intTypePromotion=1

TỔNG HỢP CÁC TRUYỂN CỔ TÍCH THẾ GIỚI NỔI TIẾNG - 1

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
308
lượt xem
72
download

TỔNG HỢP CÁC TRUYỂN CỔ TÍCH THẾ GIỚI NỔI TIẾNG - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mãi sau em mới nói: Anh mang thân mến ơi, anh mang cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ rời anh mang ra đâu. Rồi em tháo nịt vàng ra buộc cổ mang, lại đi nhổ cói tết một sợi dây mềm, dắt mang vào rừng sâu. Người và vật đi mãi thì tới một căn nhà nhỏ. Em nhìn vào thấy nhà bỏ không, nghĩ bụng ở lại đấy được. Em đi kiếm rêu và lá khô làm đệm cho mang... Sáng sáng, em đi tìm củ, quả dại và hạt dẻ để ăn, lấy cỏ non, đút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG HỢP CÁC TRUYỂN CỔ TÍCH THẾ GIỚI NỔI TIẾNG - 1

  1. 1 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI MUÅC LUÅC Ngûúâi thúå sùn.......................................................................................2 6 con thiïn nga.....................................................................................6 6 ngûúâi hêìu ........................................................................................11 aã Grïten thöng minh...........................................................................20 Anh chaâng àaánh tröëng ........................................................................23 Anh vaâ em gaái ....................................................................................35 Ba anh em..........................................................................................43 http://www.ebooks.vdcmedia.com
  2. 2 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI NGÛÚÂI THÚÅ SÙN Ngaây xûa coá möåt võ Hoaâng tûã yïu vúå chûa cûúái tha thiïët. Möåt höm, chaâng àang ngöìi bïn naâng rêët àöîi sung sûúáng thò nhêån àûúåc tin cha öëm sùæp chïët muöën gùåp mùåt chaâng trû úác khi nhùæm mùæt. Chaâng liïìn baão ngúâi yïu: - Anh phaãi tûâ biïåt em ài ngay. Anh tùång em chiïëc nhêîn naây laâm kyã niïåm. Mai sau anh lïn ngöi vua röìi, anh seä trúã laåi àoán em. Chaâng lïn ngûåa ra ài. Khi chaâng vïì gùåp vua cha thò vua öëm thêåp tûã nhêët sinh sùæp chïët àïën núi. Vua cha phaán: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  3. 3 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Con yïu dêëu aå. Cha muöën nhòn mùåt con möåt lêìn cuöëi cuâng trûúác khi chïët. Con phaãi hûáa vúái cha laâ sau khi cha chïët ài, con seä lêëy vúå theo yá muöën cuãa cha. Röìi vua cho chaâng biïët tïn möåt naâng cöng chuáa maâ naâng phaãi lêëy laâm vúå. Trong luác choaáng vaáng caã ngûúâi, Hoaâng tûã khöng suy nghô gò, chó thû a: - Thûa cha, con seä laâm theo nhû yá cha. Nhaâ vua, nhùæm mùæt tûâ trêìn. Hoaâng tûã lïn ngöi vua. Hïët thúâi gian tang lïî chaâng phaãi giûä lúâi hûáa vúái cha cho ài hoãi naâng cöng chuáa êëy vaâ àûúåc naâng nhêån lúâi. Ngûúâi vúå cha cûúái àêìu tiïn cuãa chaâng àûúåc tin àoá buöìn baä vò bõ phuå tònh