Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp áp dụng về xây dựng, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
46
lượt xem
13
download

Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp áp dụng về xây dựng, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp áp dụng về xây dựng, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên" được thực hiện nghiên cứu với mục đích để lựa chọn áp dụng một số biện pháp về xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp áp dụng về xây dựng, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của trường THPT Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên

së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o h−ng yªn<br /> Tr−êng THPT Hoµng Hoa Th¸m<br /> <br /> **********<br /> <br /> ¸p dông s¸ng kiÕn kinh nghiÖm<br /> <br /> §Ò tµi:<br /> <br /> mét sè biÖn ph¸p ¸p dông vÒ x©y dùng, båi<br /> d−ìng nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò<br /> cña tr−êng THPT hoµng hoa th¸m, tØnh<br /> h−ng yªn<br /> <br /> ng−êi thùc hiÖn: Lª v¨n khang<br /> Chøc vô: phã hiÖu tr−ëng<br /> §¬n vÞ : Tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m<br /> N¨m häc : 2009 - 2010<br /> <br /> Tiªn L÷, th¸ng 5 n¨m 2010<br /> <br /> 1<br /> <br /> Môc lôc<br /> <br /> trang<br /> 2<br /> PhÇn më ®Çu<br /> 2<br /> 1. Lý do chän ®Ò tµi ¸p dông<br /> 3<br /> 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ¸p dông<br /> 3<br /> 3. NhiÖm vô nghiªn cøu ¸p dông<br /> 3<br /> 4. §èi t−îng nghiªn cøu ¸p dông<br /> 3<br /> 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ¸p dông<br /> 4<br /> PhÇn néi dung<br /> Ch−¬ng I:C¬ së lÝ luËn vµ c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc ¸p dông biÖn<br /> ph¸p x©y dùng, båi d−ìng nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò<br /> 4<br /> gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m - H−ng Yªn<br /> 4<br /> 1. C¬ së lÝ luËn<br /> 2. C¬ së thùc tiÔn ..................................................................... 5<br /> 6<br /> 3. C¬ së ph¸p lÝ<br /> Ch−¬ng II:Thùc tr¹ng gi¸o dôc vµ ®éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng<br /> 7<br /> THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn<br /> 7<br /> 1. T×nh h×nh nhµ tr−êng trong n¨m häc 2009 - 2010<br /> 8<br /> 2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n........................................<br /> 3. Thùc tr¹ng ®éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng THPT Hoµng<br /> 9<br /> Hoa Th¸m, tØnh H−ng Yªn trong n¨m häc 2009 - 2010.<br /> 10<br /> 4. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong viÖc ¸p dông ...<br /> Ch−¬ng III:Mét sè biÖn ph¸p ¸p dông qu¶n lÝ nh»m x©y dùng,<br /> båi d−ìng, n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò GV ë tr−êng THPT<br /> 11<br /> Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn..................<br /> 1 - ¸p dông biÖn ph¸p x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn qua lËp<br /> 11<br /> kÕ ho¹ch nh©n sù<br /> 2- ¸p dông biÖn ph¸p x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn qua sö 11<br /> dông ®éi ngò giÊo viªn hîp lý vµ cã hiÖu qu¶<br /> 3- ¸p dông biÖn ph¸p båi d−ìng gi¸o viªn vÒ n¨ng cao 12<br /> nhËn thøc t− t−ëng chÝnh trÞ<br /> 12<br /> 4- ¸p dông biÖn ph¸p båi d−ìng gi¸o viªn vÒ lßng nh©n ¸i<br /> 12<br /> s− ph¹m<br /> 5- ¸p dông biÖn ph¸p båi d−ìng gi¸o viªn vÒ t×nh yªu<br /> 12<br /> nghÒ nghiÖp<br /> 6- ¸p dông biÖn ph¸p båi d−ìng gi¸o viªn vÒ n©ng cao<br /> 13<br /> tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô<br /> 7- ¸p dông biÖn ph¸p thi ®ua khen th−ëng<br /> 14<br /> • KÕt qu¶ vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc vµ x©y dùng ®éi ngò<br /> 14<br /> PhÇn kÕt luËn – KiÕn nghÞ<br /> 16<br /> 1. Mét sè kÕt luËn<br /> 16<br /> 2. Mét sè kiÕn nghÞ..