Tính chất hóa học của nh3

Xem 1-20 trên 32 kết quả Tính chất hóa học của nh3
 • ôi nhiễm không khí từ các ngành sản xuất công nghiệp ở nước ta, trong những năm gần đây đang là vấn đề quan tâm không chỉ của nhà nước mà còn là của toàn xã hội bởi mức độ nguy hịa của nó đã đễn mức báo động. Bên cạnh đó, đây là một lĩnh vực mà chúng ta chưa thấy hết được mối nguy hại.

  doc45p nghiem_nguyen 20-03-2011 655 262   Download

 • Amoniac ở trạng thái khí hay dung dịch đều thể hiện tính Bazơ yếu. Tác dụng với axit tạo muối Amoni. Kết tủa được hiđroxit của nhiều kim loại.-Trong phân tử NH3, nguyên tử N liên kết với nguyên tử H bằng 3 liên kết Cộng hóa trị có cực. -Nguyên tử N còn 1 cặp electron ngoài cùng chưa tham gia liên kết Phân tử Amoniac có cấu tạo hình tháp, đáy là một tam giác đều.

  ppt38p donna_vit 05-01-2012 107 29   Download

 • Thuật ngữ 'amôniăc' có nguồn gốc từ một liên kết hoá học có tên là 'clorua ammoni' được tìm thấy gần đền thời thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập.Người đầu tiên chế ra amôniăc nguyên chất là nhà hoá học Dzozè Prisly.Ông đã thực hiện thành công thí nghiệm của mình vào năm 1774 và khi đó người ta gọi amôniăc là 'chất khí kiềm'.

  ppt37p chetthau 31-10-2010 308 97   Download

 • MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG : 1 . Kiến thức : Giúp HS biết - Tính chất hóa học cơ bản của nitơ , photpho . - Tính chất vật lý hóa học của một số hợp chất : NH3, NO, NO2 , HNO3 , P2O5 , H3PO4 . - Phương pháp điều chế và ứng dụng của các đơn chất và một số hợp chất của Nitơ , Photpho .

  doc47p halalame 21-09-2011 198 49   Download

 • XIV.1. Định nghĩa Amin là loại hợp chất hữu cơ được tạo ra khi một hay các nguyên tử H của amoniac (NH3) được thay thế bởi các gốc hiđrocacbon (hidrocarbon). - Nếu 1 nguyên tử H của NH3 được thay thế bởi 1 gốc hiđrocacbon, được amin bậc một, R-NH2.

  pdf15p gackiem196 26-04-2011 146 40   Download

 • 1. Khi trùng hợp CH2=CH-OCOCH3 thu được A. polistiren. B. polivinyl axetat. C. polibutađien. D. polietilen. 2. Tính chất hoá học đặc trưng của nhóm cacboxyl là: A. Tham gia phản ứng tráng gương B. Tham gia phản ứng với H2, xúc tác Ni C. Tham gia phản ứng với axit vô cơ D. Tham gia phản ứng este hoá 3. Thuốc thử cần dùng để nhận biết 3 dd: CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO lần lượt là: A. Natri, quỳ tím B. Quỳ tím, dd Ag2O . NH3 C. Quỳ tím, đá vôi D. Natri, đá vôi 4. Cho sơ đồ...

  pdf12p paradise3 13-12-2011 109 12   Download

 • Câu 1: Phản ứng nào dưới đây chứng minh NH3 có tính bazơ? A. 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2 B. NH3 + HCl → NH4Cl C. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O D. 2NH3 → N2 + 3H2 Câu 2: Công thức hóa học của supephotphat kép là: A. CaHPO4 B. Ca3(PO4)2 C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4 D. Ca(H2PO4)2 Câu 3: Khi cho dư khí CO2 vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat thì kết tủa tan. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là: A. 7 B. 5 C. 6 D. 4 Câu 4: Kết luận nào sau...

  doc4p mtvhuydao 14-06-2013 57 9   Download

 • Chương 1 bài tập về hiđrocacbon Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm hai ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là A. CH≡CH và CH3-C≡CH. B. CH≡CH và CH3-CH2-C≡CH. C. CH≡CH và CH3-C≡C-CH3. D. CH3-C≡CH và CH3-CH2-C≡CH.

  doc7p ngaybinhyen1686 02-04-2013 535 159   Download

 • AMÔNIĂC LÀ GÌ? Amôniăc là một chất khí không màu có mùi rất khó chịu.Thuật ngữ 'amôniăc' có nguồn gốc từ một liên kết hoá học có tên là 'clorua ammoni' được tìm thấy gần đền thờ thần Mộc tinh Ammon ở Ai Cập.Người đầu tiên chế ra amôniăc nguyên chất là nhà hoá học Dzozè Prisly.Ông đã thực hiện thành công thí nghiệm của mình vào năm 1774 và khi đó người ta gọi amôniăc là 'chất khí kiềm'....

