intTypePromotion=1
ADSENSE

20 Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 10 - THPT Nam Sách II

Chia sẻ: A B | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

1.105
lượt xem
272
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo 20 Đề kiểm tra 45 phút môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT Nam Sách II để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 10 - THPT Nam Sách II

 1. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 900 1/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a biện chứng b hình thức c hoàn toàn d siêu hình 2/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b tập trung c chủ quan d khách quan 3/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a tiến bộ / toàn diện hơn b khó khăn / chiến thắng c chiến thắng / khó khăn d hoàn hảo / khó khăn hơn 4/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định biện chứng b phủ định c phủ định siêu hình d phủ định sạch trơn 5/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a yếu tố tích cực b những cái thích hợp c yếu tố tiêu cực d những cái vốn có 6/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a kế thừa b biện chứng c sạch trơn d siêu hình 7/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a khi cái mới cuối cùng ra đời b khi sự vật, hiện tượng mới ra đời c không có sự kết thúc d khi cái mới không thắng được cái cũ 8/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a không đơn giản, dễ dàng" b đơn giản, dễ dàng" c một cách phổ biến" d qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" 9/ Theo triết học Mác, "sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian" thuộc dạng vận động: a cơ học b hoá học c vật lý d xã hội 10/ Theo triết học Mác, "quá trình hoá hợp và phân giải các chất" là dạng vận động: a sinh học b hoá học c cơ học d vật lý 11/ "Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn ..." là nội dung của khái niệm: a phát triển b vận động sinh học c vận động xã hội d vận động 12/ Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là: a Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình b Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau c Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế. d Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác 13/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi b Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại c Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình d Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời 14/ Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2 , thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào? a Sinh học b Cơ học c Hoá học d Xã hội 15/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a đứng im b phát triển c tồn tại d vận động
 2. 16/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a bước nhảy b lượng c trình độ d chất 17/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a chất liệu b độ c giới hạn d điểm nút 18/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a điểm nút b độ c chất d lượng 19/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a chất liệu tạo thành SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng d thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT 20/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc quy luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b tự nhiên c thế giới vật chất luôn vận động d mâu thuẫn 21/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a xã hội b mâu thuẫn c phủ định của phủ định d lượng đổi dẫn đến chất đổi 22/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b chất c điểm nút d độ 23/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a lượng b danh hiệu c chất d thang bậc đánh giá 24/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra tức thời c diễn ra nhanh chóng d diễn ra một cách từ từ. 25/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a chất b điểm nút c lượng d độ 26/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a chất b lượng c thời gian d trình độ 27/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng b Chất và lượng có tính quy định khách quan c Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau d Cả 3 ý trên đều đúng 28/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác b lượng của sự vật, hiện tượng c thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng d tất cả các thuộc tính của sự vật 29/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua quy luật: a lượng đổi - chất đổi b giải quyết mâu thuẫn nội tại c phủ định của phủ định d chọn lọc tự nhiên 30/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b hai sự vật, hiện tượng khác loại c hai sự vật, hiện tượng cùng loại d một số sự vật, hiện tượng 31/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định hoàn toàn b Phủ định biện chứng c Phủ định siêu hình d Phủ định khách quan 32/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Phát huy những giá trị tích cực b Loại trừ những yếu tố tiêu cực c Mang tính khách quan d Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản 33/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a con người. b Ý chúa c Ngay trong bản thân xã hội d Ý muốn của các vĩ nhân. 34/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a To và nhỏ b Đồng hoá và dị hoá c Bên trong và bên ngoài d Trắng và đen
 3. 35/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức sai lầm nhiều hơn b sự hiểu biết vô tận. c nhận thức đúng và nhận thức sai d nhận thức đúng nhiều hơn 36/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự thống nhất giữa chúng b sự đấu tranh giữa các mặt đối lập c sự tương đồng d sự đối kháng 37/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau b chúng xung khắc nhau c chúng khác nhau d chúng đối lập nhau 38/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a mâu thuẫn đang phát triển b mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm c khi có cơ hội d tại một thời điểm thích hợp 39/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a hợp tác, thương lượng b hoà bình c thoả hiệp d đấu tranh giữa các mặt đối lập 40/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a sự tồn tại của một mâu thuẫn b sự thống nhất giữa các mặt đối lập c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d quan hệ giữa các mặt đối lập