<br /> 16<br /> <br /> 2<br /> <br /> PhÇn më ®Çu<br /> 1. Lý do chän ®Ò tµi ¸p dông<br /> * Lý do kh¸ch quan<br /> §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø 8 cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam<br /> quyÕt ®Þnh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m<br /> 2020 c¬ b¶n n−íc ta trë thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp. T¹i héi nghÞ lÇn thø<br /> hai Ban chÊp hµnh Trung −¬ng kho¸ 8 ®· kh¼ng ®Þnh: " Muèn tiÕn hµnh<br /> CNH - H§H th¾ng lîi ph¶i ph¸t triÓn m¹nh gi¸o dôc, ®µo t¹o, ph¸t huy<br /> nguån lùc con ng−êi, yÕu tè c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng".<br /> §iÒu 2 cña LuËt Gi¸o dôc ®· ghi: " Môc tiªu gi¸o dôc lµ ®µo t¹o con<br /> ng−êi ViÖt Nam ph¸t triÓn toµn diÖn cã ®¹o ®øc , tri thøc, søc khoÎ, thÈm<br /> mÜ vµ nghÒ nghiÖp, trung thµnh víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa<br /> x· héi, h×nh thµnh vµ båi d−ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc c«ng<br /> d©n, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n−íc". Nh− vËy gi¸o dôc<br /> ®µo t¹o ra nh÷ng con ng−êi cã tri thøc, cã nh©n c¸ch, nh÷ng ng−êi cã ®ñ "<br /> ®øc, trÝ, mü, thÓ". C«ng viÖc nµy kh«ng ai cã thÓ lµm ®−îc ngoµi nh÷ng<br /> nhµ gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc mµ ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr−êng<br /> lµ nh©n tè trung t©m cña sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. V× ng−êi l·nh ®¹o, qu¶n<br /> lý nhµ tr−êng ph¶i hÕt søc coi träng x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o<br /> viªn ®ñ vÒ sè l−îng , m¹nh vÒ chÊt l−îng hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ x©y<br /> dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn " võa hång võa chuyªn". Do ®ã ta cã<br /> thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng vµ båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét viÖc<br /> lµm cùc kú quan träng vµ tiÕp tôc thùc hiÖn trong c¸c n¨m häc tiÕp theo.<br /> * Lý do chñ quan:<br /> - Tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m n»m trong hÖ thèng gi¸o dôc<br /> quèc d©n. Tr−êng ®ãng trªn ®Þa bµn n«ng th«n ë xa Thµnh phè, thÞ trÊn.<br /> Nh©n d©n trong vïng tr−êng ®ãng cßn nghÌo, tr×nh ®é d©n trÝ cßn ch−a<br /> cao, c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr−êng cßn nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn nh−<br /> thiÕu phßng häc vµ c¸c phßng chøc n¨ng. Tr×nh ®é chuyªn m«n kh«ng<br /> ®ång ®Òu, cßn gi¸o viªn ch−a ®¹t chuÈn (1 GV Tin). Mét sè Ýt nhËn thøc<br /> vÒ vai trß cña gi¸o viªn trong viÖc n¨ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cßn h¹n<br /> chÕ.<br /> XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do kh¸ch quan vµ chñ quan nh− ®· nªu trªn,<br /> nªn t«i m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi ¸p dông: “Mét sè biÖn ph¸p ¸p dông vÒ<br /> x©y dùng, båi d−ìng nh»m n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn ë<br /> tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn”.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2. Môc ®Ých nghiªn cøu ¸p dông:<br /> Lùa chän ¸p dông mét sè biÖn ph¸p vÒ x©y dùng, båi d−ìng ®éi<br /> ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> 3. NhiÖm vô nghiªn cøu ¸p dông:<br /> 3.1. X¸c ®Þnh c¬ së lÝ luËn vµ c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc ¸p dông biÖn<br /> ph¸p x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa<br /> th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> 3.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ viÖc x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o<br /> viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> 3.3. Lùa chän mét sè biÖn ph¸p ¸p dông vÒ x©y dùng, båi d−ìng<br /> ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> 4. §èi t−îng nghiªn cøu ¸p dông:<br /> Lôa chän biÖn ph¸p ¸p dông vÒ x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o<br /> viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> 5. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ¸p dông:<br /> 5.1. Nhãm ph−¬ng ph¸p ¸p dông lÝ luËn vÒ ¸p dông biÖn ph¸p x©y<br /> dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh<br /> H−ng Yªn.