xét các ch tiêu cơ b n c a các doanh nghi p. S li u cho th y các doanh nghi p ñ u ho t ñ ng có hi u qu và ñóng góp thu nhi u cho nhà nư c. Đi u này cũng có nghĩa là ñ u tư c a các doanh nghi p Qu ng Ngãi có hi u qu . Doanh thu trung bình thay ñ i khác nhau theo th i gian, n u năm 2006 doanh thu / doanh nghi p là 7.79 t , năm 2007 là 9,6 t và năm 2008 gi m còn 7 t ñ ng. L i nhu n và thu gi m d n các năm sau. 2.3 TH C TR NG V N Đ U TƯ ĐƯ C THU HÚT VÀO PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN QU NG NGÃI 2.3.1 Tình hình v n ñ u tư thu hút ñư c vào phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi Là m t t nh nghèo, chưa cân ñ i ñư c thu, chi NSNN; ngu n v n ñ u tư phát tri n c a Qu ng Ngãi trong nh ng năm qua còn r t h n ch . Mâu thu n gi a nhu c u và kh năng v ngu n v n ñ u tư là v n ñ b c xúc, hơn n a v i xu t phát ñi m v kinh t còn th p, cơ s h t ng còn thi u và y u, vi c thu hút v n ñ u tư t bên ngoài là r t khó khăn. Chính ñi u này công tác thu hút ñ u tư phát tri n công nghi p ngày càng quan tr ng hơn. B ng 2.4 Tình hình v n ñ u tư thu hút vào công nghi p t nh Qu ng Ngãi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 T ng s (t ) 5951 9819 21610 24470 16390 20440 % so v i GDP th c t c a t nh 90.6 121.3 214.4 184.8 89.2 79.9 Ngu n: C c Th ng Kê t nh Qu ng Ngãi( Niên giám th ng kê t nh Qu ng Ngãi 2010 ) T ng s v n ñư c thu hút vào tăng nhanh chóng t 2005 là 5951 t tăng 9819 t năm 2006 cao nh t 2008 hơn 24 ngàn t năm 2009 có gi m nhưng năm 2010 có tăng tr l i lên hơn 20 ngàn t ñ ng. S gia tăng v n này r t ñáng k v i t nh nhưng cũng ph i th y ñây là m c cao nh có h tr c a Trung ương qua các công trình c a qu c gia (s làm rõ ph n sau).
 12. 11 2.3.2 Các ngu n v n ñ u tư ñã thu hút ñư c 2.3.2.1 Ngu n v n ñ u tư theo c p qu n lý T tr ng ngu n v n c a Trung ương v n chi m t l l n hơn c a ñ a phương tuy có thay ñ i khác nhau, nhưng tình hình chung ngu n t Trung ương v n chi m ña s . 2.3.2.2 Ngu n v n theo c u thành 2.3.2.3 V n theo thành ph n kinh t V n theo s h u thu hút ñư c trong nh ng năm qua vào công nghi p Qu ng Ngãi chi th y t tr ng c a khu v c nhà nư c chi m t tr ng ña s và ñư c duy trì liên t c trên 65% t c g n 2/3 t ng s v n. Nghĩa là khu v c ngoài nhà nư c ch chi m kho ng 35% hay 1/3 s v n ñ u tư vào công nghi p. 2.3.2.4 Cơ c u v n ñ u tư theo doanh nghi p Các doanh nghi p ñ u tư ch y u ch kho ng t 1 t i 5 t ñ ng, s doanh nghi p này chi m t i 63,9%. T 5 t i 10 t ñ ng ch chi m 5.6%, t 10 t t i 50 t chi m ch 4,4%, và ch có 1% doanh nghi p ñ u tư 50 t i 200 t và trên 200 t ch có 0.2%. 