intTypePromotion=1

Bài 2 - Tổng quan về thuế - GV:Nguyễn Tiến Trung

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
2
download

Bài 2 - Tổng quan về thuế - GV:Nguyễn Tiến Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nghiên cứu về sự tồn tại và phát triển của Nhà nước đã giúp cho chúng ta hiểu ra một điều đó là: Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình Nhà nước phải dùng quyền lực để bắt buộc các thành viên trong xã hội có nghĩa vụ đóng góp một phần sản phẩm, thu nhập cho Nhà nước. Hình thức đó chính là thuế. Như vậy thuế là sản phẩm tất yếu từ sự xuất hiện bộ máy Nhà nước. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 2 - Tổng quan về thuế - GV:Nguyễn Tiến Trung

 1. 16/06/2011 Bài 2 Ki n th c Hi u rõ các khái ni m cơ b n v thu . Hi u ư c quá trình l ch s phát tri n c a h th ng thu t i Vi t Nam Logo Tìm hi u các h th ngLogo trên th gi i Thu N m ư c h th ng các văn b n pháp quy v Thu . Giáo viên: NGUY N TI N TRUNG Lý thuy t: 3 gi , Th c hành: 2 gi Khoa Tài chính K toán www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn K năng Thu là gì? Trình bày ư c các khái ni m v thu . Các lo i thu hi n hành t i Vi t Nam? Trình bày ư c ý nghĩa vai trò c a thu iv in n kinh t th trư ng. Mô t ư c h th ng Logo trư c ây và hi n nay c a thu Logo Vi t Nam Trình bày ư c h th ng các văn b n v thu Bi t cách download và c p nh t các văn b n pháp quy v Thu . www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 1
 2. 16/06/2011 1. Khái ni m: Thu là m t kho n ti n b t bu c mà các th nhân và pháp nhân có nghĩa v ph i th c hi n i v i Nhà PH N I nư c, phát sinh trên cơ s các văn b n pháp lu t do Nhà nư c ban hành, không mang tính ch t i giá và hoàn tr tr c ti p cho i tư ng n p thu . KHÁI NILogo V THU M Logo Thu là m t th c th pháp lý nhân nh nhưng s ra i và t n t i c a nó không ch ph thu c vào ý chí con ngư i mà còn ph thu c vào các i u ki n kinh t - xã h i c a t ng th i kỳ l ch s nh t nh. www.ispace.edu.vn 1. Khái ni m: 1. Khái ni m: S xu t hi n s n ph m th ng dư trong xã h i là cơ s ch Cho n hi n nay chưa xác nh ư c qu c gia hay y u thu t n t i và phát tri n. vùng lãnh th nào là nơi khai sinh ra thu . Như v y, thu là ph m trù có tính l ch s và là m t t t y u Các nhà kinh t u ng ý r ng thu g n li n v i s khách quan, thu ra i xu t phát t nhu c u áp ng ch c t n t i và phát tri n c a nhà nư c năng c a Nhà nư c và s t n t i c a thu không tách r i quy n l c Nhà nư c. Thu là công c c a nhà nư c. Logo Logo H th ng pháp lu t thu ư c coi là phù h p không ch ánh thu là c quy n c a nhà nư c. nhìn m t cách phi n di n vào s lư ng các Lu t thu ánh thu không ph i lúc nào cũng là mong mu n c a nhi u hay ít; m c tiêu ơn thu n là ng viên tài chính dân chúng. vào ngân sách Nhà nư c mà ph i ư c phân tích m t cách Thư ng xuyên x y ra tranh lu n và xung t gi a toàn di n, ch t ch v i yêu c u phát tri n kinh t , v i i chính ph và công dân v v n ánh thu . s ng xã h i, không i l p v i quy n l i và kh năng óng góp c a nhân dân. 2
 3. 16/06/2011 2. c trưng c a thu : 2. c trưng c a thu : Tính b t bu c Ngư i dân b t bu c ph i n p thu theo úng quy nh Dùng vào chi tiêu công Thu ư c m b o th c hi n b ng s cư ng ch c a Chi b máy nhà nư c. Nhà nư c Chi phúc l i công c ng (b nh vi n, trư ng h c, N p thu là m t trách nhi m. ư ng xá, công viên… ph c v l i ích c ng Không hoàn tr tr c ti p ng. Logo Logo Thu ư c t p trung vào NSNN NN chi tr cho ngư i dân m t cách gián ti p thông qua chi tiêu công. Thu ánh trên cá nhân, còn d ch v công l i mang tính cung c p t p th . D ch v công mà ngư i tr thu s d ng không nh t thi t tương thích v i thu mà h ã tr . 2. B n ch t c a thu : 3. Vai trò c a thu : Thu là m t ph m trù tài chính, nó bi u hi n Công c ch y u c a Nhà nư c nh m huy ng nh ng thu c tính chung v n có c a các quan h t p trung m t ph n c a c i v t ch t trong xã h i tài chính. Tuy nhiên thu cũng có nh ng c vào ngân sách Nhà nư c. trưng, hình th c v n ng và các ch c năng riêng b t ngu n t t ng th các m i quan h tài chính. Thu là ngu n thu ch y u c a NSNN Thu th hi n m i quan h gi a nhà nư c và các Logo Thông qua thu , nhà nư c th c hi n ch c năng Logo t ch c và xã h i tái phân ph i thu nh p, m b o công b ng xã h i. Phát sinh trong quá trình nhà nư c b ng quy n l c c a mình tham gia phân ph i t ng s n ph m xã th c hi n t t vai trò này c n chú ý: h i. - Kh năng ch u thu c a ngư i dân - Công b ng trong i u ti t thu nh p - Góp ph n thúc y kinh t tăng trư ng 3
 4. 16/06/2011 3. Vai trò c a thu : 3. Vai trò c a thu : Thu là công c i u hòa thu nh p, th c hi n công Công c i u ti t vĩ mô c a Nhà nư c i v i n n b ng xã h i trong phân ph i. kinh t - xã h i. Chính sách thu góp ph n nh hư ng u tư trong Do các khi m khuy t c a th trư ng, các ngu n l c c a nư c: th c hi n ưu ãi theo ngành ngh hay vùng XH có th s không ư c phân b hi u qu . lãnh th tái c u trúc n n kinh t theo ngành và Thu tham gia vào quá trình phân ph i thu nh p xã h i Logo vùng lãnh th . t k t qu kinh doanh. Logo i ngư i có thu nh p th p s iv Thông qua thu su t, khuy n khích ho c h n ch không ph i ch u thu . Ngư i có thu nh p càng cao ph i ho t ng kinh doanh xác l p quan h cân i gi a óng thu càng nhi u - theo bi u thu lũy ti n t ng ph n cung và c u hàng hóa. (Bình ng theo chi u d c) Góp ph n th c hi n chính sách kinh t i ngo i c a Các chính sách thu tác ng n cung c u nguyên v t nhà nư c (xây d ng l trình gi m thu khi gia nh p li u, hàng hóa,… i u ch nh quá trình phân ph i c a các WTO) l c th trư ng, i u ch nh quá trình tái s n xu t 4. Phân lo i thu 4. Phân lo i thu (1) Theo phương th c huy ng: thu tr c thu và thu Thu tr c thu là lo i thu mà Nhà nư c thu tr c gián thu. ti p vào ph n thu nh p c a các pháp nhân ho c th Thu gián thu là lo i thu mà Nhà nư c s d ng nh m ng viên m t ph n thu nh p c a ngư i tiêu dùng hàng nhân. Tính ch t tr c thu th hi n ch ngư i n p thu theo quy nh c a pháp lu t ng th i là ngư i hóa, s d ng d ch v thông qua vi c thu thu iv i ch u thu . Thu tr c thu tr c ti p ng viên, i u ti t ngư i s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v . Logo thu nh p c a ngư i ch u thu . Logo Tính ch t gián thu th hi n ch ngư i n p thu và ngư i ch u thu không ng nh t v i nhau. Thu gián Vi t Nam, thu c lo i thu này g m: thu thu nh p thu là m t b ph n c u thành trong giá c hàng hoá, doanh nghi p, thu thu nh p cá nhân, thu chuy n d ch v do ch th ho t ng s n xu t, kinh doanh n p quy n s d ng t, thu s d ng t nông nghi p... cho nhà nư c nhưng ngư i tiêu dùng l i là ngư i ph i S phân lo i thu thành thu tr c thu và thu gián ch u thu . thu có ý nghĩa quan tr ng trong vi c xây d ng chính nư c ta thu c lo i thu này bao g m: Thu GTGT, sách pháp lu t thu . thu XNK, thu tiêu th c bi t... 4