<br /> 5.2. Nhãm ph−¬ng ph¸p thùc tiÔn: Quan s¸t ho¹t ®éng ¸p dông<br /> biÖn ph¸p x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng<br /> Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn nh»m ph©n tÝch −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña viÖc<br /> x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m,<br /> tØnh H−ng Yªn, tæng kÕt kinh nghiÖm.<br /> 5.3. Nhãm ph−¬ng ph¸p hç trî: LËp b¶ng thèng kª c¸c ho¹t ®éng<br /> ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vÒ x©y dùng, båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng<br /> THPT Hoµng Hoa th¸m, tØnh H−ng Yªn.<br /> <br /> 4<br /> <br /> PhÇn néi dung:<br /> Ch−¬ng I<br /> C¬ së lÝ luËn vµ c¬ së ph¸p lÝ cña viÖc ¸p dông biÖn<br /> ph¸p x©y dùng, båi d−ìng nh»m n¨ng cao chÊt l−îng<br /> ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng THPT Hoµng Hoa th¸m,<br /> tØnh H−ng Yªn<br /> 1. C¬ së lÝ luËn<br /> ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña nÒn v¨n minh tri thøc - Tin häc víi cuéc<br /> c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh ch−a thõng thÊy. ThÕ giíi<br /> ®ang b−íc vµo thêi kú héi nhËp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ . §Êt n−íc ta<br /> ®ang b−íc vµo giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú CNH - H§H cã nhiÒu thuËn lîi<br /> nh−ng còng cã kh«ng Ýt khã kh¨n, th¸ch thøc. Do ®ã ®¸t n−íc ta ph¶i ph¸t<br /> triÓn m¹nh nÒn gi¸o dôc ®µo t¹o nh»m t¹o ra nguån lùc míi cã hµm l−îng<br /> chÊt x¸m cao ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®¸p øng yªu cÇu cña CNH H§H ®Êt n−íc. Trong c¸c c¨n kiÖn cña §¹i héi §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh:<br /> "Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu" , ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ<br /> nh»m: "N¨ng cao d©n trÝ, båi d−ìng nh©n lùc, ®µo t¹o nh©n tµi" ®Ó x©y<br /> dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. B¸c Hå ®· tõng nãi: " Muèn x©y dùng chñ nghÜa<br /> x· héi th× ph¶i cã con ng−êi x· héi chñ nghÜa". §ã lµ nh÷ng con ng−êi cã<br /> nh©n c¸ch, cã tri thøc, cøc khoÎ, kü n¨ng nghÒ nghiÖp cao, s¸ng t¹o, cã<br /> kû luËt, yªu CNXH. HiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn thÕ<br /> giíi ®· ph¸t triÓn nh÷ng b−íc nh¶y vät vÒ khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin<br /> do con ng−êi ph¸t minh, s¸ng chÕ ra. ®Ó cã ®−îc nh÷ng con ng−êi nh− thÕ<br /> th× ph¶i cã mét nÒn gi¸o dôc ph¸t triÓn t−¬ng xøng víi thêi ®¹i cña nã.<br /> C«ng viÖc ®µo t¹o nh÷ng con ng−êi ®ã kh«ng ai kh¸c ngoµi nh÷ng nhµ<br /> gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc mµ ®éi ngò gi¸o viªn ®ãng vai trß quyÕt<br /> ®Þnh. «ng cha ta ngµy x−a còng ®· nãi: "Kh«ng cã thÇy ®è mµy lµm nªn".<br /> Bëi v× ng−êi thÇy ®· ®µo t¹o nªn nh÷ng con ng−êi cã nh©n c¸ch, cã tri<br /> thøc, cã lý t−ëng cao ®Ñp, nh÷ng con ng−êi cã ®ñ " ®øc, trÝ, mÜ, thÓ" ®Ó<br /> x©y dùng ®Êt n−íc ta thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp vµo n¨m 2020. Ng−êi<br /> thÇy gi¸o lµ ng−êi tæ chøc, h−íng dÉn ®Ó ng−êi häc tiÕp thu mét c¸ch chñ<br /> ®éng s¸ng t¹o nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc.<br /> Do hiÖn nay cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi ®·<br /> ph¸t triÓn nh÷ng b−íc nh¶y vät vÒ khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin nªn ®·<br /> t¸c ®éng kh«ng nh¬ tíi ng−êi d¹y vµ ng−êi häc. ®Ó xøng ®¸ng víi sù t«n<br /> vinh cña x· héi, ®¸p yªu cÇu ®µo t¹o ra nh÷ng con ng−êi cã ®ñ " ®øc, trÝ,<br /> mÜ, thÓ" ®Ó phôc vÞ cho sù nghiÖp CNH - H§H ®Êt n−íc, ®ßi hái ng−êi<br /> thÇy ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n tèt, cã søc<br /> khoÎ ®Ó biÕn c¸c môc tiªu gi¸o dôc thµnh hiÖn thùc, gãp phÇn ®−a n−íc ta<br /> tõ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu thµnh mét n−íc c«ng nghiÖp vµo n¨m<br /> 2020 vµ ®¹t môc tiªu " D©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ,<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản