intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
99
lượt xem
26
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung lý luận cơ bản về xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh của công ty, phân tích, đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

 1. -1- B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH BÍCH LIÊN XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH MÁY ĐI U HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2010
 2. -2- M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Công ty c ph n Đi n Máy REE, ñơn v ñ u tiên s n xu t máy ñi u hòa không khí mang thương hi u Vi t Nam. Ho t ñ ng s n xu t và kinh doanh ñi u hòa không khí c a công ty là m t ñơn v kinh doanh ñ c l p và là b ph n c u thành ñem l i ngu n thu ch y u c a T ng Công ty. Tuy nhiên, trong môi trư ng kinh doanh hi n nay, v i s xu t hi n nhi u ñ i th c nh tranh trên th trư ng trong nư c và ngoài nư c ñã ñ y Công ty c ph n Đi n Máy REE ñ i m t v i nh ng thách th c l n. Đ có th t n t i và phát tri n hơn n a, Công ty c n ph i ho ch ñ nh “ñư ng ñi nư c bư c” ñ n nh ng cái ñích c th cho riêng mình. V i nh ng lý do trên ñã thúc ñ y tác gi ch n ñ tài: “Xây d ng chi n lư c kinh doanh máy ñi u hòa không khí cho công ty c ph n Đi n Máy REE” có ý nghĩa c v lý lu n và th c ti n kinh doanh. 2. M c ñích nghiên c u Nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n v xây d ng chi n lư c c p ñơn v kinh doanh c a doanh nghi p nh m v n d ng vào vi c xây d ng chi n lư c kinh doanh cho máy ñi u hòa không khí c a Công ty c ph n Đi n Máy REE. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 3.1. Đ i tư ng nghiên c u Nghiên c u tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và công tác xây d ng chi n lư c máy ñi u hòa không khí công ty c ph n Đi n Máy REE. 3.2. Ph m vi nghiên c u Lu n văn gi i h n nghiên c u xây d ng chi n lư c kinh doanh cho máy ñi u hòa không khí c a Công ty c ph n Đi n Máy REE t i th trư ng Mi n Trung và Mi n Nam.
 3. -3- 4. Phương pháp nghiên c u Phương pháp duy v t bi n ch ng, phương pháp duy v t l ch s ; phương pháp phân tích t ng h p, phương pháp ñi u tra, th ng kê s li u, phương pháp chuyên gia... 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài - H th ng hoá lý lu n v xây d ng chi n lư c c p ñơn v kinh doanh c a Công ty. - Phân tích, ñánh giá th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh và công tác xây d ng chi n lư c kinh doanh t i Công ty c ph n Đi n Máy REE. - Xây d ng chi n lư c kinh doanh cho máy ñi u hòa không khí c a Công ty c ph n Đi n Máy REE. 6. C u trúc c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u, ph n k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, k t c u c a ñ tài g m 3 chương c th như sau : . Chương 1: Cơ s lý lu n v xây d ng chi n lư c c p ñơn kinh doanh. Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng kinh doanh và chi n lư c kinh doanh c a công ty c ph n Đi n Máy REE. Chương 3: Xây d ng chi n lư c kinh doanh máy ñi u hòa không khí cho công ty c ph n Đi n Máy REE.
