intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định về quản lý bến

Xem 1-20 trên 427 kết quả Quyết định về quản lý bến
 • Quyết định 08/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý bến, phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được nội dung trong quyết định này.

  pdf2p buitubt 06-03-2014 57 0   Download

 • Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf8p 0162987154 16-11-2017 39 1   Download

 • Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, khai thác dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định 25/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động bến khách ngang sông, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng nam ngày 12 tháng 8 năm 2011

  pdf2p hayateuw125 07-10-2011 56 4   Download

 • Quyết định số 193-BXD/ĐT về việc ban hành quy định về quản lý xây dựng hai bên đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf6p lawgtvt11 26-11-2009 58 2   Download

 • Quyết định 32/2013/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  pdf3p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 62 2   Download

 • Quyết định 772/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

  pdf3p lengocln 24-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf5p 0162987154 16-11-2017 30 0   Download

 • Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 23 0   Download

 • Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 7 của Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 5 0   Download

 • Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc15p soninhduc999 26-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc13p anphongduong999 03-12-2019 9 0   Download

 • Giới thiệu đề tài Tổng quan về quản lý tài nguyên nước (QLTNN) Phân tích đánh giá chính sách QLTNN Đề xuất – kiến nghị Kết luận Tài liệu tham khảo Tài nguyên nước đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững. Mục tiêu đề tài Trên phương diện chính sách

  pdf31p boy_them_yeu 04-07-2013 229 61   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 373/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM

  pdf16p cucaibanhchung 25-05-2010 150 22   Download

 • Bài giảng nêu lên khái niệm quản lý vận hành: Vận hành có trách nhiệm cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho toå chức. Nhà quản lý vận hành ra quyết định dựa trên các chức năng vận hành sản xuất và mối liên hệ giữa nó với các chức năng khác. Các nhà quản lý này lập kế hoạch và kiểm soát hệ thống sản xuất và mối tương tác của nó bên trong tổ chức và với môi trường bên ngoài.

  pdf9p doremon_12 19-12-2013 103 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf14p inoneyear2 24-03-2010 174 12   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 Số: 995/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 46/2010/TT-BTC NGÀY 08/4/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC HUYỆN NGHÈO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61...

  pdf3p shishomaru 03-06-2010 104 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THỜI KỲ TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p maiquena 19-10-2012 57 10   Download

 • Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 363 : 2006 Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf1p lawbmhc8 24-11-2009 77 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐỊNH DẠNG THÔNG ĐIỆP DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRAO ĐỔI GIỮA CƠ QUAN HẢI QUAN VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

  pdf14p daumeoduoicop 29-03-2010 102 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định về quản lý bến
p_strCode=quyetdinhvequanlyben

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2