intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tư tưởng dân tộc việt nam

Xem 1-20 trên 1263 kết quả Tư tưởng dân tộc việt nam
 • Ebook Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Tập III: Thời Lý) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng hợp sáng tập thành đời Lý; Vạn Hạnh với Thiền học dân tộc; Đạo thành vương thời Lý; Tư tưởng "nội thánh ngoại vương" ở các Thánh vương đời Lý;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf155p vihulk 26-05-2023 3 2   Download

 • Ebook Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Tập V: Tư tưởng Việt Nam thời Hồ 1380-1407) - Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Trần Nguyên Đán với Huyền học thời Trần; Nghĩa sĩ với ý thức dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf99p vihulk 26-05-2023 5 3   Download

 • Ebook Lịch sử tư tưởng Việt Nam (Tập VI & VII: Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức hệ Lê - Nguyễn) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tư tưởng Nguyễn Trãi trong truyền thống hợp sáng của dân tộc (1380-1442); Thiền thượng thừa - từ Nho đến Phật qua Lão; Sự khủng hoảng ý thức hệ phong kiến xã hội Việt Nam thế kỷ XVI-XVII; Tư tưởng Phật học của Hương Hải;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf176p vihulk 26-05-2023 3 2   Download

 • Tài liệu "Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc; Những điều kiện lịch sử quyết định sự hình thành và phát triển của các giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam; Đạo đức truyền thống Việt Nam và sự tiếp thu ảnh hưởng bên ngoài từ nhiều phía;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf195p viblackpanther 24-05-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung sau: Khái niệm về anh hùng; Mấy đặc điểm của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa anh hùng cách mạng; Tư tương lạc quan trong thời kháng Nguyên, kháng Minh; Chủ nghĩa lạc quan trong lịch sử cách mạng hiện đại; Hồ Chủ tịch, kết tinh của các giá trị truyền thống và đạo đức cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf159p viblackpanther 24-05-2023 2 2   Download

 • Từ thực tiễn nghiên cứu nền văn hóa hiện nay, đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và về vấn đề xây dựng nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam hiện nay" xây dựng các giải pháp để góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

  pdf26p besfriend06 23-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc; Hồ Chủ tịch-người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta; Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh-lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta và dân tộc ta. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p dangnhuy08 15-05-2023 3 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Hồ Chí Minh với những nhân tố thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf318p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới sự hình thành và phát triển phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự lựa chọn Nhà nước kiểu mới trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p dangnhuy08 15-05-2023 4 1   Download

 • Cuốn sách "Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh" tập hợp những chuyên luận khoa học của Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Mậu Hãn đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng phần 1 cuốn sách.

  pdf218p besfriend03 16-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh" trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, nghiên cứu lý luận giải phóng dân tộc rồi bắt tay vào sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày nay. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng phần 2 cuốn sách.

  pdf148p besfriend03 16-05-2023 2 2   Download

 • Học phần "Tư tưởng Hồ Chí Minh" giúp các bạn sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; sinh viên vận dụng các quan điểm của Người vào thực tiễn và hoàn thiện bản thân; làm rõ sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa.

  pdf30p levanthong1234 22-05-2023 4 2   Download

 • Trong cuốn sách "Học chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì", cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: Hồ Chủ tịch thu góp tất cả tinh hoa của dân tộc Việt Nam và tinh hoa của thế giới văn minh, của nhân loại tiến bộ. Cho nên ngày nay dân tộc Việt Nam ta học Hồ Chủ tịch. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf72p besfriend03 08-05-2023 5 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf378p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" trình bày những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" vô cùng khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa mới được thành lập trước vòng vây của các nước đế quốc, thực dân và sự chống phá của các thế lực thù địch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf300p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết mô tả đặc điểm cơ cấu tử vong của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2012- 2014. Phương pháp: nghiên cứu mô tả kết hợp hồi cứu các trường hợp tử vong từ 0h ngày 01/01/2014 đến 24h ngày 31/12/2014 tại 5 bệnh viện tuyến huyện tương ứng với 5 tỉnh Tây Nguyên, có hộ khẩu tại các tỉnh Tây Nguyên.

  pdf6p videadpool 05-05-2023 1 1   Download

 • Thiết kế chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp dạy học luôn bắt đầu từ việc phân tích người học, vì đối tượng dạy học luôn là những con người cụ thể cần được tôn trọng. Không thể có một chương trình đào tạo chung, một phương pháp dạy học tối ưu cho mọi đối tượng. Bài viết trình bày định hướng thiết kế chương trình đào tạo nghề cho thanh niên các dân tộc ít người vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

  pdf7p vicaptainmarvel 21-04-2023 3 2   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận là một trong các nhân tố làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Hồ Chí Minh đã coi dân vận là một phần không thể thiếu trong đường lối, phương pháp lãnh đạo của Đảng để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hành mô hình “Dân vận khéo” ở Việt Nam hiện nay" để nắm rõ hơn vấn đề này.

  pdf8p chieuchieu03 25-04-2023 3 2   Download

 • Bài viết Quan điểm của Phan Bội Châu về nhà nước tập trung làm rõ một số nội dung quan điểm của Phan Bội Châu về nhà nước. Nhà nước luôn là vấn đề cốt lõi của mọi cuộc cách mạng. Việc xác định hình thức nhà nước có vị trí quan trọng đối với sự thành bại của cách mạng giải phóng dân tộc. Từ góc nhìn này, bài viết sẽ lý giải thêm nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong con đường cứu nước của Phan Bội Châu.

  pdf11p viantman 07-04-2023 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1389 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tư tưởng dân tộc việt nam
p_strCode=tutuongdantocvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2