 4. -4- Chương 1 CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C C P ĐƠN V KINH DOANH 1.1. T NG QUAN V CHI N LƯ C KINH DOANH 1.1.1. Khái ni m v chi n lư c Chi n lư c là m t chương trình hành ñ ng t ng quát, xác ñ nh các m c tiêu dài h n, cơ b n c a m t doanh nghi p, l a ch n các ñư ng l i ho t ñ ng và các chính sách ñi u hành vi c thu th p, s d ng và b trí các ngu n l c ñ t o h p l c ñ t các m c tiêu c th , làm tăng s c m nh m t cách hi u qu nh t và giành ñư c l i th b n v ng t o giá tr tăng cao. 1.1.2. Các c p chi n lư c trong doanh nghi p 1.1.2.1. Chi n lư c c p công ty Xác ñ nh các hành ñ ng mà công ty th c hi n nh m giành l i th c nh tranh b ng cách l a ch n, qu n tr m t nhóm các ho t ñ ng kinh doanh khác nhau c nh tranh trong m t s ngành và th trư ng s n ph m. 1.1.2.2. Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh (chi n lư c kinh doanh) L a ch n th c hi n các hành ñ ng t o s khác bi t hay là th c hi n các ho t ñ ng khác hơn v i ñ i th . 1.1.2.3. Chi n lư c c p ch c năng Chi n lư c ch c năng là các chi n lư c xác ñ nh cho t ng lĩnh v c ho t ñ ng c th c a doanh nghi p. 1.1.3. M i quan h gi a các c p chi n lư c Các c p chi n lư c trong doanh nghi p có m i quan h ch t ch b sung cho nhau nh m th c hi n m c tiêu cho doanh nghi p. 1.2. CHI N LƯ C C P KINH DOANH 1.2.1. Khái ni m và vai trò chi n lư c kinh doanh 1.2.1.1. Khái ni m chi n lư c kinh doanh
 5. -5- Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh là t ng th các cam k t và hành ñ ng giúp doanh nghi p giành l i th c nh tranh b ng cách khai thác các năng l c c t lõi c a h vào nh ng th trư ng s n ph m c th . 1.2.1.2. Vai trò c a chi n lư c Chi n lư c kinh doanh cung c p thông tin giúp ñơn v phân tích và ñánh giá s bi n ñ ng c a các nhân t ch y u bên ngoài cũng như ñánh giá ñư c khách quan nh ng ñi m m nh và ñi m y u bên trong doanh nghi p t ñó giúp ñơn v phát huy ñư c h t kh năng ñ giành ñư c l i th trong kinh doanh. 1.2.2. Cách th c t o d ng l i th c nh tranh 1.2.2.1. Đ t ñư c s ñáp ng khách hàng vư t tr i Đáp ng khách hàng vư t tr i nghĩa là ph i cho khách hàng nh ng gì mà h mu n, ñúng lúc h mu n v i ñi u ki n là kh năng sinh l i lâu dài c a công ty không b t n thương khi th c hi n ñi u ñó. Có hai ñi u tiên quy t ñ ñ t ñư c s ñáp ng khách hàng vư t tr i:Th nh t: là t p trung vào các khách hàng c a công ty và nhu c u c a h . Th hai: tìm cách ñ th a mãn nhu c u c a h t t hơn. 1.2.2.2. Đ t ñư c s c i ti n vư t tr i Đ ñ t ñư c s vư t tr i v c i ti n, các công ty ph i t o ra các k năng nghiên c u cơ b n và ng d ng; thi t k h p lý quá trình qu n tr phát tri n; và ñ t ñư c s k t h p ch t ch các ch c năng khác nhau c a công ty, ch y u thông qua vi c áp d ng các nhóm phát tri n s n ph m liên ch c năng và quá trình phát tri n song song m t ph n. 1.2.3. Các lo i chi n lư c kinh doanh 1.2.3.1. Chi n lư c d n ñ o chi phí Chi n lư c nh m t o ra s vư t tr i hơn ñ i th b ng cách t o ra s n ph m có chi phí th p nh t.
 6. -6- 1.2.3.2. Chi n lư c khác bi t hóa Chi n lư c ñ t ñư c l i th c nh tranh thông qua vi c t o ra s n ph m ñ c ñáo, ñư c khách hàng ñánh giá cao, th a mãn nhu c u khách hàng b ng cách mà các ñ i th c nh tranh không th so sánh ñư c. 1.2.3.3. Chi n lư c t p trung T p trung ñáp ng nhu c u cho m t phân khúc th trư ng, ñư c xác ñ nh thông qua y u t ñ c ñáo, n i tr i v tính ch t, ñ c ñi m c a s n ph m ho c yêu c u,s thích các nhóm khách hàng nh t ñ nh. 1.3. TI N TRÌNH HO CH Đ NH CHI N LƯ C KINH DOANH 1.3.1. Xác ñ nh t m nhìn, s m nh, m c tiêu c a doanh nghi p 1.3.1.1. T m nhìn (vi n c nh): Vi n c nh th hi n các m c ñích mong mu n cao nh t và khái quát nh t c a t ch c. Vi n c nh mô t khát v ng c a t ch c v nh ng gì mà nó mu n ñ t t i. 1.3.1.2. S m nh: Là m t m nh l nh then ch t v cách th c mà m t t ch c nhìn nh n v các ñòi h i c a các bên h u quan. S m nh cũng ñư c coi là m t cơ s ñ ñáp ng cho vi n c nh. 1.3.1.3. M c tiêu: là nh ng c t m c ñơn v mu n ñ t ñư c trong th i gian chi n lư c. Đơn v c n xác ñ nh m c tiêu chi n lư c và m c tiêu c th trên cơ s căn c s m nh c a công ty và kh năng c a ngành. 