2.4 TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P QU NG NGÃI 2.4.1 Chính sách marketing ñ a phương ñ thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p 2.4.1.1 Chính sách qu ng bá hình nh ñ a phương Qu ng Ngãi trong nh ng năm qua ñã chú tr ng th c hi n qu ng bá hình nh c a mình ñ c bi t là hình nh công nghi p. Thu n l i l n nh t mà Qu ng Ngãi có ñư c chính là khi Nhà máy l c d u Bình Sơn ñi vào ho t ñ ng. S ki n này ñã ñư c gi i thông tin truy n thông quan tâm ñưa tin và nh ñó hình nh m t khu công nghi p hi n ñ i b c nh t Vi t Nam luôn ñư c quan tâm. 2.4.1.2 Ho t ñ ng xúc ti n thu hút ñ u tư Trong nh ng năm qua Tình Qu ng Ngãi ñã th c hi n nhi u ho t ñ ng xúc ti n thu hút ñ u tư cho phát tri n công nghi p. Chính sách ñã t o ra s c b t m i trong thu hút ñ u tư vào các KCN t p trung, tăng ngu n v n m r ng s n xu t trong các làng ngh , các CCN v a và nh . M c tăng giá tr s n xu t công nghi p giai ño n này tăng cao, t o ra s phát tri n ñ t phá c a n n kinh t . 2.4.1.3 Chính sách h tr ñ u tư Trong nh ng năm qua, khi các nhà ñ u tư tri n khai d án ñ u tư vào phát tri n công nghi p, t nh ñ có nhi u chính sách h tr cho các nhà ñ u tư như. Gi m thi u th i h n gi i quy t th t c hành chính. Trong nhi u trư ng h p gi y phép ñư c c p trong này. Đây là ho t ñ ng h tr ñ u tư r t thi t th c. 2.4.2 Chính sách thu hút v n ñ u tư vào công nghi p t nh Qu ng Ngãi Trong nh ng năm qua, chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi ñã mang l i nh ng ti n b vư t b c v kinh t và ñ c bi t là chuy n d ch cơ c u ngành công nghi p trên ñ a bàn toàn t nh. Ngành công nghi p ñư- c thúc ñ y phát tri n thông qua ñ u tư m r ng, tăng năng l c s n xu t, t p trung vào m t s nhóm s n ph m ch l c có l i th so sánh, các ngành ngh có tính truy n th ng, phát tri n làng ngh , khai thác kinh nghi m s n xu t, kinh doanh và l i th v
 13. 12 v trí ñ a lý, tăng cơ h i v m r ng th trư ng c a vùng kinh t tr ng ñi m. Ngoài các chính sách trên thì t nh còn th c hi n. 2.4.2.1 C i thi n môi trư ng kinh doanh c a t nh Phát huy vai trò c a doanh nhân trong th i kỳ CNH-HĐH và h i nh p qu c t , có chính sách gi i pháp ñ phát tri n ñ i ngũ doanh nhân. Trong ñó, ñi u mà gi i doanh nhân quan tâm hư ng ñ n là phát tri n ñ n môi trư ng kinh doanh, ti p t c hoàn thi n ñư c môi trư ng kinh doanh bình ñ ng T nh nhà. Chính nh có nh ng chính sách ñó mà trong nh ng năm qua, môi trư ng kinh doanh ñã t o ñi u ki n cho ra ñ i hàng trăm nghìn doanh nghi p, doanh nhân và phát tri n v i t c ñ nhanh chóng. 2.4.2.2 Chính sách ñào t o ngh và cung ng lao ñ ng Phát tri n ngu n nhân l c là nhi m v ñ t phá c a t nh Qu ng Ngãi, v a có tính c p bách v a có tính chi n lư c, nh m xây d ng l c lư ng lao ñ ng có ph m ch t và năng l c ngày càng cao, có cơ c u ngành ngh h p lý. 2.4.3 Đánh giá các chính sách thu hút v n ñ u tư vào công nghi p t nh Qu ng Ngãi 2.4.3.1 Tính kinh t c a chính sách Trên cơ s phân tích, ñánh giá ngu n l c hi n có, các chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a t nh ñ m b o tính