intTypePromotion=1

Trường hợp phình động mạch chủ ngực bụng và trên động mạch thận điều trị tại BV Bình Dân

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
29
lượt xem
0
download

Trường hợp phình động mạch chủ ngực bụng và trên động mạch thận điều trị tại BV Bình Dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là tìm đặc điểm nhóm bệnh phình ĐMC ngực-bụng và trên ĐM thận về dịch tễ, về chỉ định, về điều trị và KQ để rút kinh nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi hồi cứu tất cả các bệnh nhân bị phình ĐMC ngực-bụng và trên ĐM thận, điều trị tại BV Bình Dân từ năm 1990 đến hết tháng 9 năm 2003 trong các bệnh án lưu trử nhằm đạt được những mục tiêu trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trường hợp phình động mạch chủ ngực bụng và trên động mạch thận điều trị tại BV Bình Dân

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> 210 TRÖÔØNG HÔÏP PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ NGÖÏC-BUÏNG<br /> VAØ TREÂN ÑOÄNG MAÏCH THAÄN ÑIEÀU TRÒ TAÏI BV BÌNH DAÂN<br /> Vaên Taàn* vaø coäng söï<br /> <br /> TOÙM LÖÔÏC<br /> Ñaët vaán ñeà: Phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM thaän khoâng phaûi laø hieám. ÔÛ BV Bình Daân, nhöõng TH naày<br /> chieám 22% caùc phình ÑMC noùi chung. Ña soá nhaäp vieän ñaõ coù trieäu chöùng naëng hoaëc BC vôõ, doïa vôõ vaø coù chæ<br /> ñònh PT baét buoäc hoaëc CC hoaëc baùn CC. Duø moå CC hay CT, PT phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM thaän raát<br /> phöùc taïp vaø coù theå gaây BC vaø TV cao.<br /> Muïc tieâu NC: Tìm ñaëc ñieåm nhoùm beänh phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM thaän veà dòch teã, veà chæ ñònh, veà<br /> ñieàu trò vaø KQ ñeå ruùt kinh nghieäm.<br /> Ñoái töôïng vaø phöông phaùp: Chuùng toâi hoài cöùu taát caû caùc beänh nhaân bò phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM<br /> thaän, ñieàu trò taïi BV Bình Daân töø naêm 1990 ñeán heát thaùng 9 naêm 2003 trong caùc beänh aùn löu tröû nhaèm ñaït<br /> ñöôïc nhöõng muïc tieâu treân.<br /> Keát quaû: Trong thôøi gian treân, chuùng toâi ñaõ ñieàu trò cho 210 BN phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM thaän, tæ<br /> leä nam/nöõ laø 1.3, tuoåi trung bình laø 66. Sau khi coù ñònh beänh, 19 TH phình ÑMC nhoùm I, vì chöa coù maùy tim<br /> phoåi nhaân taïo, chuùng toâi chuyeån qua vieän Tim tp HCM, 191 TH coøn laïi chuùng toâi ñieàu trò.<br /> 70% caùc TH coù chæ ñònh moå vì ñaõ vôõ, doïa vôõ hoaëc coù trieäu chöùng naëng. 30% ñöôïc ñieàu trò baûo toàn vì hoaëc<br /> tuùi phình nhoû chöa coù trieäu chöùng, hoaëc vì nguy cô PT quaù cao khoâng chaáp nhaän ñöôïc ôû nhöõng tuùi phình lôùn<br /> nhöng chöa gaây ra BC, hoaëc coù chæ ñònh moå nhöng ngöôøi beänh töø choái.