1.3.2. Phân tích ñánh giá các y u t c a môi trư ng kinh doanh 1.3.2.1. Phân tích môi trư ng kinh doanh - Môi trư ng vĩ mô - Môi trư ng t nhiên và y u t dân s - Môi trư ng kinh t - Môi trư ng công ngh - Môi trư ng chính tr - pháp lu t -Môi trư ng vi mô: Phân tích các l c lư ng c nh tranh trong ngành theo mô hình năm l c lư ng c nh tranh c a M.E Porter. 1.3.2.2. Phân tích tình hình n i b doanh nghi p Đơn v s t p trung phân tích k t qu tri n khai chi n lư c hi n t i, các ngu n l c, kh năng ti m tàng và năng l c c t lõi t i ñơn v
 7. -7- kinh doanh ñ th y ñư c nh ng ñi m m nh và ñi m y u c a ñơn v kinh doanh so v i ñ i th c nh tranh ch y u. 1.3.3. Phân ño n th trư ng, l a ch n và ñ nh v trên th trư ng m c tiêu 1.3.3.1. Phân ño n th trư ng Phân ño n th trư ng chính là vi c chia th trư ng thành nh ng ph n khác b ng nh ng tiêu th c thích h p qua ñó ñơn v kinh doanh có th s n xu t và cung c p các s n ph m, d ch v cho phù h p cho m t hay m t s phân ño n th trư ng. 1.3.3.2. L a ch n th trư ng m c tiêu Th trư ng m c tiêu là th trư ng mà ñó ñơn v có kh năng ñáp ng nhu c u và ư c mu n c a khách hàng hơn h n các ñ i th c nh tranh. Các tiêu chí l a ch n th trư ng m c tiêu: Nhu c u, kh năng ñáp ng c a công ty. 1.3.3.3. Đ nh v s n ph m trên th trư ng m c tiêu Trên th trư ng m c tiêu, các ñơn v ñơn kinh doanh quy t ñ nh c n ph i chi m ñư c v trí nào trong phân ño n ñó trên th trư ng m c tiêu ñã l a ch n. V trí c a m t s n ph m th hi n m c ñ ñánh giá c a khách hàng v s n ph m ñó. 1.3.4. Phân tích và l a ch n chi n lư c kinh doanh 1.3.4.1. Phân tích ma tr n năng l c c t lõi Ma tr n năng l c c t lõi ñư c s d ng ñ phân tích và ch n l a chi n lư c công ty. Ma tr n này phân bi t gi a các năng l c hi n có v i năng l c m i và gi a th trư ng s n ph m m i v i hi n có. 1.3.4.2. Các xu hư ng ñ xu t chi n lư c kinh doanh - Chi n lư c khác bi t hoá s n ph m - Chi n lư c d n ñ o chi phí - Chi n lư c t p trung
 8. -8- 1.3.4.3. L a ch n chi n lư c kinh doanh Là vi c l a ch n ra m t chi n lư c kinh doanh t t nh t cho ñơn v d a trên k t qu phân tích các y u t môi trư ng ngành kinh doanh và các ngu n l c hi n có c a ñơn v kinh doanh. S d ng phương pháp cho ñi m v i t ng y u t so sánh c a t ng phương án chi n lư c. 1.3.5. Xây d ng các chính sách và bi n pháp ch y u ñ th c hi n chi n lư c kinh doanh 1.3.5.1. Chính sách nhân s 1.3.5.2. Chính sách tài chính 1.3.5.3. Chính sách Marketing 1.3.5.4. Chính sách nghiên c u và phát tri n Chương 2: TH C TR NG HO T Đ NG KINH DOANH VÀ CHI N LƯ C KINH DOANH MÁY ĐI U HÒA KHÔNG KHÍ C A CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE 2.1. GI I THI U CHUNG V CÔNG TY C PH N CƠ ĐI N L NH REE 2.1.1. L ch s hình thành Tên g i: Công ty C ph n Cơ Đi n L nh REE Tên vi t t c: Reecorporation Tr s chính: 364 C ng Hòa phư ng 13, Tân Bình, TP. H Chí Minh. 2.1.2. Cơ c u t ch c: B máy qu n lý c a công ty C ph n Cơ Đi n L nh REE ñư c t ch c theo mô hình công ty “m ” và các công ty “con” như sau: - Công ty C ph n Cơ Đi n L nh (Công ty “m ”) - REE - Các công ty thành viên (các công ty “con”) - Công ty C ph n D ch v và k thu t Cơ Đi n L nh REE, REE s h u 99,994% v n.
