intTypePromotion=1
ADSENSE

Cán bộ lãnh đạo đồng phú

Xem 1-20 trên 75 kết quả Cán bộ lãnh đạo đồng phú
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo nhà trường cho CBQL trường tiểu học, phù hợp với tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  pdf133p bakerboys02 27-04-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 4468/2021/QĐ-BYT ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế. Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc48p hoalanvender 25-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đối với hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh từ năm 1997 đến năm 2015; chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó, bước đầu đúc kết một số kinh nghiệm có thể tiếp tục tham khảo, vận dụng trong thời gian tới.

  pdf188p tomjerry001 23-10-2021 11 3   Download

 • Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật được thành lập theo Quyết định số 65/CT ngày 05/03/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ). Viện có chức năng “Điều tra nghiên cứu và sử dụng các tài nguyên động vật, thực vật nhiệt đới, các hệ sinh thái đặc trưng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và xuất khẩu phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các vùng lãnh thổ và cả nước, bảo vệ môi trường sống, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực sinh thái học và tài nguyên sinh vật”.

  pdf5p viwendy2711 05-10-2021 10 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là cán bộ quản lý các trường phải là những người có năng lực, có trình độ chuyên môn vững vàng, có kỹ năng tổ chức và quản lý tốt, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, là người tiên phong trong việc thực hiện đổi mới giáo dục.

  pdf15p chubongungoc 23-09-2021 16 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo nhà trường cho CBQL trường tiểu học, phù hợp với tình hình phát triển giáo dục tiểu học ở địa phương theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  pdf133p tomcangxanh90 19-08-2021 2 0   Download

 • Đề tài này có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại tổ chức, cung cấp các thông tin về ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng công việc của cán bộ, công chức thuế Đồng Nai. Trên cơ sở đó, giúp ban lãnh đạo tìm ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế góp phần vào sự phát triển bền vững cho tổ chức.

  pdf106p sonhalenh01 06-06-2021 4 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài luận văn là đề xuất một số giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC tại UBND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như bộ máy quản lý hành chính nhà nước của huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf101p mucnang111 23-04-2021 54 16   Download

 • Mục tiêu của đề tài luận văn là đề xuất một số giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như bộ máy quản lý nhà nước của Huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

  pdf97p mucnang111 23-04-2021 15 5   Download

 • Hoạt động trải nghiệm là một hình thức dạy học có ý nghĩa quan trọng trên cả ba mặt giáo dưỡng, giáo dục và phát triển, nhất là đối với những nội dung có tính thời sự như chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông, hoạt động trải nghiệm có thể tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, vừa góp phần thực hiện một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, vừa có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Lịch sử trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay.

  pdf8p vivirginia2711 09-12-2020 24 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài luận văn là đề xuất một số giải pháp có căn cứ khoa học và tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như bộ máy quản lý nhà nước của Huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

  pdf102p sosua999 14-07-2020 108 38   Download

 • Huyện đảo Phú Quý nằm trên vùng biển Nam Trung Bộ của Việt Nam. Bài báo trình bày kết quả phân tích đánh giá tài nguyên vị thế và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên vị thế của huyện đảo Phú Quý. Các phương pháp nghiên cứu chính được áp dụng bao gồm phương pháp điều tra khảo sát thực địa và phương pháp phân tích. Nhờ ưu thế về vị trí địa lý, về hình thể các đảo và vị trí phân bố lẻ loi trên biển, huyện đảo Phú Quý sở hữu những giá trị to lớn về tài nguyên vị thế.