<br /> Nhieàu PT khaùc nhau ñöôïc öùng duïng nhö moå gheùp ÑMC, moå gheùp vaø taïo hình, moå taïo hình, moå baéc caàu<br /> tröïc tieáp hay ngoaøi cô theå tuøy theo tình traïng tuùi phình, tuùy theo cô ñòa vaø theå traïng ngöôøi beänh, tuøy theo<br /> phöông tieän trang thieát bò PT, gaây meâ-hoài söùc hieän coù.<br /> ÔÛ nhoùm theo doõi, thì coù chæ ñònh moå hoaëc khi tuùi phình lôùn treân 6 cm, hoaëc tuùi phình gaây ra BC.<br /> Keát quaû cho thaáy tæ leä TV laø 18.6 % ôû nhoùm moå vaø 17.5 % ôû nhoùm theo doõi trong voøng 30 ngaøy. Nhöõng<br /> nguyeân nhaân gaây TV chính trong nhoùm moå laø soác maát maùu vaø roái loaïn ñoâng maùu coøn trong nhoùm theo doõi laø<br /> vôõ töï do, khoâng can thieäp PT kòp.<br /> Baøn luaän: Phình ÑMC ngöïc-buïng vaø phình ÑMC treân ÑM thaän thöôøng gaëp ôû BV Bình Daân, ña soá nhaäp<br /> vieän vì ñaõ coù BC. Vì thieáu phöông tieän PT, gaây meâ-hoài söùc, nhöõng chæ ñònh ñieàu trò cuûa chuùng toâi coøn chöa trieät<br /> ñeå. ÔÛ caùc nöôùc tieân tieán, ngoïaì tröø caùc TH ñaõ bò BC phaûi moå sôùm, chæ ñònh PT chöông trình cho caùc TH phình<br /> ÑMC ngöïc-buïng vaø treân thaän lôùn hôn 6 phaân. Ñaïi ña soá laø gheùp noái tröïc tieáp qua PT qui öôùc hay noäi maïch.<br /> Maëc duø BC coøn cao maø lyù do chính laø roái loaïn chöùc naêng caùc boä phaän treân vaø döôùi keïp trong thôøi gian keïp<br /> ÑMC, tæ leä TV qua nhieàu baùo caùo cho thaáy trong khoaûng 10%. Tæ leä TV trong nhoùm beänh ñieàu trò cuûa chuùng toâi<br /> cao laø do haàu heát ñaõ bò BC tröôùc, ñaëc bieät trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1990 ñeán naêm 1996.<br /> Nhieàu NC ñaõ ñöôïc öùng duïng laøm giaûm ñöôïc tæ leä BC vaø TV coù yù nghóa nhö giaûm aùp löïc cho tim, giaûm thôøi<br /> gian thieáu maùu noùng, giaûm chuyeån hoùa cô baûn cho caùc boä phaän döôùi keïp, phoøng ngöøa roái loaïn ñoâng maùu hay<br /> cung caáp ñuû dòch cho caùc taïng döôùi keïp baèng caùch truyeàn dòch tröïc tieáp vaøo töøng taïng qua ÑM.<br /> Keát luaän: Ñoái vôùi chuùng toâi, phaãu thuaät phình ÑMC ngöïc-buïng vaø phình ÑMC treân ÑM thaän coøn laø moät<br /> thaùch thöùc lôùn. Chuùng toâi ñang khaéc phuïc nhöõng khoù khaên ñeå chæ ñònh PT ñuùng möùc, öùng duïng nhöõng phöông<br /> phaùp PT tròeät ñeå, gaây meâ-hoài söùc toát hoøng ñaït ñöôïc KQ ñieàu trò nhö ôû caùc nöôùc tieân tieán.<br /> 210 CASES OF THORACO-ABDOMINAL AA AND SUPRARENAL AA TREATED AT<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 543<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> BINH DAN HOSPITAL<br /> <br /> Van Tan et al * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 543 - 555<br /> <br /> ABSTRACT<br /> Background: Thoraco-abdominal AA and suprarenal AA are not rare. In our hospital, 22% of such AA is<br /> found. Almost came to us with complications ie rupture, contained rupture, visceral compression or narrowing<br /> (even obtructing) of aortic lumen and its tributaries.