kinh t , th hi n s phù h p và ñáp ng các m c tiêu ñ ra tương ng v i ngu n l c trong t ng giai ño n. - Giai ño n 2001 - 2005: Đây là giai ño n ban hành các chính sách ñ t phá phát tri n công nghi p nh m thu hút các ngu n v n ñ u tư t bên ngoài, ñ ng th i ñ y m nh s phát tri n các doanh nghi p hi n có. - Giai ño n 2006 - 2010: Đây là giai ño n rà soát, ñi u ch nh các chính sách nh m thích ng v i s phát tri n c a giai ño n m i, các KCN t p trung ñã có t l l p ñ y trên 60%, ñang ti n hành m r ng sang giai ño n 2 c a quá trình ñ u tư. 2.4.3.2 Tính hi u qu c a chính sách Nh ng l i th v v trí ñ a lý, v ti m năng thiên nhiên và con ngư i ñã ñư c phát huy trong quá trình ho ch ñ nh chính sách. Ngay t khi th c hi n công tác quy ho ch các KCN, CCN ñã chú ý ñ n phát huy l i th v v trí ñ a lý, k t h p hài hoà v i phát tri n không gian ki n trúc ñô th . Công nghi p Qu ng Ngãi ñư c hình thành ñã có l i th c nh tranh, v trí thu n l i nh t cho thu hút các ngu n v n ñ u tư. T c ñ phát tri n nhanh c a công nghi p, thu hút thành công ngu n v n FDI là th hi n thành công c a chính sách này. 2.4.3.3 Tính hi u l c c a chính sách Hi u l c c a chính sách ñư c th hi n b i tính th c thi, tuân th trong quá trình tri n khai th c hi n, cũng th hi n b i các k t qu ñã ñ i ñư c vư t các m c tiêu ñã ñ ra. Chính sách ñã t o ra s c hút các ngu n v n c a các thành ph n kinh t t ngoài t nh, ñ ng th i phát huy các ngu n v n n i t i t ñ a phương. 2.4.3.4 Tính tác ñ ng nh hư ng c a chính sách Chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p không tách r i v i chính sách khoa h c công ngh . Chính sách công nghi p còn tác ñ ng t o s ñ i m i trong công nghi p truy n th ng, thúc ñ y tăng năng xu t lao ñ ng, kh ng ñ nh thương hi u c a các s n ph m
 14. 13 truy n th ng, thúc ñ y chuy n d ch cơ c u lao ñ ng, tăng thu nh p, ñ y nhanh t c ñ ñô th hoá, phát tri n giáo d c ñào t o ngh ,.. Chính sách góp ph n nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, tác ñ ng t i s nhìn nh n c a các c p chính quy n ñ a phương v i v n ñ môi trư ng, nâng cao ch t lư ng cu c s ng. 2.4.3.5 Tính kh thi c a chính sách Chính sách ñã ñư c ban hành và th c thi m t cách hi u qu , phù h p v i h th ng các chính sách c a nhà nư c trung ương, ñã kh ng ñ nh tính ñúng ñ n c a quá trình chính sách cũng như tính kh thi cao c a nó. Các chính sách ñã ñư c ban hành ñ u ñư c th c thi và mang l i k t qu . Các ngu n l c c a ñ a phương ñư c huy ñ ng ñáp ng ñư c nhu c u c a s phát tri n, tính kh thi c a các chính sách ñã ñ ra m c cao... 2.4.3.6 Tính phù h p c a chính sách Các chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i ñ a phương ñã ban hành trên cơ s th c hi n các ch trương, chính sách c a nhà nư c Trung ương, ñ ng th i là s v n d ng t o ra môi trư ng ñ u tư thu n l i cho s phát tri n công