 4. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 901 1/ ................ là sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội a Phát triển b Vận động c Thế giới vật chất d Vật chất 2/ "Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn ..." là nội dung của khái niệm: a vận động xã hội b vận động sinh học c vận động d phát triển 3/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi b Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời c Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình d Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại 4/ Vận động cụ thể nào sau đây diễn ra theo chiều hướng tuần hoàn ? a Chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá b Diện tích rửng trên thế giới đang ngày càng bị thu hẹp c Chuyển động tự quay của trái đất quanh mặt trời d Quá trình nảy mầm, trưởng thành của một cây lúa 5/ Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2 , thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào? a Cơ học b Xã hội c Hoá học d Sinh học 6/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Vận động tuần hoàn b Phát triển c Vận động d Vận động thụt lùi 7/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a đứng im b phát triển c tồn tại d vận động 8/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a trình độ b chất c bước nhảy d lượng 9/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a chất liệu b độ c giới hạn d điểm nút 10/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a lượng b chất c điểm nút d độ 11/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b lượng. c độ. d chất. 12/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng d chất liệu tạo thành SV-HT 13/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a mâu thuẫn b lượng đổi dẫn đến chất đổi c phủ định của phủ định d xã hội 14/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a độ b điểm nút c lượng d chất 15/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a chất b thang bậc đánh giá c danh hiệu d lượng 16/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì:
 5. a diễn ra tức thời b diễn ra một cách từ từ. c diễn ra song song d diễn ra nhanh chóng 17/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra song song c diễn ra trước d diễn ra chậm chạp 18/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a lượng b điểm nút c độ d chất 19/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a thời gian b chất c trình độ d lượng 20/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau b Chất và lượng có tính quy định khách quan c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 21/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác b lượng của sự vật, hiện tượng c tất cả các thuộc tính của sự vật d thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng 22/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a một số sự vật, hiện tượng b cùng một sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng khác loại d hai sự vật, hiện tượng cùng loại 23/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a Bên trong và bên ngoài b Trắng và đen c To và nhỏ d Đồng hoá và dị hoá 24/ Hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau trong một sự vật, hiện tượng được gọi là: a sự chống đối b đối lập c sự trái ngược d mâu thuẫn 25/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức sai lầm nhiều hơn b sự hiểu biết vô tận. c nhận thức đúng nhiều hơn d nhận thức đúng và nhận thức sai 26/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự đấu tranh giữa các mặt đối lập b sự thống nhất giữa chúng c sự tương đồng d sự đối kháng 27/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng xung khắc nhau b chúng khác nhau c chúng đối lập nhau d chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau 28/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a đấu tranh giữa các mặt đối lập b thoả hiệp c hoà bình d hợp tác, thương lượng 29/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a sự tồn tại của một mâu thuẫn b sự thống nhất giữa các mặt đối lập c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d quan hệ giữa các mặt đối lập 30/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a hoàn toàn b siêu hình c hình thức d biện chứng 31/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a khách quan b tập trung c chủ quan d toàn bộ 32/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a phát huy b vứt bỏ sạch trơn c kế thừa d tập trung 33/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a khó khăn / chiến thắng b chiến thắng / khó khăn c tiến bộ / toàn diện hơn d hoàn hảo / khó khăn hơn 34/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định b phủ định siêu hình c phủ định sạch trơn d phủ định biện chứng
 6. 35/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a sạch trơn b biện chứng c siêu hình d kế thừa 36/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a khi sự vật, hiện tượng mới ra đời b khi cái mới cuối cùng ra đời c khi cái mới không thắng được cái cũ d không có sự kết thúc 37/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a một cách phổ biến" b không đơn giản, dễ dàng" c qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" d đơn giản, dễ dàng" 38/ Trong buổi họp gia đình chuẩn bị cho cuộc đi dã ngoại, em muốn đi Cát Bà, nhưng mẹ không đồng ý, bác bỏ ý kiến của em và quyết định cả nhà đi Đồ Sơn. Theo em đó có phải là phủ định không ? Nếu phải, đó là loại phủ định gì ? a Phủ định siêu hình b Phủ định biện chứng c Phủ định khách quan d Phủ định hoàn toàn 39/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Phát huy những giá trị tích cực b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Mang tính khách quan d Loại trừ những yếu tố tiêu cực 40/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ngay trong bản thân xã hội b con người. c Ý chúa d Ý muốn của các vĩ nhân.
