Quản l ý dự án

Xem 1-20 trên 34 kết quả Quản l ý dự án
 • Một quan điểm khác không đặt trọng tâm trên chi phí mμ chú ý đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc duy trì dự án, ví dụ tránh việc lạm dụng hay lμm h− hỏng một công trình được đầu tư. Một số cơ chế được xác lập, như giao trách nhiệm cho những người lãnh đạo địa ph−ơng hay thμnh lập một ban quan quản lý.

  pdf10p zues04 20-06-2011 79 16   Download

 • Mỗi dự án có một kế hoạch riờng. Kế hoạch này bao gồm một khung thời gian với thời điểm bắt đầu vμ kết thúc nhất định. Điều nμy giỳp phõn biệt rừ rμng với cỏc hoạt động cú tớnh chất thường xuyờn. Quản lý: Bộ mỏy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian của dự ỏn vμ tập trung cho việc thực thi dự ỏn.

  pdf10p zues04 20-06-2011 66 10   Download

 • Introduction to Project Management

  ppt31p bomlien 23-04-2010 241 113   Download

 • Quản lý chất l-ợng là một đề tài mang tính thời sự nóng hổi, thu hút đ-ợc sự chú ý đặc biệt của các nhà quản lý. Vậy vấn đề này trong khuôn khổ một dự án đ-ợc xem xét nh- thế nào? Bài báo đ-a ra khái niệm chất l-ợng dự án và trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến quản lý chất l-ợng.

  pdf7p phalinh21 01-09-2011 50 15   Download

 • Các tiêu chí giúp bạn hiểu được bạn đang ở đâu, con đường bạn đang đi, bạn đã đi được bao xa so với đích. (Hart 1995, trong Somoj and McSweeney 1996) Xác định các tiêu chí để làm việc trong thực tiễn: Một công cụ chung giúp cho tiến trình nμy lμ sử dụng cụm từ viết tắt ‘SMART’.

  pdf9p zues04 20-06-2011 48 9   Download

 • • TÝnh khoa häc vμ hîp lý cña dù ¸n: TÝnh khoa häc cña mét dù ¸n lμ mét yªu cÇu mμ c¸c dù ¸n ph¶i chó ý, yªu cÇu nμy ®ßi hái c¸c dù ¸n ph¶i: - §−îc lËp trªn c¬ së thu thËp vμ ph©n tÝch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt; môc tiªu cña dù ¸n ®−îc ph¸t biÓu mét c¸ch cô thÓ, ®Þnh l−îng, cã tÝnh kh¶ thi; c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu vμ cÊu tróc chung cña dù ¸n lμm thμnh mét khung logic chÆt chÎ, ®¶m b¶o c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi chñ yÕu. §¸p...

  pdf10p zues04 20-06-2011 43 6   Download

 • La CIGB - Ủy ban Internationale des Grands đập - một quyết định de publier un thông báo sur les Petits đập compte tenu du très lớn nombre de ce loại d'ouvrages qui, dans le monde, représentent 90% de l'quần des đập et du fait que la majorité des ấn phẩm professionnelles Traité essentiellement de Grands đập. Il ya des preuves incontestables de la xây dựng des thủ tướng Petits đập il ya môi trường 5000 ans en Jordanie, môi trường 4600 ans en Égypte et au Bélouchistan, et Entre 3250 et 3500 ans en Turquie, au Yemen et en Grèce.

  pdf113p doquyenhong 31-10-2011 51 16   Download

 • Ủ y B a n N hâ n d ân Thà nh phố Hồ C h í M Inh DANCĐ T - B a n Q uản l ý D ự án Dự án Nâng cấp Đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPHCM - Lưu vực Tân Hóa Lò Gốm B Á O C Á O T H IẾ T K Ế K Ỹ T H UẬ T TẬP 6 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG - EIA và EMP TKKT & TKCT - Cơ sở hạ tầng Thoát nước cấp 2, 3 kết hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế - Khoản viện...

  pdf138p bluesky_12 26-12-2012 26 3   Download

 • Giáo sư Bernard Philippe, Chủ tịch Nhóm công tác, một bác sĩ da liễu, bác sĩ Reims Bénédicte Lebrun-Vignes, dự án, bác sĩ da liễu-dược học, Tiến sĩ Nathalie DUMARCET Paris, Quản lý dự án, Afssaps Allu Madame Delphine, Afssaps BEKK Ông Samir, Afssaps Pr Claire BEYLOT , bác sĩ da liễu, Bordeaux BONNETBLANC Pr Jean-Marie, bác sĩ da liễu,

  pdf6p taoxanh3 29-12-2011 32 3   Download

 • Báo Nhân Dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng đã đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh: T.L, nhan đề “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

  doc63p caolaw 13-10-2009 216 71   Download

 • Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ tæ chøc s¶n xuÊt x©y dùng 1.1. Tæ chøc - Kh¸i niÖm vÒ tæ chøc Tæ chøc lμ mét tËp hîp nhiÒu ng−êi cã nh÷ng ®Æc tÝnh gièng nhau nh»m thùc hiÖn mét hoÆc mét sè môc tiªu x¸c ®Þnh. Nh÷ng lo¹i tæ chøc: Tæ chøc chÝnh trÞ Lμ tËp hîp nh÷ng ng−êi cã cïng khuynh h−íng chÝnh trÞ, tËp trung trong tæ chøc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chÝnh trÞ x¸c ®Þnh.Những khái niệm chung về tổ chức sản xuất xây dựng 1.1.

