intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Sự di truyền liên kết với giới tính (Kèm đáp án)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
104
lượt xem
20
download

Trắc nghiệm sinh: Sự di truyền liên kết với giới tính (Kèm đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: sự di truyền liên kết với giới tính (kèm đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Sự di truyền liên kết với giới tính (Kèm đáp án)

 1. S di truy n liên k t v i gi i tính Câu 1 Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính đư c phát hi n đ u tiên b i: A) Moocgan B) Menđen C) Coren và Bo D) Oatxơn và Cric Đáp án A Câu 2 H ên tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng: A) Di truy n các tính tr ng gi i tính mà gen quy đ nh chúng n m trên các NST thư ng B) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST Y C) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST X D) Di truy n các tính tr ng thư ng mà gen quy đ nh chúng n m trên NST gi i tính Đáp án D Câu 3 Mô t nào sau đây là không đúng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính : A) Nhi u gen liên k t v i gi i tính đư c xác minh là n m trên NST gi i tính X B) Hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là hi n tư ng di truy n c a các tính tr ng thư ng mà các gen đã xác đ nh chúng n m trên NST gi i tính C) Trên NST Y đa s các loài h u như không mang gen D) M t s NST gi i tính do các gen n m trên các NST thư ng chi ph i s di truy n c a chúng đư c g i là di truy n liên k t v i gi i tính Đáp án D Câu 4 Trong trư ng h p di truy n liên k t v i gi i tính, gen n m trên các NST gi i tính X, k t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau do: A) Có s thay đ i quá trình làm b , làm m trong quá trình lai
 2. B) Do s khác bi t trong c p NST gi i tính cơ th b và m nên b m không đóng vai trò như nhau trong quá trình di truy n các tính tr ng C) Do có hi n tư ng di truy n chéo, cơ th XX s ch truy n gen cho con XY th h sau D) Do có hi n tư ng di truy n th ng, cơ th XY s ch truy n gen cho con XY th h sau Đáp án B Câu 5 Đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đi m di truy n c a gen l n quy đ nh tính tr ng thư ng n m trên NST gi i tính X: A) Tính tr ng có xu hư ng d bi u hi n cơ th mang c p NST gi i tính XX B) Có hi n di truy n chéo C) T l phân tính c a tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i D) K t qu c a phép lai thu n và lai ngh ch khác nhau Đáp án A Câu 6 Đ phân bi t hi n tư ng di truy n qua các gen n m trên NST thư ng v i hi n tư ng di truy n liên k t v i NST gi i tính X ngư i ta d a vào các đ c đi m nào? A) Gen trên NST thư ng không có hi n tư ng di truy n chéo B) Gen trên NST thư ng luôn luôn bi u hi n gi ng nhau c hai gi i C) Gen trên NST thư ng cho k t qu gi ng nhau trong phép lai thu n ngh ch D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 7 B nh nào dư i đây c a ngư i b nh là do đ t bi n gen l n di truy n liên k t v i gi i tính: A) B nh thi u máu huy t c u đ hình lư i li m B) H i ch ng Claiphentơ C) B nh mù màu D) H i ch ng Tơcnơ Đáp án C Câu 8 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y.
 3. Trong qu n th s có bao nhiêu ki u gen và ki u giao ph i khác nhau? A) 3 ki u gen, 6 ki u giao ph i B) 3 ki u gen, 3 ki u giao ph i C) 6 ki u gen, 4 ki u giao ph i D) 5 ki u gen, 6 ki u giao ph i Đáp án D Câu 9 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. C p nào dư i đây đư c coi là c p lai thu n ngh ch A) ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY D) ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY Đáp án B Câu 10 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n đ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính(các tính tr ng bi u hi n không gi ng nhau hai gi i) A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B đúng Đáp án A Câu 11 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n đ n hi n tư ng phân tính theo gi i tính: A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XWY D) A và B đúng
 4. Đáp án -D Câu 12 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 1 m t đ : 1 m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) A và B đúng Đáp án -D Câu 13 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 1 ru i cái m t đ : 1 ru i đ c m t tr ng A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XwXw x ♀ XWY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XWXW x ♀ XwY Đáp án B Câu 14 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây s cho t l phân tính 3 ru i m t đ : 1 ru i m t tr ng trong đó ru i m t tr ng đ u là ru i đ c: A) ♂XWXw x ♀ XWY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XwY D) ♂XwXw x ♀ XWY Đáp án A Câu 15 ru i gi m gen W quy đ nh tính tr ng m t đ , gen w quy đ nh tính tr ng m t tr ng m t tr ng n m trên NST gi i tính X không có alen tương ng trên NST Y. Phép lai nào dư i đây d n s cho t l phân tính 1 : 1: 1: 1 h lai: A) ♂XWXW x ♀ XwY
