Giá bán xe hai bánh gắn máy

Xem 1-20 trên 35 kết quả Giá bán xe hai bánh gắn máy
 • Công văn 1390/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán xe hai bánh gắn máy

  pdf1p diennghia 19-08-2009 45 2   Download

 • Công văn 3194/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế xe hai bánh gắn máy

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 66 4   Download

 • Công văn 0115/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

  doc1p giangdien 18-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 20/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán xe hai bánh gắn máy

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 43 1   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 71/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY GHI GIÁ BÁN XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN HÓA ĐƠN GIAO CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG THẤP HƠN GIÁ GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

  pdf11p bunbohue1810 16-06-2010 236 32   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư số 71/2010/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường

  doc8p hatrangtt 29-06-2010 146 27   Download

 • Thông tư số 69/2002/TT-BTC về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Bộ Tài chính ban hànhhướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy...

  pdf10p lawtm6 29-10-2009 129 9   Download

 • Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ, truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối v...

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 70 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf5p caytudang 20-04-2013 59 6   Download

 • Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tạm thời để xác định giá trị hàng xuất khẩu đối với Lào làm cơ sở cho việc cấp giấy phép nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf10p lawxnk6 11-11-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ về việc điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với một số loại xe hai bánh gắn máy mới do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawxnk7 11-11-2009 35 4   Download

 • Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg về việc chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgtvt7 26-11-2009 76 4   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 11/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 01 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ, TRUY THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁY TRÊN ĐỊA B...

  pdf2p shishomaru 15-06-2010 88 4   Download

 • Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 62 3   Download

 • Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành để bổ sung, điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

  pdf2p lawdn1 31-10-2009 60 3   Download

 • Công văn 1207/TCT-TTr của Tổng cục Thuế về việc thực hiện truy thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

  pdf2p myngoc 13-08-2009 47 2   Download

 • Công văn 33/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc giá bán đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô,xe hai bánh gắn máy

  pdf1p trucmoc 16-08-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 72/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi giá tối thiểu của một số nhãn hiệu xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt6 26-11-2009 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2007/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  pdf2p haihoabatbuom 23-04-2010 95 2   Download

 • BAN HÀNH BẢNG GIÁ CHUẨN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ XE HAI BÁNH GẮN MÁY UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf20p haihoabatbuom 23-04-2010 52 2   Download

Đồng bộ tài khoản