intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác phẩm của lênin

Xem 1-20 trên 183 kết quả Tác phẩm của lênin
 • Cuốn sách Đường Bác Hồ đi cứu nước được GS.TS. Trình Quang Phú tuyển chọn và biên soạn từ nhiều tác phẩm và bài báo viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết cấu thành hai phần: Phần I: Đường Bác Hồ đi cứu nước khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf378p cucngoainhan9 07-04-2022 7 0   Download

 • Cách mạng 4.0 cũng như những cuộc cách mạng trước đó đã tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội với những mức độ và chiều hướng khác nhau. Giáo dục đại học là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc cách mạng 4.0 vì sản phẩm của đào tạo phải đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động đang có sự thay đổi nhanh chóng.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 8 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nêu và phân tích cơ sở lý luận của nguyên tắc thống nhất, mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong triết học Mác-Lênin, từ đó tìm hiểu và phân tích việc áp dụng những nguyên tắc đó của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc đề ra các chính sách đổi mới đất nước từ khi giành được độc lập cho đến nay để chứng minh cho luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng đắn.

  pdf14p khanhctxh1 26-12-2021 111 14   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát những nét chính tư tưởng triết lí: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó trình bày một số vấn đề đặt ra trong việc vận dụng triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” đối với công tác giảng dạy các môn lí luận Mác - Lênin ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

  pdf5p vikarina2711 20-08-2021 17 1   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

  pdf16p conbongungoc09 05-08-2021 31 3   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 4 Nhận thức luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề cơ bản của nhận thức luận; Nhận thức luận duy vật biện chứng; Các hình thức, phương pháp nhận thức khoa học và đặc thù của nhận thức xã hội; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 16 0   Download

 • Tác phẩm Tư bản là một trong những thành tựu lý luận vĩ đại mà C. Mác đã để lại cho nhân loại. Nội dung của tác phẩm không chỉ cung cấp cho người đọc những tri thức về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, về thị trường tư bản chủ nghĩa, mà ở đây, chúng ta tiếp thu được cả ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin: Triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ cách tiếp cận ở góc độ triết học, bài viết trình bày về sự thống nhất giữa cái bộ phận và cái chỉnh thể trong tác phẩm Tư bản của C. Mác.

  pdf7p vichaelice2711 10-05-2021 11 1   Download

 • Bài viết làm rõ những nội dung quan điểm của V.I.Lênin về giải phóng phụ nữ trong tác phẩm “Sáng kiến vĩ đại”. V.I.Lênin đã đưa ra nhiều luận điểm cực kỳ quan trọng về giải phóng phụ nữ không những rất đúng trong thời kỳ đó mà nó còn giữ nguyên giá trị trong thời đại ngày nay. Qua đó, giúp chúng ta nghiên cứu, khai thác nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, thực hiện tốt vấn đề giải phóng phụ nữ và công tác bình đẳng giới tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf5p gaocaolon11 04-05-2021 45 0   Download

 • Trong bài viết tác giả chỉ rõ sự cần thiết của nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học hiện nay. Trên cơ sở đó, xuất phát từ góc độ chuyên môn tác giả đề xuất một số biện pháp sư phạm cơ bản góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học hiện nay.

  pdf9p vimichigan2711 24-03-2021 18 0   Download

 • Tiểu luận tìm hiểu một số phương pháp nghiên cứu chuyên ngành kinh tế chính trị; những phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị học được áp dụng trong tác phẩm của V.I.Lênin: “bàn về chế độ hợp tác xã”; một số ý nghĩa.

  doc36p congvudue 29-06-2020 79 8   Download

 • Theo Hồ Chí Minh, giữa “chính trị” và “đạo đức” có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; trong đó, đạo đức nên là cái gốc, cái nền của nhà chính trị. Xây dựng một nền chính trị gắn liền với đạo đức chính là một trong những ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng người công an cách mạng luôn luôn phải được quán triệt thấm nhuần trong mỗi cán bộ, chiến sỹ công an - đặc biệt là tư tưởng về việc xây dựng một nền chính trị đạo đức thể hiện ngay trong tác phẩm cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf6p dunghaiphong_hoaphuong 24-06-2020 17 0   Download

