intTypePromotion=1
ADSENSE

Thành phần kinh tế nhà nước

Xem 1-20 trên 2341 kết quả Thành phần kinh tế nhà nước
 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính Tài liệu và giải pháp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề lý luận cơ bản về thành phần kinh tế nhà nước; phân tích, đánh giá thực trạng vai trò thành phần kinh tế nhà nước ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf152p doinhugiobay_05 01-12-2015 82 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Đổi mới tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Lý luận, chính Tài liệu và giải pháp, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chính Tài liệu và giải pháp đổi mới, tăng trưởng thành phần kinh tế nhà nước - Hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf128p doinhugiobay_05 01-12-2015 64 7   Download

 • Trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế tại Việt Nam hiện nay, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Bài viết chỉ ra những hạn chế đó và đưa ra những kiến nghị, giải pháp phù hợp nhằm góp phần nâng cao hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8p vidakota2711 27-02-2021 104 14   Download

 • Bài viết Nhìn lại 20 năm cải cách thể chế kinh tế nhà nước ở Việt Nam nêu lên những cải cách thể chế kinh tế nhà nước; phân tích những kết quả hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước; vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; vấn đề quản trị mô hình kinh tế nhà nước.

  pdf12p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 72 5   Download

 • Trên thế giới, tập đoàn kinh tế (TĐKT) đã có bề dày lịch sử phát triển từ hàng trăm năm nay và trở thành một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất xã hội. Tại VN, TĐKT xuất hiện trong thành phần kinh tế nhà nước (TĐKT nhà nước) từ những năm 2005, trong chủ trương tập trung nguồn lực của Nhà nước hình thành những cơ sở kinh tế quy mô lớn trong một số lĩnh vực kinh tế then chốt, làm động lực và tạo ra những bước đột phá trong quá trình phát triển và hội nhập.

  pdf6p vihitachi2711 03-05-2019 24 2   Download

 • Nước ta bắt đầu đổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã gần hai mươi năm. Trong đó vai trò chủ đạo,dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế nhà nước luôn được đảng quan tâm chú trọng. Nhằn thể hiện rõ vai trò của thành phố kinh tế nhà nước.

  doc14p dinhthao00 14-06-2011 569 167   Download

 • Tài liệu tham khảo về Ở việt nam hiện nay, có những thành phần kinh tế nào? Phân tích thành phần kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó. Hãy nêu nhưng giải pháp cơ bản để tăng cường vai trò kinh tế nhà nước VN hiện nay

  doc2p vanbinhk40tkkd 04-06-2010 1359 149   Download

 • Từ khi xã hội loài người được hình thành cho tới nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế- xã hội như: Công xã nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chưa một hình thái kinh tế nào có cơ chế quản lý, điều hành kinh tế toàn diện. Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế, kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là mục tiêu lý tưởng...

  pdf29p peheo_2 26-07-2012 198 65   Download

 • Từ đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định phát triển nền kinh tế đất nước đi đôi với vấn đề phát triển hoàn thiện 5 thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế nhà nước. Thành phần kinh tế hợp tác. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước. Thành phần kinh tế cá thể. Thành phần kinh tế tư bản tư nhân. Phát triển củng cố năm thành phần kinh tế trên nằm trong tổng thể kinh tế nhà nước. Nhưng bên cạnh đó Đảng cộng sản Việt nam cũng chỉ rõ...

  pdf19p notonline1122 21-02-2013 106 30   Download

 • Đề án Kinh tế chính trị: Nghiên cứu Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam trình bày khái quát chung về thành phần kinh tế nhà nước, sự hình thành và phát triển thành phần KTNN ở Việt Nam, vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực trạng của KTNN hiện nay, những giải pháp cải cách, đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước.

  pdf43p xuanhung_xd9 01-06-2014 128 15   Download

 • Tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường này là do thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Tương ứng với thành phần kinh tế nhà nước là sở hữu toàn dân. Sở hữu toàn dân là một hình thức của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Sở hữu là cái để phân biệt chế độ chính trị xã hội khác nhau, là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ở nước ta, chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò nền tảng và là xương sống của nền kinh tế quốc dân.

  pdf8p sieunhansoibac7 26-04-2018 210 5   Download

 • Bài viết chỉ rõ những nét cơ bản của các xu hướng vận động này. Theo đó, tỷ trọng sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội và trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngày càng giảm, tỷ trọng sở hữu tư nhân và thành phần kinh tế ngoài nhà nước ngày càng tăng; tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đơn sở hữu trong tổng số doanh nghiệp ngày càng giảm, tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đa sở hữu, đặc biệt là loại hình công ty cổ phần, ngày càng tăng.

  pdf10p kequaidan3 04-03-2020 53 1   Download

 • Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội. Có thể nói, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã được xác lập và phát huy hiệu quả. Trong những thành công này có đóng góp một phần không nhỏ của bộ phận kinh tế Nhà nước (KTNN) với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là công cụ hữu hiệu để Nhà nước điều tiết nền kinh tế. Không còn nghi ngờ gì...

  pdf58p notonline1122 20-02-2013 138 26   Download

 • Đề tài hướng đến mục tiêu: Đưa ra các luận cứ cho việc xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất và đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ hiện đại của Vùng KTTĐPN và Đông Nam bộ; đưa ra Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất và đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ hiện đại của Vùng KTTĐPN và Đông Nam bộ trình Lãnh đạo Bộ KH&CN...

  pdf131p uocvongxua07 26-08-2015 134 23   Download

 • Qua 15 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội. Có thể nói, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã được xác lập và phát huy hiệu quả. Trong những thành công này có đóng góp một phần không nhỏ của bộ phận kinh tế Nhà nước (KTNN) với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là công cụ hữu hiệu để Nhà nước điều tiết nền kinh tế. Không còn nghi ngờ gì...

  pdf57p window1234 12-12-2012 132 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: kinh tế nhà nước', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc33p buiduongson3 08-05-2010 309 144   Download

 • Trước tình hình đó Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển dịch sang kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Lý luận trong quá trình đi lên CNXH có thay đổi căn bản: sự thừa nhận tồn tại của 5 thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo và lúc này vai trò của kinh tế nhà nước cũng có nhiều đổi mới. Đến các đại hội Đảng khác thì chúng ta vẫn tiếp tục...

  pdf31p truongan 19-11-2009 320 111   Download

 • Đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt nam xác định nước ta hiện nay dựa trên 3 hình thức sở hữu cơ bản là: Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân hình thành nên 6 thành phần kinh tế với những hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen hỗn hợp, đó là: Kinh tế Nhà nước, Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài....

  pdf1p huemanvdoc 26-11-2009 373 84   Download

 • Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước....

  pdf19p truongan 19-11-2009 234 80   Download

 • Trong hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế đất nước, vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước. Chính vì vậy tại Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng ta là phát triển nền kinh tế nhiều...

  pdf15p notonline1122 21-02-2013 171 51   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thành phần kinh tế nhà nước
p_strCode=thanhphankinhtenhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2