intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị dịch vụ - TS. Bùi Thanh Tráng

Chia sẻ: Tran Thuy Trang | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

88
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng do TS. Bùi Thanh Tráng biên soạn, nội dung trình bày của bài giảng: Chức năng quản trị, quản trị dịch vụ, dịch vụ trong nền kinh tế và đặc điểm dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Tổng quan về quản trị dịch vụ - TS. Bùi Thanh Tráng

 1. TS. Bùi Thanh Tráng
 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ü Chức năng quản trị ü Quản trị dịch vụ ü Dịch vụ trong nền kinh tế ü Đặc điểm dịch vụ
 3. QUẢN TRỊ Quản trị là quá trình phối hợp các hoạt động của cá nhân và tổ chức để đạt được mục tiêu và hiệu quả đề ra.
 4. CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ
 5. KẾ HỌACH -PLAN 1. Phân tích môi trường & nguồn lực của tổ chức 2. Thiết lập mục tiêu 3. Xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt mục tiêu 4. Xây dựng qui trình ra quyết định
 6. TỔ CHỨC -ORGANIZE ü Phân công công việc cho nhóm, cá nhân và phân bổ nguồn lực đến các bộ phận liên quan ü Người quản lý phải biết kết hợp các cá nhân và phân công công việc để sử dụng hiệu quả con người và nguồn lực công ty. ü 03 yếu tố liên quan chính đến vấn đề tổ chức: Ø Cơ cấu tổ chức Ø Nguồn nhân lực Ø Giao tiếp, hệ thống thông tin.
 7. LÃNH ĐẠO -LEAD Ø Tạo động lực thúc đẩy mọi người làm việc nhằm đạt mục tiêu của tổ chức Ø 03 yếu tố liên quan: ü Khuyến khích -Motivating employees ü Tác động -Influencing employees ü Xây dựng nhóm hiệu quả- Forming effective groups.
 8. KIỂM SOÁT -CONTROL Ø Kiểm soát tức là theo dõi, giám sát quá trình thực hiện nhằm đạt mục tiêu. Ø Các yếu tố liên quan: v Xây dựng hệ thống đánh giá- Control system v Đánh giá và thưởng kết quả thực hiện- Evaluating and rewarding employee performance v Kiểm soát tài chính, thông tin, nguồn lực vật chất- Controlling financial, informational, and physical resources.
 9. Service Management Cũng như quản trị sản xuất, quản trị dịch vụ phải đảm bảo: Ø Efficiency Ø Effectiveness Ø Quality Ø Cost
 10. KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ Dòch vuï laø saûn phaåm cuûa lao ñoäng, khoâng toàn taïi döôùi daïng vaät theå, quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï xaûy ra ñoàng thôøi, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa saûn xuaát vaø tieâu duøng.
 11. Stages of Economic Activity Ø Primary (Extractive): Agriculture, Mining, Fishing, Forestry Ø Secondary (Goods-producing): Manufacturing, Processing Ø Tertiary (Domestic services): Restaurants, Hotels, Laundry, Maintenance Ø Quaternary (Trade and Commerce): Transportation, Communication, Retailing, Finance Ø Quinary (Extending Human Potential): Health, Education, Research, Art, Recreation Source:  James A. Fitzsiommons 2011 
 12. Source:  James A. Fitzsiommons 2011 
 13. Dịch vụ phát triển nhanh Ø Phát triển của Kỹ thuật, Công nghệ thông tin Ø Những thay đổi trong nhân khẩu Ø Những thay đổi trong xã hội Ø Những thay đổi về mặt kinh tế Ø Những thay đổi về mặt chính trị
 14. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ  
 15. Vô hình (Intangible) Ø Dịch vụ không thể tồn tại dưới dạng vật thể. Ø Dịch vụ không thể dễ dàng có được bằng phát minh sáng chế. Ø Dịch vụ không thể dễ dàng trưng bày và thông điệp. Ø Định giá dịch vụ rất khó khăn.
 16. Không đồng nhất (Heterogeneity) Ø Chuyển giao dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng phụ thuộc vào nhân viên và hành động của khách hàng. Ø Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào nhiều yếu tố không kiểm soát được. Ø Không thể chắc chắn rằng các dịch vụ cung cấp phù hợp hoàn toàn với những gì đã công bố.
 17. Không thể tách rời (Inseparability/simultaneity) Ø Khách hàng tham gia và ảnh hưởng đến chất lượng Ø Khách hàng ảnh hưởng lẫn nhau. Ø Nhân viên ảnh hưởng đến kết quả dịch vụ. Ø Phân cấp quản lý là cần thiết. Ø Sản xuất hàng loạt là khó khăn.
 18. Không thể dự trữ (Perishability) Ø Rất khó để cân bằng cung và cầu dịch vụ. Ø Dịch vụ không thể trả lại hoặc bán lại.
 19. An Integrated Approach to Service Management The Seven Service Components -(7P) – Product – Price – Place – Promotion – Process – People – Physical Evidence
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2