intTypePromotion=3

Kế hoạch công tác phổ biến

Xem 1-20 trên 134 kết quả Kế hoạch công tác phổ biến
 • Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.

  doc5p bachma49 06-01-2018 13 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 64 7   Download

 • Báo cáo thực hiện công tác phổ biến GDPL, công tác pháp chế năm học 2017-2018 trình bày nội dung như sau: Tình hình chung (thuận lợi, khó khăn); Công tác tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch; việc thực hiện công tác nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phổ biến GDPL tại đơn vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p manhbinhan 02-05-2018 31 3   Download

 • Quyết định Số 580/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 23 0   Download

 • Biểu số: 09d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số Số lượt cuộc người TT được TT (Cuộc) (Lượt người) ...

  pdf4p banhbeonhanthit 30-07-2013 63 3   Download

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 39 2   Download

 • Biểu số: 08d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 32 2   Download

 • Quyết định số 8137/QĐ­-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

  doc8p daoquocmanh28 13-12-2017 10 0   Download

 • Module THPT 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm do Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền biên soạn. Nội dung module nhằm giúp người học hiểu được sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p minhminh_1 01-12-2014 392 53   Download

 • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

  doc3p vantien2268 20-02-2011 194 27   Download

 • Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf13p lawgd1 04-11-2009 92 5   Download

 • HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ ------Số: 1166/KH–HĐPH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  pdf4p shishomaru 11-06-2010 69 4   Download

 • KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020

  pdf6p cunghoangdao 27-12-2012 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf7p mualan_mualan 03-04-2013 38 3   Download

 • Kế hoạch số 75/KH-BGDĐT về việc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf5p lawgd2 04-11-2009 78 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2013; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.

  pdf14p minhtri2205 29-05-2013 39 2   Download

 • Kế hoạch số 33/KH-UBND về thực hiện đề án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf12p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 32 1   Download

 • Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước của Chính phủ do tỉnh Tuyên Quang ban hành.

  pdf6p minhquanmq 27-03-2014 30 0   Download

 • Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành.

  pdf5p thanhdieutran 14-04-2014 34 0   Download

 • Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf8p hoangphungphilong234 25-04-2014 36 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kế hoạch công tác phổ biến
p_strCode=kehoachcongtacphobien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản