intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều của luật thanh tra

Xem 1-20 trên 190 kết quả Điều của luật thanh tra
 • Nghị định 161/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  doc1p kevintu 14-08-2009 348 32   Download

 • Bài giảng Những quy định của Luật thanh tra áp dụng trong lĩnh vực y tế trình bày những điều cần biết, các văn bản cần biết, nguyên tắc hoạt động của thanh tra, các hình thức tổ chức thanh tra ở các cơ sở trong ngành y tế, quan điểm về công tác thanh tra y tế, tổ chức thanh tra y tế, thanh tra dược, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra Bộ Y tế,... Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành Y.

  pdf19p taobien 02-06-2014 158 20   Download

 • Phần 1 của tài liệu Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra cung cấp cho người đọc nội dung Luật thanh tra năm 2004, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf153p thuongdanguyetan08 16-04-2019 31 1   Download

 • Bài giảng Luật thanh tra nêu luật thanh tra gồm 5 chương và 70 điều: những quy định chung, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước, hoạt động thanh tra, thanh tra nhân dân, điều khoản thi hành luật thanh tra.

  pdf21p cheap_12 08-07-2014 163 28   Download

 • Nhằm cung cấp cho bạn đọc những văn bản pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và thanh tra một cách có hệ thống. Phần 1 của tài liệu Khiếu nại, tố cáo, thanh tra và các quy định của pháp luật trình bày các nội dung chính sau: Các quy định pháp luật về khiếu nại và tố cáo, luật khiếu nại, tố cáo, nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf247p violympus 12-03-2019 38 4   Download

 • Việc thanh tra thực hiện phương án điều tra thống kê và chấp hành chế độ báo cáo thống kê những năm qua của Thanh tra Thống kê, phần lớn chỉ thực hiện trong nội bộ ngành Thống kê, thực chất đây cũng chỉ là cuộc thanh tra hành chính trong hệ thống thống kê tập trung, việc thực hiện cuộc thanh tra chuyên ngành Thống kê giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thực hiện chức năng quản lý nhà nước còn khiêm tốn.

  pdf31p volkath 29-11-2019 22 3   Download

 • Thông tư số: 05/2015/TT-TTCP quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;...

  pdf22p cuonghuyen0628 13-11-2015 79 1   Download

 • Chỉ thị 03/2013/CT-UBND về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được ban hành nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; nhằm chấn chỉnh kỷ cương hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, góp phần phát ...

  pdf4p hoangphungphilong234 26-04-2014 50 0   Download

 • Các quy định điều chỉnh đối với hoạt động thanh tra lại hiện nay đang tồn tại một số điểm bất cập trên cả phương diện lý luận, thẩm quyền và thời hiệu tiến hành, đã làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thanh tra. Về lý luận, không xác định được thanh tra lại thuộc loại hình nào của thanh tra nhà nước. Về thẩm quyền, việc thanh tra lại chưa bao phủ đối với tất cả các kết quả thanh tra.

  pdf6p vidoha2711 07-09-2020 10 0   Download

 • Điều 2. Phạm vi thanh tra Cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp,...

  pdf28p truongan 10-07-2009 646 125   Download

 • Nghị định số 41/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính Phủ ban hành

  pdf22p lawtttotung1 29-10-2009 220 33   Download

 • Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  doc23p lawcao 30-09-2009 272 27   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thanh tra.CHƯƠNG I N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N GĐ iều 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Đ iều 2 . Phạm vi thanh tra Cơ...

  pdf33p abcdef_42 01-11-2011 90 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xác lập luận cứ khoa học; khảo sát thực trạng về địa vị pháp lý của Luật sư trong giai đoạn điều tra VAHS (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm hoàn thiện chế định về Luật sư trong tố tụng hình sự, nâng cao hiệu quả hoạt động của Luật sư trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình nhằm bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  pdf192p cotithanh000 07-10-2019 39 7   Download

 • Nghị định số: 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục do Thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 9 tháng 5 năm 2013. Nghị định có tổng 7 chương với 29 điều. Trong đó, trình bày về nội dung: quy định chung; tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm và mối quan hệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra giáo dục; điều kiện đảm bảo hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác về hoạt động thanh tra giáo dục; điều khoản thi hành.

  pdf14p tapuaxinhdep 19-05-2013 133 6   Download

 • Nghị định số 161/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 129 5   Download

 • Đề tài nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở pháp luật của phương pháp thanh tra, giám sát của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo cơ sở cho việc xác lập và thực hiện những quyền và nghĩa vụ cơ bản của Thanh tra Ngân hàng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát chức năng của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam.

  pdf25p nguyetdong1 13-04-2017 22 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ THANH TRA Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

  pdf10p luatsuminhtri 25-06-2013 43 2   Download

 • Bài giảng "Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hành chính" cung cấp những kiến thức điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ; nghiên cứu hồ sơ vụ án hành chính; xác định các vấn đề tố tụng có liên quan.

  pdf25p nguaconbaynhay8 13-10-2020 4 0   Download

 • Lâu nay báo chí hay xuất hiện cụm từ “hình sự hóa” các quan hệ kinh tế-dân sự. Và đã có nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động, lâm vào tình trạng phá sản bởi những quyết định khởi tố để cơ quan điều tra vào cuộc, nhiều doanh nhân đang làm ăn thành đạt bỗng chốc trở thành bị can, bị cáo không hoạt động kinh doanh nữa mà chỉ chờ đợi để điều trần với các cơ quan điều tra.

  pdf10p butmauden 02-11-2013 57 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều của luật thanh tra
p_strCode=dieucualuatthanhtra

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2