Quyết toán nguồn kinh phí

Xem 1-20 trên 92 kết quả Quyết toán nguồn kinh phí
 • Chương 2 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động thuộc bài giảng kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, trong chương này mời các bạn cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức sau: Nguồn hình thành, tiếp nhận, tình hình sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí.

  pdf23p thanhthienhoang23 14-05-2014 88 14   Download

 • Thông tư 07/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp phát, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp

  doc3p tuuyen 17-08-2009 151 5   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Quyết toán nguồn kinh phí trình bày các vấn đề tổng quan về quyết toán, yêu cầu quyết toán, văn bản hướng dẫn về quyết toán, nội dung hướng dẫn quyết toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf26p huongmo_249 19-04-2018 2 0   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán số kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án của doanh nghiệp. Tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án.

  doc4p chikorita 03-12-2009 379 77   Download

 • Bài giảng Nguồn kinh phí, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế bao gồm những nội dung về điểm mới của Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT BNV-BTC ngày 14/4/2015 so với thông tư liên tịch giai đoạn trước; hướng dẫn về thời gian và mức tính các chính sách chế độ; những nội dung chính về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt41p cocacola_08 14-11-2015 46 6   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị.

  doc39p catbui 07-05-2009 396 166   Download

 • Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn vốn, nguồn kinh phí, các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, chi chưa xử lý và các quỹ của đơn vị. HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU 1- Kinh phí và quỹ của các đơn vị BHXH được hình thành từ các nguồn: - Các khoản thu nộp BHXH, BHYT...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 89 9   Download

 • BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 11 MẪU TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP NĂM 2012

  pdf2p tuanloc_muido 06-12-2012 117 4   Download

 • BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) Biểu số 13 MẪU TỔNG HỢP NHU CẦU, NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2012 THEO LĨNH VỰC

  pdf5p tuanloc_muido 06-12-2012 45 2   Download

 • Quyết toán và phân tích BCQT - Bài tập chương IV trình bày các bài tập môn quyết toán dựa trên bài tập bảng cân đối; Phân tích mối quan hệ vốn; Phân tích tổng quan về tài sản và nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p huongmo_249 19-04-2018 7 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CHI TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2012 CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p ngu_mieu 24-10-2012 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 28 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 61/1997/TTLT-BTC-BNN về việc quản lý cấp phát sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng hệ thống đê điều do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf5p lawktkt6 29-10-2009 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  pdf8p noel_vui 13-11-2012 21 2   Download

 • Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc3p thiennga_12 19-03-2018 2 0   Download

 • Tài liệu gồm các chương: Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hoá; Kế toán tài sản cố định và đầu tư xây dựng XDCB; Kế toán thanh toán; Kế toán các nguồn kinh phí; Kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN; Phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf295p 951847623 09-04-2012 754 310   Download

 • Hàng năm, nhà nước dành vốn ngân sách lớn cho đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội, chiếm khoảng 30-35% GDP. Việc cân đối, phân bổ và điều hành vốn đối với các Bộ, ngành, địa phương và thành phố trực thuộc trung ương để triển khai các dự án đầu tư xây dựng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí đang là vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm. ...

  pdf138p inside33 06-12-2012 307 135   Download

 • I. Chi trả trợ cấp thôi việc: 1. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho các đối tượng được hưởng chế độ thôi việc thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; cụ thể như sau: a) Cơ quan nhà nước chi trả trợ cấp thôi việc từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên đã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 408 70   Download

 • Mã chương:………… Đơn vị:……………… Mẫu số B02-H (Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG Quý……năm 200… PHẦN I - TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ Nguồn kinh phí Mã số STT Chỉ tiêu A I 1 B KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN) KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua - Từ năm trước chuyển sang 2 Kinh p...

  pdf5p phucnguuson 16-03-2010 425 47   Download

 • Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ Mẫu số F02-2H CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN Tháng :.......….. Tên dự án :............................Mã số.............................................................. Thuộc chương trình:....................................................................................... Khởi đầu:....................................................................................................... Tổng số kinh phí được duyệt:.............................Số được duyệt kỳ này.............

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 150 36   Download

Đồng bộ tài khoản