intTypePromotion=1
ADSENSE

Thể từ ở việt nam

Xem 1-20 trên 7372 kết quả Thể từ ở việt nam
 • Bài viết Nghiên cứu về hợp tác công tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế nghiên cứu vấn đề này trên một số vấn đề như: Khoa học, thực tiễn, thể chế chính sách. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 88 8   Download

 • Luận án nghiên cứu lý luận về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở so sánh, đối chiếu với pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở một số quốc gia trên thế giới. Đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện khung pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf172p kequaidan6 15-07-2020 22 7   Download

 • Luận văn trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng môi trường đầu tư tổng thể ở Việt Nam, luận văn cố gắng đề xuất những biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

  pdf105p trananh2212 25-09-2020 31 3   Download

 • Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn nói về đoàn viên và thanh niên, trong đó Người viết: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng, rất cần thiết... Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Về sự kế thừa giữa các thế hệ ở Việt Nam hiện nay" đã được thực hiện.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 69 2   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề về kinh tế thể thao: Lý luận và thực tiễn, nhận thức xã hội và đổi mới tư duy về kinh tế thể thao, định hướng vị trí kinh tế thể thao ở Việt Nam, định vị kinh tế thể thao trong nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p violympus 18-03-2019 84 3   Download

 • Trên cơ sở phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị - xã hội của Việt Nam hiện nay, nhóm tác giả đã đề xuất cách tiếp cận cộng đồng trong phát triển du lịch cộng đồng tại các di sản vật thể thế giới tại Việt Nam. Đó là việc nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương như một hợp phần cơ hữu của cộng đồng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất xây dựng hai mô hình du lịch dựa vào cộng đồng ứng với hai nhóm di sản của thế giới tại Việt Nam (di sản tự nhiên và di sản văn hoá vật thể).

  pdf6p bevi123 13-11-2015 183 39   Download

 • Hai xu thế trong quan hệ tôn giáo và xã hội hiện nay, từ tục hóa đến thể chế thế tục ở Âu Mỹ, mô hình thế tục ở Việt Nam, vấn đề đa dạng tôn giáo ở Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 74 12   Download

 • Cấu trúc khóa luận gồm 3 chương, nội dung cụ thể của từng chương như sau: Chương I - Tổng quan về Chính phủ điện tử, chương II - Phát triển Chính phủ điện tử ở một số nước và bài học kinh nghiệm với Việt Nam, chương III - Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

  pdf110p nguoivotama12 19-05-2011 529 134   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích những khó khăn và thuận lợi trong việc phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. So sánh với sự phát triển thương mại điện tử trên thế giới, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam.

  pdf27p four_12 24-03-2014 468 102   Download

 • Đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Một số lý luận chung về thanh toán điện tử, Chương 2 - Thực trạng thanh toán điện tử ở Việt Nam, Chương 3 - Giải pháp để thúc đẩy thanh toán điện tử phát triển ở Việt Nam. Tham khảo nội dung đề tài để tìm hiểu rõ hơn về thực trạng cũng như giải pháp phát triển thanh toán điện tử ở Việt Nam.

  pdf28p vtcpay 08-07-2015 262 46   Download

 • Bài thuyết trình: Thanh toán thẻ trong giao dịch trực tuyến ở Việt Nam với các nội dung giới thiệu chung các phương thức thanh toán điện tử; phương thức thanh toán thẻ; thực trạng sử dụng thẻ trong giao dịch điện tử ở Việt Nam;...

  ppt21p codon_01 13-11-2015 103 17   Download

 • Luận văn tập trung đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thúc đẩy sự phát triển ổn định và lành mạnh của các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam.

  pdf18p truongtien_08 03-04-2018 77 17   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về Internet và thương mại điện tử, nghiên cứu, phân tích thương mại điện tử trên thế giới và xu hướng phát triển; tổng kết, đánh giá sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2005; định hướng và đề xuất giải pháp để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2010.

  pdf61p lalala04 25-11-2015 93 17   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích những vấn đề về lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về thương mại điện tử, luận án đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo an toàn đối với phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

  doc26p change05 14-06-2016 100 9   Download

 • Ngân hàng điện tử (E-Banking) là một xu thế tất yếu của các giao dịch ngân hàng trong tương lai, nó không những đem lại lợi ích cho các ngân hàng mà còn cho cả khách hàng. Các nghiên cứu cho thấy, những mô hình khác nhau về E-Banking là hết sức cần thiết để phù hợp với các quốc gia và sự phổ biến rộng rãi các dịch vụ E-Banking đến khách hàng. Trong nghiên cứu này, một mô hình mới được đề xuất là mô hình chấp nhận và sử dụng E-Banking ở Việt Nam (E-BAM, E-Banking Adoption Model). Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết đặt ra của mô hình E-BAM đều được chấp nhận.

  pdf9p thorthor1234 24-05-2018 62 6   Download

 • Cải cách thể chế chính là thách thức nhất đối với Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt những kết quả tích cực của việc giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội vài năm gần đây, nhìn từ phương diện cải cách thể chế, cần thừa nhận một thực tế là, thái độ ít hài lòng, không yên tâm và lo lắng… vẫn là tâm thế khá phổ biến hiện nay.

  pdf10p nguathienthan 04-10-2019 39 2   Download

 • Bài viết trình bày sự cần thiết phải thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà đầu tư ở Việt Nam; những kết quả bước đầu và vấn đề đặt ra trong thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam...

  pdf7p cothumenhmong 01-11-2019 21 3   Download

 • Mặc dù pháp luật Việt Nam hiện nay có thể bị pha trộn giữa nhiều truyền thống pháp luật khác nhau do lịch sử của các cuộc xâm lược và các cuộc cách mạng xã hội mang lại, song riêng trong lĩnh vực luật tư, dấu ấn của pháp luật Pháp vẫn còn hiển hiện không chỉ ở cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật, mà còn ở cả quan niệm về nguồn của pháp luật cho tới kiểu tư duy pháp lý, ý thức hệ và tổ chức tư pháp.

  pdf11p vipennsylvania2711 19-11-2020 30 0   Download

 • Tiểu luận đề tài: Đa dạng sinh học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp trình bày thực trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, công tác bảo vệ các loại động vật đặc hữu có giá trị tại Việt Nam được đánh giá cao, điều kiện địa lý tự nhiêm của Việt Nam, đa dạng sinh học Việt Nam được thể hiện qua nhiều môi trường khác nhau, đa dạng hệ sinh thái cảu Việt Nam và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p hoang_na1989 15-04-2010 3395 679   Download

 • Đây là tập hợp những bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Ngôn ngữ học chủ trì. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có thể cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ học nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và quy luật phát triển của tiếng Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ do thực tiễn của đời sống đề ra.

  pdf474p muathu102 19-03-2013 744 285   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1144 lượt tải
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thể từ ở việt nam
p_strCode=thetuovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2