nghi p c a ñ a phương. Tính phù h p th hi n vi c tuân th các chính sách c a Trung ương, ñ ng th i có s sáng t o trong ñi u ki n c th c a ñ a phương trong khuôn kh pháp lu t cho phép. 2.5 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU HÚT V N Đ U TƯ Đ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P 2.6.1 Nh ng thành công trong thu hút các ngu n v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p - Trư c h t, chính s thay ñ i v chính sách và cơ ch ñ u tư trong nh ng năm qua ñã t o ñư c môi trư ng kinh doanh ngày càng lành m nh cho s n xu t công nghi p và t ng bư c ña công nghi p chuy n sang ho t ñ ng theo cơ ch th trư ng; - Vi c huy ñ ng và phân b v n ñư c th c hi n xu t phát t ñư ng l i phát tri n kinh t - xã h i phù h p v i ñi u ki n th c t c a ñ a phương. - Công tác qu n lý Nhà nư c v công nghi p và ti u th công nghi p ñư c tăng cư ng. - Cơ s h t ng các khu công nghi p ñư c t p trung ñ u tư hoàn ch nh bư c ñ u ñã phát huy tác d ng tích c c trong vi c thu hút các ch ñ u tư c trong và ngoài nư c. - Kinh t tăng trư ng tương ñ i n ñ nh, thu nh p c a dân cư t ng bư c c i thi n ñã tăng kh năng tích lu v n cho n n kinh t . M t ph n ti t ki m c a dân cư ñư c dùng cho ñ u tư tr c ti p vào các doanh nghi p s n xu t công nghi p có quy mô v a và nh ho c phát tri n s n xu t ti u, th công ngghi p. - Ch trương khai thác t t nh t các ngu n l c, k c ngu n l c tài chính và ngu n l c phi tài chính ñư c th ch hoá b ng m t s bi n pháp c th như b trí v n ñ u tư t NSNN theo m t cơ c u h p lý, khuy n khích ñ u tư t các doanh nghi p và các t ng l p dân cư, khai thác các ti m năng t qu ñ t, t o cơ ch thông thoáng. 2.6.2 Nh ng t n t i trong thu hút các ngu n v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p - Xu t phát ñi m v kinh t c a Qu ng Ngãi th p, kh năng tích lu t n i b y u.
 15. 14 - S n xu t công nghi p c a Qu ng Ngãi ph n l n có quy mô nh , kh năng tích t th p, thi t b và công ngh ch m ñư c ñ i m i. - Cơ s h t ng y u kém và không ñ ng b , không có nhi u l i th ñ phát tri n công nghi p, gây tr ng i cho vi c phát huy n i l c và thu hút ngo i l c, ñ c bi t là ñ i v i các d án ñ u tư c a nư c ngoài. - Nh ng ngu n l c phi tài chính chưa th t s tr thành nhân t tích c c ñ có th khai thác m t cách h u hi u, ph c v cho m c tiêu phát tri n công nghi p. - Các chính sách khuy n khích ñ u tư c a t nh chưa th t s ñi vào th c ti n; cu c s ng trong quá trình tri n khai th c hi n. - Các gi i pháp t o v n cho ñ u tư phát tri n công nghi p trong th i gian qua còn mang n ng tính truy n th ng, chưa ña d ng và phong phú nên chưa t o ñư c s ñ t phá rõ nét. - Vi c phân b v n tuy có phù h p v i ñ nh hư ng và quy ho ch nhưng nhi u doanh nghi p còn thi u s h tr và hư ng d n, chưa th t s g p thu n l i trong trong tri n khai s n xu t kinh doanh và ñ u tư.
 16. 15 K T LU N CHƯƠNG 2 Trong giai ño n v a qua Qu ng Ngãi ñã xây d ng ñư c h th ng chính sách nói chung và chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi nói riêng khá ñ ng b . Trình ñ xây d ng, ho ch ñ nh chính sách ñã ñư c nâng lên m t bư c c v s lư ng và ch t lư ng. Vi c tri n khai t ch c th c hi n, vi c t ng k t ñánh giá ñúc rút kinh nghi m ñư c ti n hành thư ng xuyên. Đ i ngũ nh ng ngư i ho ch ñ nh chính sách cũng như ñ i ngũ cán b nói chung c a n n kinh t ñ- ư c nâng cao và tru ng thành hơn so v i trư c. Nh có nh ng chính sách phù h p thúc ñ y kinh t - xã h i t nh Qu ng Ngãi ñã bư c ñ u ñ t ñư c nh ng thành t u nh t ñ nh. GDP có xu hư ng tăng ñ u, các khu v c kinh t ñ u duy trì ñư c s tăng trư ng ñ u ñ n, không có khu v c nào bi n ñ ng ngh ch. Nhi u tư duy m i làm thay ñ i ti p c n chính sách và cách làm trong s n xu t công nghi p. Có th nói, các chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi th i gian qua ñóng vai trò quan tr ng trong vi c chuy n d ch cơ c u kinh t c a t nh. Chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p t i ñ a phư- ơng ñã tác ñ ng thúc ñ y phát tri n các khu v c s n xu t, bao g m c khu v c làng ngh truy n th ng và các khu công nghi p. Phát huy ña d ng ngu n v n trong ñ u tư, thu hút ñư c s lư ng l n ngu n v n t bên ngoài cho phát tri n. Chương này ñã t p trung nghiên c u ñánh giá th c tr ng tác ñ ng c a thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi trong giai ño n 2001-2010. T phân tích, ñánh giá k t qu , tìm ra các h n ch và xác ñ nh các nguyên nhân c a h th ng chính sách thu hút v n ñ u tư ñ phát tri n công nghi p c a t nh trong th i kỳ t khi tái l p t nh ñ n nay. Lu n văn ñã rút ra bài h c kinh nghi m ñ giúp cho vi c nghiên c u nh ng gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n chính sách; ñ ng th i ñ xu t các ki n ngh chương ti p theo.
 17. 16 CHƯƠNG 3 NH NG GI I PHÁP NH M THU HÚT V N Đ U TƯ Đ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NGÃI 3.1 B I C NH L CH S 3.1.1 B i c nh qu c t và nh ng tác ñ ng ch y u Th nh t, xu th toàn c u hoá và h i nh p kinh t qu c t . Th hai, khoa h c và công ngh phát tri n m nh. Th ba, xu hư ng hoà bình, h p tác và phát tri n là xu hư ng ch ñ o. Th tư, th gi i ñang trong ti n trình chuy n sang kinh t tri th c. 3.1.2 Nh ng tác ñ ng trong nư c Th nh t, công cu c ñ i m i toàn di n và sâu s c m i m t c a ñ i s ng kinh t - xã h i ñ t nư c. Th hai, môi trư ng kinh doanh n ñ nh, thông thoáng. Th ba, m c tiêu, chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i ñư c ho ch ñ nh phù h p v i xu th phát tri n c a th i ñ i. 3.1.3 Nh ng th i cơ và thách th c 3.1.3.1 Thu n l i i. V ñi u ki n t nhiên, v trí ñ a lý thu n l i cùng v i cơ ch , th ch kinh t t ng bư c ñư c hoàn thi n. ii. H th ng h t ng ñã và ñang phát tri n. iii. Đ i ngũ cán b khoa h c t i ch và kh năng thu hút t các trung tâm kinh t c a c nư c và vùng kinh t tr ng ñi m. 3.1.3.2 Khó khăn, thách th c