 • Lep Nicôlaiêvits Tônxtôi (1828-1910) là nhà văn vĩ đại của Nga và thế giới. Ông là tấm gương tìm tòi về sự thật. Một trong những sự thật mà Tônxtôi tìm kiếm kiếm suốt đời đó là tìm hiểu sự thật lịch sử và bản chất tính cách Nga. Về sự thật lịch sử, ông đã dựng lại những biến cố lịch sử trọng đại có liên quan đến vận mệnh toàn dân dựng lại bức tranh sinh hoạt rộng lớn với các tầng lớp xã hội.

  doc7p lansizhui 09-03-2020 39 0   Download

 • L.Aragông (1897 - 1982) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết lớn của thế giới, được coi là một trong những cánh chim đại bàng của văn học thế kỉ XX. Cuộc đời ông như một cuốn tiểu thuyết phức tạp. Thuở nhỏ ông đã mang thân phận bất hạnh của một đứa con hoang. Hai lần khoác áo lính (1917, 1939) để đủ nếm trải mọi mùi vị chiến tranh qua hai cuộc Đại chiến thế giới. Năm 1919 ông tham gia tổ chức văn học chủ nghĩa đa đa, chủ nghĩa siêu thực trong tâm trạng mệt mỏi chán chường. Năm 1927, 1928 là năm có nhiều sự kiện lớn trong đời L.

  doc4p lanzhan 20-01-2020 21 2   Download

 • Bài viết trình bày những vấn đề nảy sinh trong quá trình dịch tác phẩm triết học, đưa ra khái niệm độ vênh của nền văn hóa như là một khó khăn khách quan của việc dịch, ngoài ra chỉ nguyên nhân chủ quan của dịch giả dẫn đến việc dịch không chính xác.

  pdf6p kequaidan 09-10-2019 26 1   Download

 • Quan hệ sản xuất là một trong những hệ thống lý luận cơ bản thuộc phạm vi của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K. Marx và F. Engels xây dựng, được V. Lenin bổ sung, phát triển. Nghiên cứu quan hệ sản xuất trong các mối quan hệ biện chứng với lực lượng sản xuất là một trong những dòng nghiên cứu cơ bản của triết học, đã được nghiên cứu và giảng dạy một cách cơ bản trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế Đổi mới ở nước ta, các nghiên cứu về quan hệ sản xuất mới phù hợp với tiến trình phát triển, với xu thế toàn cầu hóa cũng đã được các nhà khoa học quan tâm.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 41 0   Download

 • “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là tác phẩm quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những vấn đề quan trọng đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế được C. Mác và Ph. Ăngghen luận giải trong tác phẩm này được xem là kim chỉ nam cho hành động của toàn bộ phong trào công nhân, là cương lĩnh chính trị soi đường cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người thoát khỏi mọi ách áp bức bóc lột, xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp, tự do và hạnh phúc.

  pdf7p vicross2711 20-06-2019 94 4   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước và toàn xã hội, chính vì vậy Đảng có vị trí, vai trò lớn trong đời sống xã hội. Xuất phát từ tầm quan trọng của Đảng và yêu cầu của cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay thì cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng luôn đúng đắn, sáng tạo. Bài viết làm rõ sự cần thiết phải có cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng thông qua việc nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong Đảng hiện nay.

  pdf6p comamngo1902 30-03-2019 78 9   Download

 • Phân phối sản phẩm công bằng vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, để đảm bảo sự công bằng trong phân phối sản phẩm thì cần phải thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p trangcham1896 21-12-2018 50 0   Download

 • Trừu tượng hóa là một phương pháp cơ bản, đặc trưng khi nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Trong tác phẩm “Tư bản luận” C.Mác đã vận dụng thành công phương pháp này để phân tích các quan hệ kinh tế hàng hóa tư bản, xuyên qua vô vàn các hiện tượng kinh tế khác nhau, để vạch ra các quan hệ bản chất, các phạm trù, các quy luật vận động của nền kinh tế đó.

  pdf6p danhvi95 05-12-2018 393 10   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Những tư tưởng quân sự của Người, trong đó có quan điểm về chiến tranh du kích, là “Kim chỉ nam” cho mọi hoạt động quân sự của cuộc chiến tranh giải phóng ở Việt Nam. Có thể nói, những quan điểm đó đã dần hình thành kể từ khi Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và nó ngày càng hoàn chỉnh, phát triển hơn khi được áp dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  pdf6p cumeo2008 02-07-2018 175 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác phẩm của lênin
p_strCode=tacphamcualenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2