intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy chế công bố thông tin

Xem 1-20 trên 498 kết quả Quy chế công bố thông tin
 • Việc công bố thông tin theo quy định của Quy chế này nhằm công khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là Công ty) đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán đối với các tổ chức niêm yết.

  doc11p hkquoc 11-08-2010 267 118   Download

 • Mục đích của việc công bố thông tin Việc công bố thông tin theo quy định của Quy chế này nhằm công khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Công ty Cổ phần XYZ (dưới đây gọi tắt là Công ty) đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán đối với các tổ chức niêm yết.

  doc11p hkquoc 11-08-2010 233 78   Download

 • Mục tiêu của luận án là tìm hiểu, đánh giá công bố thông tin trong báo cáo thường niên của công ty niêm yết ở một giai đoạn lịch sử nhất định, đặt trong bối cảnh có sự thay đổi về quy chế công bố thông tin của công ty niêm yết.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn đề xuất các giải pháp hoàn thiện luật thực định và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của luật hình sự về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán.

  pdf15p truongtien_07 03-04-2018 43 2   Download

 • Quyết định Số 36/2014/QĐ-TTg ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Mời các bạn tham khảo.

  pdf14p pechi1412 25-11-2015 33 1   Download

 • Đối tượng công bố thông tin Đối tượng công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (SGDCK) bao gồm : 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 khoán. Tổ chức niêm yết; Thành viên giao dịch; Công ty quản lý quỹ đại chúng niêm yết; Công ty đầu tư chứng khoán niêm yết; Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Điều 2. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 2.1 Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố, ...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 120 12   Download

 • Quyết định của Bộ trưởng Bộ văn hóa thông - thông tin số 01/2002/QĐ-BVHTT ngày 02 tháng 01 năm 2002 về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá. Căn cứ bào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Nghị định số 81/CP ngày 8/11/1993 của Chính phủ.

  doc9p bechut91 11-01-2011 450 150   Download

 • Quyết định 911/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trên mạng Internet

  pdf12p sundaisy 08-08-2009 152 6   Download

 • Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở khoa học về quản lý văn bản đến, văn bản đi và thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đến, văn bản đi tại Bộ KH&ĐT. Từ đó, đề xuất giải pháp để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại Bộ KH&ĐT ngày càng hiệu quả, chất lượng hơn, an toàn hơn, hạn chế văn bản giấy.

  pdf116p tuhai999 07-03-2021 1 1   Download

 • Công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây những năm qua luôn được thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT cũng như đề án tuyển sinh của trường, tuy nhiên quá trình thực hiện nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác đăng kí, nhập liệu cũng như xử lí hồ sơ tuyển sinh. Bài viết tiến hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tuyển sinh để hoàn thiện quy trình này.

  pdf6p kequaidan8 02-11-2020 8 0   Download

 • 3. Mục đích công khai tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước: a/ Nhằm đảm bảo minh bạch tình hình tài chính của công ty nhà nước, số liệu thông tin trung thực khách quan. Phát hiện kịp thời hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán của doanh nghiệp. b/ Thực hiện đúng đắn quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở công ty nước ngoài, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng.......

  pdf7p tuongvan 20-07-2009 340 44   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 08/2010/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

  pdf5p cucaibanhchung 29-05-2010 140 12   Download

 • Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 109 4   Download

 • Đề tài luận văn tập trung thực hiện các mục tiêu sau: Hiểu được các kỹ thuật khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức cơ bản. Tập trung vào hai kỹ thuật là khai phá luật kết hợp và cây quyết định. Hiểu các quy chế, quy định, thông tư hướng dẫn về triển khai thực hiện đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, các văn bản liên quan đến việc quy định cố vấn học tập, hệ thống dữ liệu đào tạo chính quy tại trường Kinh tế Quốc dân.

  pdf23p hanh_tv27 06-04-2019 25 4   Download

 • Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; Báo cáo và công bố thông tin. Quản trị công ty là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.

  doc14p lanxichen 17-04-2020 19 1   Download

 • Quyết định 995/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 40 0   Download

 • Quyết định số 2413/QD-BTC ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  doc27p daoquocmanh28 13-12-2017 14 0   Download

 • Quyết định số 2413/QĐ-BTC ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

  doc27p trangan_123 03-03-2018 21 0   Download

 • Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi rất lớn trong công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại Hệ thống KBNN...

  pdf78p muathulamebay 16-08-2010 770 243   Download

 • Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

  doc8p trangson 19-08-2009 318 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế công bố thông tin
p_strCode=quychecongbothongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2