Trọn bộ bài giảng môn Quản lý dự án đầu tư - Th.s Phạm Tiến Minh

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 8 tài liệu

0
925
lượt xem
59
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng môn Quản lý dự án đầu tư - Th.s Phạm Tiến Minh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn dự án đầu tư của Thạc sĩ Đinh Tiến Minh giúp bạn hệ thống một số khái niệm chung của bài học,nắm được các phương pháp phân tích so sánh, phân tích phương án theo suất thu lợi nội tại IRR...Mời các bạn tham khảo bài giảng!

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng môn Quản lý dự án đầu tư - Th.s Phạm Tiến Minh

 1. Chương 1 : Tổng quan lập và phân tích dự án

  pdf 5p 80 20

  Phân tích dòng tiền tệ nhằm xác định các giá trị tương đương theo các quan điểm khác nhau. Hiểu các tiêu chuẩn ra quyết định kinh tế kỹ thuật (NPV, IRR, B/C). Hình thành các phương án và ước tính chi phí từ dữ liệu có sẵn

 2. Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  pdf 41p 70 12

  Lãi tức đơn Lãi tức chỉ tính theo số vốn gốc mà không tính thêm lãi tức tích luỹ phát sinh từ tiền lãi ở các thời đoạn trước đó. I = P.S.N (P: số vốn cho vay, S: lãi suất đơn, N: số thời đoạn)

 3. Chương 3 : Các PP tích P.A đầu tư PP giá trị tương đương

  pdf 40p 56 9

  Nguyên tắc chung khi so sánh : tuổi thọ kinh tế, thời gian xem xét, phân tích PA. Một số cơ hội đầu tư được gọi là đáng giá nếu giá trị tương đương 0 hoặc suất lợi thu ..

 4. Chương 4: Phân tích P.A theo suất thu lợi nội tại IRR

  pdf 39p 85 12

  Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được Marr: suất thu lợi có thể đạt được ( chi phí cơ hội ), là một hàm của giá sử dụng vốn trung bình thường xác định căn cứ vào WACC

 5. Chương 5: Phân tích P.A theo tỷ số lợi ích - chi phí B/C

  pdf 35p 96 18

  Tỷ số lợi ích tương đương lợi ích / giá trị tương đương chi phí. Các giá trị tương đương đó có thể là PW, AW, FW. Có thể xếp thứ hạng các dự án loại trừ nhau bằng tiêu chí B/C không?

 6. Chương 6 Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế

  pdf 34p 90 13

  Chi phí khấu hao là chi phí hao mòn của tài sản cố định theo thời gian, là chi phí của tài sản cố định được phân bổ theo tuổi thọ kinh tế. Đặc điểm của chi phí khấu hao là chi phí hợp lý không bằng tiền mặt ..

 7. Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư

  pdf 37p 84 12

  Nguồn vốn: Từ bên trong: dữ trữ khấu hao và tiền lãi giữ lại + từ bên ngoài: vốn vay và phát hành cổ phiếu. Giá sử dụng vốn: + Chi phí trả cho quyền sử dụng vốn + Mỗi nguồn vốn có giá sử dụng vốn khác nhau

 8. Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

  pdf 41p 93 16

  Chắc chắn: khi biết chắc chắn khả nảng xuất hiện của các trạng thái. Rủi ro: Khi biết được xác suất xuất hiện của các trạng thái. Bất định: khi không biết được xác suất xuất hiện của các trạng thái hoặc không biết được các dữ liệu liên quan đến vấn đề cần giải quyết

Đồng bộ tài khoản