intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

61
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử và khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Chương 2: Các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Chương 3: Vấn đề hư cấu và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại

Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Thùy Minh<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THÙY MINH<br /> <br /> TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NHÌN TỪ<br /> GÓC ĐỘ LOẠI HÌNH THỂ LOẠI<br /> (QUA VIỆC KHẢO SÁT MỘT SỐ TÁC PHẨM<br /> NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY)<br /> <br /> Chuyên ngành: Văn học Việt Nam<br /> Mã số: 60.22.34<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Mai Thị Hƣơng<br /> <br /> Hà Nội - 2009<br /> <br /> Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại….<br /> 1<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Thùy Minh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 4<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................. 4<br /> 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ .................................................................................... 5<br /> 3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .......................................... 7<br /> 4. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU, Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN ................... 8<br /> 5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 9<br /> 6. KẾT CẤU LUẬN VĂN ............................................................................ 9<br /> PHẦN NỘI DUNG ..................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 1: ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VÀ<br /> KHUYNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT<br /> NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ..........................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. GIỚI THUYẾT KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI CỦA<br /> TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ: ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử:Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.2. Đặc trƣng thể loại của tiểu thuyết lịch sử:Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2. KHUYNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ<br /> VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua các thời kì phát triển: ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam trong khuynh hƣớng phát triển chung<br /> của thể loại tiểu thuyết những năm gần đây:Error!<br /> defined.<br /> <br /> Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại….<br /> 2<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Thùy Minh<br /> <br /> Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG THỨC TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH<br /> SỬ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY ........Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. NGƢỜI KỂ CHUYỆN, ĐIỂM NHÌN .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Những vấn đề lý thuyết: ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Khảo sát tác phẩm: ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. GIỌNG ĐIỆU: ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Giọng điệu tự hào trƣớc lịch sử :..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Giọng điệu hoài nghi trƣớc lịch sử :Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2.3. Giọng điệu mang tính nhân đạo sâu sắc:Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3. THỜI GIAN: ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. KẾT CẤU: ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Tính “vòng tròn” của kết cấu: ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Sự xâm nhập của các thể loại vào trong kết cấu tiểu thuyết: .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: VẤN ĐỀ HƢ CẤU VÀ XU HƢỚNG HUYỀN THOẠI HÓA<br /> TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. NHÂN VẬT: ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Hệ thống nhân vật có thực trong lịch sử:Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.1.1. Kiểu nhân vật lập trường tư tưởng hoặc tâm lý: .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1.2. Kiểu nhân vật số phận – tính cách:Error!<br /> defined.<br /> <br /> Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại….<br /> 3<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Thùy Minh<br /> <br /> 3.1.2. Hệ thống nhân vật hƣ cấu hoàn toàn:Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.1.2.1. Các nhân vật nữ:...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.2. Nhân vật mang tính chất huyền ảo:Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2. XU HƢỚNG HUYỀN THOẠI HÓA:.. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Không gian huyền ảo: .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Việc sử dụng văn hóa dân gian và mô típ “vật hóa” nhân vật:..... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ...............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> THƢ MỤC THAM KHẢO ................................................................................. 11<br /> <br /> Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại….<br /> 4<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ<br /> <br /> Nguyễn Thùy Minh<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> <br /> LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Trong khi các nhà phê bình và bạn đọc tâm huyết còn đang loay hoay<br /> <br /> với câu hỏi tiểu thuyết Việt Nam đang ở đâu thì tiểu thuyết, từ trong nội tại<br /> vẫn tồn tại và phát triển, thậm chí là bộ phận phát triển mạnh mẽ nhất của văn<br /> học Việt Nam đƣơng đại. Đặc biệt, những năm gần đây (chúng tôi tính từ năm<br /> 1986 đến nay), tiểu thuyết Việt Nam đang cố gắng đổi mới để theo kịp thế<br /> giới và theo kịp sự vận động của lý luận thể loại. Dù chƣa có những thành tựu<br /> đặc biệt, những cố gắng cách tân của tiểu thuyết Việt Nam thời gian qua là<br /> đáng ghi nhận. Trong hiện trạng chung trên, tiểu thuyết lịch sử (TTLS) nổi lên<br /> nhƣ một mảng sáng dù nhỏ nhoi nhƣng cũng để lại khá nhiều cảm xúc. Xét<br /> trong không nhiều những tiểu thuyết gây đƣợc sự chú ý của giới phê bình và<br /> bạn đọc thì có đến gần một nửa là TTLS. Ngoài việc nhận đƣợc sự quan tâm<br /> của độc giả, TTLS cũng “thu hoạch” đƣợc khá nhiều giải thƣởng chính thức.<br /> Năm 2003, giải thƣởng tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam đƣợc trao cho<br /> cuốn tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh. Năm tiếp theo, giải<br /> thƣởng này lại đƣợc trao cho một tiểu thuyết lịch sử khác là Giàn thiêu của<br /> Võ Thị Hảo. Dƣờng nhƣ nhà văn Nguyễn Xuân Khánh rất có duyên với<br /> TTLS vì một tác phẩm khác của ông, Mẫu thượng ngàn, cũng đã nhận đƣợc<br /> giải thƣởng tiểu thuyết của Hội nhà văn Hà Nội năm 2006.<br /> Nói nhƣ vậy để thấy rằng, TTLS Việt Nam những năm gần đây là một<br /> bộ phận quan trọng trong sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam nói riêng và<br /> văn học Việt Nam đƣơng đại nói chung. Vì thế, cũng đã có nhiều bài nghiên<br /> cứu, phê bình và luận văn, luận án viết về TTLS Việt Nam . Tuy nhiên, vẫn<br /> <br /> Tiểu thuyết lịch sử Việt Nam nhìn từ góc độ loại hình thể loại….<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2