 7. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 902 1/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a siêu hình b hình thức c hoàn toàn d biện chứng 2/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a chủ quan b toàn bộ c khách quan d tập trung 3/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a tập trung b kế thừa c phát huy d vứt bỏ sạch trơn 4/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định b phủ định sạch trơn c phủ định siêu hình d phủ định biện chứng 5/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a yếu tố tích cực b yếu tố tiêu cực c những cái vốn có d những cái thích hợp 6/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a biện chứng b sạch trơn c kế thừa d siêu hình 7/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" b không đơn giản, dễ dàng" c một cách phổ biến" d đơn giản, dễ dàng" 8/ Nguyên nhân của phủ định biện chứng là: a Có sự can thiệp từ bên ngoài b Có tính kế thừa c Xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật d Ý chí của thượng đế 9/ ................ là sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội a Vật chất b Vận động c Phát triển d Thế giới vật chất 10/ Theo triết học Mác, "sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian" thuộc dạng vận động: a hoá học b xã hội c cơ học d vật lý 11/ "Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn ..." là nội dung của khái niệm: a vận động xã hội b vận động c phát triển d vận động sinh học 12/ Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là: a Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác b Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau c Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế. d Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình 13/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi b Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại c Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình d Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời 14/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Vận động thụt lùi b Phát triển c Vận động tuần hoàn d Vận động 15/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu"
 8. a đứng im b vận động c phát triển d tồn tại 16/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a bước nhảy b lượng c chất d trình độ 17/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a điểm nút b giới hạn c chất liệu d độ 18/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a chất b điểm nút c lượng d độ 19/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b chất. c lượng. d độ. 20/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc quy luật: a mâu thuẫn b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d thế giới vật chất luôn vận động 21/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung quy luật: a phủ định của phủ định b tự nhiên c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định biện chứng 22/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b mâu thuẫn c phủ định của phủ định d xã hội 23/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra tức thời c diễn ra một cách từ từ. d diễn ra nhanh chóng 24/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra nhanh chóng c diễn ra trước d diễn ra chậm chạp 25/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a chất b lượng c độ d điểm nút 26/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a thời gian b chất c trình độ d lượng 27/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau b Chất và lượng có tính quy định khách quan c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 28/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a tất cả các thuộc tính của sự vật b những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác c lượng của sự vật, hiện tượng d thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng 29/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua quy luật: a phủ định của phủ định b chọn lọc tự nhiên c lượng đổi - chất đổi d giải quyết mâu thuẫn nội tại 30/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b một số sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng cùng loại d hai sự vật, hiện tượng khác loại 31/ Một chồi non ra đời sẽ ............. những yếu tố di truyền chứa trong hạt giống. a Phủ định biện chứng b Kế thừa c Loại bỏ d Phủ định 32/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Khách quan b Chủ quan c Ý trời d Ý chí của các vị lãnh đạo 33/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ngay trong bản thân xã hội b con người. c Ý muốn của các vĩ nhân. d Ý chúa 34/ Hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau trong một sự vật, hiện tượng được gọi là: a đối lập b sự chống đối c sự trái ngược d mâu thuẫn 35/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức sai lầm nhiều hơn b nhận thức đúng nhiều hơn c sự hiểu biết vô tận. d nhận thức đúng và nhận thức sai