 9. -9- - Công ty C ph n Vĩnh Th nh, REE s h u 97,11% v n - Công ty TNHH Qu n lý và khai thác B t Đ ng s n REE, REE s h u 100% v n - Công ty c ph n Đi n Máy REE, REE s h u 99,999% v n - Công ty C Ph n B t ñ ng s n REE, REE s h u 90% v n. 2.1.3. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a T ng công ty Ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty tăng trư ng v doanh thu, l i nhu n trong năm 2006, năm 2007, gi m trong năm 2008. ĐVT: Tri u ñ ng Ch tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu thu n 824.140 977.084 1.154.393 2. Chi phí 525.141 585.040 1.296.051 3. L i nhu n trư c thu 298.999 392.044 (141.658) 4. L i nhu n sau thu 222.430 290.991 (153.750) 2.1.4. Cơ c u s n ph m s n xu t Công ty ho t ñ ng ña ngành ngh nhưng trong ñó ho t ñ ng s n xu t và kinh doanh ñi u hòa không khí tr c thu c Công ty C Ph n Đi n Máy REE “công ty con” ñóng vai trò ch l c cho “Công ty m ”. ĐVT : tri u ñ ng Công ty Ngành ngh Doanh thu qua các năm (tri u ñ ng) 2006 2007 2008 CT CPDV&KT Cơ D ch v cơ ñi n 176.200 210.345 263.046 Đi n L nh REE công trình CT CP Đi n Máy S n xu t và kinh 155.282 253.383 359.837 REE doanh ñi u hòa CT CP B t Đ ng Qu n lý khai thác 164.857 130.426 125.067 S n REE b t ñ ng s n CT CP Vĩnh Th nh S n ph m ñi n 146.980 214.653 243.870 CT TNHH B t Kinh doanh b t 180.821 168.277 162.573 Đ ng S n REE ñ ng s n
 10. - 10 - 2.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE 2.2.1. L ch s hình thành và phát tri n Công ty C Ph n Đi n Máy Ree ñư c thành l p 2005 v i ti n thân là “Công ty M ”. Nhi m v c a công ty là s n xu t và cung ng máy ñi u hòa không khí cho th trư ng. 2.2.2. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý Công ty áp d ng mô hình qu n lý theo cơ c u tr c tuy n ch c năng. 2.2.3. Ch c năng, nhi m v c a các b ph n công ty 2.2.4. Đ c ñi m và phân lo i s n ph m ĐHKK c a công ty 2.2.4.1. Đ c ñi m c a s n ph m - V khách hàng: Khách hàng ñ i v i ñi u hòa không khí c a Công ty là khách hàng tiêu dùng và khách hàng t ch c. M c dù khách hàng c a công ty ñư c phân thành hai lo i nhưng ñ u ñư c h ch toán chung. - V s n ph m: S n ph m ĐHKK c a công ty mang thương hi u Reetech ñ t ch t lư ng cao, s lư ng nhi u và ña d ng v chu n lo i. 2.2.4.2. Phân lo i s n ph m - Dòng máy l nh dân d ng - Dòng máy l nh công nghi p - Dòng máy l nh dành cho ngành y t và ngành dư c 2.2.5. K t qu ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty trong th i gian qua (2006 – 2008) 2.2.5.1. S n lư ng s n ph m tiêu th . S n lư ng tiêu th ñi u hòa không khí tăng qua các năm, năm 2007 so v i năm 2006 tăng 8.387 chi c (tương ñương tăng 45%), năm 2008 so v i năm 2007 tăng 10.484 chi c (tương ñương tăng 39%). S n ph m ñư c s n xu t và tiêu th ch y u c a công ty là khách hàng t ch c chi m t tr ng 70% còn khách hàng là tiêu dùng 30%.
 11. - 11 - 2.2.5.2. Doanh thu tiêu th theo s n ph m Doanh thu s n ph m năm 2008 bao g m: Năm 2008, doanh thu ñi u hòa công nghi p tăng so năm 2007 là 176.258 tri u. Đi u hòa dân d ng tăng 33.722 tri u ñ ng ñây là s n ph m phát tri n n ñ nh và có t c ñ tăng trư ng cao, ñi u hòa y t m c dù doanh thu tăng qua các năm nhưng t c ñ tăng gi m. Như v y, ñi u hòa công nghi p và ñi u hòa dân d ng là s n ph m chi n lư c c a công ty trong th i gian t i. 2.2.5.3. K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a công ty trong th i gian qua Doanh thu: Có xu hư ng tăng rõ r t, năm 2007 tăng so v i năm 2006 là 98.091 tri u ñ ng (tăng tương ñương 63,16%), năm 2008 tăng so v i năm 2007 là 97.464 tri u ñ ng (tăng tương ñương 38,46%) Chi phí: Năm 2007 so v i năm 2006 tăng 15.271 tri u ñ ng (tương ñương tăng 74%), năm 2008 so v i năm 2007 tăng 19.875 tri u ñ ng ( tương ñương tăng 55,4%). L i nhu n công ty: Năm 2007 so v i năm 2006 tăng 12.972 tri u ñ ng (tương ñương tăng 64,44%), năm 2008 tăng so v i năm 2007 tăng 3.219 tri u ñ ng (tăng tương ñương 9,7%), l i nhu n c a công ty tăng do s tăng doanh thu nhanh hơn s tăng chi phí. 2.3. PHÂN TÍCH TH C TR NG PHÁT TRI NKINH DOANH C A CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE. 2.3.1. Tình hình qu n lý và s d ng các y u t ngu n l c trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. 2.3.1.1. Y u t ngu n nhân l c Công ty c ph n Đi n Máy REE c t ng s cán b công nhân viên là 450 ngư i.V trình ñ : 65 ngư i có trình ñ cao ñ ng, ñ i h c và trên ñ i h c, 220 ngư i có trình ñ trung c p, 145 ngư i có trình ñ tay ngh , 20 ngư i lao ñ ng ph thông. V ñ tu i: g n 50% lư ng lao ñ ng trong công ty ñ tu i tu i t 31-40, 21% lao ñ ng tu i t 18-30.