 18. 17 i. N n kinh t ñ a phương ñi m xu t phát th p, quy mô ti t ki m t n i b còn nh bé. ii. Cơ s h t ng chưa ñ ng b và phát tri n chưa theo k p quy ho ch. iii. Trình ñ công ngh còn th p và s c c nh tranh c a các s n ph m công nghi p chưa cao. iii. Ngu n nhân l c còn thi u chi n lư c phát tri n nên chưa ñáp ng ñư c s tăng t c c a ngành công nghi p cũng như n n kinh t th i gian qua; 3.2. M C TIÊU, Đ NH HƯ NG VÀ QUAN ĐI M PHÁT TRI N CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH QU NG NGÃI 3.2.1 M c tiêu và ñ nh hư ng phát tri n công nghi p t nh Qu ng Ngãi 3.2.1.1 M c tiêu phát tri n công nghi p - T c ñ tăng trư ng kinh t trên ñ a bàn bình quân giai ño n 2011-2020 là 13,2%/năm. Trong ñó, tăng trư ng ngành NLNN tương ng là 4,5%/năm và 4,0%/năm; DV: 15,0%/năm và 14,7%/năm; CN-XD: 31,0%/năm và 14,9%/năm. - T c ñ tăng trư ng giá tr s n xu t công nghi p (GTSXCN) s ñ t kho ng 17-18%/năm trong giai ño n 2011 – 2015, và 10%/năm trong giai ño n 2016 - 2020; GTSXCN ñ n năm 2015 ñ t 40.000 t ñ ng và ñ n năm 2020 ñ t 64.000 t ñ ng. - Cơ c u các ngành kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tăng t tr ng CN và DV ñ n năm 2015, các ngành CN và DV s chi m kho ng t 61-62%, và ñ n năm 2020 s chi m t 67,3% trong cơ c u kinh t . Trong ñó công nghi p chi m 60%. - T ng bư c xây d ng có ch n l c m t s ngành công nghi p cơ b n, tr ng y u và c n thi t như: ñi n, khai thác và ch bi n d u khí, cơ khí, ñi n t - tin h c, hóa ch t, luy n kim, t o ti n ñ thúc ñ y các ngành kinh t khác cùng phát tri n. B ng 3.1 Các ch tiêu phát tri n kinh t -xã h i ñ n 2020 Ngành GDP (T ñ ng, giá 1994) Cơ c u KT (%, giá HH) kinh t 2015 2020 2015 2020 T ng GDP 67.138 111.359 100% 100% NLN nghi p 10.535 8.319 25-26 7,5 CN-XD 38.131 66.980 61- 62 67,3 TM-DV 18.472 35.060 12-13 32,4
 19. 18 3.2.1.2 Đ nh hư ng phát tri n công nghi p i. Trong giai ño n ñ n 2010 - 2015 t p trung phát tri n m nh các ngành công nghi p l c d u và sau l c d u, cơ khí ch t o, s n xu t kim lo i, công nghi p ph c v kinh t bi n như công nghi p h u c n, v n t i bi n..., cùng v i công nghi p h t ng như cung c p ñi n, nư c, gaz, d ch v xây d ng và m t s ngành công nghi p có l i th c nh tranh như: Công nghi p ch bi n nông lâm s n, th c ph m, ñ u ng. ii. Phát tri n các khu, c m công nghi p ñã ñư c quy ho ch và hình thành trong giai ño n 2001 - 2010 ñ thu hút các cơ s s n xu t công nghi p ch bi n nông, lâm th y s n, các cơ s s n xu t v a và nh , s p x p l i l c lư ng s n xu t trên ñ a bàn; t o ñi u ki n phát tri n ti u th công nghi p làng ngh , ñ thúc ñ y các khu v c khó khăn phát tri n, c i thi n chênh l ch kinh t gi a thành th v i nông thôn. iii. T p trung phát tri n và m r ng Khu kinh t Dung Qu t làm h t nhân phát tri n công nghi p n ng, hình thành các vùng kinh t công nghi p ñ ng l c khác, ñ t o d ng m i liên k t gi a vùng nguyên li u ch bi n v i cơ s s n xu t. T p trung ưu tiên ñ u tư vào nh ng nơi có ñi u ki n thu n l i v cơ s h t ng, ngu n nguyên li u và d ch v công nghi p. Đ ng th i, khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n CN - TTCN nh m ña d ng hóa các s n ph m công nghi p. iv. H t nhân c a quá trình phát tri n công nghi p Qu ng Ngãi là Khu kinh t Dung Qu t, cùng v i t h p l c hóa d u, t h p công nghi p n ng DOOSAN, nhà máy ñóng tàu, Chu n b m t s khu, c m công nghi p phát tri n theo hư ng qu n th công nghi p - thương m i - d ch v - khu dân cư. 3.3 NHU C U V N Đ U TƯ CHO NGÀNH CÔNG NGHI P D a vào ñ nh hư ng, m c tiêu phát tri n ñư c ñ ra cho giai ño n 2010 – 2015 và t m nhìn ñ n năm 2020, d báo nhu c u v n cho ñ u tư phát tri n công nghi p giai ño n 2010 - 2015 kho ng 160.000 t ñ ng; trong ñó ngu n v n NSNN kho ng 48.000 t ñ ng (chi m 30% t ng v n ñ u tư); giai ño n 2016 - 2020 kho ng 279.000 t ñ ng. `B ng 3.3 D báo nhu c u v n tăng thêm hàng năm ĐVT: T ñ ng Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ch tiêu GDP (giá hi n hành) 29.465 36.181 45.454 57.196 72.077 90.956 V n ñ u tư toàn XH 15.482 20.047 24.457 29.834 36.402 44.411 V n ñ u tư phát tri n 951 8.270 8.750 8.750 8.250 6.888 công nghi p 3.4 CÁC GI I PHÁP THU HÚT V N Đ U TƯ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P
 20. 19 3.4.1. Hoàn thi n chính sách marketing ñ a phương ñ thu hút v n ñ u tư phát tri n công nghi p 3.4.1.1 Chính sách qu ng bá hình nh ñ a phương (1) Ph i h p ch t ch gi a các cơ quan qu n lý nhà nư c như S Công Thương, S K ho ch và Đ u tư, S Văn hoá Th thao và Du l ch. (2) C n ph i chu n b t t chương trình ho t ñ ng ph i h p và các ngu n l c ñ th c hi n. 3.4.1.2 Đ i m i phương th c xúc ti n ñ u tư Tăng cư ng và ña d ng hóa các ho t ñ ng xúc ti n ñ u tư, ñ xu t các cơ ch , chính sách phát tri n các khu v c ñ ng l c v kinh t , phát tri n d ch v , du l ch, tài chính, ñào t o nhân l c,... 3.4.1.3 Chính sách h tr ñ u tư Hi n t i nh ng ch ñ ưu ñãi mà t nh công b trư c ñây ñã có nhi u ch ñ không th c s phù h p và tác d ng kích thích th p, t nh c n ph i nghiên c u và ñưa ra danh m c ưu ñãi ñ u tư m i. Hi n nay vi c ñào t o lao ñ ng c a các doanh nghi p do doanh nghi p t ñào t o và ch u toàn b chi phí ñào t o ngh . Chính vì v y t nh c n ph i có chính sách h tr chi phí cho doanh nghi p hay t ch c ñào t o theo nhu c u c a doanh nghi p công nghi p. 3.4.2 Hoàn thi n chính sách thu hút v n ñ u tư 3.4.2.1 Thu hút v n ñ u tư trong nư c (1)Thu hút v n ñ u tư t ngân sách nhà nư c (2) Vay t ngân hàng thương m i và các t ch c tín d ng ñ u tư trên ñ a bàn thu c h th ng ngân hàng phát tri n (3) Thành l p Qu ñ u tư phát tri n c a t nh (4) Huy ñ ng v n ñ u tư c a các doanh nghi p. 3.4.2.2 Thu hút v n ñ u tư nư c ngoài (1) Thu hút v n ñ u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) - Xây d ng chi n lư c xúc ti n ñ u tư theo hư ng khuy n khích thu hút ñ u tư ñ i v i các d án có thâm d ng công ngh cao, công ngh s ch…ñ th c hi n các d án ñ u tư ưu tiên c a t nh. - C i thi n môi trư ng ñ u tư nư c ngoài b ng cách tăng cư ng tính minh b ch chi n lư c, cơ ch chính sách, nh t là các chính sách ưu ñãi c a ñ a phương, t o ñi u ki n thu n l i cho các nhà ñ u tư nư c ngoài gi m thi u chi phí gia nh p môi trư ng ñ u tư t i ñ a phương. - Đ u tư xây d ng cơ s h t ng ñ ng b , t p trung v n ñ u tư các công trình ngoài hàng rào các khu, c m công nghi p theo quy ho ch ñã ñư c duy t ñ t o ñi u ki n cho các nhà ñ u tư ñ y nhanh quá trình th c hi n d án. (2)Thu hút v n vi n tr phát tri n chính th c (ODA) - Căn c vào nh ng lĩnh v c ưu tiên c a t ng nhà tài tr ñ rà soát các d án ñ u tư theo quy ho ch, chi n lư c ñ u tư trên ñ a bàn ñư c Trung ương phê duy t ñ t p trung chu n b ho c ph i h p v i các cơ quan Trung ương ti n hành chu n b chu ñáo, ñáp ng t t nh t các yêu c u c a nhà tài tr .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản