intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãnh đạo của huyện ủy

Xem 1-20 trên 39 kết quả Lãnh đạo của huyện ủy
 • Nhân đạo - hoà bình - hữu nghị là khát vọng chung của nhân loại, là chuẩn giá trị của sự tiến bộ và văn minh mà mọi dân tộc, mỗi quốc gia hằng mong muốn để hướng tới. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là một trong 187 thành viên của phong trào Chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tạo và là chủ tịch danh dự đầu tiên. Hội là tổ chức xó hội - nhân đạo của quần chúng, tập hợp mọi người Việt Nam, không phân...

  pdf84p dellvietnam 23-08-2012 76 12   Download

 • Cải tiến cách lãnh đạo của Huyện ủy là một yêu cầu quan trọng của việc xây dựng Huyện ủy “bốn tốt”. Bài viết trình bày phát huy những kinh nghiệm chỉ đạo của Huyện ủy; phát huy tinh thần tập thể, dân chủ của Huyện ủy, phấn đấu đưa phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Lương tiến lên vững chắc, đồng đều.

  pdf9p kethamoi5 02-06-2020 4 0   Download

 • Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác dân vận, khóa luận sẽ phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận của cấp ủy ở Đảng bộ xã Tân Đông. Đồng thời, khóa luận sẽ đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của cấp ủy Đảng bộ xã Tân Đông trong thời gian tới.

  doc39p hoangsonlam2011 24-05-2020 53 13   Download

 • Trong quá trình tiến hành cuộc vận động xây dựng huyện ủy "bốn tốt" huyện ủy Đông Anh (Hà Nội) đã nắm vững và thực hiện tốt một phương châm của cuộc vận động là: gắn chặt với việc chỉ đạo công tác hằng ngày mà từng bước kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của huyện ủy.

  pdf4p nangthothubon_vn20 02-06-2020 8 0   Download

 • Bài viết giới thiệu một vài kinh nghiệm có liên quan đến việc vận dụng phương châm của Ban bí thư Trung ương Đảng đã đề ra là: “Đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo, chi bộ và hợp tác xã tự làm, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của huyện uỷ”.

  pdf9p nangthothubon_vn20 08-06-2020 7 0   Download

 • Trong quá trình thi hành Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy, tiến hành xây dựng huyện ủy “bốn tốt”, đi đôi với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo của tập thể từng huyện ủy, chúng ta cần xây dựng thành nền nếp và thực hiện tốt chức trách của các huyện ủy viên.

  pdf12p nangthothubon_vn20 02-06-2020 8 0   Download

 • Bài viết trình bày đấu tranh để xây dựng sự nhất trí về đánh giá phong trào huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy; Gắn chặt việc kiện toàn huyện ủy, xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, và xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở "bốn tốt”.

  pdf10p nangthothubon_vn20 08-06-2020 10 0   Download

 • Quá trình thực hiện việc đưa công nhân vào huyện ủy ở Gia Lâm nhằm tăng cường thành phần công nhân trong đội ngũ cán bộ và trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng mới.

  pdf5p nangthothubon_vn20 02-06-2020 5 0   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện - Chuyên đề 1: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Nội dung trình bày chuyên đề gồm: Tổng quan về cấp huyện và lãnh đạo quản lý cấp huyện; phân công công việc và ủy quyền của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý tổ chức và nhân sự của lãnh đạo, quản lý cấp huyện; quản lý ngân sách, tài chính của lãnh đạo quản lý cấp huyện.

  pdf38p nomoney3 10-02-2017 122 13   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ chủ trương và quá trình chỉ đạo công tác phụ nữ của Đảng bộ huyện Hoài Đức từ năm 2005 đến năm 2014. Từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của huyện ủy đối với công tác phụ nữ trong thời gian tới.

  pdf27p truongtien_05 28-03-2018 36 10   Download

 • Bài viết đề cập tới một số vấn đề trong việc kiện toàn các huyện ủy miền núi; mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung.

  pdf10p nangthothubon_vn20 02-06-2020 4 0   Download

 • Bài viết trình bày một vài kết quả và kinh nghiệm bước đầu của huyện ủy Nam Đàn trong việc vận dụng phương châm gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị. Nắm thật vững và vận dụng tốt hơn nữa những phương châm trên, thời gian tới, huyện ủy Nam Đàn nhất định sẽ lãnh đạo, chỉ đạo phong trào trong huyện tiến lên mạnh mẽ, sôi nổi hơn, đồng thời củng cố, xây dựng đảng bộ ngày càng lớn mạnh.

  pdf9p kethamoi5 02-06-2020 4 0   Download

 • Đảng cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước ta, Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trong suốt 82 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, giành độc lập tự do cho đất nước và nhân dân ta....

  doc78p vuhaquocoai 20-05-2013 258 79   Download

 • Bài viết trình bày một số biện pháp bước đầu thi hành nghị quyết của Ban bí thư về sự kiện toàn lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy gắn liền với sự việc chuẩn bị tiến hành đại hội đại biểu của các đảng bộ huyện.

  pdf4p nangthothubon_vn20 02-06-2020 4 0   Download

 • Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hoá dân số từ năm 2011 và theo dự báo sẽ nhanh chóng tiến tới dân số già trong vòng 20 năm tới. Sau khi thực hiện thành công chương trình can thiệp già hoá chủ động tại 2 xã thí điểm của huyện Tiền Hải; Hội Y tế Công cộng Việt Nam đề xuất mở rộng chương trình tại 4 xã khác vào năm 2013. Bài báo này sẽ trình bày kết quả đánh giá ban đầu về tình hình sức khoẻ, sự tham gia và môi trường sống của người cao tuổi trước khi tiến hành chương trình can thiệp tại địa bàn nghiên cứu.

  pdf10p thanos2 22-05-2018 27 3   Download

 • Phong trào phá ấp chiến lược kiểu mẫu Bến Tượng của quân và dân huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, Khu ủy miền Đông, tỉnh ủy Thủ Dầu Một chọn ấp chiến lược Bến Tượng làm điểm chống phá, quyết giành thắng lợi để tác động trong hoàn cảnh miền Đông.

  pdf10p chauchaungayxua 16-10-2019 4 0   Download

 • Tỉnh Nam Hà chúng tôi có 16 huyện, thành và thị uỷ. Đến nay, 6 đảng bộ huyện và thành phố đã tiến hành Đại hội. Chúng tôi đã căn cứ vào tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị về chuyển hướng công tác tổ chức trong tình hình và nhiệm vụ mới, và Nghị quyết của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện uỷ”, nghị quyết của Tỉnh uỷ Nam Hà về việc mở Đại hội Đảng cấp huyện, để tiến hành công tác nhân sự cho các Đại hội. Qua thực tế của các huyện đã mở Đại hội Đảng, bài viết nêu lên một vài kinh nghiệm để các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nangthothubon_vn20 02-06-2020 15 0   Download

 • Xã Tam- giang là ngọn cờ đầu về thủy lợi, xây dựng đồng ruộng, trồng cây, về hợp tác xã mua bán và một số mặt khác của huyện Yên - phong (Hà- bắc). Tam- giang còn là một trong những hợp tác xã toàn xã lớn nhất của tỉnh. Đảng bộ Tam-giang đã được công nhận là đảng bộ “bốn tốt”. Trong đảng bộ xã Tam- giang có chi bộ Vọng- nguyệt là chi bộ “bốn tốt” toàn miền bắc. Tuy nhiên, trên đà vươn lên theo kịp với yêu cầu mới của cách mạng, đảng bộ Tam- giang còn có những nhược điểm, khuyết điểm, nếu Huyện uỷ không kịp thời giúp đỡ thì những khuyết điểm đó có thể gây tác hại nghiêm trọng.

  pdf6p nangthothubon_vn20 02-06-2020 12 0   Download

 • Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, văn hóa đã thực sự trở thành sức mạnh quan trọng của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, là động lực để xây dựng và phát triển của một quốc gia, một tổ chức. Các nhà lãnh đạo tổ chức ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của việc tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững.

  pdf4p caygaocaolon6 22-07-2020 33 2   Download

 • Quyết định 23/2019/QĐ-UBND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các tổ chức trực thuộc sở y tế; trưởng phòng, phó trưởng phòng y tế thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lãnh đạo của huyện ủy
p_strCode=lanhdaocuahuyenuy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2