 5. 16/06/2011 4. Phân lo i thu 4. Phân lo i thu (2) Căn c vào i tư ng ánh thu : (3) Căn c vào tính ch t thu : Thu lũy ti n và thu Thu ánh vào ho t ng s n xu t kinh doanh, lũy thoái d ch v như thu giá tr gia tăng. (4) Căn c vào phân c p qu n lý: Thu Trung ương và Thu ánh vào s n ph m hàng hoá như thu thu a phương xu t nh p kh u, thu tiêu th c bi t... Ví d : Thu ánh vào thu nh p như thu thu nh p Các kho n thu do TW thu 100% Logo Logo doanh nghi p, thu thu nh p i v i ngư i có thu a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p kh u; nh p cao. b) Thu xu t kh u, thu nh p kh u; Thu ánh vào tài s n như thu nhà t. c) Thu tiêu th c bi t hàng hoá nh p kh u; Thu ánh vào vi c khai thác ho c s d ng m t d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch s tài s n qu c gia như thu tài nguyên, thu s toán toàn ngành. d ng t, s d ng v n c a ngân sách Nhà nư c. e) Các kho n thu và thu khác t các ho t ng thăm dò, khai thác d u, khí, k c thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài, ti n thuê m t t, m t nư c; ……….. 4. Phân lo i thu 4. Phân lo i thu Các kho n thu ngân sách a phương hư ng Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) 100%: gi a ngân sách trung ương và ngân sách a a) Thu nhà, t; phương: b) Thu tài nguyên; không k thu tài nguyên thu t a) Thu giá tr gia tăng, không k thu giá tr gia tăng ho t ng d u, khí; hàng hoá nh p kh u và thu giá tr gia tăng thu t ho t c) Thu môn bài; Logo ng x s ki n thi t; Logo d) Thu chuy n quy n s d ng t; b) Thu thu nh p doanh nghi p, không k thu thu nh p e) Thu s d ng t nông nghi p; doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành và f) Thu t ho t ng x s ki n thi t; … thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t ng x s ki n thi t; c) Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; d) Thu tiêu th c bi t thu t d ch v , hàng hoá s n xu t trong nư c, không k thu tiêu th c bi t thu t ho t ng x s ki n thi t; 5
 6. 16/06/2011 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu 5.3. Căn c tính thu 5.1. Tên g i c a lu t thu . Ð i tư ng tính thu : là căn c quan tr ng Tên Lu t thu thư ng ư c xác nh trên cơ s nh t tính s thu ph i n p. tên g i lo i thu ư c quy nh. Tên g i c a Các i tư ng tính thu : Giá tr hàng hóa m t Lu t thu ư c xác nh theo i tư ng tính ư c t o ra b i ho t ng kinh t ; giá tr tài s n; thu ho c n i dung và tính ch t c a các ho t thu nh p c a doanh nghi p hay cá nhân. Logo Logo ng làm phát sinh i u ki n pháp lý áp Các Lu t thu quy nh i tư ng tính thu d ng. c a m i lo i thu có tính c l p. Ví d , i 5.2. Ð i tư ng n p thu là các t ch c và cá tư ng c a thu TNDN là thu nh p ch u thu , i nhân có trách nhi m ph i n p thu cho Nhà tư ng tính thu c a thu TNCN là thu nh p ch u nư c theo lu t nh. thu ... 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu Thu su t 5.3. Căn c tính thu (tt) Là m c thu hay su t thu thu ư c n nh trên i Bi u thu : tư ng tính thu . Là b ng t p h p các thu su t ho c các + Thu su t tuy t i: ư c quy nh b ng con m c thu nh t nh trong m t Lu t thu s tuy t i, v i ơn v tính b ng ti n như thu môn ư c áp d ng Logo thu thu i v i t ng bài, thu nh p kh u Logo i ôtô ã qua s d ng… iv quan h c th c th . Ưu i m là m c thu n nh; cách tính ơn gi n d hi u và d tính; Chưa công b ng. Không ph n ánh chính xác tình hình ho t ng kinh t c a qu c gia và doanh nghi p. Có th gây thi t h i cho doanh nghi p hay nhà nư c 6