  pdf45p suatuoiconbo 29-07-2011 100 44   Download

 • Tr-ớc đòi hỏi ngy cng cao về chất lượng độ an tòan của các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật của con ng-ời, ngoi việc tăng c-ờng quản lý các công đoạn sản xuất thì việc phân tích kiểm tra, kiểm soát các chất tồn d- có ảnh h-ởng đến sức khoẻ cộng đồng l rất cần thiết.

  pdf9p banglang_1523 22-07-2012 49 18   Download

 • Giới hạn của việc xét xử l chế định pháp lí quan trọng có liên quan đến nhiều chế định khác của luật tố tụng hình sự. Vì thế khi quy định giới hạn của việc xét xử phải dựa v o những căn cứ có tính khoa học đ-ợc rút ra từ lí luận v thực tiễn. Chính những căn cứ n y giúp nh l m luật cân nhắc mọi khả năng, dự liệu các tình huống để quy định giới hạn của việc xét xử cho mỗi cấp tòa án. Để góp phần v o việc sửa...

  pdf4p bon_gu 03-10-2012 56 9   Download

 • Tài liệu.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo án bàn học Liên kết các đoạn văn trong văn bản dưới đây. Mong rằng tài liệu sẽ mang đến nhiều kiến thức bổ ích và hỗ trợ tốt quý thầy cô trong quá trình soạn giáo án. Chúc quý thầy cô có thêm những giáo án hay và thú vị.

  doc5p tuyetha_12 06-08-2014 107 12   Download

 • Hen phế quản ( HPQ) vμ bệnh phổi tắc đoán theo tiêu chuẩn của Hội Phổi học Mỹ- nghẽn mạn tính (COPD- Chronic obstructive 1995 [4] [5]. pulmonary disease ) lμ 2 bệnh lý đờng hô 2. Ph ơng pháp ngiên cứu: hấp hay gặp ở nhiều nớc trên thế giới [1]. 2.1. Khai thác tiền sử, khám lâm sμng, Trong những năm gần đây HPQ vμ COPD có cận lâm sμng theo mẫu bệnh án nghiên chiều hớng gia tăng nhanh chóng cả về độ cứu lu hμnh vμ số tử vong [4] [5] [6]. Để góp phần 2.2.

  pdf8p sunshine_3 28-06-2013 41 7   Download

 • Vẻ đẹp Pháp tinh tế ở cà phê L'Usine Trên con đường Đồng Khởi tấp nập các hiệu thời trang danh tiếng, có một quán cà phê mà ở đó, bạn sẽ được hồi tưởng lại không khí của một thời đã qua. Là quán cà phê mang đậm kiến trúc Pháp, L’Usine nằm ở lầu 1 chung cư đường Đồng Khởi, ngay lối vào cầu thang là gallery tranh chép, tranh lưu niệm và shop thời trang.

  pdf7p hzero4 17-04-2011 49 3   Download

 • www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vn ___________________________________________________________ n©ng cao qu¶n lý dÞch vô thuû n«ng: c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu chÈn ®o¸n hÖ thèng TrÇn V¨n §¹t(1) Hoµng V¨n C−êng(2), L−u M¹nh Toan(3) Tãm t¾t N©ng cao qu¶n lý dÞch vô t−íi tiªu lµ nhiÖm vô quan träng ®èi víi ngµnh Thuû lîi. Tuy nhiªn, ®©y lµ lÜnh vùc cùc kú phøc t¹p nªn cÇn ph¶i cã c¸ch tiÕp cËn phï hîp trong c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x· héi x¸c ®Þnh cña tõng vïng, tõng quèc gia.

  pdf10p hoa_thuyvu 21-10-2011 61 2   Download

 • ─────────────────────────────────────────────── c«ng nghÖ, kü thuËt t−íi tiÕt kiÖm n−íc cho nh÷ng vïng khan hiÕm n−íc ë viÖt nam GS.TS. Lª S©m1, ThS. NguyÔn V¨n L©n2, KS. NguyÔn §×nh V−îng3 Tãm t¾t: ¦u viÖt næi bËt cña c«ng nghÖ t−íi tiÕt kiÖm n−íc lµ Ýt tèn n−íc, qu¶n lý vËn hµnh ®¬n gi¶n, t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm, gi¶m c«ng t−íi, thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ vµ tù ®éng ho¸...

  pdf8p hoa_thuyvu 21-10-2011 32 2   Download

 • Bạn viết thư có hay không? Khả năng biên tập của bạn có xuất sắc? Bạn rất giỏi tiếng Anh? Bạn có nghĩ rằng khi viết một đoạn giới thiệu hay quảng cáo ấn tượng, bạn chỉ cần nói với khách hàng rằng sản phẩm của công ty bạn có rất nhiều ưu điểm vượt trội, rằng chúng rất tốt, rất có ích … một cách chuyên nghiệp là đủ? Ồ không, thật sai lầm nếu bạn có ý định thực hiện theo cách đó! Ở đây, yếu tố quan trọng nhất nằm ở khả năng thuyết phục ...

  pdf5p banhang_pro 22-12-2009 188 90   Download

 • Các hệ mật khoá công khai khác Trong ch−ơng nμy ta sẽ xem xét một số hệ mật khoá công khai khác. Hệ mật Elgamal dựa trên bμi toán logarithm rời rạc lμ bμi toán đ−ợc dùng nhiều trong nhiều thủ tục mật mã. Bởi vậy ta sẽ dμnh nhiều thời gian để thảo luận về bμi toán quan trọng nμy.

  pdf30p quangnv0902 09-10-2011 139 48   Download

Đồng bộ tài khoản