intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.258
lượt xem
186
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Văn bản luật về quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán

 1. Quyết định số 3595/QĐ-BTC

  pdf 7p 118 7

  Quyết định số 3595/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng và Thanh tra thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 2. Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6

  pdf 9p 63 9

  Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6 về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 3. Quyết định số 531/QĐ-UBCK

  pdf 13p 102 7

  Quyết định số 531/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về Giám sát Giao dịch Chứng khoán

 4. Thông tư số 151/2009/TT-BTC

  pdf 16p 146 13

  Thông tư số 151/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 5. Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC

  pdf 12p 86 5

  Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ban, văn phòng, cơ quan đại diện và thanh tra Uỷ ban chứng khoán nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 6. Quyết định số 36/2006/QĐ-BTC

  pdf 13p 98 11

  Quyết định số 36/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Qui chế quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2005 do Bộ Tài chính ban hành

 7. Quyết định số 96/2005/QĐ-BTC

  pdf 4p 74 6

  Quyết định số 96/2005/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 8. Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK

  pdf 7p 86 6

  Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

 9. Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC

  pdf 8p 93 9

  Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 10. Nghị định số 17/2000/NĐ-CP

  pdf 6p 83 7

  Nghị định số 17/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán do Chính phủ ban hành

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2