 7. 16/06/2011 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu + Thu su t t l c nh: + Thu su t t l lũy ti n t ng ph n: Thu su t quy nh b ng t l % trên i tư ng tính Thu su t quy nh b ng t l % và tăng d n theo thu . s gia tăng c a căn c tính thu . G m có: VD: thu su t t l 5%, 10%, 15%... Thu lũy ti n toàn ph n; l y toàn b thu nh p ư c s d ng khá ph bi n trong nhi u s c thu nhân v i thu su t tương ng. như thu TNDN, thu xu t kh u, thu nh p kh u, Logo Thu lũy ti n t ng ph n: phân chia thu nh p ra Logo thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t… t ng ph n ( ng v i các b c thu v i thu su t Ưu i m: r t linh ho t và phù h p v i n n kinh t khác nhau) tính s thu ph i n p. nhi u bi n ng VD: thu thu nh p cá nhân. Thu nh p n 5tr/tháng: 5%; t trên 5 n 10tr/tháng: thu su t 10%; trên 10 n 18tr: 15%; … 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu 5. Các y u t cơ b n h p thành lu t thu + Thu su t t l lũy ti n t ng ph n(tt): Có ưu i m là công b ng hơn. 5.4 Mi n gi m thu Chú tr ng n nhân thân, gia c nh ngư i n p thu S thu ư c mi n gi m th c ch t là s thu Nhưng ph c t p trong cách tính toán, d gây ng ph i n p, nhưng ư c l i cho ngư i n p thu nh n là thu cao. M c ích mi n gi m nh m h tr ngư i n p Vi c n nh thu su t c n chú ý n 2 nguyên t c cơ Logo thu g p khó khăn Logo b n sau: Khuy n khích u tư m i hay u tư theo chi u Thu su t ph i phù h p v i kh năng ch u thu c a sâu; u tư vào các ngành ngh hay vùng lãnh ngư i dân và khuy n khích ho t ng kinh doanh. th . áp ng ng th i 2 m c tiêu: m b o ngu n thu Khuy n khích xu t kh u… NSNN nhưng không c n tr mà còn ph i kích thích tăng trư ng kinh t . 7
 8. 16/06/2011 L ch s nư c ta m c dù ã hình thành t r t lâu PH N II nhưng cho n t n th k XI, i vua Tr n Thái Tông (1225 - 1237) thì vi c ánh thu m i ư c hình thành m t cách có t ch c và có h th ng. S PHÁT TRI N C A CH Logo Theo s sách ghi nh Logo th i nhà Tr n có 2 lo i n vào thu chính ư c áp d ng ó là thu thân và thu Ð NH THU TRONG L CH S i n NHÀ NƯ C VÀ PHÁP LU T VI T NAM www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Cơ ch tài chính do Pháp thi t l p Ðông Pháp t ra các thu ngo i ng ch t c là lo i thu gián thu như thu tiêu th thu c lá, thu rư u, thu mu i, thu Dương u th k XX không n m ngoài m c oan (thu quan); thu tr c thu thì có thu môn bài, thu ích bao trùm là vơ vét c a c i c a thu c a. th tr ch. H th ng ngân sách c a nhà nư c thu c a Dư i th i Pháp thu c, thu ư c huy ng vào bao g m: h th ng ngân sáchLogo c a g m nhi u t ng thu Ngân sách Ðông Dương Logocác ngân sách ph thu c c a và n c, nhưng chúng l i không ư c chuy n thành nó là: ngân sách c bi t v ti n vay n và ngân sách ngu n tài tr cho s phát tri n c a xã h i mà l i riêng c a s ho xa. ư c chuy n v chính qu c, theo úng m c tiêu Ngân sách các x bên trong liên bang: B c kỳ, Trung kỳ, c a ch nghĩa th c dân. Nam kỳ, Cao miên, Ai lao và Qu ng Châu văn. Ngân sách các t nh và thành ph , các làng. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 8