 12. - 12 - 2.3.1.2. Y u t cơ s v t ch t - k thu t Công ty c ph n ñi n máy REE có h th ng nhà máy, ñư c thi t k theo công ngh hi n ñ i, t a l c trong khu công nghi p Tân Bình, Phư ng Sơn Kỳ, Qu n Tân Phú, TP HCM v i ñi n tích 12.000m2 Máy móc hi n ñ i như: máy hàn t ñ ng, máy dò siêu âm, máy d p khuôn t o hình, máy ch y mí TDC, SDC, máy ñ Foam cách nhi t, máy s n xu t ng gió, máy cu n ng gió các lo i, máy ti n, máy phay các lo i, thi t b nâng c u, máy ki m tra lưu lư ng gió, ñ m. Đ c bi t, Công ty ñã hi n ñ i hóa ñây chuy n l p ráp b ng cách áp d ng máy phân phát ph tùng t ñ ng trong quá trình l p r p. 2.3.1.3. Ngu n l c tài chính. T ng tài s n c a Công ty luôn có s bi n ñ ng, năm 2007 tăng 72.371.759 ngàn ñ ng (tương ñương tăng 89%) so v i năm 2006; năm 2008 l i tăng 17.920.070 ngàn ñ ng (tương ñương tăng 11,7%). Ngu n v n ch s h u c a công ty có s bi n ñ ng l n l n: năm 2007 so v i năm 2006 tăng 34.300.515 ngàn ñ ng (tương ñương 63,3%), năm 2008 so v i năm 2007 tăng 19.126.136 ngàn ñ ng (tương ñương 21,6). Các t s tài chính: Tuy có nh ng v n ñ c n chú ý như kh năng thanh toán chưa cao, t su t l i nhu n còn th p nhưng nhìn chung tình hình tài chính c a Công ty tương ñ i n ñ nh và ñang phát tri n theo chi u hư ng ngày càng tích c c. 2.3.1.4. Ngu n l c vô hình c a công ty Văn hóa công ty: Công ty xây d ng các chu n m c ñ th c hi n, t o thành n n p có tính b n v ng nhưng không khô c ng, máy móc. Thương hi u công ty: Công ty c ph n Đi n Máy REE là công ty ñ u tiên s n xu t máy ñi u hòa không khí mang thương hi u Vi t Nam: Reetech.
 13. - 13 - 2.3.1.5. Năng l c c t lõi Máy móc thi t b hi n ñ i. Công ty có kinh nghi m s n xu t kinh doanh trong ngành. Các m i quan h b n ch t v i các ñ i tác. 2.3.2. Phân tích l i th c nh tranh 2.3.3.1. Đ t ñư c s ñáp ng khách hàng vư t tr i So v i các ñ i th c nh tranh Công ty C Ph n Đi n Máy REE ñã ñáp ng khách hàng vư t tr i trong vi c cung c p linh ki n thay th , chính sách chăm sóc khách hàng t t, giao hàng hay hoàn thành công trình ñúng th i gian. 2.3.3.2. Đ t ñư c s c i ti n vư t tr i Trong năm 2008 công ty ñã t p trung ngu n l c s n xu t máy ñi u theo công ngh tiên ti n nh t “Inverter” dòng ñi u hòa treo tư ng RTV-BE3, ñây là dòng ñi u hòa ñư c c i ti n có nhi u tính năng ưu vi t ti t ki m 40% ñi n năng. 2.4. TH C TR NG XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH ĐI U HOÀ KHÔNG KHÍ C A CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE 2.4.1. B ph n t ch c xây d ng chi n lư c 2.4.2. Đánh giá th c tr ng công tác xây d ng chi n lư c 2.4.2.1. Xác ñ nh s m nh và m c tiêu Công tác xác ñ nh s m nh và m c tiêu Công ty ñã ñư c n ñ nh t trư c, do T ng Công ty giao phó, Công ty chưa th c s ch ñ ng trong vi c ñánh giá b n thân ñ ñ ra s m nh ho t ñ ng c a mình. S m nh và m c tiêu chưa c th . 2.4.2.2. Công tác phân tích môi trư ng Khách hàng: Khách hàng c a công ty ngày càng ñư c m r ng trên c nư c và ñ y ñ cho t t c các lo i s n ph m. Nhà cung c p: Các nguyên li u và máy móc thi t b c a Công ty ñư c cung c p b i các nhà cung c p trong và ngoài nư c.
