intTypePromotion=3

Tổng quan về kinh tế vi mô

Chia sẻ: Truong Van Kien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
363
lượt xem
93
download

Tổng quan về kinh tế vi mô

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của khóa học Nắm được các khái niệm, nguyên lý cơ bản và công cụ phân tích làm cơ sở cho các môn học sau. Hiểu được những nguyên lý cơ bản về cung cầu và các trạng thái của thị trường Hiểu được hành vi của người tiêu dùng trong các điều kiện ràng buộc Hiểu được hành vi của công ty trong các cấu trúc thị trường khác nhau. Hiểu được tác động của các chính sách chính phủ đến nền kinh tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan về kinh tế vi mô

 1. KINH TẾ VI MÔ 
 2. Mục Tiêu Của Khóa Học Nắm được các khái niệm, nguyên lý cơ bản và công cụ phân tích làm cơ sở cho các môn học sau.  Hiểu được những nguyên lý cơ bản về cung cầu và các trạng thái của thị trường   Hiểu được hành vi của người tiêu dùng trong các điều kiện ràng buộc  Hiểu được hành vi của công ty trong các cấu trúc thị trường khác nhau.  Hiểu được tác động của các chính sách chính phủ đến nền kinh tế.
 3. Phân Bổ Thời Gian  Giảng dạy: 50%  Trắc nghiệm + Bài tập : 30%  Thảo luận nhóm: 20%
 4. Nội Dung Khóa Học  Bài 1: Giới thiệu (1 tuần)  Bài 2: Phân tích cung cầu thị trường (3 tuần) Cung, Cầu, Các trạng thái thị trường, Hệ số co giãn, Ảnh hưởng của các chính sách chính phủ  Bài 3: Lý thuyết tiêu dùng (2 tuần) Lý thuyết lợi ích, Lý thuyết đường bàng quan  Bài 4: Lý thuyết hãng (2 tuần) Lý thuyết sản xuất, Lý thuyết chi phí, Lý thuyết lợi nhuận  Bài 5: Các cấu trúc thị trường (3 tuần) Cạnh tranh hoàn hảo, Độc quyền, Cạnh tranh độc quyền, Độc quyền nhóm  Bài 6: Thị trường các yếu tố sản xuất (1 tuần) Thị trường lao động, Thị trường vốn, Thị trường đất đai  Bài 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường (1 tuần) Các thất bại thị trường, Vai trò của chính phủ
 5. B ài1   Tổng  uan  i Tế    ô Q K nh  ViM Slide 2-5
 6. N éidung    Sù  khan  Õ m hi  N hu  u  sù  n hi t cÇ vµ  cÇ t Õ  Sù  khan  Õ m ,sù ùa  hi   l chän  chiphÝ  hé vµ    c¬   ThÕ   í  giicña  ® ¸ ® æ i sù  nh   Sù ùa  l chän  cña    x∙héi Slde  6 i 2­
 7. Sù  khan  Õ m hi  Sù  khan  Õ m hi – Sù  khan  Õ m   hi x¶y a    c  r khic¸ nguån ùc  Ó   l ® s¶n  xuÊt r c¸ hµng    dÞch      a  c  ho¸ ( vô) kh«ng  ® ñ  Ó  ho¶  ∙ m äinhu  u  ® t m n    cÇ u cña con ng­ êi  . Slde  7 i 2­
 8. K h¸  Ö m     nh Õ   ini vÒ ki t häc  Ki t   nh Õ häc – Lµ m ét «n khoa häc nghin cøu c¸ høc vËn   m ª ch t hµnh cña  étnÒ n  nh Õ     m   ki t nãichung  c¸ øng  vµ  ch  xö  cña õng hµnh  ª ki t    ing t t vin  nh Õ nãirª – N ghin cøu c¸ ª ch t høc con ng­êi  ph© n bæ  c¸c  nguån lùc cã gii n ( í h¹ khan hi m ) Ó  t Õ  ® ho¶ m ∙ n  nhu  u  cÇ cña  hä – N ghin  ª cøu  ch høc ùa  c¸ t l chän  con  ­êi cña  ng Slde  8 i 2­
 9. Ki t   nh Õ häc    «  ki t   vim vµ  nh Õ häc    vÜ m«  Ki t   nh Õ häc    « vÜ m – N ghin  ª cøu hµnh    vicña  étnÒ n  nh Õ   m   ki t vÒ   Æ tt ng hÓ m  æ t • L¹   t m ph¸ • ThuÕ • ThÊtnghi p   Ö • T¨ t­ ng rëng  nh Õ ki t • Th­¬ng  ¹  m iquèc Õ t Slde  9 i 2­
 10. Ki t   nh Õ häc    «  ki t   vim vµ  nh Õ häc    vÜ m«  Ki t   nh Õ häc    « vim – N ghin  ª cøu  Ö c a  vi r quyÕ t® Þnh    cña  c    c¸ c¸ nh© n  hoÆ c cña  ng h∙ • ¤  Ô m nhi • Q uyÕ t® Þnh    s¶n xuÊt • C h¨   m sãc søc khoÎ • G io  ¸ dôc Slde  10 i 2­
 11. Ki t   nh Õ häc hùc  t chøng ki t   nh Õ häc  chuÈn ¾ c t  Ki t   nh Õ häc hùc  t  Ki t   nh Õ häc chuÈn  chøng:lª quan   in  t c:lª quan  Õ n  ¾  in  ® ® Õ n  ch ý  ¶i c¸ l gi   vi c  ¸ gi  Ö ® nh  ¸chñ  khoa  häc,c¸ vÊn    c  quan cña  c    c¸ c¸ ® Ò   ang Ýnh  m t nh© n. nh© n  qu¶  VÝ    n  dô:cÇ ph¶i    VÝ    hµ  ­í dô:N n c  cho  nh  ª t   si vin huª qui® Þnh  ¸xăng    gi  nhµ  igi Î ví  ¸r. thÊp  h¬n  ¸t t­ gi hÞ r êng hÕ   í  y a  t giig© r bu«n Ëu  ng  l x¨ qua 
 12. Sù  khan  Õ m hi  S¶n  xuÊt – Lµ nh÷ng  t® éng  ho¹  chuyÓ n    c  ho¸ c¸ nguån  l t   ùc µinguyª vµo r n  tong  c  c¸ s¶n  phÈm   Ó   ® tª dï iu  ng  N guån ùc  l hoÆ c  u è  yÕ t s¶n  xuÊt – YÕ u  è  Ç u  t ® l nh÷ng  u  è  ­î sö  vµo µ  yÕ t ® c  dông  Ó   ® s¶n  xuÊt r nh÷ng  con  ­êi   a  g×  ng   m ong  uèn m Slde  12 i 2­
 13. Sù  khan  Õ m hi  N guån ùc  l hoÆ c  u è  yÕ t s¶n  xuÊt – §Êt® ai   • N guån ùc ù  ª hay  ãn  l t nhin  m quµ  cña ù  ª t nhin – Lao  éng ® • N guån ùc  l con  ­êi ng Slde  13 i 2­
 14. Sù  khan  Õ m hi  N guån ùc  l hoÆ c  u è  yÕ t s¶n  xuÊt – Vèn  Ö n  hi vËt • N h÷ng  nguån ùc  ­î to a r l ® c ¹ r tong  s¶n  xuÊt – Vèn  con  ­êi ng • TÝch uü õ  ¸ dôc  ® µo ¹ cña  ­êil l t gio  vµ  to  ng  ao  ® éng Slde  14 i 2­
 15. Sù  khan  Õ m hi  N guån ùc  l hoÆ c  u è  yÕ t s¶n  xuÊt – Kü  ng  n¨ qu¶n ý l • Lµ  ­êicã  ng   kh¶  ng æ   n¨ t chøc,qu¶n ý  ® ¸   l vµ  nh  gi  c  ¸c¸ nguån ùc l • C hÊp nhËn ñir r  o • §­a a  c  r c¸ quyÕ t® Þnh  b¶n    nh    c¬  vÒ ki doanh Slde  15 i 2­
 16. Sù  khan  Õ m hi  H µng    c  iH µng    nh Õ ho¸kh¸ ví  ho¸ki t – H µng   µ  ho¸ l nh÷ng hø  em  ¹  t ® licho con ng­ êisù ho¶  ∙ vµ  ® ã    t m n  do  chóng  gi r cã  ¸tÞ. – H µng ho¸ nh t  µ nh÷ng hµng ho¸  ki Õ l  hay  dÞch vô ® ­î c s¶n xuÊt a t  r õ nh÷ng nguån  l khan  Õ m . ùc  hi Slde  16 i 2­
 17. Sù  khan  Õ m hi  D Þch  vô – Thùc  Ö n  hi nh÷ng  Ö m   cho  étng­êi nhi vô  m     nµo  ã ® Slde  17 i 2­
 18. B a  vÊn  Ò   nh Õ   b¶n ® ki t c¬   S¶n  xuÊtc¸    ig×? xuÊtnh­ hÕ    S¶n    t nµo?  S¶n  xuÊtcho  ?   ai Slde  18 i 2­
 19. C¸ t c hµnh  ª ki t vi n  nh Õ  H é  a  ×nh gi ®  D oanh  nghi p Ö  C hÝnh  phñ C ¸ hµnh vin ki c t ª nh t  m ôc tª Õ iu vµ  h¹n chÕ  kh¸c nhau nh­ng vi c r Ö a  quyÕ t® Þnh  èng    gi nhau Slde  19 i 2­
 20. M «  h×nh  n  nh Õ nÒ ki t H µng  ,dÞch  ho¸  H µng  ,dÞch  ho¸  vô vô t­ ThÞ r êng  hµng  ho¸ Ti n  Ò Ti n  Ò ( hitª C  iu) (Doanh hu) t ThuÕ ThuÕ H é  a  ×nh gi ® C hÝnh  D oanh  nghi p Ö phñ Tr  îcÊp Tr  îcÊp YÕ u  è t YÕ u è  t s¶n    xuÊt  s¶n    Ti n  Ò Ti n  Ò xuÊt   (Thu nhËp) (   ChiphÝ)  t­ ThÞ r êng  u è yÕ t Slde  20 i 2­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản