Luận điểm về tôn giáo

Xem 1-20 trên 122 kết quả Luận điểm về tôn giáo
 • Câu 1. Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo là gì, nêu nội dung của chủ nghĩa duy tâm tôn giáo? Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo là: NỘI DUNG: CN duy tâm khách quan: với các đại biểu như Platon, Heghen, đều xuất phát từ thực thể tinh thần gọi là “Ý niệm”, “ý niệm tuyệt đối” để giải thích các hiện tượng của tự nhiên và xã hội, trong đó có tôn giáo. Tôn giáo nằm trong “ý niệm” đó và là yếu tố tinh thần mang đến sức mạnh....

  doc52p mattroibay 28-08-2012 409 120   Download

 • Quan điểm “tích cực hướng tôn giáo thích ứng với chủ nghĩa xã hội” là một trong những thành quả lý luận quan trọng nhất về vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được kể từ sau thành lập nước năm 1949 cho đến nay. Bài viết phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung, những yêu cầu mang tính nguyên tắc của quan điểm này.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 35 5   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo trên cơ sở đó, chỉ ra và luận giải ý nghĩa của những quan điểm này trong thời đại ngày nay.

  pdf18p truongtien_05 28-03-2018 8 0   Download

 • Bài viết Quan niệm của Christopher Da Dawson về tôn giáo và văn hóa trình bày về: Các khái niệm văn hóa và tôn giáo, quan hệ giữa sản xuất vật chất với văn hóa và tôn giáo; Quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa; Một số nhận xét có tính phương pháp luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p hokhaikyky 17-04-2018 0 0   Download

 • Luận văn Thạc sỹ: Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay gồm có 3 chương trình bày về nhận thức chung về tôn giáo, quản lý nhà nước đối với tôn giáo và tình hình tôn giáo ở tỉnh Bắc Ninh; công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Bắc Ninh và những vấn đề đặt ra; dự báo tình hình, giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN đối với tôn giáo ở Bắc Ninh.

  doc92p trananh2212 27-06-2016 70 37   Download

 • Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm khách quan hơn, không xóa bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực trong các tôn giáo;... Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Tiểu luận: Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của Mác-Lênin".

  pdf7p bienbuondiuem 24-05-2016 52 12   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những vấn đề về tôn giáo và văn hóa, suy nghĩ phương pháp luận về tôn giáo và văn hóa, định nghĩa về tôn giáo và văn hóa, mối quan hệ giữa tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa, đặc điểm lịch sử của mối quan hệ giữa tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa.

  pdf9p roongkloi10 11-08-2017 9 4   Download

 • Khi luận bàn về tôn giáo, C. Montesquieu thẳng thắn thừa nhận: “Tôi chưa hề là một nhà thần học, tôi là một văn gia chính trị nên trong tác phẩm này có thể có điều chỉ hoàn toàn đúng trong cách suy nghĩ của người đời, chứ không xem xét trong mối tương quan với các chân lý cao xa”. Mời các bạn cùng tìm hiểu quan điểm của ông qua bài viết sau.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 11 3   Download

 • Tư tưởng đoàn kết dân tộc trong đó có đoàn kết tôn giáo là một nội dung quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về tầm quan trọng của đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng ta vận dụng sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

  pdf5p sieunhansoibac3 12-04-2018 3 2   Download

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo trong thời kì đổi mới trình bày nội dung bài viết về: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 15-04-2018 10 5   Download

 • Sắc lệnh về vấn đề tôn giáo "nên một cách rõ ràng và toàn diện những chủ trương cụ thể để đảm bảo quyền tự do ấy của người dân, Sắc lệnh chẳng những mau chóng đi vào cuộc sống, được các tôn giáo phấn khởi đón nhận.

  pdf7p hokhaikyky 16-04-2018 5 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ quan niệm của tác giả về tôn giáo qua khái niệm cái thiêng và cái trần tục. Đã có nhiều bài viết sâu sắc về tác giả Emile Durkheim, nhiều bài viết tập trung vào việc thảo luận và tìm hiểu quan niệm xã hội học cũng như những công trình nghiên cứu của ông nhằm tách biệt xã hội học và tâm lý học, xã hội học và kinh tế học.

  pdf6p jangni9 15-05-2018 1 0   Download

 • Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nú luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về nội dung hay chỉ là về hình thức . Tụn giỏo - một hiện tượng xó hội phức tạp , chỉ cú thể giải thớch nú một cỏch khỏch quan khoa học ...

  pdf19p thainhatquynh 10-07-2009 2321 645   Download

 • Với tính cách là một hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc, tôn giáo tác động mạnh mẽ, vừa tích cực, vừa tiêu cực đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, tôn giáo luôn được các quốc gia trên thế giới quan tâm, nhằm phát huy cao nhất mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của nó.

  pdf131p dellvietnam 24-08-2012 220 108   Download

 • Một nguyên nhân nữa là tôn giáo có khả năng tự biến đổi mình cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

  pdf8p heavenmaster1997 12-07-2011 361 96   Download

 • Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất nó luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo cũng có những sự biến đổi dù là về nội dung hay chỉ là về hình thức các tôn giáo. đặc biệt là các chỉ thị về tôn giáo, hay quan điểm của các tôn giáo hiện nay là: sống tốt đời đẹp đạo . Trong...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 143 60   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Nghiên cứu tôn giáo ở đồng bằng Bắc Bộ những đề xuất nhằm gắn văn hóa tôn giáo với văn hóa du lịch nêu lý luận chung về khái quát chung về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, văn hóa tâm linh và đặc điểm của loại hình du lịch văn hóa tâm linh, xây dựng dự án Quốc gia về phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

  pdf72p cheap_12 10-07-2014 159 55   Download

 • Phần A: một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam, bên cạnhđó đạo Nho, đạo Lão, đạo Thiên chúa. ...

  pdf7p caott9 18-06-2011 106 36   Download

 • Nếu trong mỗi gia đình mọi người đều theo đạo phật hoặc không theo một tôn giáo nào nhưng vẫn giữ tập tục quan trọng đi lễ chùa vào những ngày âm quan trọng như ngày Tết, lễ, rằm ... Người già thường nói chuyện với con cháu về Đức Phật, Bồ Tát, về đạo lý làm người dựa vào các giáo lý Phật giáo.

  pdf7p caott9 18-06-2011 54 25   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu một số của đặc điểm Phật giáo Việt Nam trong thời Bắc thuộc cũng như ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của lịch sử phật giáo Việt Nam. Luận văn này có thể làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy về Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng.

  pdf47p truongtien_03 10-03-2018 12 6   Download

Đồng bộ tài khoản