intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

CÁC BỘ LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 15 tài liệu

1.510
lượt xem
227
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

CÁC BỘ LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là một cơ quan nhà nước có chức năng kiểm toán tài sản công, kiểm tra chi tiêu, đánh giá báo cáo tài chính các cơ quan thuộc chính phủ, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng. Kiểm toán Nhà nước Việt Nam được chính thức thành lập ngày 11 tháng 7 năm 1994 theo Nghị định 70/CP của Chính phủ Việt Nam với chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kế toán nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương cấp Bộ trưởng, do Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Lưu

Tài liệu trong BST: CÁC BỘ LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 1. KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC QUYẾT ĐỊNH Số: 497/QĐ-KTNN

  pdf 8p 238 51

  Ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ...

 2. Quyết định Số: 197/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 6p 135 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 3. Quyết định Số: 196/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 2p 151 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CƠ CẤU LẠI CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ QUAN HỆ QUỐC TẾ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 4. Quyết định Số: 03/2010/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 74p 201 34

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 5. Quyết định Số: 02/2010/QĐ-KTNN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  pdf 87p 245 45

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 6. Quyết định số 92/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực miền Tây Nam Bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 2p 155 14

  Quyết định số 92/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực miền Tây Nam Bộ trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 7. Quyết định số 497/QĐ-KTNN

  pdf 9p 109 4

  Quyết định số 497/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 8. Quyết định số 189/2007/QĐ-KTNN

  pdf 5p 113 5

  Quyết định số 189/2007/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy định cấp Thẻ Kiểm toán viên nhà nước; chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ Kiểm toán viên nhà nước do Kiểm tóan Nhà nứơc ban hành

 9. Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN

  pdf 13p 111 6

  Quyết định số 876/2006/QĐ-KTNN về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán nhà nước ban hành

 10. Quyết định số 531/QĐ-KTNN

  pdf 10p 100 6

  Quyết định số 531/QĐ-KTNN về việc ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Kiểm toán Nhà nước ban hành

 11. Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước

  doc 6p 203 18

  Quyết định 189/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy định cấp Thẻ kiểm toán viên nhà nước, chế độ sử dụng Thẻ và mẫu Thẻ kiểm toán viên nhà nước

 12. Quyết định 03/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước

  doc 5p 185 22

  Quyết định 03/2007/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

 13. Quyết định 830/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước

  doc 10p 157 8

  Quyết định 830/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Quan hệ quốc tế

 14. LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 37/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005

  pdf 31p 1132 240

  Hoạt động kiểm toán nhà nước phục vụ việc kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.

 15. Quyết định số 1685/QĐ-KTNN

  pdf 10p 68 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2