intTypePromotion=4
ADSENSE

Yếu tố nguồn lực tăng trưởng kinh tế

Xem 1-20 trên 70 kết quả Yếu tố nguồn lực tăng trưởng kinh tế
 • Đề tài: Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay được thực hiện nhằm cho thấy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn qua cũng như giúp chúng ta hiểu rõ tác động của các nguồn lực với tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

  pdf34p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 233 45   Download

 • Bài viết Vai trò của các yếu tố nguồn lực đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 phân tích vai trò của vốn, lao động và tiến bộ công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1996 - 2014 dựa trên cách tiếp cận tổng suất các yếu tố.

  pdf11p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 57 7   Download

 • Đề tài Kinh tế phát triển: Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế (theo các mô hình tăng trưởng) bao gồm những nội dung về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; thay đổi về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng kinh tế.

  pdf32p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 120 35   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu sự tác động của yếu tố nguồn nhân lực lên tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân phối trễ tự hồi quy ARDL và sử dụng phần mềm Eviews để xử lý số liệu trên cơ sở dữ liệu được thu thập qua các nguồn: Tổng cục Thống kê, các báo cáo của Chính phủ, các bộ, ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 187 13   Download

 • Bài thuyết trình Phân tích quá trình thay đổi trong quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế theo các mô hình tăng trưởng nghiên cứu về các mô hình: Mô hình tăng trưởng D.Ricardo, mô hình tăng trưởng Harrod Domar, mô hình tăng trưởng Solow, mô hình tăng trưởng nội sinh.

  pdf33p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 110 14   Download

 • Bài thuyết trình Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay bao gồm những nội dung về lý luận về vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế; vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế tại VN; giải pháp sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế ở VN thời gian tới.

  pdf41p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 55 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển chương trình Cao học: Phần thứ hai - Vai trò của các yếu tố nguồn lực trình bày vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng; tổng quan về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng; một số mô hình tăng trưởng.

  pdf56p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 43 6   Download

 • Mục tiêu của bài viết Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam là kiểm tra hiệu ứng lan tỏa của dòng vốn FDI đến các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế địa phương trong dài hạn.

  pdf21p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 69 5   Download

 • Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng của vốn, lao động và năng suất các nhân tố tổng hợp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh thông qua phương pháp hạch toán tăng trưởng. Kết quả chỉ ra rằng, yếu tố có đóng góp lớn nhất trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2008-2016 là nhân tố năng suất tổng hợp TFP với 63,97%. Lao động có việc làm của tỉnh Bắc Ninh cũng đã có đóng góp tương đối ổn định vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 29 4   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh kết hợp ước lượng hồi quy Pools OLS để đánh giá tác động của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kết quả phân tích cho thấy các yếu tố nguồn lực có ảnh hưởng rất quan trọng đến tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p vikakashi2711 21-05-2019 37 0   Download

 • Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngời được hưởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con người. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trởng kinh tế và nó là yếu tố quyết định nhất, bởi vì tất...

  pdf43p muathulamebay 13-08-2010 876 263   Download

 • Tài liệu Kinh tế phát triển (Lý thuyết và thực tiễn) gồm có 8 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về lý thuyết tăng trưởng kinh tế, đo lường mức ảnh hưởng của các yếu tố đến tăng trưởng kinh tế, lý thuyết phát triển kinh tế, các nguồn lực phát triển kinh tế, lý thuyết nghèo đói và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập và một số kiến thức khác.

  pdf383p thieulam5782 04-10-2015 230 97   Download

 • Đầu tư phát triển là một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhiều vấn đề xã hội vì hoạt động này trực tiếp làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động, tài sản trí tuệ và số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

  doc45p windlee 19-08-2011 218 93   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NNL là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. NNL vừa là nguồn lực to lớn, vừa là động lực tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế, lại vừa là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; chỉ có NNL mới có khả năng tiếp thu và áp dụng tiến độ khoa...

  pdf86p intel1212 04-12-2012 164 48   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Phần 2 Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng nêu tổng quan về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng, hàm sản xuất tổng quát, cơ chế tác động của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng.

  pdf55p narrow_12 16-07-2014 126 33   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển do TS. Phan Thị Nhiệm biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt102p doinhugiobay_01 09-11-2015 48 5   Download

 • "Bài giảng Kinh tế phát triển - Phan Thị Nhiệm" có nội dung trình bày về lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt102p phqchinh 28-06-2018 22 4   Download

 • Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đợc trong qúa trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngời đợc hưởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trởng kinh tế để nâng cao đới sống vật chất, tinh thần cho con ngời. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trởng kinh tế và nó là yếu tố quyết định nhất, bởi vì tất cả mọi của cải vật chất và tinh thần của...

  pdf39p tengteng6 26-11-2011 259 77   Download

 • Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NNL là nhân tố trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. NNL vừa là nguồn lực to lớn, vừa là động lực tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, của doanh nghiệp và của toàn bộ nền kinh tế, lại vừa là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; chỉ có NNL mới có khả năng tiếp thu và áp dụng tiến độ khoa học...

  pdf101p buiduong_1 11-12-2012 95 33   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển của TS. Phan Thị Nhiệm gồm có 3 phần, nhằm giúp các bạn nắm những lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.

  ppt102p pin11p 14-09-2010 987 503   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Yếu tố nguồn lực tăng trưởng kinh tế
p_strCode=yeutonguonluctangtruongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2