  ppt35p letrunghieu0206 07-05-2011 198 63   Download

 • Sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần của lực bazơ: CH3NH2(1), C6H5NH2(2), (CH3)2NH(3), NH3(4), (C6H5)2NH(5) Metylamin (CH3NH2) tác dụng được với chất nào sau đây, viết phương trình phản ứng. K/N: Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)

  ppt24p levanthanhgv 10-10-2012 72 19   Download

 • A – Mục đích yêu cầu : Học sinh hiểu : Thế nào là mạng tinh thể nguyên tử , tinh thể phân tử . Tính chất chung của mạng tinh thể nguyên tử , phân tử . B – Đồ dùng dạy học : Tranh vẽ mạng tinh thể nước đá , iot C – Kiểm tra bài cũ : Cho các phân tử : NaCl . K2O , CaCl2 , H2S , NH3 Viết CTCT , cho biết loại liên kết trong phân tử D – Bài giảng :

  pdf4p abcdef_32 16-09-2011 97 12   Download

 • Chương VI PHẢN ỨNG CỦA ĐẤT 1. Khái niệm về dung dịch đất và phản ứng của đất 1.1. Các khái niệm chung Nước mưa trước khi nhập vào đất đã chứa một lượng nhỏ các chất hoà tan và các khí như O2, CO2, N2, NH3. Như vậy nước mưa không tinh khiết, thực ra nó là một dung dịch. Khi thấm vào đất, nước mưa tiếp tục hoà tan thêm một số chất nữa trong thể rắn của đất và tạo thành dung dịch đất. Dung dịch đất có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành...

  pdf26p littlechick108 02-07-2011 195 76   Download

 • Amin có tính bazơ giống NH3 (vì còn cặp electron chưa tham gia liên kết) + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon Trong phân tử amin nguyên tử nitơ vẫn còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên có tính bazơ giống NH3.

  pdf15p ntgioi1204 22-10-2009 237 75   Download

 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 - ĐỀ SỐ 004 Thời gian làm bài: 45 phút 1. Tính chất nào dưới đây KHÔNG phải là một trong những tính chất vật lý đặc trưng của khí NH3? A. Tan tốt trong nước. B. Nhẹ hơn không khí. C. Có mùi khai và xốc D. Có khí có màu vàng nhạt 2. NH3 có những tính chất sau: A. tính bazơ B. tính kém bền nhiệt C. tính khử D. tinh axit 3. Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4: A. thấy...

  pdf2p dinhtrang1189 27-12-2011 158 74   Download

 • Lý thuyết phối trí của Werner với quan điểm hoá trị phụ đã cho chúng ta một cách giải thích thống nhất về sự tồn tại của phức chất, như [Co(NH3)6]Cl3. Trên cơ sở của thuyết này, thuyết là nền tản của hóa học các hợp chất phối trí ngày nay, ta có thể giải thích tính chất, hóa lập thể của những chất loại tương tự.

  pdf32p chauchaudaxebo 17-03-2011 132 47   Download

 • 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁBài 1: Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các hợp chất, ion sau:N : NH3 , NH4+, H2N-NH2 (hidrazin), NH2OH (hidroxylamin), NO2-, NO3-O : H2O, O2- (ion oxit), H2O2 , O22- (ion peoxit)P : H3P, H3PO3 , H3PO4, HPO42- , PO43-, P4O6 , P4O10 , POCl3 , H4P2O7

  pdf25p abcdef_50 16-11-2011 99 13   Download

 • Củng cố kiến thức về phản ứng đặc trưng của glucozơ, Saccarozơ, tinh bột 2.Kĩ năng: Tiếp tục rèn kĩ năng thực hành 3. Thái độ: Giáo dục cho hs lòng yêu thích bộ môn II/ Chuẩn bị: GV: Ống nghiệm, giá đựng ống nghiệm, đèn cồn, dd glucôzơ, NaOH, AgNO3, dd NH3.

  pdf3p paradise5 13-12-2011 233 11   Download

 • Câu 1: Thuỷ tinh lỏng là: A. Dung dịch bão hoà của axit silisic B. Silic dioxit nóng chảy C. Dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 D. thạch anh nóng chảy Câu 2: Sục khí NH3 vào nước có pha vài giọt quỳ tím thì dung dịch có màu gì: A. Không màu. B. Xanh. C. Đỏ. D. Tím. Câu 3: Chọn phát biểu đúng nhất về Al(OH)3 A. bazo không tan B. bazo tan C. hidroxit lưỡng tính D. hidroxit kim loại Câu 4: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M.

  doc4p mtvhuydao 14-06-2013 35 4   Download

 • Môi chất được chọn sử dụng trong hệ thống lạnh của kho bảo quản đông này là amoniac , có công thức hóa học là NH3, ký hiệu R717. Amoniac là chất khí không màu , có mùi hắc , có tính chất nhiệt động tốt , phù hợp với hệ thống lạnh máy nén piston. Các tính chất của amoniac. - Sôi ở áp suất khí quyển ở nhiệt độ –33,350C. - áp suất ngưng tụ khá cao , nhiệt dộ cuối tầm nén rât cao , năng suất lạnh riêng thể tích lớn nên máy và thiết...

  pdf11p mk_ngoc62 03-11-2010 170 80   Download

 • 1. So sánh tính bazơ của các dãy hợp chất sau: CH3NH2, (CH3)2NH, NH3 2. So sánh tính bazơ của các dãy hợp chất sau: C2H5NH2, C6H5NH2, NH3

  doc2p lethuanuy 08-10-2011 105 47   Download

Đồng bộ tài khoản