intTypePromotion=1
ADSENSE

Thăm dò từ xa

Xem 1-20 trên 4528 kết quả Thăm dò từ xa
 • Tiểu luận nêu lên được một cách đầy đủ về quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng và nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng. Liên hệ bản thân trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mình, từ đó biến đạo đức cách mạng trở thành một thói quen, phấn đấu trở thành một công dân có ít cho xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc38p clomieee 19-05-2022 110 1   Download

 • Bài luận "Đặc điểm kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam hiện nay." làm rõ đặc điểm kinh tế của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội như tính chất, con đường phát triển, lực lượng, cơ sở vật chất, cơ sở sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p ptrang0211 18-05-2022 15 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích làm rõ bản chất của nghệ thuật và nhân cách; khảo sát chiều tác động của nghệ thuật đến nhân cách từ đó xác định tính quy luật của sự tác động của nghệ thuật đến nhân cách; khảo sát, phân tích làm rõ sự biến động của nhân cách con người Việt Nam trước và sau thời kỳ đổi mới trong sự tác động của những biến đổi của xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc91p nguyenvanthuong2011 19-05-2022 7 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p bakerboys02 10-05-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đảm bảo hoạt động, chế độ, chính sách và trách nhiệm quản lý nhà nước về Công an xã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf49p viginnirometty 04-05-2022 6 1   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tài liệu để từ đó khôi phục lại bức tranh toàn cảnh về nước Mỹ trong thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, từ đó chứng minh được tiềm lực siêu cường của Mỹ; thông qua nghiên cứu tài liệu, tập trung làm rõ tham vọng của Mỹ trong thế kỷ XXI trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,... Từ đó có nhận định khách quan hơn về những chính sách cho việc bảo vệ ngôi bá quyền của Mỹ.

  pdf61p phuanhphu 13-05-2022 17 1   Download

 • Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin “coi nền kinh tế có cơ cấu nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ”, nên ngay từ khi đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Kinh tế tư nhân” là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và của nền kinh tế nhiều thành phần. Đến Đại hội XII, Đảng ta có bước đột phá trong tư duy, coi “Kinh tế tư nhân” là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở nước ta" nghiên cứu về vai trò của kinh tế tư nhân với khả năng thúc đẩy trình độ của lực lượng sản xuất nước ta là hết sức thiết thực. Từ đó, chúng ta có cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực này để đạt được các mục tiêu vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân, từ đó chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, từ đó làm rõ những nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, cũng như những đóng góp của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và mọi thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến quá trình nhận thức của Đảng về kinh tế tư nhân, phân tích cơ hội và thách thức của sự phát triển kinh tế tư nhân trong thời đại công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Thực hiện công bằng xã hội giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế trong giai đoạn hiện nay" khẳng định thực hiện công bằng xã hội giữa kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế chính là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, ổn định và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân và sự vận dụng của đảng ta hiện nay (Qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)" tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân và sự vận dụng của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân hiện nay qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Nghiên cứu chỉ ra thực trạng của thành phần kinh tế tư nhân Hải Phòng, những đóng góp cũng như một số bất cập, khó khăn của kinh tế tư nhân Hải Phòng và nguyên nhân dẫn tới bất cập đó. Nghiên cứu đề ra một số giải pháp để khắc phục hạn chế và đưa kinh tế tư nhân Hải Phòng phát triển hơn nữa, góp phần cùng các thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng đã đưa ra chiến lược mới, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, gắn kết Doanh nhân - nâng tầm giá trị, không ngừng nỗ lực để nâng HDNTHP trở thành tổ chức đại diện cho Doanh nhân trẻ tốt nhất khu vực Đồng bằng sông Hồng. Những quyết sách chiến lược của HDNTHP đã thực sự đem lại hiệu quả cao, làm thay đổi diện mạo của thành phố Hoa Phượng đỏ.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Kinh tế tư nhân đang là điểm tựa của nền kinh tế Việt Nam. Văn hóa kinh doanh là tài sản vô hình của doanh nghiệp, là nền tảng, là bệ đỡ để doanh nghiệp phát triển. Căn cứ vào các yếu tố địa văn hóa - chính trị, vào đặc trưng con người Hải Phòng, vào hình mẫu hai doanh nhân, vào đặc trưng cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh kinh tế - xã hội – văn hóa hôm nay, bài viết đưa ra 5 giải pháp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu lý luận và thực tiễn chỉ ra những động cơ, mục đích của người dân khi đi lễ chùa; hành vi của người dân khi đi lễ chùa và những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đi lễ chùa của người dân. Từ đó đưa ra các kết luận, khuyến nghị và đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm định hướng hành vi khi đi lễ chùa của người dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc17p hiutrung456 11-05-2022 19 11   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch vững mạnh" tiếp tục trình bày các nội dung về phương hướng xác định hệ thống tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf95p viginnirometty 04-05-2022 13 9   Download

 • Bài viết nghiên cứu về xu thế đào tạo trực tuyến trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trước tác động của cuộc cách công nghiệp 4.0 và tác động của đại dịch hiện nay. Bài viết cũng chỉ ra thực trạng những kết quả và hạn chế trong thực tế triển khai hình thức đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hình thức đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thăm dò từ xa
p_strCode=thamdotuxa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2