öëm suyát chïët. Cha naâng liïìn hoãi naâng: - Con yïu dêëu, laâm sao con buöìn rêìu thïë? Con ûúác muöën gò, cha cuäng cho. Naâng nghô möåt luác röìi noái: - Thûa cha, con mong ûúác coá múâi möåt thiïëu nûä tûâ mùåt muäi, hònh daáng, voác ngûúâi àïìu giöëng con y hïåt. Vua cha noái: - Nïëu laâ àiïìu coá thïí laâm àúåc thò àiïìu úác cuãa con nhêët àõnh seä thaânh sûå thêåt. Vua sai ngûúâi ài tòm trong khùæp nûúác kyâ cho àïën khi àúåc àuã mûúâi möåt thiïëu nûä giöëng con gaái mònh y hïåt, tûâ mùåt muäi hònh daáng, àïën khöí ngúâi. Khi caác thiïëu nûä coá àïën trúác cöng chuáa, naâng cho may mûúâi hai böå quêìn aáo ài sùn y hïåt nhau, cho mûúâi möåt cö mùåc vaâo, chñnh naâng cuäng mùåc möåt böå. Sau àoá, naâng tûâ biïåt vua cha, cuâng hoå lïn ngûåa ài àïën triïìu àònh cuãa ngûúâi chöìng chûa cûúái cuä maâ naâng àaä yïu tha thiïët. Naâng àïën hoãi xem nhaâ vua coá cêìn thúå sùn vaâ coá muöën mûúån caã mûúâi hai ngûúâi khöng? http://www.ebooks.vdcmedia.com
  4. 4 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Vua nhòn naâng nhng khöng nhêån ra àûúåc. Vua thêëy hoå àeåp quaá nïn àöìng yá mûúån caã. Thïë laâ hoå thaânh mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuãa nhaâ vua. Nhaâ vua vöën coá möåt con sû tûã. Àoá laâ con vêåt kyâ laå biïët hïët moåi àiïìu bñ êín. Möåt buöíi töëi noá noái vúái nhaâ vua: - Bïå haå àinh ninh laâ coá mûúâi hai ngúâi thúå sùn phaãi khöng? Vua baão: - Àuáng, àoá laâ mûúâi hai ngûúâi thúå sùn. Sû tûã laåi noái tiïëp: - Bïå haå lêìm röìi, àoá laâ mûúâi hai thiïëu nûä àêëy. Vua àaáp: - Nhêët àõnh khöng àuáng. Ngûúâi laâm thïë naâo chûáng minh àûúåc viïåc êëy! Sû tûã àaáp: - öì dïî thöi, bïå haå chó viïåc raãi àöî vaâo phoâng thò biïët ngay. Àaân öng bûúác maånh nïn khi giêîm lïn àöî thò khöng haåt naâo àöång àêåy, nhûng phuå nûä bûúác thò thoùn thoùæt laåi hay xoay chên, haåt àöî seä lùn ài. Vua khen laâ kïë hay, cho rùæc haåt àöî. Nhûng coá ngûúâi hêìu nhaâ vua coá loâng töët àöëi vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn, nghe thêëy noái nhaâ vua nhêët àõnh thûã hoå, liïìu ài kïí cho biïët hïët vaâ baão: - Sû tûã noá muöën maách nhaâ vua rùçng caác ngûúâi laâ gaái caã àêëy. Cöng chuáa caãm ún baác ta röìi baão caác cö thiïëu nûä: - Caác em cöë sûác giêîm maånh lïn caác haåt àöî nheá. Saáng höm sau nhaâ vua truyïìn mûúâi hai ngûúâi thúå sùn àïën phoâng coá raãi haåt àöî. Caác cö thiïëu nûä cöë giêîm thêåt maånh, bûúác ài cuãa hoå khoeã vaâ chùæc àïën nöîi khöng möåt haåt àöî naâo lùn hoùåc chuyïín àöång, sau khi hoå ài khoãi, nhaâ vua baão sû tûã: -Maây àaánh lûâa tao röìi, chuáng ài chùæc bûúác, àoá laâ àaân öng. Sû tûã àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  5. 