intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bệnh học tiêu hóa - Bài 4: Trào ngược dạ dày thực quản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

28
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trào ngược dạ dày thực quản là từ dùng để chỉ sự hiện diện chất chứa trong dạ dày ở thực quản. Trào ngược dạ dày thực quản có thể sinh lý, chức năng (không ảnh hưởng sinh hoạt và phát triển thể chất của trẻ) hoặc bệnh lý có thể gây ra suy dinh dưỡng, viêm thực quản, và một số biến chứng hô hấp khác, thậm chí tử vong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh học tiêu hóa - Bài 4: Trào ngược dạ dày thực quản

  1. TRAØO NGÖÔÏC DAÏ DAØY THÖÏC QUAÛN I. ÑÒNH NGHÓA Traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn (TNDDTQ) laø töø duøng ñeå chæ söï hieän dieän chaát chöùa trong daï daøy ôû thöïc quaûn. Traøo ngöôïc daï daøy thöïc quaûn coù theå sinh lyù, chöùc naêng (khoâng aûnh höôûng sinh hoaït vaø phaùt trieån theå chaát cuûa treû) hoaëc beänh lyù coù theå gaây ra suy dinh döôõng, vieâm thöïc quaûn , vaø moät soá bieán chöùng hoâ haáp khaùc, thaäm chí töû vong. II. CHAÅN ÑOAÙN 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn a) Hoûi beänh:  OÙi, oïc söõa, hoaëc thöùc aên lieân quan tôùi böõa aên.  Quaáy khoùc voâ côù, bieáng aên.  OÙi maùu, trieäu chöùng thieáu maùu maïn.  Ñau buïng, caûm giaùc raùt boûng sau xöông öcù, khoù nuoát (treû lôùn)  Trieäu chöùng hoâ haáp keùo daøi: ho, khoø kheø, suyeãn khoâng ñaùp öùng ñieàu trò., côn ngöng thôû.  Tieàn caên gia ñình: dò öùng, khoùi thuoác. b) Khaùm: toaøn dieän, chuù yù  Tình traïng dinh döôõng.  Thieáu maùu.  Trieäu chöùng hoâ haáp.  Beänh lyù ñi keøm: baïi naõo, hoäi chöùng Down, chaäm phaùt trieãn taâm thaân khaùc,…  Quan saùt gia ñình cho treû aên, buù. c) Xeùt nghieäm:  Ño pH thöïc quaûn: laø xeùt nghieäm coù giaù trò chaån ñoaùn nhöng hieän chöa thöïc hieän ñöôïc.  Sieâu aâm ngöïc buïng: coù  3 laàn traøo ngöôïc/ 5 phuùt treân sieâu aâm, xem nhö coù TNDDTQ.  XQ thöïc quaûn daï daøy caûn quang: - Chieáu: coù theå phaùt hieän traøo ngöôïc töø daï daøy leân thöïc quaûn. - Chuïp: khi nghi ngôø coù vieâm heïp thöïc quaûn, hoaëc caàn phaân bieät beänh lyù laøm heïp ñöôøng tieâu hoùa.  Noäi soi: nghi ngôø coù vieâm thöïc quaûn.  Datacells, maùu aån trong phaân: khi coù oùi maùu, thieáu maùu. 2. Chaån ñoaùn a) Chaån ñoaùn xaùc ñònh: laâm saøng + ño pH thöïc quaûn 24 giôø. b) Chaån ñoaùn coù theå:  Tröôøng hôïp nheï: oïc 1-2 laàn/ngaøy löôïng ít, treû hoaøn toaøn khoûe maïnh, khoâng suy dinh döôõng, + khoâng coù yeáu toá nguy cô + Ñieàu trò baûo toàn coù keát quaû.  Laâm saøng gôïi yù + sieâu aâm (+).
  2.  Laâm saøng gôïi yù + Ñaùp öùng ñieàu trò. c) Chaån ñoaùn phaân bieät: Theo trieäu chöùng noåi baät  OÙi  Ñau thöôïng vò, raùt boûng sau xöông öùc  Hoâ haáp III. ÑIEÀU TRÒ 1. Nguyeân taéc ñieàu trò  Ñieàu hoaø hoaït ñoäng cô thaét thöïc quaûn döôùi  Traùnh caùc yeáu toá laøm giaûm tröông löïc cô thaét thöïc quaûn döôùi  Chæ duøng thuoác khi coù bieåu hieän TNDDTQ beänh lyù. 2. Ñieàu trò ñaëc hieäu: khoâng coù. 3. Ñieàu trò trieäu chöùng: a) Böôùc 1: ñieàu trò khoâng duøng thuoác  Naèm saáp, keâ ñaàu giöôøng cao 300  Laøm ôï hôi sau buù.  Traùnh caùc yeáu toá laøm taêng aùp löïc oå buïng : ho, boùn, quaàn aùo quaù chaët…  Traùnh caùc thuoác, thöïc phaåm laøm daõn cô thaét : anticholinergic, adrenergic, xanthine, khoùi thuoác laù, soâ coâ la,…  Laøm ñaëc thöùc aên. Theâm boät vaøo söõa ôû treû buù bình. Chia nhoû böõa aên (khoâng quaù 7 laàn/ngaøy)  Neáu nghi ngôø dò öùng protein söõa boø: duøng söõa thuûy phaân protein trong 2 tuaàn hoaëc loaïi tröø protein söõa boø ra khoûi cheá ñoä aên cuûa meï neáu treû buù meï. b) Böôùc 2: Duøng thuoác. Khi böôùc 1 thaát baïi sau 1 tuaàn hoaëc coù daáu hieäu naëng (hoâ haáp). Thôøi gian ñieàu trò thöôøng laø 8 tuaàn. Ngöng duøng neáu sau 2 thaùng vaãn khoâng coù keát quaû. Chuù yù vaãn giöõ böôùc 1 vaø theâm  Metoclopramide: 0.1-0.15mg/kg X 4 laàn/ngaøy, tröôùc böõa aên vaø tröôùc khi nguû.  Antacid: phosphalugel (1ml/kg X 3-8 laàn/ngaøy), Ranitidine (3.5mg/kg X2-3 laàn/ngaøy): khi coù nghi ngôø vieâm thöïc quaûn. c) Phaãu thuaät:  Khi böôùc 2 thaát baïi  Caàn caân nhaéc phaåu thuaät sôùm neáu coù trieäu chöùng hoâ haáp naëng (côn ngöng thôû, beänh phoåi maïn). IV. THEO DOÕI  Tröôøng hôïp nheï: 1 tuaàn ñeå ñaùnh giaù ñaùp öùng, sau ñoù coù theå ngöng taùi khaùm.  Tröôøng hôïp khaùc: 1 tuaàn trong thaùng ñaàu, 1 laàn sau 1 thaùng. Sau ñoù moãi 3 thaùng ñeå chænh lieàu theo caân naëng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=28

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2