intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể chế tiền tệ

Xem 1-20 trên 1678 kết quả Thể chế tiền tệ
 • HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM PERFECTING THE STATUTE OF SOCIALISTORIENTED MARKET ECONOMY OF VIETNAM LÊ THẾ GIỚI Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn. Bài viết...

  pdf14p samsara246 25-05-2011 666 188   Download

 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề phức tạp cả về lý thuyết lẫn thực tiễn và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Việc nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn. Bài viết này thông qua việc phân tích một số hoạt động thực tiễn trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường ở nước ta, góp phần làm rõ một trong những...

  pdf14p newbievnx 29-05-2011 631 181   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực tiễn và sáng tạo trong đổi mới thể chế kinh tế ở việt nam', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf135p subtraction1122 27-04-2013 106 26   Download

 • Bài viết Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tập trung phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của NN trong nền kinh tế thị trường; sử dụng hiệu quả công tác điều tiết vĩ mô.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 37 3   Download

 • Bài viết là kết quả của Đề tài độc lập cấp quốc gia “Cục diện kinh tế thế giới hiện nay và tác động đến Việt Nam”, mã số: ĐTĐT-XH.17/15. Trong khoảng 10 - 15 năm gần đây, ở Việt Nam đã nổi lên luận điểm rằng: cải cách thể chế kinh tế ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong tiến trình đổi mới. Khi các nguồn lực như tài nguyên thiên nhiên, lao động giá rẻ và vốn...đã đến giới hạn thì cải cách thể chế trở thành đòi hỏi tất yếu đối với nền kinh tế.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 20 3   Download

 • Bài viết Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp trình bày Thực tiễn đổi mới kinh tế gần 30 năm qua ở nước ta đã chứng tỏ mỗi khi có cải cách thể chế kinh tế mạnh mẽ theo cơ chế thị trường thì nền kinh tế lại có thêm động lực để tăng trường và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 20 1   Download

 • Báo cáo "Cải cách các thể chế kinh tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường" nhằm rà soát lại những áp lực trong việc cải cách và phát triển thể chế tại Việt Nam; tóm tắt những thành tựu đã đạt được và những thách thức còn tồn tại; đề nghị về những ưu tiên thực hiện trước mắt cho việc cải cách và phát triển thể chế kinh tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.

  pdf17p dtphuongg 16-08-2018 36 0   Download

 • Sau 20 năm đổi mới kể từ Đại hội Đảng VI năm 1986, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh, tăng cường cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện. Từ sau Đại hội Đảng VI (12/1986) đến nay đã có rất nhiều thay đổi quan trọng trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm đầu tư, chính sách tiền tệ và ngoại thương. Chính sách đổi mới đã tạo ra nguồn động lực sáng tạo cho hàng tiêu dùng Việt Nam thi đua sản xuất...

  doc15p vuvietchinh 28-01-2011 1291 430   Download

 • Trên cơ sở những vấn đề lý luận cơ bản về thể chế, thể chế kinh tế, thể chế KTTT và thể chế KTTT định hướng XHCN, đề tài phân tích, đánh giá thực tiễn quá trình hình thành thể chế KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam trên một số mặt chủ yếu gắn với đòi hỏi cấp bách của thực tiễn hiện nay, làm rõ những tồn tại cần phải điều chỉnh, hoàn thiện; đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT ở Việt Nam trên những mặt, lĩnh vực đã được phân tích ở phần phần thực trạng, sao cho vừa phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa giữ vững được định hướng XHCN trong quá trình phát triển đất...

  pdf256p uocvongxua07 26-08-2015 91 26   Download

 • Bài viết Tổng quan công tác hoàn thiện thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2011 - 2015 bao gồm những nội dung về: Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thiết kế và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 26 2   Download

 • Luận án này sẽ phân tích ảnh hưởng của thể chế kinh tế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sẽ cung cấp những bằng chứng quan trọng để các nhà hoạch định chính sách thực hiện các giải pháp về cải cách thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 12 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:những vấn đề lý luận và thực tiễn', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf301p nokia_12 07-05-2013 131 46   Download