 9. 16/06/2011 Trên th c t m t h th ng ngân sách như v y ã th hi n Sau cách m ng tháng 8, Chính ph ta ch trương bãi b như m t h th ng c c kỳ ph n ng, mang tính ch t bóc h n s c thu mang tính ch t phi nhân o như: thu l t và vơ vét. thân, thu th tr ch thôn quê và m t s t p thu vô lý; Nhưng chính nó ã t o ti n quan tr ng d n n cu c Mi n thu i n th cho vùng b l t và gi m thu i n t ng kh i nghĩa tháng 8/ 1945, ch m d t ách ô h c a 20% trong toàn qu c; ình ch thu thu mi n Nam. ch th c dân Pháp t nLogo g n 100 năm. t i Logo www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Sau năm 1946, Nhà nư c m t m t b t u c i ti n ch Ð n năm 1951, bên c nh vi c th ng nh t qu n lý tài thu , tăng thu su t nhi u lo i thu ; chính Nhà nư c, Chính ph còn ban hành chính sách M c khác, v n ti p t c d a vào nh ng óng góp m i pháp lu t thu m i ư c xây d ng trên nguyên t c: công như: Qũy "tham gia kháng chi n" năm 1949, Qũy "Công b ng, thích h p v i hoàn c nh kinh t - xã h i và i u lương" và thu i n th . Logo ki n chi n tranh. Chính sách pháp lu t thu th ng nh t bao g m 7 lo i thu là: Logo Chính ph cũng v n ng nhân dân vay dư i hình th c công trái, ng th i còn d a vào ngu n phát hành ti n Thu nông nghi p. t . Thu công thương nghi p. Thu hàng hóa. Thu xu t nh p kh u. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 9
 10. 16/06/2011 Ðây là giai o n mà n n tài chính ng trư c nhi u Thu sát sinh. thu n l i và th thách m i. M t m t, Vi t Nam ã ánh Thu trư c b . u i th c dân Pháp ra kh i b cõi m t cách vĩnh vi n, Thu tem. nhưng m c khác, t nư c l i b chia c t. Sau hi p nh Geneve, Trong s các lo i thu này thì thu nông nghi p gi vai Logo trò quan tr ng. Tuy nhiên các lo i thu này v n chưa Chính ph ch l n lư t ban hành các lo i Lu t thu m i Logo ư c c u trúc thành m t h th ng pháp lu t thu hoàn trên cơ s s a i, b sung các ch thu ã ban hành ch nh và cũng chưa có tác d ng áng k . t năm 1951 vùng t do cũ áp d ng th ng nh t, bao g m 12 lo i thu sau: Thu doanh nghi p. Thu hàng hóa. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Thu sát sinh. Trong th i kỳ c i t o xã h i ch nghĩa, thu công Thu buôn chuy n. thương nghi p ư c s a i áng k : t m t h th ng thu tương i ít chuy n sang m t h th ng v i nhi u Thu th tr ch. hình th c thu khác nhau, áp d ng trên nhi u khâu c a Thu kinh doanh ngh thu t. qúa trình s n xu t , lưu thông hàng hóa, s d ng nhi u Logo lo i thu su t khác nhau Logos phân bi t gi a các ngành có Thu môn bài. ngh s n xu t, kinh doanh, phân bi t kinh t t p th và Thu trư c b . tư nhân và nhi u bi n pháp ưu ãi khác nhau. Thu mu i. Thu rư u. Thu xu t nh p kh u và ch thu qu c doanh. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 10