 9. 36/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự thống nhất giữa chúng b sự tương đồng c sự đối kháng d sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 37/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng xung khắc nhau b chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau c chúng đối lập nhau d chúng khác nhau 38/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a tại một thời điểm thích hợp b khi có cơ hội c mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm d mâu thuẫn đang phát triển 39/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a thoả hiệp b đấu tranh giữa các mặt đối lập c hoà bình d hợp tác, thương lượng 40/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a sự tồn tại của một mâu thuẫn b sự thống nhất giữa các mặt đối lập c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d quan hệ giữa các mặt đối lập
 10. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 903 1/ ................ là sự biến đổi (biến hoá) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội a Vật chất b Thế giới vật chất c Vận động d Phát triển 2/ Theo triết học Mác, "sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian" thuộc dạng vận động: a vật lý b cơ học c xã hội d hoá học 3/ Theo triết học Mác, "quá trình hoá hợp và phân giải các chất" là dạng vận động: a cơ học b hoá học c vật lý d sinh học 4/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình b Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại c Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời d Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi 5/ Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2 , thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào? a Sinh học b Cơ học c Xã hội d Hoá học 6/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Phát triển b Vận động thụt lùi c Vận động tuần hoàn d Vận động 7/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a tồn tại b đứng im c phát triển d vận động 8/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a Bên trong và bên ngoài b Đồng hoá và dị hoá c To và nhỏ d Trắng và đen 9/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức đúng nhiều hơn b nhận thức sai lầm nhiều hơn c nhận thức đúng và nhận thức sai d sự hiểu biết vô tận. 10/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự thống nhất giữa chúng b sự đối kháng c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d sự tương đồng 11/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng xung khắc nhau b chúng khác nhau c chúng đối lập nhau d chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau 12/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm b khi có cơ hội c tại một thời điểm thích hợp d mâu thuẫn đang phát triển 13/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a hợp tác, thương lượng b thoả hiệp c hoà bình d đấu tranh giữa các mặt đối lập 14/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a sự tồn tại của một mâu thuẫn b sự thống nhất giữa các mặt đối lập c quan hệ giữa các mặt đối lập d sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 15/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của:
 11. a Phủ định biện chứng b Vận động c Sự phát triển của hạ tầng xã hội d Phủ định siêu hình 16/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản b Phát huy những giá trị tích cực c Loại trừ những yếu tố tiêu cực d Mang tính khách quan 17/ Nếu không có phủ định biện chứng, điều gì sẽ xảy ra ? a Sự vật, hiện tượng sẽ phát triển mà không cần đến các quy luật b Sự vật sẽ nhanh chóng phát triển lên trình độ cao hơn c Sự vật, hiện tượng sẽ giữ nguyên trạng thái ban đầu d Nhân loại sẽ bị huỷ diệt 18/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a hình thức b hoàn toàn c biện chứng d siêu hình 19/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b khách quan c tập trung d chủ quan 20/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a chiến thắng / khó khăn b khó khăn / chiến thắng c hoàn hảo / khó khăn hơn d tiến bộ / toàn diện hơn 21/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định sạch trơn b phủ định biện chứng c phủ định siêu hình d phủ định 22/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a những cái vốn có b yếu tố tiêu cực c những cái thích hợp d yếu tố tích cực 23/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a không có sự kết thúc b khi cái mới không thắng được cái cũ c khi sự vật, hiện tượng mới ra đời d khi cái mới cuối cùng ra đời 24/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a đơn giản, dễ dàng" b không đơn giản, dễ dàng" c một cách phổ biến" d qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" 25/ Nguyên nhân của phủ định biện chứng là: a Ý chí của thượng đế b Có sự can thiệp từ bên ngoài c Có tính kế thừa d Xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật 26/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a lượng b chất c trình độ d bước nhảy 27/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a điểm nút b chất liệu c giới hạn d độ 28/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a lượng. b chất. c điểm nút. d độ. 29/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a chất liệu tạo thành SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng d thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT 30/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc quy luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b mâu thuẫn c tự nhiên d thế giới vật chất luôn vận động 31/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung quy luật: a tự nhiên b phủ định biện chứng c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định của phủ định 32/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a mâu thuẫn b phủ định của phủ định c xã hội d lượng đổi dẫn đến chất đổi 33/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b điểm nút c độ d chất 34/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a thang bậc đánh giá b danh hiệu c chất d lượng
 12. 35/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra một cách từ từ. b diễn ra nhanh chóng c diễn ra tức thời d diễn ra song song 36/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra trước b diễn ra nhanh chóng c diễn ra chậm chạp d diễn ra song song 37/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a chất b điểm nút c độ d lượng 38/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a chất b lượng c trình độ d thời gian 39/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua quy luật: a giải quyết mâu thuẫn nội tại b chọn lọc tự nhiên c phủ định của phủ định d lượng đổi - chất đổi 40/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b một số sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng khác loại d hai sự vật, hiện tượng cùng loại
 13. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 904 1/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a siêu hình b biện chứng c hình thức d hoàn toàn 2/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b khách quan c chủ quan d tập trung 3/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a tập trung b vứt bỏ sạch trơn c phát huy d kế thừa 4/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a chiến thắng / khó khăn b tiến bộ / toàn diện hơn c khó khăn / chiến thắng d hoàn hảo / khó khăn hơn 5/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định sạch trơn b phủ định c phủ định biện chứng d phủ định siêu hình 6/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a yếu tố tích cực b yếu tố tiêu cực c những cái vốn có d những cái thích hợp 7/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a kế thừa b sạch trơn c siêu hình d biện chứng 8/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a khi cái mới cuối cùng ra đời b khi sự vật, hiện tượng mới ra đời c khi cái mới không thắng được cái cũ d không có sự kết thúc 9/ Theo triết học Mác, "quá trình hoá hợp và phân giải các chất" là dạng vận động: a sinh học b vật lý c cơ học d hoá học 10/ "Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn ..." là nội dung của khái niệm: a vận động sinh học b vận động xã hội c vận động d phát triển 11/ Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là: a Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế. b Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình c Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác d Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau 12/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời b Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình c Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại d Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi 13/ Vận động cụ thể nào sau đây diễn ra theo chiều hướng tuần hoàn ? a Chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá b Chuyển động tự quay của trái đất quanh mặt trời c Quá trình nảy mầm, trưởng thành của một cây lúa d Diện tích rửng trên thế giới đang ngày càng bị thu hẹp 14/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Vận động tuần hoàn b Phát triển c Vận động thụt lùi d Vận động
 14. 15/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a vận động b tồn tại c phát triển d đứng im 16/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a trình độ b lượng c chất d bước nhảy 17/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a điểm nút b độ c giới hạn d chất liệu 18/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a điểm nút b độ c chất d lượng 19/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b độ. c chất. d lượng. 