 • Các thể chế và nền kinh tế thị trường Thể chế là gì? • Hodgson: “Những hệ thống qui luật xã hội được thiết lập và phổ biến, kiến tạo nên các mối tương tác xã hội.” – Ngôn ngữ, tiền tệ, luật pháp, trọng lượng, đo lường và phép tắc khi ăn uống, tổ chức (công ty) – Thể chế cơ cấu kỳ vọng, tạo sự thống nhất lên hành vi con người – Có thể chính thức hay không chính thức • Cấu trúc luật định kiến tạo động cơ và áp đặt hạn chế lên hành vi cụ thể –...

  pdf7p meoconlylom 04-07-2011 160 42   Download

 • Sau khi n-ớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời, d-ới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc b-ớc vào thực hiện mục tiêu xây dựng và hiện đại hóa đất n-ớc. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trải qua quá trình nhận thức khúc khuỷu về vấn đề cải cách thể chế kinh tế và từng b-ớc phát triển nó, mở ra con đ-ờng mới xây dựng đất n-ớc Trung Quốc....

  pdf16p bengoan258 06-12-2011 65 12   Download

 • Bài viết Thể chế và tăng trưởng kinh tế: Lý thuyết và thực tiễn tổng lược lý thuyết về thể chế và vai trò của thể chế đối với tăng trưởng kinh tế, trình bày về chất lượng của thể chế VN và rút ra một vài ngụ ý chính sách.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 71 11   Download

 • Bài viết Các thể chế và chính sách kinh tế để thúc đẩy khoa học - công nghệ trình bày về thể chế và tiến bộ khoa học - công nghệ ở Việt Nam, doanh nghiệp và khoa học - công nghệ. Với các bạn chuyên ngành Quản lý Nhà nước thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 50 5   Download

 • Luận án gồm có 5 chương được trình bày như sau: Mở đầu; Cơ sở lý thuyết và tổng quan về vai trò của thể chế kinh tế đối với quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của doanh nghiệp; Thực trạng về thể chế kinh tế, quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 4 0   Download

 • Mục tiêu cơ bản của chương này là nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản về tiền tệ, bao gồm vai trò và chức năng của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, các chế độ tiền tệ và hệ thống tiền tệ trên thế giới.Học xong chương này sinh viên sẽ hiểu được vai trò và chức năng của tiền tệ đối với nền kinh tế, từ đó thấy được tầm quan trọng của nó đối với mọi hoạt động của nền kinh tế....

  pdf514p misadu 01-07-2010 1221 624   Download

 • Các mối quan hệ kinh tế quốc tế nói chung và các quan hệ kinh tế đối ngoại của các quốc gia nói riêng bằng cách này hay cách khác đều được biểu hiện thông qua các quan hệ tiền tệ. Từ đây đã hình thành nên hệ thống tiền tệ quốc tế. Hệ thống tiền tệ quốc tế là tập hợp các quy tắc, thể lệ và tổ chức nhằm tác động tới các quan hệ tài chính - tiền tệ giữa các quốc gia trên thế giới. Do mỗi hệ thống tiền tệ quốc tế ra đời và chỉ vận hành có hiệu...

  doc3p vuthuhoai 09-12-2009 1755 449   Download

 • Các biến chuyển trong lượng tiền cung ứng tác động đến sức khỏe của nền kinh tế,do vậy tác động đến tất cả chúng ta,do đó bạn cần hiểu lượng tiền cung ứng được xác định như thế nào.Ai kiểm soát nó? Điều gì làm cho nó thay đổi? Việc kiểm soát nó có thể được cải thiện như thế nào? Trong chương trình này và các chương kế tiếp,chúng ta sẽ trả lời cho các câu hỏi này qua việc cung cấp một mô tả chi tiết về quà trình cung ứng tiền tệ,tức là,cơ chế xác định mức...

  pdf230p zero_z6991 07-04-2011 727 317   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thể chế tiền tệ
p_strCode=thechetiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2