  pdf8p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 69 5   Download

 • Đảng bộ Đông Hoàng đã sớm nghĩ đến việc đào tạo, bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ nữ. Song do chưa nhận thức đầy đủ vai trò của phụ nữ, lại chưa có đủ phương hướng chủ trương bồi dưỡng đúng đắn, nên số cán bộ nữ hàng năm tăng chậm. Đối với những chị em được đề bạt, chưa bồi dưỡng được tốt, chưa tạo điều kiện cho chị em hoạt động. Khi đưa vào Đảng đưa vào các cương vị lãnh đạo, chị em phát huy tác dụng còn bị hạn chế. Bài viết thông tin đến các bạn công tác bồi dưỡng cán bộ nữ của Đảng bộ xã Đông Hoàng.

  pdf6p kethamoi5 02-06-2020 14 0   Download

 • Bài viết trình bày về tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp uỷ, đảng đoàn còn có nghĩa là làm cho các ngành, các bộ phận thấy được trách nhiệm của ngành mình, bộ phận mình đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác cán bộ nữ, làm tốt nhiệm vụ được phân công, không nên khoán việc đó cho riêng các ban tổ chức hoặc ban phụ vận. Ở các cơ quan đông phụ nữ cũng như ở các ban, các vụ tổ chức cán bộ, cần có cán bộ chuyên trách theo dõi và làm công tác quản lý đội ngũ cán bộ nữ, tránh hiện tượng lơi lỏng, xáo trộn như thời gian vừa qua.

  pdf12p nangthothubon_vn20 08-06-2020 25 0   Download

 • Quy chế quản trị Công ty được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và vận dụng những thông lệ quốc tế tốt nhất về quản trị công ty phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán và góp phần lành mạnh hoá nền kinh tế. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của các công ty niêm yết...

  pdf13p lanxichen 17-04-2020 50 1   Download

 • Quyết định 1788/2019/QĐ-BLĐTBXH ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc18p solacninh999 05-04-2020 4 0   Download

 • Với mục tiêu tìm hiểu thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn sau đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nghiên cứu tiến hành khảo sát 240 mẫu lao động đã qua đào tạo nghề ở xã Phùng Chí Kiên (huyện Mỹ Hào) và Phú Thịnh (huyện Kim Động) trong giai đoạn 2011-2016, kết hợp với phỏng vấn sâu cán bộ lãnh đạo huyện, xã và lao động đã qua đào tạo nghề trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy tỉnh Hưng Yên rất tích cực ban hành các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tạo việc làm cho người lao động.

  pdf9p mangamanga 29-02-2020 45 3   Download

 • Trong những năm gần đây, nhiều chính khách trong Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và nhiều nhà lãnh đạo các Bộ/Ngành đã phát biểu công khai đòi hỏi các nhà khoa học và các nhà quản lý phải nhanh chóng đưa ra phương pháp tính toán và đánh giá sự đóng góp của tiến bộ KHCN đối với phát triển kinh tế. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính thống, dù chỉ là những nét phác thảo và tư tưởng chỉ đạo ban đầu.

  pdf6p khidoichuoi 08-02-2020 27 0   Download

 • Đề bài: Phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà .văn Kim Lân.. Bài làm..Vợ nhặt là một trong những truyện ngắn hay nhất của Kim Lân và văn học Việt Nam sau  .năm 1945, truyện được in trong tập Con chó xấu xí năm 1962. Vốn xuất thân từ làng quê .Việt Nam nên Kim Lân đã viết nên Vợ nhặt bằng tất cả tâm hồn, tình cảm của một con  .người là con đẻ  của đồng ruộng. Truyện được xây dựng với nhiều tình huống gây  ấn .tượng mạnh đối với người đọc. Song nổi bật trong tác phẩm là giá trị hiện thực và nhân  .đạo...

  doc3p lanzhan 20-01-2020 124 1   Download

 • Bài viết chỉ ra những giá trị triết lý nhân sinh nổi bật của người Khmer trong lễ này, đó là: Tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, qua đó tác giả cho rằng, cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị này nhằm làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phong phú và lành mạnh hơn ở hiện tại và tương lai.

  pdf11p vitunis2711 11-12-2019 49 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cán bộ lãnh đạo đồng phú
p_strCode=canbolanhdaodongphu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2