intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Xem 1-20 trên 3717 kết quả Tăng trưởng kinh tế Việt Nam
 • Bài viết Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011 - 2015 và những khuyến nghị cho giai đoạn 2016 - 2020 đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011 - 2015; từ đó nêu lên những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016 - 2020.

  pdf11p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 900 147   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận "Vốn FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được những vấn đề cơ bản của FDI trong việc đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, thành tựu và những hạn chế FDI tại Việt Nam thời gian qua, từ đó nêu lên quan điểm giải pháp nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn FDI.

  doc24p voduccantvuc 02-11-2015 197 62   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 chương, khoá luận tốt nghiệp "Phân tích tác động của xuất khẩu lao động tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam" trình bày tổng quan về xuất khẩu lao động và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, lý luận chung về xuất khẩu lao động và tăng trưởng kinh tế, phân tích thực chứng tác động của xuất khẩu lao động tới tăng trưởng kinh tế,...

  doc75p trangvanbebong 14-03-2016 125 28   Download

 • Đề tài: Đánh giá thực trạng về số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001-2006 khái quát chung về phân tích và đánh giá tăng trưởng kinh tế; đánh giá thực trạng về số và chất lượng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam (2001-2006).

  pdf29p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 173 30   Download

 • Bài viết Hạn chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và một số khuyến nghị phân tích những hạn chế của chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 104 25   Download

 • Cơ sở lý thuyết về lãi suất và các tác động của lãi suất đến tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng của cung cầu của quỹ cho vay, ảnh hưởng của lạm phát kì vọng, ảnh hưởng của việc sử dụng ngân sách nhà nước,... là những nội dung chính trong tài liệu "Ảnh hưởng của lãi suất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc59p ngochunghcm 17-10-2015 136 19   Download

 • Bài viết Đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đánh giá chất lượng mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, gợi mở phương hướng để Việt Nam dần cải thiện mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

  pdf10p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 113 13   Download

 • Bài viết Tác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam phân tích mối quan hệ giữa chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị phát triển vấn đề này cho những nhà hoạch định chính sách.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 129 14   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu sự tác động của yếu tố nguồn nhân lực lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL và sử dụng phần mềm Eviews để xử lý số liệu trên cơ sở dữ liệu được thu thập qua các nguồn: Tổng cục Thống kê, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 203 13   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 nhằm phản ánh tăng trưởng ở 3 khía cạnh (kinh tế, xã hội và môi trường). Qua đó xác định những hạn chế của tăng trưởng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

  pdf4p trieuroger 11-09-2018 86 12   Download

 • Bài viết Các nhân tố của tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986 - 2011 góp phần hiểu rõ hơn các nhân tố đằng sau tăng trưởng của nền kinh tế và như vậy cũng góp một phần vào công cuộc phát triển bền vững kinh tế của đất nước.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 74 11   Download

 • Bài thuyết trình Đánh giá số và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (2001-2006) khái quát chung về đánh giá tăng trưởng kinh tế; đánh giá thực trạng số và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (2001-2006); một số giải pháp nhằm nâng cao số và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  pdf24p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 79 10   Download

 • Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước và mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế (Y), độ mở kinh tế (OP), du lịch (TR), vốn đầu tư (K) và lao động (L) được phân tích bằng phương pháp kiểm định Granger, kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model).

  pdf14p sieunhansoibac5 18-04-2018 161 10   Download

 • Bài thuyết trình Kinh tế phát triển: Ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến vấn đề xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội thời kỳ 2001 - 2007 nêu lên mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và công bằng xã hội; ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến vấn đề xóa đói, giảm nghèo và công bằng xã hội; giải pháp cho vấn đề này.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 142 12   Download

 • Bài viết Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 phân tích vai trò của vốn, lao động và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 dựa trên cách tiếp cận tổng suất các yếu tố.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 79 8   Download

 • Bài viết Về tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007 - 2011) và một số vấn đề đặt ra trình bày tổng quan về tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO; những hạn chế và một số vấn đề đặt ra. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 60 6   Download

 • Bài viết Một cách phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam góp phần lượng hóa quan hệ FDI và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, thông qua kiểm chứng thực nghiệm được tiến hành trên cơ sở khai thác mô hình hồi quy véc tơ với dữ liệu Việt Nam giai đoạn 1990 - 2014.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 83 6   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm so sánh tác động của bất bình đẳng thu nhập và chi tiêu đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2002-2012. Sử dụng dữ liệu bảng gồm 378 quan sát của 63 tỉnh thành tại Việt Nam, kết quả hồi qui cho thấy GINI chi tiêu phản ánh rõ nét hơn tác động của bất bình đẳng đến tăng trưởng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có một mối quan hệ phi tuyến hình chữ U ngược giữa bất bình đẳng chi tiêu và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 75 6   Download

 • Bài viết này phân tích tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong giai đoạn năm 2000-2017 với 1.034 quan sát, áp dụng mô hình hồi quy bằng phương pháp ước lượng FEM và phương pháp GLS đối với biến phụ thuộc tăng trưởng kinh tế. Các biến độc lập lần lượt là vốn đầu tư và lực lượng lao động.

  pdf5p chauchaungayxua7 10-08-2020 39 6   Download

 • Bài viết Mô hình tăng trường kinh tế Việt Nam: Hệ phương trình đồng thời tiến hành khảo sát ảnh hưởng của yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài đến tăng trưởng kinh tế và giải thích cơ chế kinh tế mà qua đó tăng trưởng kinh tế có thể bị tác động của các biến vĩ mô một cách trực tiếp và gián tiếp.

  pdf20p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 81 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng kinh tế Việt Nam
p_strCode=tangtruongkinhtevietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2