5 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Vò biïët laâ bõ thûã thaách nïn hoå àaä gùæng ài cho chùæc bûúác. Bïå haå cûá àïí mûúâi hai chiïëc guöìng keáo keáo súåi vaâo phoâng, hoå seä mûâng rúä vaâ xaán laåi ngay, àaân öng thò khöng bao giúâ thïë. Nhaâ vua cho laâ kïë hay, beân sai àïí guöìng keáo súåi vaâo phoâng. Nhûng ngúâi hêìu vöën thêåt thaâ vúái nhûäng ngûúâi thúå sùn, àïën noái löå cho hoå biïët hïët mûu kïë. Cöng chuáa baão riïng múâi möåt thiïëu nûä: "Caác em cöë nhõn àûâng coá ngoá túái guöìng keáo súåi nheá". Saáng höm sau vua cho triïåu mûúâi hai ngûúâi thúå sùn àïën, hoå vaâo phoâng khöng chuá yá gò àïën guöìng súåi. Vua laåi baão sû tûã: - Maây àaánh lûâa tao. àuáng laâ àaân öng röìi, vò chuáng khöng nhòn gò àïën guöìng keáo súåi. Sû tûã àaáp: - Hoå biïët laâ bõ thûã thaách nïn cöë nhõn àêëy. Nhûng vua nhêët àõnh khöng tin sû tûã nûäa. Ngaây naâo mûúâi hai ngûúâi thúå sùn cuäng theo vua ài sùn, caâng ngaây vua caâng yïu quñ hoå. Möåt höm trong khi hoå ài sùn, thò àûúåc tin vúå chûa cúái cuãa nhaâ vua sùæp túái. Ngûúâi vúå chû a cûúái chñnh thûác nghe vêåy àêu khöí quaá. Tim bõ nhoái lïn ngaä lùn xuöëng àêët bêët tónh nhên sûå. Vua tûúãng laâ ngúâi thúå sùn yïu quñ cuãa mònh bõ laâm sao vöåi chaåy laåi cûáu... Vua laåi thaáo bao tay êëy thò thêëy chiïëc nhêîn mònh àaä tùång cho ngûúâi vúå chûa c- ûúái thûá nhêët. Vua nhòn mùåt nhêån ra naâng. Loâng vua höìi höåp, vua hön naâng luác naâng múã mùæt, vua baão: - Em laâ cuãa anh, anh laâ cuãa em. Thiïn haå khöng ai thay àöíi àûúåc àiïìu êëy. Vua phaái sûá giaã àïën gùåp ngûúâi vúå chûa cûúái kia xin naâng quay vïì nûúác vò vua àaä coá vúå röìi. Ai àaä tòm thêëy chiïëc chòa khoaá cuä thò khöng cêìn àïën chiïëc múái nûäa. Sau àoá hön lïî àûúåc cûã haânh. Sû tûã àûúåc tha töåi, vò quaã laâ noá noái àuáng sûå thêåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  6. 6 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Cêu truyïån ca ngúåi phêím chêët töët àeåp cuãa ngûúâi con gaái vaâ tònh yïu bêët diïåt. Vúái tònh yïu chên chñnh, con ngûúâi luön tòm àûúåc haånh phuác daâi lêu. 6 CON THIÏN NGA Ngaây xûa coá möåt öng vua ài sùn úã möåt khu rûâng lúán, vua àuöíi àuöíi theo möåt con thuá hùng quaá nïn quên hêìu khöng ai theo kõp. Töëi àïën, vua àûáng lùång nhòn quanh, thêëy mònh àaä bõ laåc àûúâng, khöng tòm àûúåc löëi ra. Böîng vua thêëy coá möåt muå giaâ, àêìu lùæc lû ài túái: àoá laâ möåt muå phuâ thuyã. Vua baão muå: -Naây cuå, cuå coá thïí laâm ún chó cho töi löëi ra khoãi rûâng àûúåc khöng? Muå àaáp: - Têu bïå haå, àûúåc chûá. Caái àoá giaâ laâm àûúåc, nhûng vúái möåt àiïìu kiïån maâ nïëu bïå haå khöng chêëp nhêån thò bïå haå khöng bao giúâ ra àûúåc khoãi rûâng naây vaâ seä chïët àoái úã àêy. http://www.ebooks.vdcmedia.com