20/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a chất liệu tạo thành SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng d thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT 21/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc quy luật: a tự nhiên b thế giới vật chất luôn vận động c lượng đổi dẫn đến chất đổi d mâu thuẫn 22/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b mâu thuẫn c xã hội d phủ định của phủ định 23/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a chất b thang bậc đánh giá c danh hiệu d lượng 24/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra nhanh chóng b diễn ra tức thời c diễn ra song song d diễn ra một cách từ từ. 25/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra nhanh chóng c diễn ra trước d diễn ra chậm chạp 26/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a chất b điểm nút c độ d lượng 27/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng b Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau c Chất và lượng có tính quy định khách quan d Cả 3 ý trên đều đúng 28/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác b thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng c tất cả các thuộc tính của sự vật d lượng của sự vật, hiện tượng 29/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua quy luật: a giải quyết mâu thuẫn nội tại b phủ định của phủ định c lượng đổi - chất đổi d chọn lọc tự nhiên 30/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a cùng một sự vật, hiện tượng b một số sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng cùng loại d hai sự vật, hiện tượng khác loại 31/ Theo em, khi những người thợ phá bỏ một ngôi nhà cũ, đó là biểu hiện của: a Phủ định biện chứng b Vận động c Phủ định siêu hình d Sự phát triển của hạ tầng xã hội 32/ Trong việc học tập của một con người, đâu là điểm cuối cùng? a Đến hết đời b Đến khi lập gia đình c Hết THPT d Hết đại học 33/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Mang tính khách quan b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Loại trừ những yếu tố tiêu cực d Phát huy những giá trị tích cực 34/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a To và nhỏ b Đồng hoá và dị hoá
 15. c Trắng và đen d Bên trong và bên ngoài 35/ Hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau trong một sự vật, hiện tượng được gọi là: a sự trái ngược b sự chống đối c mâu thuẫn d đối lập 36/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự thống nhất giữa chúng b sự tương đồng c sự đối kháng d sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 37/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau b chúng khác nhau c chúng đối lập nhau d chúng xung khắc nhau 38/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a mâu thuẫn đang phát triển b khi có cơ hội c mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm d tại một thời điểm thích hợp 39/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a đấu tranh giữa các mặt đối lập b thoả hiệp c hợp tác, thương lượng d hoà bình 40/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a quan hệ giữa các mặt đối lập b sự thống nhất giữa các mặt đối lập c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d sự tồn tại của một mâu thuẫn
 16. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 905 1/ Việc một xã hội cũ lạc hậu, lỗi thời mất đi, một xã hội mới tiến bộ ra đời là hoàn toàn mang tính: a Ý trời b Khách quan c Ý chí của các vị lãnh đạo d Chủ quan 2/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định siêu hình b Phủ định biện chứng c Phủ định sạch trơn d sự sinh trưởng. 3/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ngay trong bản thân xã hội b Ý muốn của các vĩ nhân. c con người. d Ý chúa 4/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a siêu hình b hình thức c hoàn toàn d biện chứng 5/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b chủ quan c tập trung d khách quan 6/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a tập trung b vứt bỏ sạch trơn c phát huy d kế thừa 7/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định b phủ định siêu hình c phủ định sạch trơn d phủ định biện chứng 8/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a những cái vốn có b yếu tố tiêu cực c yếu tố tích cực d những cái thích hợp 9/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a khi cái mới cuối cùng ra đời b không có sự kết thúc c khi cái mới không thắng được cái cũ d khi sự vật, hiện tượng mới ra đời 10/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" b không đơn giản, dễ dàng" c đơn giản, dễ dàng" d một cách phổ biến" 11/ Nguyên nhân của phủ định biện chứng là: a Ý chí của thượng đế b Có sự can thiệp từ bên ngoài c Có tính kế thừa d Xuất phát từ giải quyết mâu thuẫn bên trong bản thân sự vật 12/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a To và nhỏ b Trắng và đen c Bên trong và bên ngoài d Đồng hoá và dị hoá 13/ Hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau trong một sự vật, hiện tượng được gọi là: a đối lập b sự trái ngược c mâu thuẫn d sự chống đối 14/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức sai lầm nhiều hơn b nhận thức đúng và nhận thức sai c nhận thức đúng nhiều hơn d sự hiểu biết vô tận. 15/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự đối kháng b sự thống nhất giữa chúng c sự tương đồng d sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 16/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a mâu thuẫn đang phát triển b tại một thời điểm thích hợp c mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm d khi có cơ hội 17/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường:
 17. a đấu tranh giữa các mặt đối lập b hoà bình c hợp tác, thương lượng d thoả hiệp 18/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a sự tồn tại của một mâu thuẫn b sự đấu tranh giữa các mặt đối lập c sự thống nhất giữa các mặt đối lập d quan hệ giữa các mặt đối lập 19/ Theo triết học Mác, "quá trình hoá hợp và phân giải các chất" là dạng vận động: a cơ học b hoá học c sinh học d vật lý 20/ Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là: a Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế. b Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác c Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau d Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình 21/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời b Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại c Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi d Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình 22/ Vận động cụ thể nào sau đây diễn ra theo chiều hướng tuần hoàn ? a Chuyển động tự quay của trái đất quanh mặt trời b Diện tích rửng trên thế giới đang ngày càng bị thu hẹp c Chỉ số chứng khoán của thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá d Quá trình nảy mầm, trưởng thành của một cây lúa 23/ Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2 , thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào? a Cơ học b Hoá học c Sinh học d Xã hội 24/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Vận động tuần hoàn b Vận động thụt lùi c Vận động d Phát triển 25/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a phát triển b tồn tại c vận động d đứng im 26/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a trình độ b lượng c chất d bước nhảy 27/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a độ b chất liệu c giới hạn d điểm nút 28/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a điểm nút b chất c độ d lượng 29/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT b hình thức của sự vật, hiện tượng c chất liệu tạo thành SV-HT d đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng 30/ Câu tục ngữ "có công mài sắt, có ngày nên kim" thuộc quy luật: a mâu thuẫn b thế giới vật chất luôn vận động c tự nhiên d lượng đổi dẫn đến chất đổi 31/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a mâu thuẫn b xã hội c lượng đổi dẫn đến chất đổi d phủ định của phủ định 32/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a lượng b độ c điểm nút d chất 33/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a thang bậc đánh giá b lượng c chất d danh hiệu 34/ Sự biến đổi của lượng so với sự biến đổi về chất thì: a diễn ra song song b diễn ra tức thời c diễn ra một cách từ từ. d diễn ra nhanh chóng 35/ Câu nói " Đốt cháy giai đoạn" là muốn nói tới đã vi phạm vào: a độ b điểm nút c lượng d chất
 18. 36/ Việc Việt nam thực hiện nền kinh tế 2 thành phần trước đây thể hiện việc vi phạm vào: a trình độ b thời gian c chất d lượng 37/ Ý kiến nào sau đây đúng? a Chất và lượng có tính quy định khách quan b Mọi sự vật, hiện tượng đều có 2 mặt: chất và lượng thống nhất với nhau c Chất và lượng "thuần tuý" tồn tại bên ngoài sự vật và hiện tượng d Cả 3 ý trên đều đúng 38/ Để phân biệt sự vật này với sự vật khác, phải dựa vào: a tất cả các thuộc tính của sự vật b thuộc tính tiêu biểu của sự vật, hiện tượng c những đặc điểm khác nhau của vật này so với vật khác d lượng của sự vật, hiện tượng 39/ Cách thức của sự phát triển được thể hiện qua quy luật: a lượng đổi - chất đổi b phủ định của phủ định c giải quyết mâu thuẫn nội tại d chọn lọc tự nhiên 40/ Chất và lượng là 2 mặt thống nhất với nhau trong: a hai sự vật, hiện tượng khác loại b cùng một sự vật, hiện tượng c hai sự vật, hiện tượng cùng loại d một số sự vật, hiện tượng
 19. Trường THPT Nam Sách II ĐỀ KIỂM TRA MÔN GDCD 10 (Thời gian 45 phút) Ngày kiểm tra:…………. Họ và tên:…………………..…. Lớp:….. Phần trả lời của hoc sinh ( Học sinh tô vào ô có phương án trả lời đúng ) Đề số: 906 1/ Trong các mâu thuẫn sau, đâu là mâu thuãn triết học? a Bên trong và bên ngoài b Đồng hoá và dị hoá c To và nhỏ d Trắng và đen 2/ Trong nhận thức của con người bao giờ cũng tồn tại: a nhận thức đúng nhiều hơn b sự hiểu biết vô tận. c nhận thức sai lầm nhiều hơn d nhận thức đúng và nhận thức sai 3/ Sự tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau giữa các mặt đối lập được gọi là: a sự đấu tranh giữa các mặt đối lập b sự tương đồng c sự đối kháng d sự thống nhất giữa chúng 4/ Các mặt đối lập của sự vật, hiện tượng luôn đấu tranh với nhau vì: a chúng xung khắc nhau b chúng khác nhau c chúng đối lập nhau d chúng vận động, phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau 5/ Điều kiện để dẫn đến sự giải quyết mâu thuẫn là khi: a tại một thời điểm thích hợp b mâu thuẫn đang phát triển c mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm d khi có cơ hội 6/ Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường: a đấu tranh giữa các mặt đối lập b hợp tác, thương lượng c hoà bình d thoả hiệp 7/ Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là do: a quan hệ giữa các mặt đối lập b sự tồn tại của một mâu thuẫn c sự đấu tranh giữa các mặt đối lập d sự thống nhất giữa các mặt đối lập 8/ Câu tục ngữ "Giỏ nhà ai quai nhà nấy" cho thấy mối liên hệ như thế nào của thế hệ sau so với thế hệ trước ? a Mang tính khách quan b Kế thừa những nét đặc trưng cơ bản c Phát huy những giá trị tích cực d Loại trừ những yếu tố tiêu cực 9/ Trong cuộc đời một con gà, gà con nở ra từ quả trứng là biểu hiện của: a Phủ định sạch trơn b Phủ định biện chứng c Phủ định siêu hình d sự sinh trưởng. 10/ Nguyên nhân làm cho xã hội phát triển từ thấp đến cao nằm ở ........ . a Ý muốn của các vĩ nhân. b Ngay trong bản thân xã hội c con người. d Ý chúa 11/ Phủ định ............. là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật. a siêu hình b biện chứng c hình thức d hoàn toàn 12/ Một trong những đặc điểm của phủ định biện chứng là có tính: a toàn bộ b khách quan c tập trung d chủ quan 13/ Theo khuynh hướng của sự phát triển, cái mới ra đời dù có ................, nhưng cuối cùng cái mới sẽ .............. cái cũ. a tiến bộ / toàn diện hơn b chiến thắng / khó khăn c hoàn hảo / khó khăn hơn d khó khăn / chiến thắng 14/ Việc xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó được gọi là: a phủ định biện chứng b phủ định sạch trơn c phủ định siêu hình d phủ định 15/ Trong phủ định biện chứng, cái mới ra đời kế thừa những yếu tố nào của cái cũ ? a yếu tố tiêu cực b những cái vốn có c yếu tố tích cực d những cái thích hợp
 20. 16/ Triết học Mác thừa nhận khuynh hướng phủ định nào trong quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng ? a siêu hình b sạch trơn c biện chứng d kế thừa 17/ Theo quan điểm biện chứng, khi nào thì quá trình phủ định của các sự vật và hiện tượng kết thúc ? a không có sự kết thúc b khi cái mới không thắng được cái cũ c khi cái mới cuối cùng ra đời d khi sự vật, hiện tượng mới ra đời 18/ Quan điểm sai lầm trong nhận thức về khuynh hướng của sự phát triển là: "cái mới ra đời: a một cách phổ biến" b đơn giản, dễ dàng" c không đơn giản, dễ dàng" d qua đấu tranh giữa cái mới và cái cũ" 19/ Theo triết học Mác, "sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian" thuộc dạng vận động: a xã hội b hoá học c cơ học d vật lý 20/ "Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn ..." là nội dung của khái niệm: a vận động xã hội b vận động c phát triển d vận động sinh học 21/ Nói "Vận động là phương thức tồn tại của các sự vật và hiện tượng" có nghĩa là: a Các sự vật, hiện tượng vận động không giống nhau b Vận động là cách thức để các sự vật, hiện tượng thể hiện sự tồn tại của mình c Vận động là dấu hiệu duy nhất để phân biệt sự vật này với sự vật khác d Mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ vận động sau "cú hích đầu tiên" của thượng đế. 22/ Nói "vận động là thuộc tính vốn có của các sự vật hiện tượng" có nghĩa là: a Các sự vật và hiện tượng vận động được là do con người muốn vậy nhằm phục vụ lợi ích của mình b Thuộc tính đó đã được quy định cho sự vật trước khi nó ra đời c Vận động gắn liền với sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng, không do ai sinh ra, cũng không tự mất đi d Các sự vật, hiện tượng đều cần phải vận động để tồn tại 23/ Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2 , thải ra khí O2 thuộc dạng vận động nào? a Hoá học b Cơ học c Xã hội d Sinh học 24/ Trong các khái niệm sau, khái niệm nào bao hàm các khái niệm còn lại? a Phát triển b Vận động thụt lùi c Vận động d Vận động tuần hoàn 25/ Tìm một từ để thay thế từ "đó" trong câu sau: "Khuynh hướng tất yếu của quá trình đó là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu" a tồn tại b đứng im c vận động d phát triển 26/ Những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hoá thành những thay đổi về: a trình độ b bước nhảy c chất d lượng 27/ Điểm mà tại đó xảy ra sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là : a chất liệu b điểm nút c độ d giới hạn 28/ Khái niệm chỉ quy mô,trình độ cao thấp, độ ngắn, dài của sự vật, hiện tượng là nội dung khái niệm: a chất b lượng c độ d điểm nút 29/ Trong phạm vi sự biến đổi về lượng chưa làm biến đổi về chất của SV- HT được gọi là: a điểm nút. b chất. c độ. d lượng. 30/ Chất của sự vật, hiện tượng có nghĩa là: a hình thức của sự vật, hiện tượng b thuộc tính cơ bản, tiêu biểu của SV-HT c đặc điểm, quy mô của sự vật, hiện tượng d chất liệu tạo thành SV-HT 31/ Câu tục ngữ " góp gió thành bão" thể hiện nội dung quy luật: a phủ định của phủ định b lượng đổi dẫn đến chất đổi c phủ định biện chứng d tự nhiên 32/ Câu tục ngữ " già néo đứt dây" thể hiện nội dung quy luật: a lượng đổi dẫn đến chất đổi b phủ định của phủ định c mâu thuẫn d xã hội 33/ Chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên là sự biến đổi về: a chất b độ c lượng d điểm nút 34/ Nói " Học sinh giỏi" là nói tới......của học sinh. a thang bậc đánh giá b lượng c danh hiệu d chất 35/ Sự biến đổi về chất so với sự biến đổi về lượng thì: a diễn ra song song b diễn ra chậm chạp c diễn ra trước d diễn ra nhanh chóng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2