<br /> Surgical treatment is still very complicated and serious complications, difficult to avoid.<br /> Purpose: We study the particularities of epidemiology, of therapeutic indications and of results.<br /> Patients and Method: A retrospective study of the thoraco-abdominal AA and suprarenal AA treated at<br /> Binh Dan hospital from 1990 to September 2003.<br /> Results: During this period, we treated 210 patients having such kind of AA that the male/female ratio is<br /> 1.3, the middle age, 66. After making the diagnosis, there are 19 patients of TAA (group I) that we tranferred to<br /> HCM Heart Institute, 191 remainings TAA (group II, III and IV) that we take care are studied.<br /> 70% has had surgical treatment that almost of the aneurysms are broken, contained rupture or having had<br /> severely symptomatic events. 30% must be followed up because of small and asymptomatic aneurysms, of<br /> very high surgical risk and of denying surgical intervention.<br /> As techniques, a group of variable procedures is applied ie graft replacement, graft and plasty, plasty,<br /> direct bypass or extraanatomic bypass belonging to the nature, the site of aneurysms, the status of patients and<br /> the disponible equipment. Almost are operated in urgent or semiurgent situations.<br /> As early results, for the operated cases, the death rate is 18.6% and for the follow-up cases, 17.5%.<br /> Hemorragic shock, coagulation defect and free rupture of aneurysms are the major death causes.<br /> Discussion: The thoraco-abdominal AA and suprarenal AA are not rare in the aortic disease group of our<br /> patients.<br /> Because our equipment is’nt up date, the indications of elective surgical treatment are limited and some<br /> procedures ar’nt radical.<br /> In advanced countries, the elective surgical or the endovascular repair is usually applied for any patients<br /> having aneurysms larger than 6 cm.<br /> The death rate of elective surgical patients in many reports is around 10%, despite the complications are<br /> significantly high. The death rate of our sery is high because almost of patients are operated in urgent or<br /> semiurgent situation, especially in the period 1990-1996.<br /> Many researches aiming to protect the viscera above and below the aortic cross clamping from visceral<br /> function failure after operation got good results. The problems are focused in reducing the cardiac stress,<br /> reducing the ischemia-revascularization time, reducing the basal metabolism of the affected organs or<br /> providing sufficient blood, solution to the vicera during operation via selective perfusion.<br /> Conclusion: The surgical treatment of thoraco-abdomnal AA and suprarenal AA is still a challenge for us.<br /> We must try to overcome some fields of difficulties as equipment, as surgical techniques, as anesthesic –<br /> reanimation to have appropriate indications, to apply radical procedures and to get good results.<br /> nhoùm naày chieám töø 15-25% trong taát caû phình ÑMC.<br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Khi phình nhoû thöôøng khoâng coù trieäu chöùng, phaùt<br /> Phình ÑMC ngöïc-buïng vaø treân ÑM thaän khoâng<br /> hieän tình côø nhôø chuïp hình ngöïc hay khaùm vuøng<br /> phaûi hieám. Theo caùc taùc giaû nöôùc ngoaøi [28,29] thì<br /> buïng treân. Phình gaây trieäu chöùng thöôøng lôùn hôn 5-6<br /> <br /> 544<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> phaân. Theo baûng phaân loaïi cuûa Crawford thì, khoâng<br /> keå phình ÑMC ôû ñoaïn leân (nhoùm I), ñoaïn ngang<br /> (nhoùm II), phình ÑMC ngöïc buïng vaø treân ÑM thaän<br /> ñöôïc chia laøm 3 nhoùm: Nhoùm III laø nhoùm tuùi phình<br /> ngöïc-buïng, bao goàm phình töø ÑMC ngöïc xuoáng,<br /> nhoùm VI laø nhoùm tuùi phình chính naèm treân ÑM<br /> thaän, töø cô hoaønh, nhoùm treân ÑM thaän laø nhoùm maø<br /> tuùi phình leân treân 1 hay 2 ÑM thaän.<br /> ÔÛ BV Bình Daân, trong thôøi gian töø 1990 ñeán heát<br /> naêm 2002, coù 196 TH phình ÑMC ngöïc-buïng hay<br /> phình treân ÑM thaän trong soá 906 TH phình ÑMC noùi<br /> chung ñeán ñieàu trò, chieám tæ leä phình ÑMC treân ÑM<br /> thaän so vôùi toaøn nhoùm phình ÑMC chuû laø 22%. Haàu<br /> heát phaûi moå vì ñaõ gaây BC.<br /> Moå an toaøn nhoùm naày vaãn coøn laø moät thaùch thöùc<br /> lôùn cho caùc nhaø PT maïch maùu [1,2,3,17], BC vaø TV<br /> sau moå cao, lyù do laø vì raát khoù duy trì hay ruùt ngaén<br /> thôøi gian maát maùu nuoâi naõo, nuoâi caùc taïng vaø tuõy<br /> soáng trong luùc keïp ÑMC ôû möùc cao. Keïp ÑMC nhö<br /> vaäy coøn laøm taêng haäu taûi tim, coù theå daãn ñeán thieáu<br /> maùu döôùi noäi maïc gaây nhoài maùu cô tim, loaïn nhòp<br /> tim daãn ñeán TV [19]. Ngoaøi ra, ñöôøng moå ngöïc–buïng<br /> ngang qua cô hoaønh (daàu xeû cô hoaønh theo kieåu naøo<br /> hay khoâng xeû) cuõng laøm giaûm chöùc naêng hoâ haáp treân<br /> 20%, coù theå gaây suy hoâ haáp, nhaát laø ôû nhöõng ngöôøi ñaõ<br /> bò beänh phoåi kinh nieân, phaûi giuùp thôû trong haäu phaãu<br /> maø nhöõng haäu quaû naëng neà do giuùp thôû keùo daøi thì<br /> khoâng löôøng tröôùc ñöôïc [3,20,21].<br /> Muïc tieâu NC<br /> NC veà ñaëc ñieåm, chæ ñònh ñieàu trò vaø KQ sôùm<br /> phình ÑMC ngöïc-buïng vaø phình ÑMC treân ÑM thaän<br /> ñeå ruùt kinh nghieäm veà:<br /> - Caùc chæ ñònh moå, chæ ñònh theo doõi.<br /> - Chuaån bò tieàn phaãu, gaây meâ-hoài söùc vaø chaêm<br /> soùc haäu phaãu.<br /> - Choïn löïa caùc phöông phaùp PT hoøng giaûm tæ leä<br /> BC vaø TV.