intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng chính sách huy động nguồn lực tài chính

Xem 1-14 trên 14 kết quả Xây dựng chính sách huy động nguồn lực tài chính
 • Nguồn lực tài chính để xây dựng nông thôn mới bao gồm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương) và nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước (vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, vốn từ cộng đồng). Trong những năm qua, việc huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nguồn vốn từ cộng đồng dân cư có xu hướng giảm...

  pdf10p 035522894 01-04-2020 77 6   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm phát huy vai trò, tăng cường sự đóng góp của trí thức khoa học công nghệ, cần có những chính sách, giải pháp đầu tư và huy động nguồn lực tài chính để xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam.

  pdf5p cothumenhmong8 05-11-2020 8 1   Download

 • Nội dung Luận án kết cấu thành 4 chương, gồm: Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu về chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh trên địa bàn vùng. Chương 2. Cơ sở lý luận về chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh trên địa bàn vùng. Chương 3. Thực trạng chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Chương 4. Phương hướng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính sách huy động nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế xanh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030.

  pdf197p hanh_tv30 24-04-2019 48 14   Download

 • LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đạt được một mô hình hợp lý đảm bảo thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế thế giới là một trong những nội dung của chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Để thực hiện tốt nội dung này, cần huy động nhiều nguồn lực mà quan trọng nhất là vốn. Nhu cầu vốn nhất là vốn trung, dài hạn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội đang là vấn...

  pdf61p buddy8 13-07-2011 162 50   Download

 • Sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường như hiện nay để vươn tới hôp nhập các nước trong khu vực và trên thế giới khiến cho các nhà doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì phải biết phát huy các nguồn lực của mình.

  pdf63p muathi2013 13-05-2013 89 41   Download

 • Bài viết Chính sách huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới bao gồm những nội dung về việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới, khuyến nghị chính sách.

  pdf12p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 74 12   Download

 • Trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Lưu XḠđã bộc lộ những tồn tại, hạn chế về qui mô, lãi suất, về áp dụng các hình thức huy động vốn. Do vậy trong thời gian tới để nâng cao chất lượng huy động vốn, Ngân hàng Lưu Xá phải tập trung vào các giải pháp sau: Mở rộng mạng lưới kinh doanh;Phát triển các sản phẩm mới;Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý, linh hoạt; Tăng cường hoạt động Marketing; Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao hiệu quả của hoạt động cho vay.

  pdf8p vision1234 21-06-2018 60 12   Download

 • Theo cách nói truyền thống, một ngân hàng có hai lãnh vực kinh doanh nòng cốt: huy động vốn và lựa chọn tài sản sinh lời để đầu tư các nguồn vốn huy động được. Các ngân hàng luôn nỗ lực để tạo ra lợi nhuận từ hai lĩnh vực này. Do đó, phương pháp xác định chi phí huy động vốn rất hữu ích cho ngân hàng để xây dựng chính sách kinh doanh có hiệu quả. Có hai lý do chủ yếu mà ngân hàng quan tâm khi xác định chi phí huy động vốn:......

  doc5p haivan 16-03-2009 899 275   Download

 • Một trong bài học lớn được rút ra tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI cña §¶ng (12-1986) là: Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động. Bài học đó khẳng định dân là nguồn lực quan trọng nhất, nên cần phải phát huy nhân tố con người, lấy việc phục vụ con người làm mục tiêu cao nhất của mọi hoạt động. Bài học đó có vai trò quyết định đối với sự phát triển của đất nước, là yếu tố cơ bản phát triển nhanh bền vững của...

  doc61p trieu_anh_hao 03-06-2011 818 205   Download

 • Theo cách nói truyền thống, một ngân hàng có hai lãnh vực kinh doanh nòng cốt: huy động vốn và lựa chọn tài sản sinh lời để đầu tư các nguồn vốn huy động được. Các ngân hàng luôn nỗ lực để tạo ra lợi nhuận từ hai lĩnh vực này. Do đó, phương pháp xác định chi phí huy động vốn rất hữu ích cho ngân hàng để xây dựng chính sách kinh doanh có hiệu quả.

  doc3p viettuan 06-03-2009 518 142   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước là vốn ngân hàng nhà nước.

  pdf68p antigone89 11-02-2012 82 13   Download

 • công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo máy-tự động hóa và công nghệ môi trường). Chiến lược cũng đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện như tập trung nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án KH&CN quốc gia và nâng cao năng lực KH&CN quốc gia; đổi mới cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước cho KH&CN, huy động các nguồn lực xã hội cho KH&CN; xây dựng đồng bộ chính sách thu hút, sử dụng cán bộ KH&CN; phát triển thị trường KH&CN… BÁO CÁO THAM...

  pdf23p hoangyen999 05-05-2013 66 5   Download

 • Quản lý trong kinh doanh hay quản lý trong các tổ chức nhân sự nói chung là hành động đưa các cá nhân trong tổ chức làm việc cùng nhau để thực hiện, hoàn thành mục tiêu chung. Công việc quản lý bao gồm 5 nhiệm vụ (theo Henry Fayol): xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát. Trong đó, các nguồn lực có thể được sử dụng và để quản lý là nhân lực, tài chính, công nghệ và thiên nhiên....

  pdf9p meoconhungdu10 26-06-2011 137 36   Download

 • Quyết định 1457/QĐ-UBND năm 2013 tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách nhà nước và cơ chế, chính sách huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf4p nanghonghoang 28-03-2014 37 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
940 lượt tải
171 tài liệu
531 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Xây dựng chính sách huy động nguồn lực tài chính
p_strCode=xaydungchinhsachhuydongnguonluctaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2