 5. B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XWXw x ♀ XWY D) ♂XwXw x ♀ XWY Đáp án B Câu 16 Đ c đi m nào dư i đây không ph i là đ c đi m c a b nh di truy n do gen l n liên k t v i NST gi i tính X ngư i: A) B nh có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do gen l n đ t bi n không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch B) M mang gen b nh tr ng thái d h p s làm bi u hi n m t n a s con trai C) B m mang gen b nh s truy n gen b nh cho m t n a s con gái D) Ngư i n khó bi u hi n b nh do mu n bi u hi n gen b nh ph i tr ng thái đ ng h p Đáp án C Câu 17 B nh di truy n do gen l n liên k t v i NST Gi i tính X ngư i có xu hư ng d bi u hi n ngư i nam do: A) NST gi i tính X b b t ho t nên gen b nh trên NST gi i tính X không gây bi u hi n ngư i n XX B) Do trong qu n th , m là ngư i mang gen b nh nên truy n gen b nh cho con trai C) ngư i nam gen l n đ t bi n d dàng xu t hi n tr ng thái đ ng h p và bi u hi n b nh D) ngư i nam gen l n bi u hi n trên NST X không có alen bình thư ng tương ng trên Y át ch Đáp án D Câu 18 B nh máu khó đông ngư i r t khó g p n do: A) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i tính X, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i tr ng thái đ ng h p. Ngư i nam XY do ch có m t NST gi i tính X nên ch c n m t gen là đ đ gây b nh
 6. B) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i t ínhY nên ch bi u hi n ngư i nam, ngư i n mang c p NST gi i tính XX nên mu n bi u hi n gen ph i x y ra đ t bi n chuy n đo n NST mang gen đ t bi n qua NST X C) b nh do gen l n đ t bi n n m tên NST gi i t ính X, ngư i n m c b nh s có bi u hi n n ng n hơn so v i ngư i nam do đó b ch t s m d n đ n k t qu là b nh ít g p ngư i n hơn so v i nam D) A và C đúng Đáp án A Câu 19 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B và con trai đ u m c b nh khó đông,m bình thư ng , nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) Con tri đã nh n gen b nh t b B) m không mang gen b nh XHXH C) m mang gen b nh tr ng thái d h p XHXh D) Toàn b con gái c a hai ngư i này s có ki u gen d h p t XHXh Đáp án C Câu 20 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B m c b nh máu khó đông,m bình thư ng, ông ngo i m c b nh khó đông, nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) Con gái c a h không bao gi có ngư i m c b nh B) 100% s con trai c a h s m c b nh C) 50% s con trai c a h có kh năng m c b nh D) 100% s con gái c a h s m c b nh Đáp án C Câu 21 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng
 7. B m c b nh máu khó đông, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh máu khó đông, H có m t ngư i con gái bình thư ng. Con gái c a h l y ch ng hoàn toàn bình thư ng, nh n đ nh nào dư i đây là đúng: A) kh năng m c b nh con c a h là 50% B) 100% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng C) 50% s con trai c a h hoàn toàn bình thư ng D) 50% s con gái c a h s m c b nh Đáp án C Câu 22 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng kh năng đ m t c p v ch ng sing con gái m c b nh máu khó đông có th đư c g p trong tình hu ng sau: A) b m c b nh, m bình thư ng, ông ngo i m c b nh B) b m c bênh, m bình thư ng, ông bà ngo i bình thư ng nhưng có c u m c b nh C) b m c b nh, m bình thư ng nhưng có dì m c b nh D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 23 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng B m bình th ơng, ông n i m c b nh máu khó đông, ông bà ngo i bình thư ng, kh năng h sinh con trai m c b nh s là A) 12,5% B) 50% C) 25% D) 0% Đáp án D Câu 24 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng
 8. M t ngư i nam m c bênh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra đư c đ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C Câu 25 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng M t ngư i nam m c b nh l y m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m m c b nh, kh năng h sinh ra đư c đ a con gái kho m nh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C Câu 26 ngư i b nh máu khó đông do gen l n h n m trên NST X quy đ nh, gen H quy đ nh máu đông bình thư ng M t ngư i nam bình thư ng k t hôn v i m t ngư i n bình thư ng nhưng có b m c b nh, hk năng h sinh ra đư c đ a con kho m nh là bao nhiêu? A) 75% B) 25% C) 50% D) 100% Đáp án A Câu 27 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn. M tam th x b đen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn đen, mèo đ c 50% đen,50% hung
 9. B) Mèo cái: 50%đen: 50% tam th , mèo đ c 100% đen C) Mèo cái: 50% đen:50% tam th , mèo đ c 100% hung D) Mèo cái:50% đen:50% tam th , mèo đ c:50% đen:50% hung Đáp án D Câu 28 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn m hung x b đen, t l màu lông c a các mèo con s là: A) Mèo cái toàn đen, mèo đ c toàn hung B) Mèo cái toàn tam th , mèo đ c toàn hung C) Mèo cái toàn tam th , mèo đ c toàn đen D) Mèo cái toàn hung, mèo đ c toàn đen Đáp án B Câu 29 mèo, gen B quy đ nh màu lông đen n m trên NST gi i tính X, gen B quy đ nh màu lông hung, mèo cái d h p v gen này có màu lông tam th do gen B tr i không hoàn toàn Mèo đ c tam th ch có th xu t hi n trong trư ng h p: A) m lông đen, b lông hung, mèo b b r i lo n phân ly c p NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY B) m lông hung, b lông đen, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY C) m lông đen, b lông hung, m b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY D) m lông hung, b lông hung, b b r i lo n phân ly căp NST gi i tính, mèo đ c tam th có NST gi i tính là XXY Đáp án A Câu 30 h ên tư ng di truy n th ng trong di truy n kiên k t v i gi i tính là hi n tư ng A) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST X do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau
 10. B) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST Y do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th khác gi i th h sau C) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST X do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th khác gi i th h sau D) Gen quy đ nh tính tr ng n m trên NST Y do đó cơ th mang c p NST gi i tính XY tính t ng luôn luôn đư c truy n cho cá th cùng gi i th h sau Đáp án D Câu 31 b nh t t nào dư i đây ngư i gây ra b i đ t bi n gen l n trên NST Y: A) Mù màu B) Máu khó đông C) t t dính ngón tay s 2 và s 3 D) B nh teo cơ Đáp án C Câu 32 b nh nào dư i đây ngư i gây ch bi u hi n nam gi i: A) Mù màu B) Máu khó đông C) t t có túm lông tai D) h i ch ng Tơcnơ Đáp án C Câu 33 b nh di truy n nào dư i dây ngư i hi n đã có th đi u tr đư c m t ph n và cho phép ngư i b nh s ng m t cu c s ng g n như bình thư ng A) B nh teo cơ B) b nh máu khó đông C) h i ch ng Tơcnơ D) h i ch ng Claiphentơ Đáp án B Câu 34 Ý nghĩa trong s n xu t c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là: A) Giúp phân bi t gi i tính giai đo n s m, nh t là gia c m B) Tăng cư ng hi u qu c a phép lai thu n ngh ch trong vi c t o ưu th lai C) ch n đôi giao ph i thích h p d t o ra các bi n d t h p monhgmu n
 11. D) t t c đ u đúng Đáp án A Câu 35 Ý nghĩa trong c a hi n tư ng di truy n liên k t v i gi i tính là đ i v i y h c là A) Giúp phân bi t gi i tính c a thai nhi giai đo n s m B) Giúp tư v n di truy n và d phòng đ i v i các b nh di truy n liên k t v i gi i tính C) Giúp h n ch s xu t hi n trong trư ng h p b t thư ng c a c p NST gi i tính D) Giúp hi u đư c nguyên nhân và cơ ch gây ra các trư ng h p b t thư ng v s lư ng c a c p NST gi i tính Đáp án B Câu 36 ngư i ta g i b nh mù màu và b nh máu khó đông là b nh c a nam gi i vi: A) b nh gây ra do đ t bi n gen l n trên NST Y không có alen tương ng trên NST X B) b nh gây ra do đ t bi n gen tr i trên NST X không có alen tương ng trên NST Y C) b nh gây ra do đ t bi n gen tr i trên NST Y không có alen tương ng trên NST X D) b nh gây ra do đ t bi n gen l n trên NST X không có alen tương ng trên NST Y Đáp án D Câu 37 s di truy n c a các tính tr ng đư c quy đ nh b i gen trên NST Y có đ c đi m như th nào? A) ch bi u hi n cơ th đ c B) ch bi u hi n cơ th cái C) Có hi n tư ng di truy n chéo D) ch bi u hi n cơ th XY Đáp án D
 12. Câu 38 s di truy n c a các b nh t t đư c quy đ nh b i gen đ t bi n trên NST Y ngư i có đ c đi m như th nào? A) Ch bi u hi n ngư i nam B) b luôn luôn truy n b nh t t cho con trai C) Tính ch t tr i ho c l n c a gen đ t bi n không có ý nghĩa D) t t c đ u đúng Đáp án -D Câu 39 gà gen tr i R quy đ nh lông v n, gen r quy đ nh gen không v n n m trên NST X đ có th s m phân bi t tr ng và mái khi gà m i n b ng tính tr ng trên NST X ngư i ta ph i th c hi n phép lai nào? A) ♂XRXR x ♀XrY B) ♂XrXr x ♀XRY C) ♂ð R X X@ x r X R Y R D XB X X@ x r r Y Đáp án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản