intTypePromotion=1
ADSENSE

Tìm hiểu pháp luật về đầu tư

Xem 1-20 trên 138 kết quả Tìm hiểu pháp luật về đầu tư
 • Phần 1 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: những vấn đề lý luận cơ bản của Luật kinh tế ở Việt Nam; địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước; địa vị pháp lý của hợp tác xã; địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân; chế độ pháp lý về người kinh doanh; địa vị pháp lý của công ty; địa vị pháp lý của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; pháp luật về phá sản doanh nghiệp;...

  pdf319p duonghoanglacnhi 07-11-2022 14 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Luật Kinh doanh (Luật Kinh tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế; cơ quan giải quyết tranh chấp kinh tế ở Việt Nam; thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế; Luật doanh nghiệp nhà nước; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996); Luật khuyến khích đầu tư trong nước; Luật hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/1997); pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989);...

  pdf407p duonghoanglacnhi 07-11-2022 20 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh thép Nhân Luật" là tìm hiểu thực tế về các báo cáo kế toán phục vụ cho việc quản trị nội bộ tại Công ty; qua đó đưa ra một số giải pháp tổ chức lại hệ thống báo cáo kế toán nhằm phục vụ quản trị nội bộ tại công ty.

  pdf102p unforgottennight07 01-10-2022 5 1   Download

 • Khóa luận "háp luật lao động về tiền lương trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực tiễn áp dụng tại Hải Phòng" nhằm tìm hiểu các vấn đề cơ bản về tiền lương như khái niệm bản chất, chức năng và những điều chỉnh của pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp; thực trạng thi hành pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp, tập trung vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Hải Phòng; trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khóa luận mạnh dạn trình bày một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về tiền lương trong doanh nghiệp.

  pdf67p vuhuyennhi 06-09-2022 26 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu, nghiên cứu về các Khái niệm về phá sản doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài; Thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và thẩm quyền của tòa án nước ngoài trong việc mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng như Trình tự, thủ tục Phá sản doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ góp phần làm phong phú thêm tài liệu khoa học về lĩnh vực đang được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, nghiên cứu.

  pdf97p badbuddy09 29-03-2022 25 2   Download

 • Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiểm soát vốn nhà nước tại các công ty mẹ - công ty con, đặc biệt là các công ty mẹ - công ty con đang hoạt động theo mô hình TĐKT nhà nước thông qua đại diện chủ sở hữu nhà nước; các quy định pháp luật về kiểm soát vốn nhà nước mà các công ty mẹ đầu tư, góp vốn vào công ty con và các doanh nghiệp khác; tìm hiểu tình hình áp dụng các quy định pháp luật này trong thực tiễn.

  pdf93p badbuddy07 11-03-2022 14 2   Download

 • Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ về mặt lý luận những nội dung cơ bản của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam và việc xử lý tội phạm này trong thực tiễn, từ đó tìm ra những bất cập để đề xuất những kiến giải lập pháp cũng như những giải pháp cụ thể phục vụ cho công tác đấu tranh phòng và chống có hiệu quả loại tội phạm này ở nước ta.

  pdf101p badbuddy06 04-03-2022 12 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu, cung cấp cho người đọc những kiến thức pháp luật về đấu thầu điện tử của một số nước cũng như quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan đến đấu thầu điện tử và định hướng hoàn thiện trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu của cơ chế hội nhập và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Việt Nam.

  pdf107p badbuddy07 26-02-2022 30 2   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân cũng như những vấn đề yêu cầu đặt ra hiện nay về cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam; phân tích và chỉ ra những bất cập, đồng thời nêu một số kiến nghị với hy vọng góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, để cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

  pdf95p badbuddy03 22-02-2022 20 2   Download

 • Mục đích của luận văn là đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tìm ra những bất cập, vướng mắc ngay trong các quy định và thực tiễn áp dụng để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các vi phạm hành chính nói chung, vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường nói riêng.

  pdf121p badbuddy03 22-02-2022 14 1   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết khi gia nhập WTO, có sự so sánh, đối chiếu với các quy định pháp luật trước đó, luận văn hướng tới mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Từ đó có thể tìm kiếm và phát hiện những thiếu sót của pháp luật Việt nam, làm định hướng để đưa ra những kiến nghị hoàn thiện khung pháp luật về vấn đề này phù hợp với cam kết WTO.