 11. 16/06/2011 Th i kỳ 1980 -1990: Th i kỳ 1975 - 1980: Trong th i kỳ này, c nư c áp d ng h th ng pháp lu t Trong th i kỳ này, mi n b c v n ti p t c th c hi n h thu th ng nh t, nhưng h th ng pháp lu t thu hi n th ng pháp lu t thu ã ban hành t trư c, có s a i hành này ngày càng t ra có nhi u như c i m, c n tr cho phù h p v i tình hình m i. Còn mi n Nam thì có s phát tri n các y u t c a n n kinh t th trư ng ang áp d ng m t s lo i thu cũ c a chính quy n Sài Gòn Logo n y sinh v i các c i Logo m sau: trên cơ s xóa b m t s lo i thu ph n ti n b và s a i b sung thích ng v i i u ki n t nư c th ng nh t. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Phân bi t i x gi a các thành ph n kinh t . Doanh T gi a nh ng năm 1980, cùng v i công cu c i m i nghi p qu c doanh thì th c hi n ch thu qu c và m c a n n kinh t , h th ng pháp lu t thu Vi t doanh, thu trích n p l i nhu n cùng v i các hình th c Nam ã ư c nghiên c u và n năm 1990 m t h thu khác, trong khi các doanh nghi p thu c các thành th ng pháp lu t thu m i ư c hình thành, bao g m h ph n kinh t khác l i ch u s tác ng c a thu . th ng chính sách pháp lu t thu và h th ng qu n lý Thu qu c doanh ã b c l nhi u như c i m căn b n. Logo Nhà nư c v thu . Giai Logon này ư c c trưng b i s o V th c ch t, ây là m t lo i thu a thu su t v i hình thành m t h th ng pháp lu t thu hoàn ch nh nh t hàng trăm thu su t; i u này c bi t gây khó khăn t trư c n nay, bao g m 9 lo i thu : cho vi c qu n lý và hành thu. · Thu nông nghi p. · Thu doanh thu.. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 11
 12. 16/06/2011 Thu tiêu th c bi t. Hi n nay, m t s nư c xã h i ch nghĩa ã có nh ng Thu l i t c. thay i v chính sách kinh t và tài chính, áp d ng cơ ch kinh t th trư ng, tăng cư ng giao lưu thương m i Thu xu t nh p kh u (m u d ch và phi m u d ch). v i nhi u nư c trên th gi i, trong khu v c cũng như Thu tài nguyên. ngoài khu v c, không phân bi t th ch chính tr . Thu thu nh p. Logo M t s nư c ã áp d ng chính sách pháp lu t thu v i Logo nhi u ưu ãi i v i u tư nư c ngoài thu hút v n Thu nhà t. u tư. Do ó các Lu t thu v cơ b n cũng có nhi u Thu v n (kho n thu v s d ng v n ngân sách Nhà thay i. Tuy nhiên m c ích c a Lu t thu v n là i u nư c). ti t thu nh p nh m m b o công b ng và chính sách Ngoài ra còn có m t s phí và l phí có tính ch t như thu v n có xu hư ng thiên v lo i gián thu. thu như: l phí môn bài, l phí trư c b , l phí giao thông, thu sát sinh. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Hi n nay nư c C ng hoà Nhân dân Trung Hoa ang áp H th ng pháp lu t thu c a các nư c tư b n áp d ng d ng các lo i thu sau ây: nhi u Lu t thu khác nhau, ư c phân lo i và x p thành h th ng như sau: Thu giá tr gia tăng. thành ph . Thu tr c thu: g m có: Thu doanh thương. Thu tr giá đ t. • Thu nh p công ty. Thu tiêu th . Thu môn bài. • Thu thu nh p cá nhân. Thu tài nguyên. Logo Thu con niêm. Logo • Thu môn bài hay thu ngh nghi p. Thu thu nh p Thu quan. • Thu tài s n. doanh nghi p. Thu gián thu: g m có: Thu thu nh p cá • Thu tiêu th đ c bi t (thu tiêu dùng). nhân. • Thu giá tr gia tăng. Thu đ a c t i • Thu hí cu c. • Thu quan. • Thu trư c b và con niêm. www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn 12
 13. 16/06/2011 Các lu t v thu hi n hành PH N III Các ngh nh v thu hi n hành Các thông tư v thu hi n hành H Logo NG TH Các văn b n hư ng d n khác v thu Logo Cách theo dõi, download và c p nh t các văn b n CÁC VĂN B N V THU pháp quy v thu . www.ispace.edu.vn www.ispace.edu.vn Trình bày các lo i thu hi n nay t i Vi t Nam? Trình bày cách download và c p nh t các văn b n pháp lu t v thu ? Logo LEANING BY DOING www.ispace.edu.vn 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2