Quy chế “hỗ trợ các doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 66 kết quả Quy chế “hỗ trợ các doanh nghiệp
 • Quyết định 91/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu

  pdf8p trongthuy 18-08-2009 49 4   Download

 • Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p lawdn2 31-10-2009 52 3   Download

 • Thông tư này quy định việc quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thành lập theo Quyết định 195/2003/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

  doc7p datqueqp 11-04-2011 47 3   Download

 • heo quy định tại Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 133/2001/ QÐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân có đăng ký kinh doanh được vay vốn tín dụng hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn khi có đủ các điều kiện sau đây

  pdf1p phuongthanh1 30-10-2009 186 78   Download

 • Quyết định số 3078/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp giai đoạn 2006 – 2010 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  pdf5p lawdn1 31-10-2009 65 3   Download

 • Trong nền kinh tế tiền tệ, mọi quan hệ kinh tế đều được thực hiên thong qua công cụ tiền tệ. Vì vậy tất yếu dẫn đến các cá nhân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế đều có nhu cầu về tiền tệ. Để thực hiện các quan hệ kinh tế.

  doc14p hoangphonglhu 02-03-2013 240 50   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn lao về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán ra đời để từng bước hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào ( NVL) đến đầu ra ( sản phẩm hoàn thành) và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kế toán...

  pdf122p nokia_12 09-05-2013 68 28   Download

 • Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TW (khóa IX), Ban bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đang, các cơ quan Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương làm tốt nhiều công việc chủ yếu, trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định về pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa khu vực kinh tế tư nhân phát triển, trong đó có một yêu cầu quan trọng là xây dựng cơ chế để doanh...

  pdf4p bibocumi21 17-12-2012 48 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf15p hoamai_do 01-02-2013 36 3   Download

 • Quyết định số 7483/2005/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế về việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf7p truongvekien 10-10-2009 33 2   Download

 • Vì thế nó giữ vai trò quan trọng, lâu dài trong thời kỳ quá độ và đang được sự giúp đỡ về vốn cũng như khoa học công nghệ. Tuy vậy nó vẫn có những hạn chế không phù hợ với chủ nghĩa xã hội. Do đó cần phải hớng đi vào con đường hợp tác tự nguyện. Nó có thể tồn tại độc lập hoặc tham gia với các doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã đó là cách tốt nhất để nó hòa nhập với các thành phần kinh tế khác trong công cuộc đổi mới kinh...

  pdf10p samsung7 05-11-2011 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THAM GIA CỔNG THÔNG TIN ĐỐI THOẠI “DOANH NGHIỆP - CHÍNH QUYỀN” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf9p bupbebagsu 16-01-2013 29 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRÁCH NHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2012/QĐ-UBND NGÀY 07/3/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 30 2   Download

 • Một quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ là một đối tác phù hợp, hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam. Việc thành lập một quỹ đầu tư mạo hiểm là một cách để giải quyết vấn đề thiếu vốn đầu tư phát triển dài hạn của các công ty thuộc khu vực tư nhân Việt Nam. Điều này còn có thể tạo ra một cơ chế bắc cầu giữa các công ty tư nhân với thị trường chứng khoán sắp ra đời của Việt Nam....

  pdf53p blue_dreams567 06-07-2009 463 151   Download

 • Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đáp ứng được những sự thay đổi lớn về cơ cấu và quy mô của nền kinh tế, kế toán đã ra đời hỗ trợ cho công tác quản lý và hạch toán, giúp cho các doanh nghiệp quản lý được chặt chẽ và sâu sắc hơn về quy trình công trình công nghệ sản xuất từ khâu đầu vào đến đầu ra và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  pdf140p la_lan23 13-04-2013 232 113   Download

 • Quyết định của thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân...

  doc15p dattamnguyen 20-02-2011 143 17   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các quốc gia ngày càng trở lên liên đới chặt chẽ với nhau hơn. Sau 11 năm gian nan đàm phán với rất nhiều nỗ lực, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) - thiết chế thương mại lớn nhất toàn cầu. Vận hội mới đã đến với toàn dân tộc cũng như các thương nhân Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp của chúng ta được tham gia trong một "sân chơi" chung với...

  pdf138p vascaravietnam 21-08-2012 57 16   Download

 • Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam . Trước đây khi nhắc đến các công ty tư nhân là người ta nghĩ đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ manh mún . Cùng với thời gian , đất nước đổi mới , tư doanh ngày càng phát triển và lớn mạnh và trở thành một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước , tạo ra ngày càng nhiều việc làm . Nhận thức rõ vai trò ngày càng quan trọng...

  pdf31p hotmoingay1 03-01-2013 42 8   Download

 • Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawdn5 31-10-2009 83 7   Download

 • Tăng mức lương tối thiểu vùng; miễn thủy lợi phí cho hộ nghèo; hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất nông nghiệp; thu phí sử dụng đường bộ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2013. Từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động....

  pdf8p daidong812 19-02-2013 60 7   Download

Đồng bộ tài khoản