  pdf100p badbuddy05 16-02-2022 14 4   Download

 • Qua việc làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý và các quy định của pháp luật liên quan đến các tội hiếp dâm, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự xuất phát từ thực tiễn xét xử về tội phạm, nhằm mục đích làm sáng tỏ những vấn đề trong hoạt động định tội danh, quyết định hình phạt khi xét xử các tội hiếp dâm, tìm ra những hạn chế, thiếu sót để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết các vụ án hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em, góp phần trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

  pdf111p badbuddy01 29-01-2022 15 0   Download

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về đấu giá quyền sử dụng đất, tìm hiểu thực trạng thi hành các quy định về vấn đề này trên địa bàn quận Hà Đông, đồng thời nhận diện những tồn tại, bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nói chung và nâng cao hiệu quả thực thi công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hà Đông thành phố Hà Nội.

  pdf86p badbuddy01 29-01-2022 19 1   Download

 • Tìm hiểu các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, phân tích thực trạng xét xử đối với tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, từ đó chỉ ra các hạn chế bất cập còn tồn tại và đề xuất những phương hướng, các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao vai trò của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc áp dụng pháp luật để xét xử các vụ án về gây rối trật tự công cộng, góp phần tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  pdf90p badbuddy01 29-01-2022 20 4   Download

 • Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, luận văn đi sâu tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư đồng thời nêu ra những bất cập hiện nay, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hon các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với người dân bị thu hồi đất tại các dự án đầu tư xây dựng cơ sỏ hạ tầng ở tỉnh Quảng Ngãi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p badbuddy02 24-01-2022 15 1   Download

 • Bài viết này bước đầu tìm hiểu vận động hành lang từ phương diện chính sách pháp luật cả ở cấp độ lý luận lẫn cấp độ thực tiễn, cụ thể là bước đầu tìm hiểu những vấn đề cơ bản, quan trọng về mối quan hệ giữa các nhóm lợi ích có tổ chức, vận động hành lang và cơ chế tác động của chúng đến sự hình thành chính sách pháp luật của Nhà nước.

  pdf13p viwilliamleiding 10-12-2021 32 0   Download

 • Bài viết này bước đầu tìm hiểu những vấn đề lý luận và cơ chế thực hiện quyền sáng lập, từ đó đưa ra kiến nghị về quyền lực này, cụ thể là tìm hiểu quan niệm, đặc điểm, các loại, cơ chế thực hiện quyền sáng lập, điều chỉnh lập hiến về quyền lực này trong Hiến pháp nước ta.

  pdf15p vimichaeldell 04-12-2021 14 1   Download

 • Các công trình hạ tầng giao thông vận tải ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và phát huy hiệu quả kinh tế xã hội cho đất nước, đặc biệt là các công trình hình thành và hoạt động theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Tuy nhiên, việc phát triển hạ tầng giao thông theo mô hình này đã và đang đặt ra những yêu cầu cũng như đề xuất các giải pháp để hoàn thiện và áp dụng rộng rãi không chỉ đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông mà đối với tất cả các lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội khác trên phạm vi toàn bộ đất nước.

  pdf14p huyetthienthan 23-11-2021 34 4   Download

 • Điểm mới của sáng kiến là tìm ra một số biện pháp tích cực, tối ưu qua công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao sự hình thành, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, để từ đó học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội, hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật… và có đủ khả năng tự chủ, độc lập, tự tin khi giải quyết công việc, đem lại cho các em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời.

  doc27p tomjerry004 05-11-2021 47 5   Download

 • Điểm mới của sáng kiến là tìm ra một số biện pháp tích cực, tối ưu trong công tác chủ nhiệm lớp góp phần nâng cao sự hình thành và phát triển về năng lực, phẩm chât và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh để từ đó học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội, hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật… và có đủ khả năng tự chủ, độc lập, tự tin khi giải quyết công việc, đem lại cho các em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho các em những kĩ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời.

  doc21p tomjerry004 05-11-2021 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tìm hiểu pháp luật về đầu tư
p_strCode=timhieuphapluatvedautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2