 14. - 14 - Đ i th c nh tranh tr c ti p: So v i các ñ i th l n trong ngành, doanh thu c a công ty cũng phát tri n khá t t. ĐVT: Tri u ñ ng STT Công ty Năm 2007 Năm 2008 1 Công ty LG ELECTRONICS (LG) 324.326 415.600 2 Công ty c ph n t p ñoàn Hòa Phát 98.562 131650 (FUNIKI) 3 Công ty TNHH Đi n l nh Medea 55.650 78.456 4 Công ty C ph n Đi n Máy REE 253.373 350.837 (Reetech) 2.4.2.3. Công tác phân tích môi trư ng n i b c a Công ty Công tác phân tích môi trư ng n i b ñư c Công ty ñ c bi t quan tâm và ñã ñ t ñư c nh ng k t qu r t t t v : Công tác t ch c, công tác qu n lý và công tác ñ u tư máy móc thi t b . 2.4.2.4. Công tác phân ño n th trư ng và xác ñ nh th trư ng m c tiêu Công ty ñã cung ng s n ph m theo nhu c u th c t c a th trư ng trong c nư c và chưa xác ñ nh cho mình m t th trư ng m c tiêu c th ñ phát tri n ho t ñ ng kinh doanh. 2.4.2.5. Công tác xây d ng và l a ch n chi n lư c kinh doanh Ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty trong th i gian qua ch d ng l i vi c xây d ng k ho ch ñ th c hi n ñúng doanh s theo qui ñ nh c a T ng Công ty ñ ra. Đ th c hi n ñúng doanh s bán, Công ty ñã t p trung ngu n l c s n xu t và cung ng s n ph m theo hư ng khác bi t hóa. Trong ñó, t p trung s n xu t s n ph m ña d ng, m r ng h th ng phân ph i và nâng cao d ch v chăm sóc khách hàng. Vi c xây d ng s n ph m v i s khác bi t hi n t i c a Công ty ñã b c l nh ng h n ch nh t ñ nh, ñ c bi t làm h n ch vi c áp d ng thay ñ i công ngh m i trong các h th ng l nh c a s n ph m và chưa th c hi n ñúng doanh s bán c a T ng Công ty ñ ra. V i nh ng h n ch trên, trong th i gian ñ n Công ty c n ph i xây d ng m t chi n lư c phù h p.
 15. - 15 - 2.4.3. M t s gi i pháp và chính sách trong th c hi n chi n lư c kinh doanh ñi u hòa không khí trong th i gian qua Công ty ñã có nhi u gi i pháp, chính sách khá ñ y ñ và h p lý ñ h tr k ho ch, c th như: gi i pháp v Marketing, gi i pháp v công ngh , v tài chính, v t ch c b máy, ngu n nhân l c. 2.4.4. Đánh giá tình hình xây d ng chi n lư c kinh doanh c a công ty 2.4.4.1. Nh ng k t qu ñ t ñư c Chi n lư c kinh doanh c a công ty ñã ph n nào th hi n ñư c t m nhìn c a Ban lãnh ñ o trong vi c ñi trư c ñón ñ u các cơ h i trong tương lai. Vi c ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ñã ñư c Công ty quan tâm và ñ u tư ñúng m c. Có s ph i h p ch t ch gi a các phòng ban ch c năng trong vi c l p k ho ch h ng năm. Công ty ñã qu n bá ñư c hình, thương hi u, ñ c tính v ch t lư ng và d ch v , do ñó doanh thu c a Công ty ñã tăng qua các năm. 2.4.4.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân Nh ng t n t i: Công ty chưa th c s nh n ra ñư c t m quan tr ng c a vi c xây d ng chi n lư c kinh doanh c a Công ty. Công tác phân tích, d báo, ñánh giá môi trư ng ñ có th ñ nh lư ng các ch tiêu tác ñ ng c a môi trư ng chưa ñư c chú tr ng. Công ty chưa có phương pháp xây d ng chi n lư c kinh doanh m t cách khoa h c, chi n lư c ñư c ñ xu t mang tính ch quan, n ng v ý tư ng ch ñ o c a lãnh ñ o công ty. Chưa ñi sâu phân tích chu i giá tr c a công ty, khách hàng, ñ i th c nh tranh ñ xác ñ nh ñi m m nh, ñi m y u và l i th c nh tranh. Chưa xác ñ nh ñư c m c tiêu do T ng Công ty giao phó. Nguyên nhân: Công ty chưa nh n th c ñ y ñ s c n thi t ph i xây d ng m t chi n lư c kinh doanh mang tính khoa h c, kh thi, hi n th c. Công ty chưa có b ph n nghiên c u th trư ng riêng bi t, nhân l c cho công tác nghiên c u th trư ng chưa ñư c chú tr ng, công tác ñào t o l i ñ i v i b ph n này không ñư c quan tâm.
 16. - 16 - Chương 3: XÂY D NG CHI N LƯ C KINH DOANH MÁY ĐI U HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE. 3.1. S M NH, T M NHÌN, M C TIÊU KINH DOANH MÁY ĐI U HOÀ KHÔNG KHÍ C A CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE T m nhìn ñ n năm 2015: Phát tri n thương hi u và m r ng th trư ng S m nh: S m nh c a công ty C Ph n Đi n Máy REE là t o ra giá tr cao nh t cho các c ñông, khách hàng và xã h i. M c tiêu: M c tiêu chi n lư c Không ng ng gia tăng s n lư ng, doanh thu trên th trư ng, nuôi dư ng và phát tri n m i quan h v i các ñ i tác. C ng c phát tri n h th ng phân ph i bán hàng r ng kh p trên th trư ng c nư c v i m t hình nh v ñi u hòa Reetech luôn m i v n i dung cũng như hình th c. Xây d ng thương hi u v ng m nh. M c tiêu c th : T c ñ tăng trư ng doanh thu bình quân giai ño n 2009 – 2011 ñ t 40%. Tăng t tr ng bán ñ i v i ñi u hòa không khí dân d ng lên 25%, tăng t tr ng bán ñ i v i ñi u hòa không khí công nghi p lên 45%, tăng t tr ng bán ñ i v i ñi u hòa y t lên 5% trong t ng s n lư ng bán tr c ti p toàn công ty ñ n năm 2011. Gia tăng các d ch v h tr cho khách hàng. 3.2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯ NG KINH DOANH C A CÔNG TY C PH N ĐI N MÁY REE 3.2.1. Phân tích môi trư ng bên ngoài
 17. - 17 - 3.2.1.1. Môi trư ng vĩ mô: T Các y u t T o cơ h i T o thách th c T môi trư ng vĩ mô 1 Môi trư ng Thu nh p c a ngư i Lãi su t, t giá h i ñoái, thu kinh t dân tăng và cơ s h xu t nh p kh u trong th i gian t ng phát tri n t o qua thay ñ i nh hư ng r t l n thu n l i phát tri n ñ n ho t ñ ng kinh doanh kinh doanh ñi u hòa không khí 2 Môi trư ng Chính tr n ñ nh t o Chính sách ñ u tư ñ u tư trong chính tr ñi u ki n cho doanh nư c t o ñi u ki n gia nh p pháp lu t nghi p l c quan trong ngành ngày càng nhi u nên s kinh doanh c nh tranh ngày càng quy t li t gi a các doanh nghi p. 3 Môi trư ng Cơ h i th trư ng ti m văn hóa xã năng r t l n. Nhu c u h i (dâns d ng ñi u hòa s ) không khí tăng. 4 Môi trư ng T o nhi u cơ h i kinh Nguy cơ c nh tranh gi a các công ngh doanh, nh t là công ñ i th ngh bi n t ng Inverter m i. 5 Môi trư ng Công ty n m v trí Lũ l t, bão, nóng ... nh hư ng t nhiên thu n l i cho ho t r t l n trong vi c s n su t kinh ñ ng kinh doanh doanh
 18. - 17 - 3.2.1.2. Phân tích môi trư ng vi mô Đ i th c nh tranh ti m n: Trong tương lai s xu t hi n nhi u doanh nghi p trong nư c và nư c ngoài cung c p ñi u hòa. Đ i th c nh tranh tr c ti p trong ngành: Công ty c ph n t p ñoàn Hòa Phát, Công ty LG ELECTRONICS Vi t Nam, Công ty TNHH Đi n L nh Media Vi t. M i công ty ñ u có nh ng ñi m m nh ñi m y u nh t ñ nh ñ i v i t ng ch ng lo i s n ph m. Công ty LG Công ty c ph n t p Công ty CP Công ty TNHH Đi n ELECTRONICS Vi t ñoàn Hòa Phát H s Đ.Máy REE L nh Media Vi t Nam Nam(LG) (FUNIKI) STT Các y u t thành công quan Đi m Đi m Đi m Đi m tr ng Đi m quy Đi m quy Đi m quy ñánh ñánh ñánh ñánh Đi m quy ñ i ñ i ñ i ñ i giá giá giá giá 1 Hi u bi t v th trư ng trong nư c 0,05 3 0,15 3 0,15 2 0,1 2 0,1 2 Kh năng c nh tranh v giá 0,13 4 0,52 2 0,26 4 0,52 1 0,13 3 Phân khúc th trư ng 0,13 3 0,39 4 0,52 2 0,26 2 0,26 4 Đ nh v s n ph m 0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 2 0,24 5 Đào t o - hu n luy n 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 4 0,2 6 Th ph n 0,10 3 0,30 4 0,4 2 0,2 2 0,2 7 M ng lư i phân ph i 0,08 3 0,24 4 0,32 2 0,16 1 0,08 8 Kh năng tài chính 0,12 3 0,36 4 0,48 2 0,24 2 0,24 9 Quan h công chúng 0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,1 1 0,05 10 S linh ho t c a t ch c 0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 3 0,15 11 Thương hi u 0,10 3 0,30 2 0,2 2 0,1 2 0,2 12 Ch ng lo i s n ph m ña d ng 0,02 4 0,08 3 0,06 2 0,04 2 0,04 T ng 1,00 2,95 3,17 2,35 2,01
 19. - 18 - Như v y, v trí c nh tranh c a công ty v n có ñư c nh ng vư t tr i s v i m t s ñ i th c nh tranh khác. Đ i th c nh tranh m nh nh t c a công ty c n ph i lưu ý Công ty LG ELECTRONICS Vi t Nam. Nhà cung c p + Các nhà cung c p thi t b nư c ngoài: Giá tr các thi t b do các nhà cung c p thư ng chi m 40% -50% giá tr c a s n ph m nên nh hư ng khá l n ñ n giá thành s n ph m. Tuy nhiên, nh có quan h khá t t v i nhi u các nhà cung c p nên công ty ñã nh n ñư c t s h tr v k thu t k p th i và chính sách giá n ñ nh v i m c giá r t c nh tranh. Áp l c tăng giá c a các nhà cung c p r t ít. + Các nhà cung c p v t tư trong nư c: Các nhà cung c p trong nư c ñư c Công ty ký k t h p ñ ng cung c p dài h n thư ng xuyên nên cung c p cho công ty ñư c nh ng v t tư, d ch v ch t lư ng ñ m b o v i giá c khá n ñ nh. Khách hàng + Khách hàng t ch c: Chi m 70% doanh thu trong công ty, ñây là b ph n quy t ñ nh s thành công hay th t b i c a công ty. Áp l c l n nh t c a nhóm khách hàng là: Chính sách tín d ng, ñ tin c y v ch t lư ng và s lư ng hàng hoá, giao hàng ñúng h n, giá chào hàng th p. + Khách hàng tiêu dùng: Chi m 30% doanh thu trong công ty. Áp l c l n nh t c a nhóm khách hàng là: Đ tin c y v ch t lư ng, thương hi u, giá c , thái ñ ph c v . S n ph m thay th : Th trư ng ĐHKK có r t nhi u nhà cung c p vì v y áp l c c a s n ph m thay th là r t l n ñ i v i công ty. Quan h công chúng: Trong th i gian qua Công ty ho t ñ ng r t t t góp ph n xây d ng thương hi u v ng m nh. 3.2.2. Phân tích môi trư ng bên trong * Đi m m nh : Ngu n nhân l c d i dào và có trình ñ k thu t tay ngh t t. Cơ s v t ch t ñ y ñ , thi t b thi công l p ñ t trang b tương ñ i ñ y ñ và hi n ñ i ph c v t t công tác thi công l p ñ t.
 20. - 19 - Ngu n l c tài chính ñ m b o cho vi c s n xu t và kinh doanh trong ng n h n và dài h n. Trình ñ công ngh s n xu t và ch t o thi t b hi n ñ i. Thương hi u công ty ñư c nhi u khách hàng bi t ñ n. * Đi m y u: Công tác t ch c s n xu t còn nhi u b t c p chưa h p lý. Hi u qu s n xu t kinh doanh xây l p cơ ñi n l nh chưa n ñ nh. 3.3. PHÂN ĐO N TH TRƯ NG, L A CH N VÀ Đ NH V TH TRƯ NG M C TIÊU 3.3.1. Phân ño n th trư ng và l a ch n th trư ng m c tiêu. 3.3.1.1. Phân ño n th trư ng theo ñ c ñi m khách hàng Khách hàng c a Công ty bao g m: t ch c và tiêu dùng. Ho t ñ ng c a công ty ph thu c ch y u vào khách hàng t ch c. Vì v y, trong hai lo i th trư ng, th trư ng t ch c và th trư ng tiêu dùng thì th trư ng t ch c là th trư ng m c tiêu c a công ty. 3.3.1.2. Phân ño n th trư ng theo ñ c ñi m s n ph m. *Dòng ñi u hòa dân d ng: Máy ñi u hoà dân d ng ñư c s d ng t i các khách s n l n, các h i trư ng, các khu thương m i, siêu th , nhà hàng và các toà nhà xây d ng có qui mô l n. Hi n nay, máy ñi u hoà dân d ng phát tri n khá m nh các thành ph l n và các khu v c phát tri n m nh du l ch t i các t nh phía Nam. *Dòng ñi u hòa công nghi p: Máy ñi u hòa công nghi p ch y u ñư c s d ng trong các nhà máy ñi n t và nhà máy ch bi n th c ph m. Hi n nay, nhu c u s n ph m này ñang phát tri n r t m nh do ñư c chính ph quan tâm và ñ u tư khá l n. Xu hư ng th trư ng h th ng l nh công nghi p ñư c phát tri n t p trung vào nh ng ngành ñi n t và ngành ch bi n th c ph m có ñi u ki n phát tri n như các t nh mi n Nam. * Dòng ñi u hòa y t và ngành dư c: Các máy l nh ti t trùng ph thu c khá l n vào s phát tri n c a ngành s n xu t dư c ph m. Hi n nay, nhu c u v dư c ph m ch a b nh c a ngư i dân trong nư c là r t l n và ngày càng tăng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản