Quá cảnh hàng hóa

Xem 1-20 trên 1455 kết quả Quá cảnh hàng hóa
 • Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf12p tadinhphong 23-10-2009 266 59   Download

 • Hiệp định quá cảnh hàng hoá giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

  pdf6p tadinhphong 23-10-2009 226 25   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin quá cảnh hàng hóa Lào tại Việt Nam của bộ công thương

  pdf2p giomuaxuantoi 14-05-2010 132 17   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf4p giomuaxuantoi 14-05-2010 100 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định quá cảnh hàng hoá', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p lawxnk1 10-11-2009 67 14   Download

 • Tài liệu tham khảo Cấp phép quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf2p giomuaxuantoi 14-05-2010 98 8   Download

 • Hiệp định về quá cảnh hàng hoá (1994) giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

  pdf3p lawtm11 22-11-2009 68 6   Download

 • Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf12p lawxnk1 10-11-2009 57 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa chính phủ hoàng gia campuchia và chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawttnh16 13-11-2009 32 5   Download

 • Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

  doc3p quoctuan2009 09-03-2011 138 27   Download

 • Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 112 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; ...

  pdf11p thanhan 23-09-2009 79 5   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục Cấp phép quá cảnh hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ Việt Nam

  pdf3p bingo_do 28-05-2010 45 4   Download

 • Thông tư 22/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf13p 1huutri 06-08-2009 76 2   Download

 • Thông tư Số: 27/2014/TT-BCT Quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc6p minhvanthuan 19-11-2014 25 1   Download

 • Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

  pdf15p talata_1 11-12-2014 12 1   Download

 • "Thông tư số 11/2015/TT-BCT - Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định về thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa, vận chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ngày 09 tháng 04 năm 1994.

  pdf0p tsmttc_009 29-07-2015 18 0   Download

 • Thông tư số: 17/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam; căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;...

  pdf40p codon_06 09-01-2016 12 0   Download

 • Thông tư số 06/2017/TT-BCT ban hành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BCT ngày 04/08/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf2p thongtucp 03-11-2017 3 0   Download

 • Thông tư số 16/2017/TT-BGTVT ban hành về việc hướng dẫn tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. Được căn cứ nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế

  pdf8p thongtucp 03-11-2017 5 0   Download

Đồng bộ tài khoản