<br /> Phöông phaùp vaø ñoái töôïng<br /> Hoài cöùu taát caû nhöõng BN bò phình ÑMC ngöïcbuïng hay phình ÑMC treân ÑM thaän ñieàu trò taïi BV<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Bình Daân töø naêm 1990 ñeán thaùng 9 naêm 2003 veà ñaëc<br /> ñieåm, veà chæ ñònh ñieàu trò: phaãu thuaät hay chöa phaãu<br /> thuaät vaø keát quaû sôùm.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ NHAÄN XEÙT<br /> Ñaëc ñieåm dòch teã, chaån ñoaùn<br /> * Tuoåi vaø phaùi<br /> <br /> Trong thôøi gian treân, chuùng toâi ñaõ ñieàu trò cho<br /> 210 BN bò phình ÑMC ngöïc-buïng hay phình ÑMC<br /> treân ÑM thaän. Soá treân goàm coù 117 nam vaø 93 nöõ tuoåi<br /> trung bình laø 69.<br /> Baûng 1: Phaân phoái tuoåi vaø phaùi<br /> Tuoåi<br /> < 18<br /> 18-29<br /> 30-39<br /> 40-49<br /> 50-59<br /> 60-69<br /> 70-79<br /> 80-89<br /> Toång soá<br /> <br /> Nam<br /> 0<br /> 2<br /> 3<br /> 10<br /> 24<br /> 33<br /> 41<br /> 7<br /> 117<br /> <br /> Nöõ<br /> 1<br /> 4<br /> 7<br /> 12<br /> 11<br /> 22<br /> 24<br /> 9<br /> 93<br /> <br /> Toång soá<br /> 1<br /> 6<br /> 10<br /> 22<br /> 35<br /> 55<br /> 65<br /> 16<br /> 210<br /> <br /> * Laâm saøng<br /> <br /> Ña soá ñöôïc chuyeån ñeán töø Trung taâm Chaån ñoaùn<br /> MEDIC, soá coøn laïi chuyeån ñeán töø caùc BV noäi khoa maø<br /> lyù do nhaäp vieän chính laø töùc ngöïc, meät, naëng ñaàu,<br /> khoù thôû chieám hôn 85% caùc TH.<br /> Beänh söû<br /> <br /> Ngoaøi tieàn caên huùt thuoác laù 65% ôû nam vaø 13% ôû<br /> nöõ, gaàn 50% TH ñaõ coù moät quaù trình ñieàu trò cao<br /> huyeát aùp, beänh tim vaø ñau chaân caùch hoài.<br /> Baûng 2: Laâm saøng<br /> Laâm saøng<br /> Ñau töùc ngöïc<br /> Meät<br /> Naëng ñaàu, HA cao<br /> Khoù thôû, vieâm phoåi<br /> Khoái u buïng<br /> Yeáu chi döôùi<br /> Soác thieáu maùu<br /> <br /> Soá TH<br /> 76<br /> 54<br /> 52<br /> 34<br /> 51<br /> 14<br /> 11<br /> <br /> Ñònh beänh<br /> <br /> Xaùc ñònh nhôø xeùt nghieäm hình aûnh, töø chuïp hình<br /> loàng ngöïc ñeán CT xoaén, 100% thaáy ñöôïc tuùi phình<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 545<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> cuõng nhö moät soá caùc maïch nhaùnh.<br /> <br /> Baûng 5: Phaân phoái nhöõng toån thöông ñaïi theå cuûa caùc<br /> tuùi phình (n=191)<br /> <br /> Baûng 3: Hình aûnh<br /> Chaån ñoaùn hình aûnh<br /> Chuïp hình ngöïc<br /> DSA<br /> CT scan caûn quang<br /> MRI<br /> CT xoaén<br /> <br /> Soá TH<br /> 210<br /> 121<br /> 103<br /> 27<br /> 8<br /> <br /> Sau khi chuïp hình ngöïc, SA vaø khaùm buïng thaáy<br /> tuùi phình, ngoaøi nhöõng tröôøng hôïp vôõ hay doïa vôõ, ñeå<br /> coù chæ ñònh ñieàu trò, chuùng toâi cho chuïp DSA ÑMC.<br /> Trong tröôøng hôïp khoâng chuïp DSA ñöôïc, chuùng toâi<br /> cho laøm hoaëc CT scan coù caûn quang (CTA), hoaëc MRI<br /> hoaëc CT xoaén.<br /> Ña soá laø phình ñoaïn ÑMC ngöïc–buïng vaø ñoaïn<br /> buïng döôùi thaän keùo daøi leân treân ÑM thaän, sau ñoù laø<br /> phình ñoaïn ÑMC ngöïc xuoáng, soá coøn laïi laø phình<br /> ñoaïn ÑMC leân vaø ngang (quai) nhöng cuõng coù tröôøng<br /> hôïp phình lieân tuïc nhieàu ñoaïn hay phình ñoaïn naày,<br /> heïp ñoaïn khaùc.<br /> Baûng 4: Phaân phoái caùc ñoaïn phình<br /> Ñoaïn ÑMC phình<br /> ÑMC ngöïc leân ñôn thuaàn (Nh. I)<br /> Quai ÑMC ñôn thuaàn (Nh. I)<br /> Phình ÑMC ngöïc leân vaø quai (Nh. I)<br /> Phình ÑMC ngöïc ôû quai vaø xuoáng (Nh. I)<br /> Phình ÑMC töø quai ñi xuoáng (Nh.II)<br /> ÑMC ngöïc-buïng töø cô hoaønh (Nh. III)<br /> Phình ÑMC treân vaø döôùi ÑM thaän (Nh. IV)<br /> Phình ÑMC ngöïc vaø ngöïc-buïng<br /> Phình laãn heïpÑMC ngöïc vaø ngöïc-buïng<br /> Phình ÑMC vaø phình ÑM chaäu<br /> Phình ÑMC vaø heïp ÑM chaäu-ñuøi<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá TH<br /> 6<br /> 4<br /> 3<br /> 6<br /> 35<br /> 70<br /> 25<br /> 9<br /> 7<br /> 29<br /> 16<br /> 210<br /> <br /> Vì chöa coù maùy tim phoåi nhaân taïo, chuùng toâi chæ<br /> giöõ 191 tröôøng hôïp phình ngöïc-buïng nhoùm II, III vaø<br /> IV ñeå dieàu trò, 19 tröôøng hôïp ôû nhoùm I, chuùng toâi<br /> chuyeån qua Vieân Tim tp HCM.<br /> Treân hình aûnh, caùc tuùi phình coù nhöõng toån<br /> thöông ñaïi theå khaùc nhau khi nhaäp vieän nhö lôùn ( ><br /> 6 phaân) hay nhoû (< 6 phaân), vôõ noäi maïc (1 lôùp), doïa<br /> vôõ (2 lôùp) hay vôõ (3 lôùp) cuûa thaønh maïch, taùch vaùch<br /> (dissequant), vieâm (inflammation), daïng hình thoi<br /> (fusiform), daïng tuùi (sacciliform)...<br /> <br /> 546<br /> <br /> Toån thöông ñaïi theå<br /> Phình > 6 phaân ñöôøng kính<br /> Phình < 6 phaân<br /> Phình khoâng xaùc ñònh ñöôøng kính<br /> Vôõ noäi maïc, maùu cuïc laøm heïp loøng<br /> Phình vôõ, doïa vôõ<br /> Phình-heïp töøng ñoaïn<br /> Phình hình thoi<br /> Phình hình tuùi<br /> Phình nhieàu daïng<br /> Phình vieâm (chæ tính ca PT)<br /> Phình boùc taùch type B (A disseùquant)<br /> <br /> Soá TH<br /> 97<br /> 64<br /> 49<br /> 14<br /> 38<br /> 16<br /> 136<br /> 16<br /> 17<br /> 9<br /> 7<br /> <br /> Döïa treân caû xeùt nghieäm laãn hình aûnh, ngoaøi<br /> nhöõng toån thöông keát hôïp vôùi ÑM chaäu, nhieàu tröôøng<br /> hôïp coù keát hôïp vôùi caùc toån thöông cuûa nhöõng ÑM<br /> khaùc nhö heïp hay phình caùc ÑM taïng, ÑM thaän, ÑM<br /> caûnh, ÑM vaønh vaø ÑM caùc chi.<br /> Baûng 6: Phaân phoái nhöõng toån thöông cuûa caùc ÑM<br /> khaùc<br /> Toån thöông<br /> Heïp hay ngheït ÑM vaønh (LS & ECG)<br /> Heïp ÑM caûnh, phình caûnh (LS & SA)<br /> Heïp vaø daõn caùc ÑM taïng (SA & PT)<br /> Heïp hay ngheït ÑM thaän (LS &DSA)<br /> Heïp, ngheït ÑM caùc chi (LS,SA, DSA)<br /> Phình–heïp ÑM chaäu (LS,SA,DSA)<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá TH<br /> 8<br /> 4<br /> 4<br /> 12<br /> 10<br /> 13<br /> 51<br /> <br /> Tæ leä<br /> 3.8<br /> 1.9<br /> 1.9<br /> 5.8<br /> 4.7<br /> 6.2<br /> 25%<br /> <br /> Nhöõng beänh keát hôïp khaùc ngoaøi toån thöông cuûa<br /> ÑM hay do haäu quaû cuûa toån thöông ÑM cuõng thöôøng<br /> gaëp.