intTypePromotion=1

Bài giảng bệnh truyền nhiễm - Pemphigoid part 1

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
173
lượt xem
37
download

Bài giảng bệnh truyền nhiễm - Pemphigoid part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một bệnh do rối loạn miễn dịch (tự miễn) dẫn đến hình thành các bọng nước, tiến triển mãn tính và hay gặp ở những người trên 60 tuổi. 1.1. Dịch tễ: Tuổi phát bệnh từ 60 – 80 tuổi Tỷ lệ giữa nam và nữ giống nhau. 1.2. Cơ chế bệnh sinh: Là kết quả của quá trình kết hợp giữa tự kháng thể với kháng nguyên trên bề mặt của tế bào sừng trong bệnh pemphigoid (kéo dài đến tận lá trong của màng đắy), đồng thời có sự tham gia của bộ thể, sự thu hút...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh truyền nhiễm - Pemphigoid part 1

  1. Pemphigoid Th/s. NguyÔn V¨n Th­êng Bé m«n Da liÔu §¹i häc Y Hµ Néi
  2. 1. §¹i c­¬ng Lµ mét bÖnh do rèi lo¹n miÔn dÞch (tù miÔn) dÉn ®Õn h×nh thµnh c¸c bäng n­íc, tiÕn triÓn m·n tÝnh vµ hay gÆp ë nh÷ng ng­êi trªn 60 tuæi. 1.1. DÞch tÔ: Tuæi ph¸t bÖnh tõ 60 – 80 tuæi Tû lÖ gi÷a nam vµ n÷ gièng nhau. 1.2. C¬ chÕ bÖnh sinh: Lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kÕt hîp gi÷a tù kh¸ng thÓ víi kh¸ng nguyªn trªn bÒ mÆt cña tÕ bµo sõng trong bÖnh pemphigoid (kÐo dµi ®Õn tËn l¸ trong cña mµng ®¾y), ®ång thêi cã sù tham gia cña bé thÓ, sù thu hót cña b¹ch cÇu ®a nh©n, b¹ch cÇu ¸i toan. Bäng n­íc ®­îc h×nh thµnh d­íi t¸c dông cña c¸c ho¸ chÊt trung gian ho¸ häc ®­îc gi¶i phãng ra tõ d­ìng bµo vµ b¹ch cÇu ¸i toan.
  3. 2. Pemphigoid thÓ bäng n­íc 2.1. TriÖu chøng l©m sµng 2.1.1. TiÒn triÖu: rÊt hiÕm gÆp. 2.1.2. Tæn th­¬ng c¬ b¶n: D¸t ®á, sÈn, hoÆc sÈn phï, ®«i khi tæn th­¬ng gÇn nh­ hång ban ®a d¹ng xuÊt hiÖn tr­íc nhiÒu ngµy hoÆc nhiÒu tuÇn thËm chÝ nhiÒu th¸ng råi míi xuÊt hiÖn bäng n­íc lan trµn nhiÒu n¬i. Bäng n­íc rÊt to, cã khi b»ng qu¶ t¸o lín, c¨ng, h×nh trßn hoÆc h×nh bÇu dôc, h×nh oval trong chøa dÞch trong, ®«i khi cã bäng xuÊt huyÕt, mäc trªn nÒn da b×nh th­êng hoÆc ®á. Tæn th­¬ng cã thÓ khu tró hoÆc lan to¶ toµn th©n, c¸ch s¾p xÕp th­¬ng tæn th­êng lµ r¶i r¸c, nh­ng ®«i khi còng s¾p xÕp thµnh tõng côm. Bäng n­íc dÇn dÇn teo vµ tù vì ra, hoÆc do va ch¹m c¬ häc, h×nh thµnh v¶y tiÕt. §¸m chît trong bÖnh pemphigoid kh«ng cã xu h­íng lan réng ra xung quanh nh­ trong pemphigus vµ nh×n chung khi lµnh kh«ng ®Ó l¹i sÑo. DÊu hiÖu Nikolsky kh«ng cã.
  4. VÞ trÝ tæn th­¬ng: Ph©n bè ë nhiÒu n¬i, c¸c vÞ hay gÆp lµ N¸ch, bông d­íi, mÆt trong ®ïi, bÑn, mÆt gÊp c¼ng tay, c¼ng ch©n. Mét sè Ýt bÖnh nh©n pemphigoid cã tæn th­¬ng khu tró mét vïng cña c¬ thÓ, th­êng lµ ë chi d­íi. Ngøa trong bÖnh pemphigoid rÊt thay ®æi, cã nh÷ng bÖnh nh©n kh«ng cã ngøa, nh­ng ng­îc l¹i cã nh÷ng bÖnh nh©n ngøa Ýt hoÆc võa, thËm chÝ cã bÖnh nh©n rÊt ngøa vµ kÐo dµi, ®«i lóc cßn xuÊt hiÖn tr­íc khi xuÊt hiÖn tæn th­¬ng da mét thêi gian. ThÓ l©m sµng + Pemphigoid sïi: Cã mñ, m¶ng sïi th­êng xuÊt hiÖn ë bÑn, n¸ch, rèn...nh­ lµ trong pemphigus sïi. + Pemphigoid côc: Cã c¸c côc dÇy sõng r¶i r¸c vµ c¸c m¶ng sõng trªn cã thÓ næi bäng n­íc, tæn th­¬ng m·n tÝnh dai d¼ng, rÊt khã ®iÒu trÞ. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh dùa vµo l©m sµng vµ miÔn dÞch huúnh quang trùc tiÕp.
  5.  Tæn th­¬ng niªm m¹c: Niªm m¹c miÖng, sinh dôc, hËu m«n cã thÓ bÞ tæn th­¬ng, nh­ng nhÑ h¬n vµ Ýt ®au so víi pemphigus.  Toµn tr¹ng: Cã thÓ bÞ ¶nh h­ëng, cã thÓ cã sèt nhÑ hoÆc võa.  TiÕn triÓn: Qua nhiÒu tuÇn, thËm chÝ nhiÒu th¸ng, hay t¸i ph¸t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2