  7. 7 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI Vua hoãi: - Àiïìu kiïån gò húã cuå? - Giaâ coá möåt àûáa con gaái àeåp nhêët àúâi. Bïå haå chûa tûâng thêëy ai àeåp àïën thïë àêu, thêåt xûáng àaáng laâm vúå vua. Nïëu bïå haå àöìng yá lêëy noá laâm hoaâng hêåu thò giaâ seä chó àúâng cho bïå haå ra khoãi rûâng. Trong luác hoaãng súå, vua bùçng loâng ngay. Muå giaâ dêîn vua àïën ngöi nhaâ nhoã cuãa muå. Con gaái muå ngöìi bïn lûãa. Cö àûáng dêåy ra àoán vua ngay, nhû àaä sùén saâng chúâ vua àïën. Vua thêëy cö tuyïåt àeåp nhûng khöng thñch, nhòn cö, vua caãm thêëy rúân rúån. Sau khi vua àùåt cö lïn mònh ngûåa thò muå chó àûúâng cho vua. Vua vïì àïën cung àiïån laâm lïî cûúái. Nguyïn vua àaä lêëy vúå möåt lêìn vaâ hoaâng hêåu sinh àûúåc baãy con, saáu trai möåt gaái, vua yïu quñ vö cuâng. Súå ngûúâi dò gheã àöëi vúái con mònh khöng töët maâ coân coá thïí laâm khöí chuáng nûäa vua àûa chuáng àïën úã möåt toaâ lêu àaâi hiu quaånh giûäa rûâng sêu. Lêu àaâi rêët kñn, àûúâng ài àïën khoá maâ tòm àûúåc, chñnh vua cuäng khöng tòm ra àûúâng nïëu khöng àúåc möåt baâ laäo cho möåt quêån chó coá pheáp laå. Khi vua neám quêån chó vïì phña trûúác, noá seä tûå gúä ra vaâ chó àûúâng cho vua. Nhaâ vua luön luön ài thùm caác con yïu dêëu, nïn hoaâng hêåu àïí yá àïën sûå vùæng mùåt cuãa vua, Muå dò gheã toâ moâ muöën biïët vua ài vaâo rûâng möåt mònh laâm gò. Muå beân cho thõ vïå cuãa vua nhiïìu tiïìn, chuáng noái löå bñ mêåt cho muå biïët vaâ noái caã àïën cuöån chó biïët àûa àûúâng. Muå bûát rûát khöng yïn têm, maäi cho àïën luác muå tòm ra àûúåc chöî vua àïí cuöån chó. Muå beân may möåt söë aáo loát bùçng luåa trùæng vaâ khêu buâa vaâo vò muå hoåc àûúåc ñt pheáp cuãa meå. Möåt höm, vua ruöíi ngûåa ài sùn vùæng, muå mang aáo ài theo cuöån chó dêîn àûúâng vaâo rûâng. Boån treã thêëy tûâ xa coá boáng ngúâi àïën tûúãng laâ cha yïu dêëu, vöåi vui mûâng chaåy laåi àoán. Muå beân tung truâm lïn möîi àûáa möåt caái aáo, aáo vûâa àuång vaâo ngûúâi thò chuáng biïën ra thiïn nga bay vûúåt qua rûâng biïën mêët. Muå húán húã vïì nhaâ, tû úãng laâ àaä trûâ àûúåc luä con chöìng. Nhûng muå khöng ngúâ laâ coân cö con gaái khöng chaåy ra àoán cha cuâng caác anh. Möåt höm, vua àïën thùm caác con thò chó thêëy con gaái thöi. Vua hoãi: - Caác anh con àêu? Cö àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  8. 8 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Trúâi úi, cha yïu dêëu! Caác anh con ài mêët röìi, boã laåi mònh con. Röìi cö kïí cho vua nghe cö àûáng úã cûãa söí nhòn thêëy nhûäng gò, caác anh cö hoáa thiïn nga bay qua rûâng thïë naâo, vaâ àûa cho vua xem nhûäng löng chim cö nhùåt àûúåc úã ngoaâi sên. Vua rêët buöìn baä nhûng khöng ngúâ laâ hoaâng hêåu laâm viïåc àöåc aác êëy. Vua súå cö gaái cuäng bõ mêët nöët nïn àõnh mang cö ài cuâng. Nhng cö súå dò gheã nïn xin vua haäy àïí cö úã laåi toaâ lêu àaâi trong rûâng àïm êëy nûäa. Cö gaái àaáng thûúng nghô buång: - Mònh khöng thïí úã àêy lêu àûúåc nûäa, mònh phaãi tòm caác anh múái àûúåc. Àïm àïën, cö tröën vaâo rûâng. Cö ài suöët àïm höm êëy caã ngaây höm sau, maäi àïën luác mïåt quaá khöng ài àúåc nûäa. Luác àoá, cö thêëy möåt chiïëc lïìu hoang. Cö b- ûúác vaâo thò thêëy möåt cùn buöìng coá saáu chiïëc giûúâng nhoã. Nhng cö khöng daám nùçm vaâo chiïëc naâo, maâ chui xuöëng nùçm úã gêìm giûúâng, àõnh nguã àïm àoá trïn nïìn àêët rùæn. Nhûng túái luác mùåt trúâi sùæp lùån cö nghe coá tiïëng laâo xaâo vaâ thêëy saáu con thiïn nga bay qua cûãa söí chui vaâo. Chuáng ngöìi xuöëng àêët, thöíi lêîn cho nhau, cho bay hïët löng; böå löng thiïn nga truát ra nhû möåt chiïëc aáo loát. Cö gaái nhêån ra caác anh mònh, mûâng lùæm, chui úã gêìm giûúâng ra. Caác anh tröng thêëy em cuäng mûâng rúä chùèng keám. Nhûng vui chùèng àúåc bao lêu, caác anh baão em: - Em khöng úã àêy àûúåc àêu. Àêy laâ saâo huyïåt cuãa boån cûúáp, chuáng vïì thêëy em seä giïët em mêët. Em hoãi: - Thïë caác anh coá caách naâo che chúã em khöng? Caác anh noái: - Khöng, vò möîi töëi, caác anh chó coá thïí truát böå löng thiïn nga, hiïån nguyïn hònh ngûúâi trong möåt khùæc àöìng höì, sau àoá laåi phaãi biïën thaânh thiïn nga. Em khoác hoãi: - Thïë khöng coá caách naâo giaãi thoaát caác anh aâ? Caác anh àaáp: http://www.ebooks.vdcmedia.com
  9. 9 TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI - Khöng àûúåc àêu! Khoá lùæm. Trong saáu nùm, em khöng àûúåc noái àúåc cû- úâi. Trong thúâi gian êëy, em phaãi may cho caác anh saáu chiïëc aáo loát nhoã bùçng hoa thuyá cuác. Nïëu em noái nûãa lúâi laâ cöng toi hïët. Caác anh vûâa noái xong thò möåt khùæc àöìng höì àaä qua, caác anh laåi biïën thaânh thiïn nga bay qua cûãa söí mêët. Cö gaái nhêët àõnh giaãi thoaát cho caác anh, duâ coá phaãi hy sinh tñnh maång. Cö rúâi boã chiïëc lïìu hoang, vaâo giûäa rûâng, leo lïn cêy nguã àïm. Saáng höm sau, cö ài haái hoa thuyá cuác vaâ bùæt àêìu khêu aáo. Cö chùèng noái nùng àûúåc vúái ai maâ cuäng chùèng buöìn heá miïång cûúâi. Cö chó ngöìi möåt chöî chùm chuá laâm. Möåt thúâi gian àaä qua. Vua xûá êëy cuâng thúå sùn vaâo rûâng tòm thuá, àïën cêy cö ngöìi. Hoå goåi cö: - Cö haäy xuöëng àêy vúái chuáng töi, chuáng töi khöng haåi gò cö àêu. Cö chó lùæc àêìu. Hoå hoãi döìn maäi, cö liïìn neám xuöëng cho hoå chiïëc dêy chuyïìn àeo cöí bùçng vaâng, túãng laâm nhû thïë cho hoå yïn ài. Nhûng hoå vêîn khöng chõu thöi, cö liïìn vûát chiïëc thùæt lûng cuãa cö xuöëng. Thêëy vêîn chûa öín cö vûát thïm nõt bñt têët, röìi dêìn dêìn dêìn vûát têët caã caác thûá mùåc trïn ngûúâi coá thïí vûát à- ûúåc, àïën nöîi cö chó coân chiïëc aáo loát. Nhûäng ngûúâi thúå sùn khöng vò thïë maâ chõu luâi. Hoå treâo lïn cêy, ùém cö xuöëng àûa àïën trûúác mùåt vua. Vua hoãi: - Naâng laâ ai? Naâng ngöìi trïn cêy laâm gò? Cö khöng àaáp. Vua duâng àuã caác thûá tiïëng vua biïët maâ cö vêîn cêm nhû hïën. Nhûng cö àeåp quaá khiïën loâng vua rung àöång. Vua yïu cö tha thiïët. Vua khoaác aáo ngûåc cho cö, àùåt cö lïn kiïåu ngöìi trûúác mònh àûa vïì cung àiïån. Vua cho cö mùåc quêìn aáo sang troång, cö àeåp löång lêîy nhû möåt ngaây nùæng àeåp, nhûng cö vêîn khöng noái nûãa lúâi. Vua àûa cö laåi ngöìi úã baân ùn, cho ngöìi bïn mònh. Daáng àiïåu nhu mò vaâ e lïå cuãa cö khiïën vua rêët haâi loâng. Vua noái: - Ta thiïët tha muöën lêëy cö naây, ta khöng lêëy möåt ai khaác trong thiïn haå àêu. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2