<br /> Baûng 7: Phaân phoái nhöõng beänh keát hôïp khaùc<br /> Beänh keát hôïp<br /> Thieåu naêng vaønh, nhoài maùu cô tim<br /> Suy tim<br /> Loaïn nhòp<br /> Hôû van ÑM chuû<br /> Baùn lieät<br /> Gan-thaän ña nang<br /> Soûi maät<br /> Roái loaïn tieâu hoùa, XH tieâu hoùa<br /> Suy thaän maïn<br /> Thaân caâm, teo<br /> Cao huyeát aùp<br /> Takayasu<br /> Baát thöôøng caùc maïch maùu taïng<br /> Thieåu naêng thuaàn hoaøn chi döôùi<br /> <br /> Soá TH<br /> 8<br /> 4<br /> 1<br /> 7<br /> 5<br /> 2<br /> 3<br /> 3<br /> 10<br /> 4<br /> 94<br /> 4<br /> 7<br /> 23<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> Vieâm phoåi maïn, lao phoåi<br /> U xô TLT<br /> Ung thö caùc taïng<br /> Toång soá<br /> <br /> 10<br /> 2<br /> 3<br /> 190 (90%)<br /> <br /> Chæ ñònh ñieàu trò:<br /> Vì thieáu phöông tieän phaãu thuaät cuõng nhö gaây<br /> meâ-hoài söùc, nhöõng tröôøng hôïp phình ÑMC leân vaø<br /> quai ÑMC ñeàu ñöôïc chuyeån Vieän Tim thaønh phoá Hoà<br /> Chí Minh. Trong nghieân cöùu naày veà ñieàu trò, chuùng<br /> toâi chæ ñeà caäp ñeán 191 tuùi phình sau quai ÑMC.<br /> Chæ ñònh theo doõi Chöa phaãu thuaät:<br /> <br /> Ñieàu trò baûo toàn ñöôïc chæ ñònh ôû trong nhöõng tình<br /> huoáng sau:<br /> Baûng 8: Chæ ñònh theo doõi, ñieàu trò baûo toàn<br /> Nhöõng tình huoáng<br /> Phình < 6 cm, khoâng trieäu chöùng<br /> Phình lôùn > 6 cm, töø choái moå<br /> Phình vôõ khoâng kòp moå<br /> Moå beänh öu tieân khaùc<br /> Phình lôùn + beänh naëng ñi keøm<br /> Toång soá<br /> <br /> Soá TH<br /> 43<br /> 2<br /> 4<br /> 2<br /> 6<br /> 57(30%)<br /> <br /> Chæ ñònh phaãu thuaät:<br /> <br /> Vì tính chaát phöùc taïp cuûa phaãu thuaät cuõng nhö<br /> phöông tieän hieän coù cuûa beänh vieän, chuùng toâi raát caân<br /> nhaéc trong chæ ñònh phaãu thuaät. Chuùng toâi chæ ñònh<br /> moå cho nhöõng tröôøng hôïp tuùi phình lôùn hôn 6 phaân,<br /> caùc tuùi phình gaây bieán chöùng nhö vôõ, doïa vôõ, heïp<br /> naëng hay ngheït do thuyeân taéc caùc ÑM phuï thuoäc nhö<br /> ÑM caùc taïng, ÑM caùc chi vaø caùc tuùi phình lôùn gaây<br /> cheøn eùp. Nhöõng tuùi phình coøn laïi coù ñöôøng kính nhoû<br /> hôn 6 phaân, chöa coù trieäu chöùng hay bieán chöùng ñeàu<br /> ñöôïc theo doõi. Nhöõng tröôøng hôïp tuùi phình lôùn hôn 6<br /> phaân nhöng vì tuoåi treân 80 bò suy kieät naëng, khoâng ñi<br /> laïi ñöôïc hoaëc treû hôn nhöng bò suy ña cô quan nhö<br /> suy tim, suy thaän, suy hoâ haáp, suy gan, baïi lieät, ung<br /> thö caùc taïng giai ñoaïn cuoái, tieåu ñöôøng ñieàu trò chöa<br /> oån, suy hoaïi mieån nhieåm, nhöõng tröôøng hôïp bò<br /> nhöõng beänh ngoaïi khoa khaùc caàn moå tröôùc vaø nhöõng<br /> beänh töø choái moå ñeàu xeáp vaøo nhoùm theo doõi.<br /> Nhöõng tình huoáng ñöôïc chæ ñònh phaãu thuaät<br /> trong nhoùm beänh nghieân cöùu cuûa chuùng toâi nhö sau:<br /> Baûng 9: Phaân phoái nhöõng tình huoáng coù chæ ñònh<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> phaãu thuaät (n=134)<br /> Nhöõng tình huoáng<br /> Soá TH<br /> Phình N-B > 6 cm<br /> 50<br /> Phình N-B vôõ, doaï vôõ, boùc taùch<br /> 52<br /> Phình N-B gaây bieán chöùng<br /> 7<br /> Phình N-B +phình < thaän lôùn hay phình ÑM chaäu<br /> 20<br /> lôùn<br /> Phình-heïp N-B nhieàu ñoaïn gaây thieáu maùu xa<br /> 5<br /> Toång soá<br /> 134 (70%)<br /> <br /> Chuaån bò tröôùc moå<br /> Sau khi tìm hieåu chöùc naêng caùc boä phaän quan<br /> troïng nhö tim, phoåi, thaän, tuïy qua thaêm khaùm laâm<br /> saøng vaø xeùt nghieäm. Neáu coù baát thöôøng thì hoäi chaån<br /> chuyeân khoa ñeå ñöôïc söûa chöõa, giaûi thích cho thaân<br /> nhaân roõ nhöõng bieán chöùng - töû vong coù theå xaåy ra vaø<br /> nhöõng chi phí (maùu, plasma, oáng gheùp) vôùi söï ñoàng yù<br /> cuûa ho. Hoäi chaån vôùi baùc só gaây meâ-hoài söùc, noùi roõ veà<br /> phöông phaùp vaø thôøi gian phaãu thuaät ñeå chuaån bò<br /> phöông tieän gaây meâ, phaãu thuaät vaø hoài söùc..<br /> Choïn löïa phaãu thuaät<br /> Ñöôïc thöïc hieän tuøy toån thöông vaø cô ñòa ngöôøi<br /> beänh nhö gheùp noái ÑMC chæ ñònh cho nhöõng tröôøng<br /> hôïp phình lôùn doïa vôõ hay ñaõ vôõ. Gheùp noái vaø taïo hình<br /> chæ ñònh cho nhöõng tröôøng hôïp phình ÑMC caû treân<br /> laãn döôùi ÑM thaän maø phaàn phình treân ÑM thaän<br /> khoâng lôùn, caàu noái ngoaøi (extraanatomic by-pass) nhö<br /> caàu noái ÑM naùch-ÑM ñuøi, caàu noái trong laø caàu noái<br /> ÑMC vaø ÑM chaäu hay ñuøi. Nhöõng caàu noái naày ñöôïc<br /> chæ ñònh cho nhöõng tröôøng hôïp phình ÑMC coù ngheït<br /> hay heïp loøng laøm giaûm doøng chaûy, nhöõng beänh nhaân<br /> ñang bò nhieåm truøng vuøng loàng ngöïc, trung thaát,<br /> vuøng oå buïng hay sau phuùc maïc vaø ôû nhöõng beänh<br /> nhaân bò huyeát aùp cao vaø coù cheânh leäch huyeát aùp ôû tay<br /> vaø chaân.<br /> * Phaãu thuaät:<br /> <br /> - Ñöôøng vaøo: Cho nhöõng tröôøng hôïp phình nhoùm<br /> II vaø phình nhoùm III, chuùng toâi ñi ñöôøng sau phuùc<br /> maïc, töø caïnh roán traùi leân phía beân ñeán söôøn 9 vaø xeû<br /> cô hoaønh (Nhoùm II) hoaëc ñeán söôøn 12 (Nhoùm III) maø<br /> 50% tröôøng hôïp phaûi xeû cô hoaønh, beänh nhaân ôû theá<br /> naèm hôi nghieâng qua phaûi. Cho nhoùm IV, chuùng toâi<br /> vaøo buïng qua ñöôøng moå giöõa treân vaø döôùi roán, beänh<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 547<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2